De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

En het geschiedde Kerstliturgie 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "En het geschiedde Kerstliturgie 2013."— Transcript van de presentatie:

1 En het geschiedde Kerstliturgie 2013

2 Zingen: Psalm 33:5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan ‘t hoog bevel van ‘s HEEREN mond: Zijn Godd’lijk’ almacht spreekt, en ‘t is er, Zijn wil gebiedt, en ‘t wordt terstond. Schoon de heid’nen samen List op list beramen, God verbreekt hun raad; Schoon de mogendheden Snood ontwerpen smeden, Hij belacht haar haat.

3 Stem: Ik zal… en het geschiedde. God doet wat Hij belooft. Hij beveelt, spreekt en gebiedt. Hij is naar deze aarde gekomen. Als baby. Wonderlijk reddingsplan. Goddelijke almacht.

4 Gebed: Heilige Geest, U verzekerde ons bij de heilige doop in ons te willen wonen en ons als leden van Christus te heiligen. Nu we op het punt staan de Bijbel te lezen en de geschiedenis van Christus’ geboorte te overdenken, bidden we om open oren en een gelovig hart zodat we werkelijk gemeenschap mogen hebben met onze Zaligmaker. Tot eer van U, Drie-enig God, en tot uitbreiding van Uw Kerk. Amen.

5 Lezen: Lukas 2:1-5 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.

6 Lezen: Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

7 Stem: …en het geschiedde. Dat is het thema voor deze kerstliturgie. We lezen het drie keer in Lukas 2. We onderscheiden wereldgeschiedenis, heilsgeschiedenis en kerkgeschiedenis. Een van de machtigste mannen in de wereld van die dagen is keizer Augustus. Hij heeft een plan. Hij wil belasting innen maar hoe moet hij dat organiseren?

8 Stem: Om te weten wie er in ‘zijn wereld’ wonen, laat hij iedereen naar zijn geboorteplaats gaan. Op het kaartje kun je zien hoe groot het Romeinse Rijk in die tijd was.

9 Stem: Duizenden mensen moeten hun tassen pakken. Dat betekent niet alleen een lange of kortere reis, er kan ondertussen ook niet worden gewerkt.

10 Stem: De inwoners van het Romeinse Rijk worden er niet rijker op, Augustus wel. Ook Jozef en Maria krijgen bericht. 

11 Stem: Soms denk ik weleens: Zou Maria nog tegengestribbeld hebben? En misschien heeft Jozef wel gezegd: ‘Dat doen we niet Maria, die keizer heeft het hoog in z’n bol zitten, maar ik blijf met jou thuis. Wij wachten in Nazareth op de geboorte van de Messias’. Wat we wel weten, is dat Micha in zijn profetie zegt:

12 Lezen: Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

13 Zingen: Lied 30 Uit aller mond (melodie) O kom, o kom Immanuël,
Verlos Uw volk, Uw Israël, herstel het van ellende weer, Zodat het looft Uw naam, o Heer’! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

14 Stem: God de Heere regeert. Hij heeft de wereldgeschiedenis in Zijn hand en keizer Augustus moet doen wat God wil. Jozef en Maria gaan. Wat nemen ze allemaal mee? Doeken! Wie gaat mee? De HEERE, dat had de engel beloofd toen hij vertelde dat Maria zwanger zou worden: ‘de HEERE is met u’.

15 Stem: Natuurlijk gaat het Kindje mee, veilig in Maria’s schoot. En beiden weten Zijn naam: Jezus. We zetten de verheven Augustus naast de arme Jozef en Maria. Hoe schril is het contrast. Augustus’ verlangen is te weten hoe machtig hij is. Wat verlangt Maria?

16 Gedicht: Bethlehem De avond valt, mijn voeten gaan steeds trager. Daar in de verte… zou de stad daar zijn? Ach Jozef, leg je arm nog even lager, want in mijn lenden brandt zo’n vreemde pijn!

17 Gedicht: Die lange weg, door voeten uitgesleten – nooit was een pad mij zo’n oneindigheid! Zou Jozef hier misschien een slaapplaats weten? Voor rust is het wat mij betreft hoog tijd.

18 Gedicht: De poort is gepasseerd, nu gaat het komen. We zijn er! Nu een rustplaats voor de nacht. Kijk, Jozef neemt het geld dat hij heeft meegenomen, hij klopt al op een deur en wacht…

19 Gedicht: De waard staat ons wel vriendelijk te woord en in zijn ogen zie ik medelijden. Hij zegt: ‘Hebt u het dan nog niet gehoord? De stad stroomt vol van alle vier de zijden!’ ‘Wat kan ik nog bedenken?’ zegt hij zacht en op mij wijzend: ‘U zult nog bezwijken! Ga rusten in mijn lege stal vannacht, dan kunt u morgen naar iets anders kijken.’ 

20 Gedicht: Hij geeft ons nog een lamp en zegt: ‘Het is niet ver.’ Maar zonder Jozefs steun was ik er nooit gekomen. De nacht is om ons heen, er flonkert reeds een ster. De wind komt plotseling en schudt de bomen. Joke Verweerd

21 Lezen: Lukas 2:6, 7 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

22 Zingen: Gezang 21:1 Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen.

23 Lezen: Galaten 4:4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

24 Gedicht: Galaten 4:4 God heeft Zijn Zoon gezonden. Wat heeft U, mijn God, bewogen, dat G’ Uw Zoon zond uit de hoge en Hij hier op aarde kwam, en in armoe werd geboren voor ons mensen, diep verloren, dat Hij onze plaats innam?

25 Gedicht: ‘t Was Uw liefde, groot, almachtig, Uw genade, rijk en krachtig, die Gij in Hem openbaart. Niemand kan die liefde vatten, noch de rijkdom van de schatten voor wie Christus heeft aanvaard.

26 Gedicht: ‘t Is een liefde die verloren mensen in Hem heeft verkoren eens Gods Zoon gelijk te zijn. Wie de Zoon heeft aangenomen kan niet in het oordeel komen, want Zijn bloed maakt zondaars rein. Dichter onbekend

27 Lezen: 1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

28 Zingen: Gezang 10:5 en 7 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw kracht! De heerschappij zal Hem behoren, Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden zijn wond’ren van genaad’ alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor ‘t oog des Vaders treên.

29 Zingen: O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel! Doe elke zondaar tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel’! Dit zal de God des heils bewerken, Hij zal de zetel, u bereid, met recht en met gerechte sterken; Hem zij de lof in eeuwigheid!

30 Stem: Wat heil, een kind is ons geboren. Heilsgeschiedenis. Geschiedenis van heling, redding. Al heel lang is er een onoverbrugbare kloof tussen de hemel en de aarde. Die was er niet in de hof van Eden, daar was alles goed. Harmonie tussen de Schepper en Zijn schepping.

31 Stem: Maar Eva was heel eigenwijs en volgde haar eigen hart in plaats van de stem van de Heere God. Dat is zonde. Zo miste ze haar doel om haar Schepper te eren en moest ze zich met Adam achter de struiken verstoppen.

32 Stem: God had alle recht om Zich voor altijd te verstoppen. Te stoppen met Adam en Eva. Maar dat doet God niet! Hij komt met Zijn belofte: ‘Ik zal’. God doet wat Hij belooft. Hij wordt mens, Hij wordt als een baby geboren en in een stal in een kribbe gelegd. Zo laag was nodig. Om heil te brengen.

33 Gedicht: Beloofd Omdat Hij beloofd was aan een onmogelijke wereld omdat Hij beloofd was hoewel door weinigen verwacht is Hij gekomen Zijn aanvang begonnen Zijn mens-zijn geworden werd Zijn leven van liefde Zijn gaan door de diepte – die onmogelijke mogelijkheid –

34 Gedicht: tot de weg naar de Vader - ónze Vader Omdat het beloofd is aan een onmogelijke wereld omdat het beloofd is door hoe weinigen ook verwacht zal Zijn Rijk komen het is al begonnen ongezien al aan het worden bij tijden al voelbaar

35 Gedicht: in de ene wee na de andere want het moet door de engte de onmogelijkheid van het kwaad heen – maar de pijn van de weeën wekt de lach der verwachting: het Rijk dat beloofd is het meldt zich het komt Inge Lievaart

36 Zingen: Psalm 2:4 en 7 ‘En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,
Zal Gods besluit aan ‘t wereldrond doen horen. Hij sprak tot Mij: ‘‘k Heb heden U geteeld; Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren’; Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij; Het heidendom ligg’ voor Uw stoel gebogen, En ‘t eind der aard erkenn’ Uw heerschappij.’ 

37 Zingen: Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; Welzalig zij, die vast op Hem betrou – wen.

38 Lezen: Lukas 2:8-14 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.

39 Lezen: En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

40 Stem: Wees niet bang maar blij. Voor u, voor jou is de Zaligmaker geboren. Christus, de Heere. De engel vraagt niet of de herders gaan. Hij belooft dat ze Hem zullen vinden. Het Kind in doeken in een kribbe in de stad van David, dat is voldoende informatie om Hem te vinden. Dan staat de engel niet meer alleen maar voegt zich een groot hemels koor toe en klinkt het eerste ‘Ere zij God’. Alleen voor herders! Of zouden anderen het ook hebben gehoord? 

41 Zingen: Gezang 25:1 en 2 Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer! Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Mengt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, mensentong en eng’lenstem, zingt het kind van Bethlehem!

42 Zingen: Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Christus, d’ eeuw’ge, ‘s Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd, die God behaagt. Vleesgeworden woord van God, mens geworden om ons lot, U, der mensen een, o Heer, U, Immanuël, zij eer! Hoor, de eng’len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer! 

43 Lezen: Lukas 2:15 en 16 En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: ‘Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft’. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 

44 Stem: Uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach ( ): (Evangelist) En toen de engelen van hen opvoeren ten hemel, spraken de herders tot elkaar: (Herderskoor) Laat ons dan gaan naar Bethlehem en zien het Woord dat daar geschied is, Hetwelk de Heer ons bekend heeft gemaakt.

45 Stem: (Bas) Hij heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Zijn Israël verlost, de hulp uit Sion ons gezonden, ons lijden een einde doen nemen. Ziet herders, dit heeft Hij gedaan. Gaat zien, dat treft gij aan.

46 Stem: (Koraal) Dit heeft Hij al voor ons gedaan, Zijn grote liefde toont Hij aan; verheugt u daarom Christenheid, breng Hem dank daarvoor in eeuwigheid. Kyrieleis!

47 Stem: Hoorden we eerst over wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis, hier kun je spreken van het begin van kerkgeschiedenis. Want de kerk is daar waar Jezus Zich laat vinden. Hij laat Zich vinden door de herders.

48 Lezen: Jeremia 29:12-14a Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap.

49 Stem: Jezus zoeken en vinden. Wat heerlijk om die blijdschap te kunnen delen. Vandaag vieren we als vrouwen van de vrouwenkring het kerstfeest. Misschien vieren anderen het met ons mee. Samen zingen tot eer van God schept een band.

50 Zingen: Psalm 95:1 en 4 Komt, laat ons samen Isrels HEER.
De rotssteen van ons heil, met eer, Met Godgewijde zang ontmoeten; Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, Met een verheven lofgedicht En blijde psalmen, juichend groeten. 

51 Zingen: Want Hij is onze God, en wij
Zijn ‘t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

52 Lezen: Lukas 2:17-20 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

53 Stem: De Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer viert kerstfeest in gevangenschap. Hij schrijft: ’Ook wij moeten als de herders weer terugkeren, terug naar de oude verhoudingen met al hun druk. Maar – als ons dan maar het kerstfeest van de herders wordt geschonken, als we maar zo zouden kunnen horen en geloven. De Redder is er! Gods hand rust weer op de wereld en laat de wereld niet meer los! Het heil is ophanden! De nacht is gevorderd, de dag is nabijgekomen.

54 Stem: De heerschappij van de wereld is de vorsten van de wereld al ontzegd en op de schouders van dit Kind gelegd! Dan mag ook van ons gelden als van die herders: niet alleen ‘ze keerden terug’ in al oude bittere nood maar ook: ’zij loofden en prezen God om alles wat zij hadden gehoord en gezien, zoals hun gezegd was’, midden in alle persoonlijke noden, midden in de nacht van de wereld, midden in de oorlog…’

55 Zingen: Lied 43 Uit aller mond: 1, 2 en 3 Eer zij God in onze dagen,
Eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, Roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo

56 Zingen: Eer zij God, Die onze Vader En Die onze Koning is
Eer zij God, Die onze Vader En Die onze Koning is Eer zij God, Die op de aarde Naar ons toegekomen is Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 

57 Zingen: Lam van God, Gij hebt gedragen Alle schuld tot elke prijs,
Lam van God, Gij hebt gedragen Alle schuld tot elke prijs, Geef in onze levensdagen Peis en vree, kyrieleis Gloria in excelsis Deo

58 Stem: De heenreis en de terugreis. De herders verlaten hun schapen, hun werk, om direct naar de Zaligmaker te gaan. Ze gaan ook weer terug naar de schapen, ze keren weer. Ze blijven niet in Bethlehem, ze moeten gewoon hun werk weer doen. Maar hoe anders is hun terugreis. Zo blij, al zingend omdat ze Jezus hebben gezien. Wat zullen de schapen hebben opgekeken!  

59 Stem: Weet u ook van een heenreis en een terugreis in uw leven? Bijvoorbeeld die onvergetelijke kerkdienst? Leeg ging u naar de kerk, maar vol keerde u naar huis? Je hart zong mee met Maria:

60 Zingen: Lofzang van Maria: 1, 3 en 5 Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij de HEER Mijn Zaligmaker noemen, Die, in haar lage staat, Zijn dienstmaagd niet versmaadt, Maar van Zijn gunst doet roemen.

61 Zingen: Hoe heilig is Zijn naam! Laat volk bij volk te zaâm
Hoe heilig is Zijn naam! Laat volk bij volk te zaâm Barmhartigheid verwachten; Nu Hij de zaligheid, Voor die Hem vreest, bereidt, Door al de nageslachten.

62 Zingen: Die stout zijn op hun macht, Heeft Hij versmaad, veracht,
Die stout zijn op hun macht, Heeft Hij versmaad, veracht, Gestoten van de tronen; Maar Hij verhoogt en hoedt Het nederig gemoed, Waarin Zijn Geest wil wonen.

63 Gedicht: Een stukje eeuwigheid Tastend zoek ik naar verwoording Wat zich in mijn diepste roert Als het Woord mijn ziel vervoert En mij houdt in zijn bekoring

64 Gedicht: Als God tot mijn ziel gaat spreken Worden al mijn zinnen stil Hoor ik naar Zijn heilige wil Is mijn tegenstand geweken Mag mijn rusteloos hart bekomen Van zijn eindeloze strijd In een stukje eeuwigheid Waar genadebeken stromen

65 Gedicht: In dit zijn met Christus samen Valt Zijn liefde mij ten deel Vult Zijn Geest mijn hart geheel Zeg ik enkel zachtjes amen Joke van Sliedrecht

66 Zingen: Ere zij God Ere zij God, Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen Ere zij God in de hoge In de mensen, in de mensen een welbehagen In de mensen een welbehagen, een welbehagen Vrede op aarde In de mensen een welbehagen, Amen, Amen

67 Liturgie: Trude Kippers-Vos, Rijssen
© Hervormde Vrouwenbond


Download ppt "En het geschiedde Kerstliturgie 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google