De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratie – 3* NELOS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratie – 3* NELOS"— Transcript van de presentatie:

1 Administratie – 3* NELOS
Daniela Diegner Sportduikclub ‘de Walrussen’ © 2009

2 Nelos 3* Administratie Indeling les 3* Duiker Organigram
Algemeen, Befos, NELOS, Commissie Duikschool versus Duikclub Melden van Ongevallen Brevetten Proeven Leeftijd

3 Nelos 3* Administratie Delegatie Wie Duikt met wie?
Veiligheidsregelement Diep duiken Nitrox Verzekering

4 3* Definitie Een 3*D Moet in staat zijn “zelfstandig”te duiken .
Is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben. Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen ,alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

5 CMAS Indeling

6 Befos

7 Duikclub Een duikclub mag IEDEREEN oprichten onder 3 voorwaarden:
Statuten (liefst VZW) of RIO opsturen naar NELOS-beheerraad (of secretariaat), Zuurstofapparatuur bezit bewijzen (aankoop of huur), Tenminste 20 leden tellen. Voor 1*D: 4*D mag aftekenen voor ‘in training’ AI mag tekenen voor ‘geslaagd’ uitgenodigde instructeur tekent af voor ‘geslaagd’ (ter homologatie)

8 Duikclub voor 2*D: aftekenen door uitgenodigde Nelos-instructeur
voor 3*D: kandidaten moeten tenminste 5 lessen volgen in duikschool naar keuze en er examen afleggen, na toelating verantwoordelijke brevetten (duikschoolleider is minstens 1*I)

9 Duikschool Een Duikschool mag worden opgericht onder 4 voorwaarden:
a. statuten of RIO naar NELOS (zie onder ‘duikclub’) b. zuurstofapparaat-bezit bewijzen (zie onder ‘duikclub’) c. tenminste 20 leden tellen (zie onder ‘duikclub’) d. instructeur hebben als eerste lid Kan zelf 1*D, 2*D en 3*D organiseren - geheel zelfstandig Voor AI: federale jury aanvragen (ook voor duikclub)

10 Brevetten NELOS Onze liga kent 8 brevetten toe:
1*-Duiker (duiker 1 ster CMAS) - Elementaire duiker 2*-Duiker (duiker 2 sterren CMAS) - Elementaire duikleider 3*-Duiker (duiker 3 sterren CMAS) - Duikleider Assistent Instructeur (AI)-Algemeen duikleider Drie Instructeurtitels ( ster) Daarnaast zijn er nog andere brevetten: Duiker hulpverlener (medische aspecten) Brevetten inzake duiken met kinderen Duiken met gehandicapten Vrijduik brevetten Brevetten Fotografie o.w.

11 Brevetten NELOS Daarnaast bestaan nog volgende technische brevetten:
Basis Nitrox Duiker (BND) Gevorderd Nitrox Duiker (GND) Advanced Nitrox Instructor (NI) Extended Range Diver (ER) Normoxic Trimix Diver (ELTD) Advanced Trimix Diver (FTD) Extended Range Instructor (ERI) Normoxic Trimix Instructor (ELTI) Advanced Trimix Instructor (FTI)

12 Beperkingen proeven en duikleidingen op 1 dag
Let op: de beperkingen proeven/duikleidingen op één dag gelden enkel voor kandidaten en niet voor juryleden! Voor alle proeven/duikleidingen geld: Per duik mag maximum één proef/DL afgelegd worden Geen proeven tijdens duiken waarbij een duikleiding wordt afgenomen (dit geldt zowel voor de kandidaat-DL als voor de andere duikers) Iemand die 3 maanden niet dook, moet eerst 5 duiken doen vooraleer hij OW-proeven mag afleggen (dit geldt niet voor DL!)

13 Beperkingen stijgoefeningen op 1 dag
Wat betreft de stijgproeven: Dit zijn: B2, B3, en B4 C2, C3, C4 en C5 D2, D3, D4, D5 en D6 Er mag slechts één stijgproef per dag afgelegd worden Deze proeven moeten tijdens de eerste duik die dag afgelegd worden. Op de vertrekdiepte van de proef mag geen verplichte decompressiestop verschijnen op het primaire-, noch backup-decompressiemiddel van de kandidaat Deze proeven moeten in het begin van de duik afgelegd worden (uitgezonderd B2, C2 en D2) Zij mogen zowel tijdens de eerste als tijdens de volgende duiken die dag uitgevoerd worden; er mogen evenwel maximum twee proeven per dag afgelegd worden

14 Open water proeven en duikleidingen
Waar? 2*D en 3*D: overal ter wereld (uitgezonderd CL 4: in “onze” wateren) AI: in “onze” wateren (met beperkte zichtbaarheid) (uitgezonderd DL 1 t/m 4: overal ter wereld) Noot: diepe zwembaden: 2*D: de proeven tot en met 2*D mogen gebeuren in diepe zwembaden 3*D en AI: al deze openwaterproeven moeten gebeuren in open water

15 Leeftijd? 2*Duiker: leeftijd is vrij (voor 14 jaar: jeugdduiken!)
homologatie 14 jaar autonoom duiker: tenminste 18 jaar 3*Duiker: voor begin proeven (o.w., theorie, zwembad): 16 jaar zijn volgen lessen, afleggen vereisten duiken mag vroeger AI: voor begin proeven (o.w., theorie, zwembad): 18 jaar zijn

16 Delegatie proeven? Concreet/voorwaarden:
De controlerende I/AI moet het daarvoor minimum toegelaten brevet/titel hebben De controlerende I/AI moet voldoende bekwaam worden geacht; de delegerende instructeur blijft verantwoordelijk Een delegatie geldt steeds voor één proef/duikleiding De delegatie moet vooraf door de instructeur gegeven worden De delegerende instructeur moet niet ter plaatse aanwezig zijn Zowel de delegerende instructeur als de controlerende I/AI tekenen de proef/duikleiding af op de brevettenkaart

17 Wie duikt met wie? DO laat toe dat een AI opleidingsduiken (vanaf duik nr. 3) controleert van een kandidaat 1*D DO laat toe dat een 3*D en 1*D samen duiken, onder volgende voorwaarden: DO vereist dat doopduiken voor 1*D (eerste 2 duiken) effectief gecontroleerd worden door tenminste een 1*I in de duikploeg is maximum één 1*D aanwezig 1*D heeft minimum 15 duiken maximumdiepte (uiteraard !) 20 meter

18 Wie duikt met wie? DO laat toe dat twee 2*D autonoom samen duiken, onder volgende voorwaarden: Beiden minstens 18 jaar Geen decoduiken Maximaal 2 duikers in de duikploeg Maximaal 20 meter diep Duikleider moet bekend zijn met de duikplaats Voor wateren met stroming / beperkte zichtbaarheid moet een instructeur ter plaatse aanwezig, zijn goedkeuring geven Geen bijzondere duiken (zie veiligheidsreglement) Beide duikers moeten elk minstens 3 duikleidingen gedaan hebben (voor 2*D, gehomologeerd voor )

19 Wie duikt met wie? Uitzonderlijk mogen twee 2*D samen duiken (dus geen drie 2*D tezamen!) in “onze” wateren” (Oosterschelde - steengroeven), onder volgende voorwaarden: Toegestaan door een instructeur, ter plaatse aanwezig Instructeur kan de bekwaamheid der betrokken duikers evalueren Twee 1*D zullen dus nooit samen mogen duiken (evenmin 1*D met 2*D!)

20 Veiligheidsreglement
Algemeen: Dé leidraad bij organisatie der duiken Volg naar de letter, vooral de GEEST van dit reglement! De uitrusting: Duikleider - Mededuiker Nachtduiken: kompas en duiklamp (per duiker) verplicht IJsduiken: buddylijn en duiklamp (per duiker) verplicht Noordzee(wrak)duiken: duiklamp (per duiker) verplicht Gebruik van de OSB

21 Algemeen Reglement Duikdiepte
Dieptebeperking per brevet: 15 m : De eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15m 20 m : Vanaf de 6de duik : De 1*D blijft tot deze diepte beperkt : Twee 2*D die samen autonoom duiken zijn ook tot deze diepte beperkt 30 m : Na homologatie tot 2*D : De 2*D blijft tot deze diepte beperkt 40 m : Na homologatie tot 3*D : De 3*D blijft tot deze diepte beperkt + 40 m : Enkel voor sportduikers (vanaf 4*D) : ‘oude’ 3*D: max. 60 m

22 Reglement diep duiken: (zie reglement decompressie)
DUIKEN TOT 30 m: (0 m tot en met 30 m) geen bijzonderheden reserve ¼ van de begindruk DIEPE DUIKEN: (31 m tot en met 60 m) controle dieptebeperking uitgebreide briefing + duikprofiel verplicht reddingsvest/trimvest reserve 1/3 van de begindruk EXTREME DUIKEN: (dieper dan 60 m) idem als bij ‘diepe duiken’ reserve ½ van de begindruk iedere duiker zuurstof (autonomie: 1 uur/duiker) bemande meerplaats-caisson binnen 3 uur bereikbaar

23 Steengroeven en Oosterschelde
In steengroeven: dieper dan 40 m verboden. In de Oosterschelde: dieper dan 40 m afgeraden.

24 NITROX Basis Nitrox Duiker:
voor iedereen mogelijk (vanaf begin der opleiding) medisch in orde schriftelijk examen en 2 praktijkduiken enkel met standaardmengsels nitrox32 en nitrox36

25 NITROX Gevorderd Nitrox Duiker: 16 jaar 2*duiker 100 duiken
Basis-Nitroxduiker zijn 5 nitrox-duiken gedaan medisch en administratief in orde mag met eender welk nitrox-mengsel duiken mag met meerdere nirox-mengsels duiken tijdesn één duik mag op 3 meter decompresseren met zuivere zuurstof mag in beperkte mate versneld decompresseren

26 Verzekering Voldoen aan VIER voorwaarden, en wel cumulatief:
Medisch in orde zijn. Bij een NELOS-club aangesloten zijn. Niet alleen duiken. Brevet bezitten (zelfs van een andere duikbond). Samengevat: DUIK STEEDS VOLGENS DE FEDERALE REGLEMENTEN EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!!!

27 Verzekering Samengevat:
Uitzonderingen: Men is toch niet verzekerd - ook al zijn de 4 voorwaarden in orde: Gevaarlijk of roekeloos duiken. Bezoldiging ontvangen, hoger dan de normale kosten. Men is toch verzekerd - ook al zijn de 4 voorwaarden niét in orde: Alleen duiken voor hulp te bieden in nood. Duiken voor het behalen van het 1*D-brevet (minstens maximum 10). Samengevat: DUIK STEEDS VOLGENS DE FEDERALE REGLEMENTEN EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!!!

28 Verzekering Mededuikers dienen GEBREVETTEERD te zijn: wat houdt zulks in? BEFOS brevet bezitten. EQUIVALENT brevet bezitten CMAS, PADI en alle door de CMAS geconventioneerde brevetten (verzekerd bij zowel club- als privéduiken). ANDERE brevetten: hij die aanspraak maakt op de polis voorwaarden moet de equivalente waarde dienen te bewijzen (VDTL – IADS – NAUI …). Mogelijkheid tot bijkomende verzekeringsopties (persoonlijke ongevallenverzekering - mits BIJPREMIE) BA-verzekering: Art. 5: NELOS-leden onderling worden als derden aanzien (gunstig !!!)

29 Melden van ongevallen Dodelijk: ONMIDDELLIJK - BINNEN DE 48 UUR
rechtstreeks naar verzekering + medisch attest naar NELOS-secretariaat + medisch attest Niet dodelijk: BINNEN DE 15 DAGEN in tweevoud (!) naar NELOS-secretariaat Noot: bij lichamelijk letsel is een medisch getuigschrift binnen drie dagen vereist bij een ongeval, samengaand met vergiftiging, verdrinking of bewusteloosheid, moet men de duikuitrusting bewaren ter onderzoek melden van ongeval d.m.v. VOORZIENE FORMULIEREN (in boekje!!!)


Download ppt "Administratie – 3* NELOS"

Verwante presentaties


Ads door Google