De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 welkom !

2 opening bijbel lezen welkom Zingen: Psalm 106 (7 verzen) cursus
Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 106 (7 verzen)

3 die met zijn liefde ons ontmoet.
Psalm 106: 1 (allen) Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zodat elk het hoort?

4 als onze vaadren goddeloos, die in Egypte U verachtten,
Psalm 106:3 (mannen) HEER, wij zijn zondig, wij zijn boos, als onze vaadren goddeloos, die in Egypte U verachtten, en voor uw wondren doof en blind, U bij de Schelfzee niet gedachten, uw gunsten sloegen in de wind.

5 Psalm 106: 4 (vrouwen) Maar Hij heeft nochtans hen bevrijd. Hij toonde hun zijn majesteit, om zo zijn naam te doen verhogen. Zijn dreigen dreef de zee uiteen, en Israël ging op het droge als door een vlakke steppe heen.

6 Psalm 106:9 (mannen) Hun helper, die vergaten zij, die in Egypte hun nabij geweest was in het huis der slaven, hen door de Schelfzee had geleid. Zij offerden een dier hun gaven, alsof een kalf hen had bevrijd.

7 Psalm 106: 10 (vrouwen) Toen sprak de HEER, in toorn ontbrand: Ik roei hen uit met eigen hand. Ontsteld trad Mozes tussen beide. Hij smeekte: Spaar dit zondig volk en blijf genadig ons geleiden, ga, HEER, ons voor in vuur en wolk.

8 Psalm 106:15 (mannen) Zij liepen Mozes achterna met bittre klacht bij Meriba. Om water was het hun begonnen. En hij, in driftig ongeduld, sprak woorden, dwaas en onbezonnen. Zo werd hij schuldig door hun schuld.

9 Psalm 106:18 (Allen) Hoe dikwijls heeft, met schuld bedekt, dit volk des HEREN toorn verwekt. Hoe dikwijls moest Hij hen kastijden. Hij gaf hen in des vijands macht, maar telkens kwam Hij hen bevrijden, daar Hij aan zijn verbond gedacht.

10 de grote lijn van de bijbel
zonde schepping herschepping

11 egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap

12 Onderdrukking in Egypte
Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1550 1500 1450 1400 Israël in de woestijn Onderdrukking in Egypte Uittocht

13 Onderdrukking in Egypte aan het hof In Midjan
Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1550 1500 1450 1400 Israël in de woestijn Onderdrukking in Egypte aan het hof In Midjan Geboorte Mozes Roeping Mozes Pesach-Uittocht De tien plagen Doortocht

14 Begin van het geklaag

15 Sinwoestijn: - Manna - Massa en Meriba - strijd met Amelek

16 Sinaï/ Horeb: - verschijning - 10 geboden - verbondsluiting - gouden kalf - Mozes als middelaar - de tabernakel

17 - Tabera (vuur) - 70 oudsten - kwakkels - Mirjam gestrafd

18 Kades Barnea - 12 verspieders - Korach, Datan en Abiram

19 De berg Hor - dood van Aäron - de koperen slang

20 Koningen van de Amorieten verslagen: Sichon Chesbon Og van Basan

21 Geen strijd met: Edom Ammon en Moab
Koningen van de Amorieten verslagen: Sichon Chesbon Og van Basan Geen strijd met: Edom Ammon en Moab

22 In de vlakte van Moab - Deuteronomium - Jozua als opvolger - Mozes’ dood

23 Terugblik Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn Per tafel: evt. één vraag voor bespreking inleveren

24 Van uittocht tot intocht
egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap Abraham Uittocht-intocht David-Sion

25 Van uittocht tot intocht
egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap

26 De uittocht david rechters egypte Assur babel israël juda
na de ballingschap

27 Pauze

28 Het pesachfeest De uittocht Vraag: Wat kunnen wij leren van

29 Het pesachfeest De uittocht De verlossing is onverdiend
Alleen door het bloed van het lam is er verlossing Gedenken is het weer meemaken

30 De uittocht Instelling Pesach Instelling avondmaal Egypte Babel Assur
het land Kanaän Assur Instelling Pesach Instelling avondmaal

31 De uittocht Brood Wijn Bittere kruiden Lam

32 Het verbond bij de Sinaï
egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap

33 Het verbond bij de Sinaï
Het begint weer bij verkiezing Deut. 7: 6-8 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar omdat hij u liefhad

34 Het verbond bij de Sinaï
Het begint weer bij verkiezing Voortzetting verbond Abraham Deut. 7: Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte.

35 Het verbond bij de Sinaï
Het begint weer bij verkiezing Voortzetting verbond Abraham Beloftes blijven hetzelfde: - een gezegend leven in het land - Ik jullie God, jullie mijn volk

36 Het verbond bij de Sinaï
Wat God vraagt veel explicieter: De geboden Wees heilig, want ik ben heilig Zelfverlossing? Nee, want: eerst redding, dan de wet Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

37 Het verbond bij de Sinaï
Wat God vraagt veel explicieter: De geboden Wees heilig, want ik ben heilig Zelfverlossing? Nee, want: eerst redding, dan de wet De wet vraagt geloof (vb.1e en 4e gebod)

38 Het verbond bij de Sinaï
Wat God vraagt veel explicieter: De geboden Wees heilig, want ik ben heilig  Maar het lukt nooit!! Nee, maar: Gelukkig een middelaar Naast de wet, ook de verzoening

39 Bevrijd van de vloek v.d. wet
Bevrijd tot het doen van de wet Door zijn Geest in het hart

40 Het verbond bij de Sinaï
 De verzoening centraal E Exodus Instructies voor de bouw De zonde van het volk en het optreden van de middelaar Exodus Uitvoering van de bouw

41 Het verbond bij de Sinaï
 De verzoening centraal Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium

42 Het verbond bij de Sinaï
 De verzoening centraal Lev het heiligdom Lev het leven (Reinheid) Lev.16 Grote verzoendag Lev het leven (Heiligheid) Lev het heiligdom

43 Exodus en de NAAM Slavernij in Egypte Bevrijding
Leven met God (wet en overtreding) Gods tent bij de mensen Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.” (Exodus 3: 13-14)

44 Exodus en de NAAM Slavernij in Egypte Bevrijding
Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. (Ex 33:18-19) Slavernij in Egypte Bevrijding Leven met God (wet en overtreding) Gods tent bij de mensen

45 Exodus en de NAAM Slavernij in zonde Bevrijding Leven met God
Gods zal bij ons wonen

46 Mozes de Middelaar Trek de lijnen van Mozes  Jezus

47 Middelaar tussen God en z’n volk
Pleitte voor zijn volk God spaarde zijn volk vanwege Mozes De grootste profeet van het Oude verbond Middelaar tussen God en mens Pleit voor zijn volk Vanwege Jezus spaart God wie gelooft Dé grootste profeet

48 Deut.34:10 Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging. Hand.3:23 Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. (> Deut 18)

49 Mozes mocht niet sterven in plaats van het volk
Mozes kon het land niet binnenbrengen vanwege eigen falen. Mozes stierf, en niemand vond zijn graf terug Jezus stierf wel voor de zonden van zijn volk Jezus redt wel volkomen en brengt in het beloofde land Jezus stierf, maar Hij stond op uit de dood

50 Kerk in de woestijn 1 Korintiërs 10 1 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2 dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. 3 En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel 4 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. 5 Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. 7 Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: ‘Het volk ging

51 Kerk in de woestijn zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’ 8Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend. 9 En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. 10 En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11 Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

52 Egypte Woestijn Beloofde land
Geestelijk voedsel In Mozes Rode Zee Jordaan Doop in Jezus Heilig Avondmaal Zonde Christelijk leven Bij God

53 Kerk in de woestijn 12 Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

54 Psalm 78 :1, 10 en 20 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.
Versta het woord, o volk van God verkoren, Dat onze vaderen ons deden horen, ‘t geheimenis, verkondigd lang tevoren. De grote daden die de Heer volbracht vertellen wij nu aan het nageslacht.

55 Psalm 78 :1, 10 en 20 God heeft de schuld barmhartig hun vergeven,
het kwaad verzoend, dat door hen was bedreven, zijn toorn gestild, waardoor Hij hen liet beven. En Hij bedacht: hoe kort slechts is hun leven. Wie kent de maat van hun weerspannig zijn, Het grieven van hun God in de woestijn.

56 Psalm 78 :1, 10 en 20 Geen beter deel kon God zijn volk bereiden:
Hij gaf zijn knecht, die Israël mocht leiden. Als knaap was hij gewend het vee te weiden, als man geroepen voor zijn volk te strijden. Oprecht van hart heeft David hen gehoed. Gods kudde leidde hij bekwaam en goed.

57 • Gebed

58 Wel thuis en tot donderdag 22 november


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google