De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst fiscaliteiten 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst fiscaliteiten 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst fiscaliteiten 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl

2 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 2 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Programma  Actualiteiten  VPB-plicht overheidsbedrijven  Verhuurderheffing  Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  Horizontaal Toezicht  Casusposities en praktijkvragen

3 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 3 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Actualiteiten  Btw-integratielevering wordt volledig afgeschaft  BTW-compensatiefonds: Septembercirculaire 2013  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw  Eisen inzake btw en sport  Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging  Ontwikkelingen btw-bouwterrein  Verlaagd btw-tarief renovatiewerkzaamheden  Werkkostenregeling: definitief uitstel tot 2015

4 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 4 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Afschaffing btw-integratielevering: achtergrond  Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de integratielevering niet aantrekkelijker om zelf (on)roerende zaken te vervaardigen of onder terbeschikkingstelling van stoffen te laten vervaardigen  Aftrek van btw op bouw- en ontwikkelingskosten  Verschuldigdheid van btw over alle voortbrengingskosten op het moment van eerste ingebruikneming voor btw-vrije prestaties  Btw-ondernemers (dus geen particulieren of overheidsactiviteiten)  Nieuwe zelfstandige (on)roerende zaken (dus geen verbouwing of aanbouw)  Eerste ingebruikneming overeenkomstig de bestemming  Voor activiteiten waarvoor (deels) geen recht op aftrek van btw via de btw-aangifte bestaat.

5 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 5 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Afschaffing btw-integratielevering: aanloopfase  “Kabinet en Aedes eens over investeringen bouw en aanpassing corporatiestelsel”  “Verder vervalt voor de sector de zogeheten integratieheffing BTW”  Kamervragen over vervallen btw-integratielevering  Aankondiging Belastingplan 2014

6 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 6 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Afschaffing btw-integratielevering: Belastingplan 2014  Artikel XVI van het Belastingplan 2014 bepaalt dat de btw-integratielevering per 1 januari 2014 vervalt. Dit heeft gevolgen voor de reeds genoten aftrek en voor de nieuw in rekening gebrachte btw. Deze zijn in het Belastingplan nader uitgewerkt.

7 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 7 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Afschaffing btw-integratielevering: gevolgen praktijk (1/2)  Herbeoordeling van fiscale adviezen inzake grondtransacties waarbij woningcorporaties, zorginstellingen en andere ondernemers die van btw-heffing vrijgestelde activiteiten verrichten zijn betrokken  Uitstellen van de ingebruikneming van onroerende zaken voor btw-vrijgestelde activiteiten zoals btw- vrije verhuur kan een belastingbesparing opleveren als op de grond geen btw drukt  Voor woningstichtingen en zorginstellingen is de aankoop van niet-btw-bouwterreinen en oude onroerende zaken vanuit fiscaal perspectief (weer) aantrekkelijk  Bij nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie en brede scholen speelt in de toekomst geen btw-integratielevering meer  Geen btw verschuldigd ingevolge de btw-integratielevering bij de aanleg van kunstgrasvelden voor btw-vrije verhuur

8 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 8 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Afschaffing btw-integratielevering: gevolgen praktijk (2/2)  Per 1 januari 2014 speelt geen btw-integratielevering meer bij het in erfpacht uitgeven van btw- bouwterreinen waarbij de vergoeding (de eenmalige betaling c.q. de contante waarde van de canons) minder bedraagt dan de waarde in het economisch verkeer  Herziening is nodig van reeds opgestelde btw-schadeberekeningen bij onroerende zaken die na 1 januari 2014 in gebruik worden genomen voor btw-vrijgestelde verhuur  Einde discussie over de reikwijdte van de btw-integratielevering, bijvoorbeeld bij ingebruikneming van een nieuw stadhuis of kunstgrasvelden voor (deels) btw-vrije prestaties (procedures gemeente ’s- Hertogenbosch respectievelijk gemeente Vlaardingen)

9 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 9 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW-compensatiefonds: Septembercirculaire 2013  Plafond BTW-compensatiefonds  Bedragen in € (× 1 mln) 2015: € 162,885 | 2016: € 171,234 | 2017: € 192,284 | 2018: € 193,853  Onderschrijding leidt tot een toevoeging aan het gemeentefonds en het provinciefonds  Overschrijding van het plafond leidt tot een onttrekking ter grootte van de overschrijding aan het gemeentefonds en het provinciefonds  De betreffende toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de aandelen van de gezamenlijke gemeenten en gezamenlijke provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

10 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 10 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw  Effectiever en efficiënter  Overdracht taken van Rijk naar decentrale overheden  Samenwerking met andere gemeenten  Samenwerking met anderen dan publiekrechtelijke lichamen, zoals woningcorporaties en waterschappen  Shared Service Center  Uitplaatsing van activiteiten  Verzelfstandigen sectoren

11 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 11 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw  Samenwerken in de btw-sfeer  Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling  Samenwerken via een centrumgemeente  Om niet  Overdracht wettelijke taak  Bestuursdienstmodel  Kosten voor gemene rekening  Funding

12 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 12 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw  Btw is verschuldigd over de vergoeding voor het leveren van goederen en het verlenen van diensten door een btw-ondernemer tenzij een btw-vrijstelling geldt.  De btw vormt een kostenpost als de btw niet kan worden verrekend op de btw-aangifte of kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.  Brief staatssecretaris van Financiën d.d. 12 juli 2013

13 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 13 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Eisen inzake btw en sport  Meer eisen aan ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’  Misbruik van recht  PwC Belastingnieuws Binnenlands Bestuur 2013/17  Onderdeel ‘Sport’ op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

14 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 14 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging  Bij de exploitatie van een begraafplaats treedt de gemeente op als btw-ondernemer. Aangezien de prestaties btw-vrijgesteld zijn komt de toerekenbare btw niet in aanmerking voor aftrek op de btw- aangifte of compensatie bij het BTW-compensatiefonds.  Procedure gemeente Krimpen a/d IJssel (Gerechtshof 's-Gravenhage 11 januari 2013 (nrs. BK-11/00546 t/m 00548, BK-12/00200 en 00201)).  Compensatie van btw op kosten ter zake van beleid wel mogelijk (bijvoorbeeld onderzoek naar begraafplaatsen zoals de financiering, bekostiging en locatiekeuze).  Ook is compensatie van btw mogelijk als een (afgesloten) begraafplaats een openbaar karakter heeft en als openbare ruimte kan worden aangemerkt (monumentaal park).  Bijzondere afspraken over mixpercentage i.v.m. openbaar gebied.

15 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 15 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging  In beginsel vrijgesteld van btw op grond van de btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers  Naast het ter beschikking stellen van graven, is het ook mogelijk dat bij de exploitatie van de begraafplaatsen aanvullende dienstverlening wordt aangeboden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verzorgen van koffietafels, de verzorging van de overledene, het leveren van sprekers en het leveren van urnen en grafmonumenten, etc. De vraag is of deze aanvullende dienstverlening altijd kan delen in de hierboven beschreven vrijstelling.

16 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 16 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging Op 27 januari 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dergelijke diensten alleen kunnen delen in de vrijstelling als de diensten kenmerkend en essentieel zijn voor de diensten die door een lijkbezorger worden verricht. Het gaat daarbij om:  De verzorging en opbaring van het lichaam van de overledene;  De verzorging van de uitvaartplechtigheid (inclusief het leveren van rouwkaarten);  Het dragen van de lijkkist;  De teraardebestelling of crematie (inclusief de as verstrooiing)

17 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 17 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging De volgende dienstverlening is expliciet is uitgezonderd van de vrijstelling en derhalve belast is met btw:  Het verzorgen van koffietafels (Hoge Raad 23 oktober 2009, nr. 08/02605)  Diensten van een spreker (Hof Leeuwarden 20 september 2011, nr. 10/00267)  Het leveren van urnen en grafmonumenten (Besluit van 24 januari 2008, nr. CPP2008/39M)  Prestaties aan andere lijkbezorgers (Rechtbank Den Haag 4 maart 2010, nr. 09/06250)

18 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 18 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Ontwikkelingen btw-bouwterrein  Wettelijke definitie (artikel 11 lid 4 Wet OB)  Oude leer Hoge Raad (HR 10 augustus 2001, nr. 36686)  Vastgoedbesluit (CPP 2008/137M)  Procedures (Don Bosco, Woningstichting Maasdriel)  Onderdeel ‘Vastgoed / Bouwterrein’ op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

19 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 19 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verlaagd btw-tarief renovatiewerkzaamheden  Toepassing verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar  1 maart 2013 – 1 maart 2014  Geen verlenging termijn  Btw-tarief renovatiewerkzaamheden na 1 maart 2014 weer naar 21%

20 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 20 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Werkkostenregeling: definitief uitstel tot 2015

21 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 21 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark VPB-plicht overheidsbedrijven  21 mei 2013:Weekers: Overheidsbedrijven per 1 januari 2016 vpb-plichtig  2 mei 2013:Verzoek Europese Commissie  25 april 2013:Motie Tweede Kamer tegen agressieve taxplanning  11 mei 2012:Notitie belastingplicht overheidsbedrijven: verkenning ondernemingsvariant  18 juni 2008:Overleg Staatssecretaris en Commissie voor Financiën  31 maart 2008:Antwoord Staatssecretaris op vragen over belastingplicht overheidsbedrijven  25 sept. 2007:Notitie belastingplicht overheidsbedrijven  13 dec. 2005:Eerste Kamer wil onderzoek naar belastingplicht overheidsbedrijven  1999:Contourenschets Belastingplicht overheidsbedrijven

22 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 22 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark VPB-plicht overheidsbedrijven  de indirecte-ondernemingsvariant die de opheffing van de vrijstelling voor indirecte overheidsbedrijven behelst  de ondernemingsvariant die uitgaat van een belastingplicht indien en voor zover sprake is van een onderneming  verdringingsvariant die uitgaat van belastingplicht voor zover sprake is van verdringing van belastingplichtige ondernemingen; en  de specifieke opsommingsvariant waarin de lijst met belaste activiteiten wordt uitgebreid.

23 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 23 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark VPB-plicht overheidsbedrijven  Overheden moeten niet te maken krijgen met een forse verzwaring van hun administratieve lasten, volgens staatssecretaris Weekers (Financiën). Anders zouden de overheden namelijk een afgescheiden boekhouding van de ondernemingsactiviteiten moeten bijhouden en commerciële jaarstukken moeten opstellen. Ook zou de Belastingdienst hierdoor veel extra werk krijgen.  Daarom voorstel: indirecte ondernemingsvariant

24 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 24 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark VPB-plicht overheidsbedrijven  Welke activiteiten zullen naar verwachting in de VPB-sfeer worden betrokken?  Volledige lijst op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten  Vastgoed  Afval  Haven  Vervoer  Dienstverlening  Ruimte  Cultuur  Onderwijs  Zorg

25 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 25 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark VPB-plicht overheidsbedrijven  Betekent dat, dat deze activiteiten in een aparte rechtspersoon gepositioneerd dienen te worden en daarmee de inrichting van de administratie van gemeentes aangepast dienen te worden?  Motie Tweede Kamer tegen agressieve taxplanning (KST 31213, nr.10, aangenomen)  Staatssecretaris Weekers (verslag van algemeen overleg van 17 april 2013 (KST 31213, nr. 12)): “Zoals gezegd is het in het geval van echte publieke taken aan de overheid zelf om de keuze te maken of men een taak in eigen huis houdt of uitbesteedt. Ik wil daar niet in treden. Wat mij betreft gaat men over de rand als bijvoorbeeld een provinciale monumentenorganisatie zich bezighoudt met die provinciale taak maar tegelijkertijd in het private domein tegen betaling advieswerk doet. Dan zit zo’n organisatie immers echt in het private domein en concurreert die ook met het private bedrijfsleven. In dat geval zal men fiscaal op een gelijke manier moeten worden behandeld.”

26 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 26 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Bezitter > 10 huurwoningen  Zelfstandige wooneenheden  Voor verhuur bestemd  Huurprijs < Huurtoeslaggrens (2013: € 681,02 / maand)  Situatie per 1 januari is bepalend

27 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 27 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Anti-kraak  Vraag 27 van Brief van 30 augustus 2013  Telt ook mee voor de verhuurderheffing  Vaststelling hoogte vergoeding (boven huurtoeslaggrens?)  Uitwerking PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

28 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 28 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Gelabeld voor de sloop, verhuur aan eigen personeel  Vragen 5, 21 en 22 van Brief van 30 augustus 2013  Telt ook mee voor de verhuurderheffing  Uitwerking PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

29 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 29 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  ‘Krotwoningen’  Vraag 1 van Brief van 30 augustus 2013  Woning zonder eigen sanitair telt niet mee voor verhuurderheffing  Uitwerking PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

30 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 30 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Geen vergoeding voor gebruik pand  Gebruiksovereenkomst waarbij de gebruiker alleen water, gas en electra betaald, maar geen vergoeding voor het gebruik van het pand, hoe zit het daar mee? Dit zijn situaties bijvoorbeeld, de verhuurtermijn van de crisis en herstelwet is afgelopen, daarom worden panden in gebruik gegeven zodat men geen rechten kan opbouwen waardoor de gemeente op korte termijn tot sloop kan overgaan.  Zie uitwerking op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten  Brief van 30 augustus 2013

31 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 31 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Tijdelijke verhuur / Maatschappelijk vastgoed  Hoe zit het met bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed dat tijdelijk wordt verhuurd om leegstand / verloedering tegen te gaan, denk aan bijv. anti-kraak? Dit zou volgens mij geen onderdeel mogen zijn, omdat de feitelijke bestemming van deze panden bijv. maatschappelijk is i.p.v. wonen. In je notitie staat dat de feitelijke bestemming maatgevend is, hoe strak is dat?  Vraag 27 van de Brief d.d. 30 augustus 2013 / PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

32 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 32 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Woonwagens  Huur voor standplaats?  Brief d.d. 30 augustus 2013 / PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

33 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 33 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Verhuurderheffing  Woonwagens  Huur voor standplaats?  Brief d.d. 30 augustus 2013 / PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

34 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 34 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  BPM-ondernemersregeling  Gemeenten schaffen veelal bestelauto’s aan  Onderhoud begraafplaatsen  Onderhoudsmedewerker woningbedrijf  Buurtwacht  Sinds 1 juli 2005 geldt onder voorwaarden een BPM-vrijstelling voor bestelauto’s

35 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 35 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  Voorwaarden BPM-vrijstelling / BPM-ondernemersregeling  De bestelauto wordt bij de RDW geregistreerd op naam van een ondernemer  Aansluiting bij ondernemersbegrip btw  De bestelauto wordt meer dan bijkomstig gebruikt voor ondernemersdoeleinden  Meer dan bijkomstig: meer dan 10% van de per jaar gereden kilometers  Ook btw-vrijgestelde ondernemersactiviteiten tellen mee  Verklaring bij aangifte in beginsel leidend  Wet- en regelgeving stellen geen regels voor aantonen gebruik als ondernemer

36 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 36 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  Toepassing BPM-vrijstelling  Na registratie bij RWD ontvangt de gemeente een aangifteformulier  Opteren BPM-ondernemersregeling

37 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 37 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  Ford Transit Gemeente X koopt een nieuwe Ford Transit bestelbus die zij gaat gebruiken voor het vervoer van gehandicapten binnen de gemeente. De gemeente heeft recht op een vrijstelling van BPM ten bedrage van € 19.633.  Toyota Dyna Een gemeente schaft een nieuwe bestelauto aan. De gemeente gaat de bestelauto gebruiken voor het onderhoud en de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente kan een beroep doen op de BPM-ondernemersregeling en bespaart daarmee de kosten van BPM (€ 9.192).  Volkswagen Caddy De gemeente gebruikt een Volkswagen Caddy voor het grondbedrijf en het onderhoud van de sportaccommodaties in de gemeente. De (te besparen) BPM-druk op een Volkswagen Caddy kan oplopen tot wel € 8.237.

38 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 38 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  Leaseauto’s  Let op: vaak leeft de gedachte dat geen BPM wordt betaald als de gemeente auto’s leaset van een leasemaatschappij. Dat is echter niet altijd het geval. Ook als het wagenpark van uw gemeente wordt beheerd door een leasemaatschappij bestaan mogelijkheden om (indirecte) kosten van BPM en motorrijtuigenbelasting te beperken. Wij adviseren u om gemaakte afspraken met de leasemaatschappij te controleren. De ervaring leert dat de gemeente ten onrechte betaalde BPM in overleg met de inspecteur veelal nog kan terugkrijgen. Wij beoordelen graag het wagenpark van uw gemeente. Daarbij brengen wij mogelijkheden om BPM en motorrijtuigenbelasting te besparen in kaart en ondersteunen wij uw gemeente bij het terugvragen van BPM die de gemeente in het verleden onterecht heeft betaald.

39 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 39 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark  Motorrijtuigenbelasting  Voorwaarden gelijk aan die van de ondernemersregeling BPM  Structureel voordeel

40 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 40 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Horizontaal Toezicht  Een manier van ‘samenwerken’ tussen Belastingdienst en gemeente  Geen verticaal toezicht meer (boekenonderzoeken achteraf)  Belastingplichtige moet voldoende interne en externe controle op fiscaliteit hebben (Tax control framework)  Belastingdienst moet daarop kunnen vertrouwen  Ontmoedigen van fiscale grensverkenning  Meer zekerheid over fiscale positie; geen naheffingen en verrassingen achteraf

41 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 41 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Horizontaal Toezicht Verplichtingen gemeente:  Fiscale risico’s adequaat in beeld en onder controle  Open communicatie met Belastingdienst  Actief overleg en afstemming over fiscale discussiepunten of risico’s Verplichtingen Belastingdienst:  Open communicatie met gemeente  Tijdig positie innemen in door gemeente aangedragen zaken

42 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 42 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Horizontaal Toezicht  Afspraken verleden tekenen convenant  Ervaringen gemeenten

43 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 43 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Casusposities en praktijkvragen

44 PwC ActualiteitenVPB-plicht overheidsbedrijven VerhuurderheffingHorizontaal Toezicht Casusposities en praktijkvragen Slide 44 september 2013 Gemeente Medemblik Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Vragen? Joep Swinkels PwC | Senior Tax Manager Tel: 088 792 47 08 | Mobiel: 06 20 57 08 21 E-mail: joep.swinkels@nl.pwc.com Jeffrey Rous PwC | Senior Consultant Indirect Taxes Tel: 088 792 19 63 | Mobiel: 06 23 43 25 38 E-mail: jeffrey.rous@nl.pwc.com


Download ppt "Bijeenkomst fiscaliteiten 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google