De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodem & Bouwplan De basis voor gezonde groei 1. Inhoud • Duurzaam bodem en nutrientenbeheer • Verruiming vruchtwisseling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodem & Bouwplan De basis voor gezonde groei 1. Inhoud • Duurzaam bodem en nutrientenbeheer • Verruiming vruchtwisseling."— Transcript van de presentatie:

1 Bodem & Bouwplan De basis voor gezonde groei 1

2 Inhoud • Duurzaam bodem en nutrientenbeheer • Verruiming vruchtwisseling

3 Verruiming vruchtwisseling Verruiming vruchtwisseling in relatie tot mineralenbenutting, bodemkwaliteit en bedrijfseconomie op akkerbouwbedrijven 3

4 Onderzoek • Verruiming vruchtwisseling in relatie tot mineralenbenutting, bodemkwaliteit en bedrijfseconomie op akkerbouwbedrijven • Wim van Dijk, Joanneke Spruijt,Willemien Runia, Willem van Geel • Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit AGV PPO nr. 527 December 2012

5 Probleemstelling bouwplan • Specialisatie op één of enkele gewassen • Hoog salderende gewassen • Nauwere vruchtwisselingen • Lagere nutriënten efficiëntie • Hogere druk van ziekten en plagen • Verslechterende bodemkwaliteit • Opbrengst en kwaliteit hoog salderende gewassen onder druk

6 Optimale vruchtwisseling • Slimme rotaties : Goede combinatie van economisch rendement, behoud van bodemkwaliteit en minimale emissies. • Ruimere vruchtwisseling of bij nauwere vruchtwisseling kijken naar: - goede gewascombinaties - een slimme gewas volgorde - groenbemesters in het bouwplan.

7 Huidige situatie • Noordelijke en zuidwestelijk kleigebied en het lössgebied 40-50% graan • Zuidoostelijk zandgebied nauwelijks graan • C.aardappelen 1:5/1:4, pootaardappelen 1:3 en zetmeel 1:2 • Eos aanvoer van 1100 tot 1800 kg per ha/jaar • Stikstofoverschot 35-80 kg N, P 0-15 kg per ha

8 Bouwplan vergelijkingen • Gegevens uit Kwin • Regio’s: - Noordelijk zeekleigebied - Centraal zeekleigebied - Zuidwestelijk zeekleigebied - Noordoostelijk zand- en dalgebied - Zuidoostelijk zandgebied - Lössgebied

9

10

11

12

13

14

15 Verruiming met meer graan (1) • Pootaardappelen 1:3 -> 1:4 / 1:5 = saldodaling 580 € / 1.250 € per ha. • Ter compensatie opbrengstverhoging van 12% en 28 % over alle bouwplangewassen • Bij landhuur voor gelijkblijven pootgoedareaal saldodaling van 365 € / 770 € per ha • C. aardappelen 1:4->1:5 is daling van 320 € Opbrengstverhoging van 7% nodig

16 Verruiming met meer graan (2) • Bij zetmeelaardappelen 1:2 -> 1:3 ten gunste van zomergerst is saldodaling van 100 €/ha • Opbrengstverhoging van 5% ter compensatie • Snijmais in bouwplan met 25% aandeel vervangen door zomergerst is saldodaling van € 85

17 Stikstofoverschot • Pootgoedbouwplannen door graan weinig verschil, overschot tarwe vergelijkbaar met pootaardappelen • Bij zetmeel vervanging door gerst daling van 15 kg N/ha

18 Organische stof aanvoer • Graan: verhoging organische stoftoevoer met 100-350 kg EOS ha. • Meer eos stoppel en betere mogelijkheden inzaai groenbemesters – Zaaiuien300 – Snijmaïs 675 – Aardappelen875 – Zomergerst (excl. stro) 1310 – Suikerbieten1275 – Wintertarwe (excl. stro)1640 – Graszaad 1e jaar (excl. stro)1650 Gewas: e.o.s

19 Verruiming met hoger renderende gewassen • Saldoverlies door inkrimping aardappelen compenseren met vollegrondsgroente of verhuur bloembolgewassen • Bloembolgewassen stijging stikstof en fosfaat overschot met 10-20 kg N en 10 kg P • Verlaging EOS aanvoer 150-200 kg • Tulp gunstiger dan lelie ivm inzaai groenbemester

20 Landruil met veehouder • Rotatie verruimen met hoger aandeel hoog renderende gewassen • Bij meer ui en aardappelen ipv graan in dit bouwplan stijging saldo akkerbouw € 1250/ha • Extra aardappelen ipv verhuur lelies € 370/ha (zuidoostelijk zandgebied)

21 Landruil en N&P overschot • Afname stikstof overschot op akkerbouwareaal door nalevering N graszode • Toename fosfaatoverschot op klei door minder tarwe • Op zand daling fosfaatoverschot door meer aardappelen ipv lelies

22 Landruil en organische stof • Minder eos bij kunstweide ipv graan in kleivoorbeeld • Wintertarwe+groenbemester 2500 kg EOS, bij kunstweide 1300 kg EOS per ha/jaar • Kunstweide levert meer EOS dan snijmais in situatie zuidoostelijk zandgebied • Sterke verbetering EOS bij akkerbouw indien gebruik rundveemest

23 Rustgewassen • Noordoostelijk zandgebied 1/6 grasgroenbemester ipv aardappelen • Zuidoostelijk zandgebied 1/8 groenbemester ipv stamslaboon • 250 en 50 kg extra EOS / ha • Daling saldo 200 € en 100 € /ha • Daling stikstofoverschot met 10 kg N/ha

24 Vroege oogst • Vroegere rassen bij aardappelen en snijmais bieden meer mogelijkheden voor N vanggewas • Extra organische stof aanvoer van 250 kg EOS • Stikstofoverschot daalde met ca. 15 kg N /ha • Fosfaatoverschot steeg met 5 kg • Daling bouwplansaldo 20 € door lagere opbrengst en kosten groenbemester

25 Lange termijn effecten EOS • Bij stijging EOS aanvoer beperkte stijging na 20 jaar van 0,01 tot 0,04 % • Verandering mestsoort groter dan bouwplanverandering • Bij vervanging varkensmest door rundveemest stijging EOS aanvoer van 1250 kg/ha • Na 20 jaar absolute stijging van circa 0,25%

26 Conclusie (1) • Graan economisch ongunstig Bodemkwaliteit verbeteren door: • Vroege rassen • Hakselen stro • Organische mestkeuze • Juiste gewasvolgorde ivm bodemgezondheid belangrijker dan teeltfrequentie

27 Conclusie (2) • Verruiming met bloembollen en groentegewassen interressant • Vroegruimende gewassen belangrijk voor mineralenbenutting en bodemkwaliteit • Landruil akkerbouw en melkvee biedt perspectief • Belangrijk afspraken over mest en aandeel gras/mais ipv graan

28 Bodem & Bouwplan De basis voor gezonde groei

29 Bedankt voor uw aandacht 29


Download ppt "Bodem & Bouwplan De basis voor gezonde groei 1. Inhoud • Duurzaam bodem en nutrientenbeheer • Verruiming vruchtwisseling."

Verwante presentaties


Ads door Google