De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging BWT Nederland BWT-taken op het spoor van nu en naar de toekomst 1 Wico Ankersmit. Directeur VBWTN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging BWT Nederland BWT-taken op het spoor van nu en naar de toekomst 1 Wico Ankersmit. Directeur VBWTN."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging BWT Nederland BWT-taken op het spoor van nu en naar de toekomst 1 Wico Ankersmit. Directeur VBWTN

2 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 Het spoorboekje naar station BWT 4.0 Welk spoor wordt het ? BWT lokaal

3 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Commissie fundamentele verkenning Bouw (commissie. Dekker) •Privaat wat kan, publiek wat moet •Laat gemeenten niet meer toetsen aan technische voorschriften De BRL 5019 zal in 2012 tot aanpassing van wetgeving moeten gaan leiden om privaatrechtelijke gecertificeerde toets ook publiekrechtelijke juridische status te geven. BWT 4.0

4 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Privatiseren •Privaat is het overhevelen van publieke diensten naar de markt. •Dit kan door - Uitbesteding - Afstoting •Van uitbesteding is sprake als de overheid een overeenkomst aangaat met een private onderneming voor de productie van een bepaalde dienst in de vorm van een RWT* (gecertificeerd bouwplan onder BRL) •Van taakafstoting is sprake als de overheid taken afstoot naar de markt en daarmee voor de overheid de verantwoordelijkheid vervalt. (bijv. Art 2.1a uit de Wabo) BWT 4.0 *RWT is Rechtspersoon met wettelijke taak zoals autobedrijf die een APK keuring mag uitvoeren

5 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 Spoor Dekker Dit noemen we het spoor Dekker

6 Vereniging BWT Nederland 7 Commissie robuuste uitvoering VROM taken (commissie Mans) •Kwalitatieve uitvoering van overheidstaken •Centraliseren kennis en kunde in Regionale Uitvoeringsdiensten •Lokaal bestuur is opdrachtgever (beleidsbepaler) en Uitvoeringsdienst voert de diensten uit conform opdracht van het lokaal bestuur. •Minimaal het basistakenpakket (milieu) maar voorkeur voor Wabo breed takenpakket. BWT 4.0

7 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 Spoor Mans Dit noemen we het spoor Mans

8 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 Spoor Mans Spoor Dekker Dit gebeurt er zonder duidelijk spoorboekje!

9 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0

10 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 Spoor Mans Spoor Dekker De symbiose organisatievorm Er kunnen meer treinen rijden, maar……

11 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Wat is de meerwaarde van private toetsing boven toetsing door de overheid ? •De overheid kijkt niet meer naar de bouwtechnische eisen van de bouwaanvraag •De leges kunnen hiermee tussen 20% en 50% omlaag •De uitvoerende partij is geheel verantwoordelijk te ontwerpen conform het Bouwbesluit, maar gemeente zal hier tijdens de uitvoering nog op toezien (art 5.2 Wabo). •Overheid blijft verantwoordelijk om bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de feiten en af te wegen belangen, lees risico’s (art 3.2 Awb)… Tenzij de wet hierop wordt aangepast.

12 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Wat is de meerwaarde van private toetsing en toezicht boven toetsing en toezicht door de overheid ? •De overheid ziet in zijn geheel niet meer toe op de technische uitvoering van het bouwproject. •De leges kunnen hiermee tussen 40% en 70% omlaag •De uitvoerende partij is geheel verantwoordelijk voor uitvoering conform de onder certificaat verleende vergunning (dat gaat verder dan zorgplicht) en te bouwen conform het Bouwbesluit. •Overheid blijft verantwoordelijk om bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de feiten en af te wegen belangen, lees risico’s (art 3.2 Awb)… Tenzij de wet hierop wordt aangepast.

13 Vereniging BWT Nederland Wat is het risico van private toetsing en toezicht boven toetsing en toezicht door de overheid ? •Toetsing aan technische aspecten (Bouwbesluit) loopt vaak deels parallel met toetsing esthetische, planologische en omgevingsaspecten. •Privaat kunnen niet alle locatie-gerelateerde aspecten worden getoetst. (denk aan bouwen van kantoor boven Utrechtsebaan in Den Haag) •Is het sneller en goedkoper een plan onder certificaat te toetsen? •De uitvoerende partijen vinden de rol van de overheid vaak ook wel een toegevoegde waarde hebben. - Beste klant het mag zo niet van de gemeente! - Ik weet nu dat als ik moeite moet doen voor een aanvraag B. de H. het niet voor elkaar krijgt een vergunning te krijgen.

14 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 Spoor Mans Spoor Dekker Er kunnen meer treinen rijden, maar……

15 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Wat is de meerwaarde van het uitvoeren van BWT taken binnen een RUD? •Er kan meer deskundigheid worden ingezet op een bouwaanvraag. (e.e.a. afhankelijk van het opdrachtgeverschap van het gemeentebestuur) •Er is minder kwetsbaarheid door robuuste formatie •Door samenwerking tussen werknemers met zelfde takenpakket kan meer kwaliteit worden geleverd. •Door robuuste organisatie met meer specialisten kan integrale uitvoering op hoger niveau plaatsvinden (ketenbreed).

16 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Wat is het risico van het uitvoeren van BWT taken binnen een RUD? •Er is meer afstand tussen omgeving (buren, buurt, politiek) en de toetsende overheid. •Er is minder kennis van de specifiek lokale aspecten (planologie, esthetische kwaliteit, volkshuisvesting, economie e.d.) •Aan echte kwaliteit hangt een hoger prijskaartje. •De schakel tussen bestuurlijke ambitie/prioriteit en de uitvoering wordt zwakker.

17 Vereniging BWT Nederland Maar waar staan we nu? BWT 3.0

18 Vereniging BWT Nederland Privatisering werkt goed in tijden van een groeiende economie. Het leveren van kwaliteit staat dan boven lijfsbehoud. Voorbeelden hiervan zijn privatisering postbank, post en energiemarkt. Bij een krimpende economie staat bovenaan “het overeind houden van de zaak”! Kwalitatieve centralisatie werkt in tijden van groeiende economie. Er is geld om de kwaliteit te betalen. Inkomsten door hoge omzetten maken het mogelijk kennis en kunde te verhogen en bij te houden. Een krimpende economie vraagt om het maken van keuzes. Wat moet en wat doen we niet meer. De kosten staan dan boven kwaliteit. Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden

19 Vereniging BWT Nederland Hoe verdelen we de vraag ?

20 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 RUD PRIVAAT BWT lokaal

21 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 RUD PRIVAAT BWT lokaal De symbiose organisatievorm

22 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 3 belangrijke wissels •Eerste wissel: Faciliteren gecertificeerde bouwplantoets en meedenken en meedoen in opbouw RUD’s. Hierbij al visie vastleggen voor (ingekrompen) lokale toekomsttaken BWT. •Tweede wissel: Fundamentele keuze. Privaat wat kan, publiek wat moet. Hierbij voorkomen dat beide treinen op zelfde spoor komen te rijden. •Tussen tweede en derde wissel organiseren en ervaren waar optimale scheiding publiek en privaat ligt. •Derde wissel: BWT 4.0 staat.

23 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Aanvrager kan kiezen tussen gemeente en private toetser - Gemeente en markt concurreren hier om clientèle - Door deze concurrentie daalt het toetsniveau - Gemeente vangt de ‘zwakkeren’ op. - Sanctioneren wordt zo lang mogelijk uitgesteld - Behoud voldoende werk gaat boven optimale kwaliteit Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden EngelandWales

24 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Rond 1990 totale omslag in bouwregelgeving van prescriptieve eisen naar prestatie eisen met veel interpretatieruimte - Vanaf die tijd ook keuze tussen private en publieke toets en toezicht - Rond 2001 “Leaky Building Crisis” Doordat projectontwikkelaars massaal kozen voor minder strenge private toetsers i.p.v gemeente. - 18.000 woningen en gebouwen moesten soms geheel worden vervangen. Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Nieuw Zeeland

25 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Architecten en constructeurs mogen de wettelijke toetsing van bouw bouwplannen aan bouwregelgeving uitvoeren. - 2005 schandaal in de bouwsector Japan. Groot bedrijf gezwicht voor commerciële druk vanuit aannemerij en ontwikkelaars. 71 projecten waren niet veilig en velen daarvan zijn gesloopt. - 2006 gelijksoortig schandaal in New York. Na uitgebreid onderzoek kwam naar voren dat van alle in 2006 door private partijen getoetste bouwplannen er 57% niet voldeden aan de bouwregelgeving. Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden JapanNew York

26 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Verplichte verzekerde garantie (soort TIS met VGV). De verzekeraar kan inschatten wat het te verzekeren risico is. Dus verzekeraar toetst om premie te bepalen, en houdt toezicht om te voorkomen dat er moet worden uitgekeerd. - Ramp Charles de Gaulle terminal. Uit onderzoek ernstige fouten in ontwerp en tijdens uitvoering die onafhankelijk certificatiebureau (dat namens de verzekeraar werkte) had moeten zien. - Gaat het uit te keren bedrag de premie en de kwaliteit bepalen? Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Frankrijk

27 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Frankrijk

28 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Bouwtoezicht deels geprivatiseerd. Constructie dient te worden getoetst door private “prüfingenieur” die hoofdelijk aansprakelijk is voor de door hem of haar uitgevoerde werkzaamheden. - Voor deze vorm is gekozen omdat in Duitsland heel veel kleine gemeenten onmogelijk alle kennis en kunde in huis kunnen hebben. - 2006 ramp dak IJsbaan Bad-Reichenhall. Uit onderzoek bleek dat de “prüfinginieur” en ontwerper van fouten afwisten. Zij gaven in verhoor aan dat omdat gemeentelijk toezicht beperkt was zij deze informatie achtergehouden hadden. Resultaat 15 doden. Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Duitsland

29 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Duitsland

30 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - België kent geen Bouw- en Woningtoezicht. - Je moet wel een bouwvergunning aanvragen, maar die wordt alleen getoetst aan planologische- en omgevingsregelgeving - België kent geen Bouwbesluit - Bouw in feite geprivatiseerd - Wel een zeer strengere aansprakelijkheid private partijen Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden België

31 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Opdrachtnemers hebben 10-jarige aansprakelijkheid die niet beperkt kan worden. Maar er is geen verplichting om een verzekering tegen constructieve gebreken af te sluiten. - Opdrachtnemer is iedere bij bouw betrokkene (aannemer, onderaannemer, architect, raadgevend ingenieurs, ontwerpers) - Wettelijke verplichting een architect bij het bouwproces te betrekken. Deze architect is persoonlijk aansprakelijk, en deze is verplicht een zware beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden België

32 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland Dubai

33 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland - Overheid bepaald en betaald procedure (leges puur administratief) - Building codes gebaseerd op Europese normen - Verantwoordelijkheden gebaseerd op Arabische normen Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Dubai

34 Vereniging BWT Nederland Ervaringen privatisering in het buitenland Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Dit zijn geen “goede” voorbeelden, maar wel relevant als er in ons land in relatie tot BWT telkens wordt verwezen naar deze incidenten.

35 Vereniging BWT Nederland De belangrijkste vraag is ! Wat is een acceptabel risico. Of blijven we geloven in de illusie van een risicoloze samenleving ? 27 november 2011 ZES DODEN IN VERKEER Dit weekend kwamen zeker zes personen om door ongevallen in het verkeer. Ondanks rustig weer was het diverse keren raak.

36 Vereniging BWT Nederland BWT 4.0 RUD PRIVAAT BWT lokaal De symbiose organisatievorm Voordat de wissels kunnen worden omgezet eerst:

37 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Wat is het doel wat we willen bereiken ? •Hogere kwaliteit ? •Minder administratieve lasten ? •Kostenreductie bouw ? •Er als overheid niet meer van willen zijn ?

38 Vereniging BWT Nederland Bron : De voor - en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht dr. Ir. J van der Heijden Om voorgaande vragen te kunnen beantwoorden moeten we eerst de volgende vragen beantwoord hebben ! •Wie vraagt om deze verandering? •Voor wie doen we het ? •Past deze verandering binnen de veranderende opgaaf in de bouw ? •Wat willen we er voor terug ?

39 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 - Snel duidelijkheid. Waar zijn we wel en waar zijn we niet van! - Pas Mans op BWT-taken inrichten als duidelijks is welke taken Dekker overneemt. - Als er wordt gekozen voor hybride systeem, dan keuzes maken in soort/type/omvang bouwwerken. - Als er wordt gekozen voor hybride systeem, dan leges afschaffen of legessystematiek hervormen. - Afdeling Bouw- en Woningtoezicht transformeren naar afdeling Omgevingskwaliteit - Verantwoordelijkheden duidelijker positioneren (risicoanalyse) - Faillissementswetgeving meenemen in proces (is gekoppeld aan verantwoordelijkheden) Visie VBWTN

40 Vereniging BWT Nederland 7/4/2014 Zijn wij tegen deze ontwikkelingen? Nee! Maar om niet vast te komen zitten onder de brug moeten de wissels op tijd goed staan!


Download ppt "Vereniging BWT Nederland BWT-taken op het spoor van nu en naar de toekomst 1 Wico Ankersmit. Directeur VBWTN."

Verwante presentaties


Ads door Google