De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WELP Presentatie Meetinstrument Juni 2007 Francis Manas Gunther Coppens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WELP Presentatie Meetinstrument Juni 2007 Francis Manas Gunther Coppens."— Transcript van de presentatie:

1 1 WELP Presentatie Meetinstrument Juni 2007 Francis Manas Gunther Coppens

2 2 Doelstellingen project WELP Ontwikkelen van een methodiek en instrument om kwaliteitsvolle werkleerplekken te herkennen en te erkennen. Uittesten van het instrument in bedrijven. Aanmaken van een gegevensbank (openbaar register dat te raadplegen is op internet) met gelabelde bedrijven. Integreren van gelabelde bedrijven in bestaande systemen (vb. stagedatabank departement onderwijs). Erkenning van een uniform label door het arbeidsveld, de opleidingswereld en de maatschappij.

3 3 Meetinstrument Op basis van EFQM-model EFQM-model toegepast op werkleerplek Aangepaste (eenvoudiger) scoring Zelf-evaluatie

4 4 Voorstelling van het EFQM model Leiderschap Samenwerkings- verbanden en middelen Processen Resultaten m.b.t. de sleutelprestaties Beleid en strategie Personeel Resultaten m.b.t. de maatschappij Resultaten m.b.t. de klanten Resultaten m.b.t. het personeel Innovatie en leren WerkwijzeResultaten

5 5 Bedrijf Werkleerplek Mentor Bedrijf Werkleerplek Mentor Bedrijf Werkleerplek Mentor Raamwerk School Resultaten Competentie Beroepsprofiel Leertraject Leerling Inputs

6 6 Zelf-evaluatie (self-assessment) Een middel om te weten waar de organisatie zich bevindt in haar streven naar uitmuntendheid Ideaalbeeld model positiebepaling •sterke punten •punten ter verbetering ACTIEPLAN

7 7 Meetinstrument 2 vragenlijsten •Leiding : 36 vragen  Scores : Schaal 0-5  Factoren : PDCA –logica  Resultaten : positieve trend & bereiken doelstellingen •Mentor : 32 vragen  Scores : Schaal 0-4  Type : helemaal eens – helemaal oneens

8 8 Resultaat zelf-evaluatie

9 9

10 10 Leiding Vragen 1 en 10 •Visie van de leiding inzake werkplekleren •Zichtbaarheid van mentoren binnen het bedrijf Vragen 6 en 23 •Mijn collega's weten dat ik mentor ben •Mijn directe overste steunt het leren op de werkplek

11 11 Personeel Vragen 2, 6, 8 en 9 •Voldoende mentoren voor werkplekleren •Functiebeschrijving en competentieprofiel voor de mentor •Opleiding(straject) voor mentoren •Erkenning van mentoren binnen het bedrijf (met specifiek competentieprofiel) Vragen 4, 5 en 7 •Ik weet wat van mij verwacht wordt als mentor •Ik ben aangesteld als mentor •Ik krijg de kans om mij bij te scholen als mentor

12 12

13 13

14 14 Samenwerkingsverbanden en Middelen Vragen 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 •Tijd en ruimte voor werkplekleren •Fysische werkomgeving en materiaal voor werkplekleren •Werkinstructies en richtlijnen op de werk(leer)plek (omtrent veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit) •Overleg met de school / het centrum mbt werkplekleren •Contacten met de sectororganisatie mbt werkplekleren (beroepsstructuur, beroepsprofiel,...) •Overleg met andere interne diensten mbt werkplekleren Vragen 1, 2, 3, 10, 12 en 16 •Ik heb als mentor voldoende tijd en ruimte voor werkplekleren •De werkomgeving en het materiaal zijn geschikt voor werkplekleren •Ik beschik over werkinstructies en richtlijnen op de werk(leer)plek (omtrent veiligheid, gezondheid, hygiene, milieu, welzijn en kwaliteit) •Ik heb voldoende contact met de school / het centrum om het werkplekleren vlot te laten verlopen •Ik heb regelmatig contact met bedrijfsinterne diensten mbt werkplekleren

15 15 Samenwerkingsverbanden en Middelen (vervolg) •Gegevensverzameling ter evaluatie van werkplekleren •Opvolging evoluties inzake werkplekleren (ervaringsuitwisseling, informatie via sectororganisatie / school, publicaties,…) •Kennisbehoud (bij functiewijziging, verlaten bedrijf, pensionering, … van de mentor) •Ik beschik over duidelijk uitgewerkte instructies voor werkplekleren

16 16 Processen Vragen 7, 11, 18, 19, 20 en 21 •Selectieprocedure voor mentoren •Wijze waarop mentoren geëvalueerd worden •Engagement van het bedrijf als opleidingsinstantie •Onthaal en introductie van de leerling in de werkleerplek •Aangepast opleidingsplan / individueel leertraject voor de leerling •Begeleiding, toetsing en evaluatie van de leerling op de werkleerplek Vragen 9, 11, 13, 14, 15, 20 en 25 •Ik word regelmatig geëvalueerd als mentor •Ik bespreek het opleidingsplan vooraf met de school •Ik besteed aandacht aan het onthaal en de inwerking van de leerlingen •Bij de begeleiding van de leerling volg ik een aangepast opleidingsplan / individueel leertraject •Ik ga regelmatig na of de leerlingen vorderingen maken •Als de leerlingen afwezig zijn dan bespreek ik dat met hen •Ik word betrokken bij het verbeteren van werkplekleren

17 17 Meetgegevens mbt de leerling Vragen 22, 23, 24 en 25 •Tevredenheid van leerlingen mbt de leerplek •Gegevens ivm tevredenheid van scholen / centra •Gegevens mbt afwezigheden van leerlingen •Gegevens mbt inzet / betrokkenheid / attitude van leerlingen Vragen 17, 19, 21 en 22 •De school is tevreden over het leren op de werkplek •De leerlingen zijn zelden afwezig •De leerlingen zijn tevreden over de werkleerplek •Houding en inzet van de leerlingen is goed

18 18 Meetgegevens mbt het personeel Vragen 26, 27, 28 en 29 •Gegevens ivm de tevredenheid van mentoren in hun rol als mentor •Gegevens ivm de tevredenheid van de leiding en management •Gegevens mbt opleiding en erkenning van mentoren •Gegevens mbt beschikbaarheid, geschiktheid en evaluatie van mentoren Vragen 8, 18, 31 en 32 •Ik ben opgeleid als mentor •Ik vind het prettig met jongeren te werken •Ik voel mij goed als mentor •Ik zou collega's aanbevelen om mentor te worden

19 19 Meetresultaten mbt de maatschappij Vragen 30, 31, 32 en 33 •Beleid van gelijke kansen voor werkplekleren •Steun aan ontwikkelingen mbt werkplekleren buiten het bedrijf •Externe communicatie over eigen werkplekleren •Erkenningen als werkleerplek Vragen 24 en 26 •Mijn bedrijf voert een beleid van gelijke kansen mbt werkplekleren •Mijn bedrijf wordt extern erkend als goede werkleerplek

20 20 Meetresultaten mbt sleutelprestaties Vragen 34, 35 en 36 •Competentieverhoging bij de leerling •Volgen van leertraject •"Leren" / evolutie van bedrijf inzake werkplekleren Vragen 27, 28, 29 en 30 •Het leertraject wordt volledig gevolgd •Ik kan aantonen dat de leerlingen het vooropgesteld leertraject al dan niet volgen •De leerlingen behalen de vooropgestelde competenties •Ik kan aantonen dat de leerlingen de vooropgestelde competenties al dan niet behalen

21 21 Conclusie van het project Conclusies met betrekking tot de bekendmaking en het gebruik van het zelfevaluatieinstrument Een instrument heeft pas zin als het gekend is en gebruikt wordt. Een zo ruim mogelijke campagne is nodig om het WELP instrument de nodige bekendheid te geven. Het zelfevaluatieinstrument kan aangereikt worden via sectorfondsen (opleidingsadviseurs, sectorconsulenten, …), centra en scholen, stageforum, werkgeversorganisaties, VDAB en andere opleidingsverstrekkers. Het gebruik van het instrument kan als actie opgenomen worden in de sectorconvenants.

22 22 Conclusie van het project Conclusies met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van de werkleerplek aan de overheid en sociale partners Soms ontbreekt het bedrijven aan knowhow en personeel om aan werkplekleren te werken. Het gebruik van een zelfevaluatieinstrument = verdere ondersteuning van bedrijven. Ontwikkelen en aanbieden van trainingen mentorschap. Mentor als volwaardige functie. Duidelijke en eenduidige informatie mbt werkplekleren ter beschikking stellen (juridisch, organisatorisch,...). De mogelijkheid van een aanspreekbare tutor die kan antwoorden op begeleidingsvragen van de mentor. Verbreden en verdiepen van de contacten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven (i.k.v. Competentieagenda 2010). Training voorzien in het gebruik van het instrument voor de aanbieders (opleidingsadviseurs, opleidingsverstrekkers, sectorconsulenten).

23 23 Conclusie van het project Conclusies met betrekking tot een kwaliteitslabel voor werkleerplekken De gedachte van een label werd van bij de aanvang van het project niet ondersteund door de partners in het project en er bleek geen draagvlak voor te zijn. Het zelfevaluatie-instrument zou wel een opstap kunnen zijn naar het behalen van een kwaliteitslabel. Maar is in de eerste plaats bedoeld om een bedrijf aan te zetten om te werken aan verbetering van het werkplekleren Vele bedrijven zijn nog niet of nog maar net gestart met werkplekleren. Eerst een impulsprogramma. Moeilijkheid: de van de organisatie voor labeling: de organisatie van een ‘beoordelingsinstantie’, voldoende externe, neutrale/objectieve beoordelaars (assessoren) Moeilijkheid: het dossier dat nodig zou zijn om een label te verwerven zou een (te) grote planlast voor (kleine) bedrijven kunnen betekenen.

24 24 Dank aan de leden van de stuurgroep Europees Sociaal Fonds Amelior (Francis Manas & Pascal Anckaert) Sociaal Economische Raad Vlaanderen (Mieke Valcke) Sociaal Fonds voor het Vervoer (Katrien Timmermans) Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (Ingrid Snel) Fonds voor de Vakopleiding in de Bouw (Ivo Hermans, Mathijs Buts en Stefaan Vermeulen) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (Linda Wouters) Het Gemeenschapsonderwijs (Rita Beckers) Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Johan Vandenbranden) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Guido Jaspers) Een speciale dank aan de deelnemende testbedrijven

25 25 DSV Solutions (Automotive) nv Dhr Wim Vandriessche


Download ppt "1 WELP Presentatie Meetinstrument Juni 2007 Francis Manas Gunther Coppens."

Verwante presentaties


Ads door Google