De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor kinderen van Abr am

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor kinderen van Abr am"— Transcript van de presentatie:

1 voor kinderen van Abr am
Shalom! Zegenen is wederzijds voor kinderen van Abr am ah André H. Roosma Mayaan Yeshua Drachten 30 juli 2011

2 volk Israël ‘van de overkant’ ‘Hebreeuwse ‘Vierkant schrift’’
Babylon. ballingschap Adam & Eva Noach Sem, Abraham Mozes & volk Israël ‘van de overkant’ = ‘ibhri Joden = Judah ? ‘Hebreeuwse ‘Vierkant schrift’’ ‘Proto- Semitisch’ ‘Paleo- Hebreeuws’ t i j d l i j n ( B C ) Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

3 Het oudste ‘Hebreeuwse’ aleph-beth
eerste, sterke tent, huis, lichaam voet, kameel deur, beweging aanbidding, ontzag tent-haring, zekerh. zeis, mes, oogsten hek, grens, huid aardewerk mand hand/arm, gevend geheven hand staf; herder/leider water, veel, meer zaadje, nageslacht dadelpalm (+ & –) oog, (toe)zien (op) open mond, rand plant (papyrus) opgaan(de zon) de (hogere) ander borsten, eten, bron teken, afronding Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

4 Het aleph-beth: Verhaal van Abraham
De eerste van het huis = vader ging op zijn voeten staan en kwam in beweging; hij aanbad God, Die sloot met hem een verbond: hij besneed de grens/huid van z’n bedekking; legde zijn hand/arm in de zegenende Hand van de grote Herder; Die beloofde heel veel nageslacht en vruchtbaarheid; Hij toonde hem een open plek met planten/schaduw; hij ging dagelijks op naar de Ander zijn Bron. En zo was ’t! / Amen! Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

5 De heerlijke Naam van God
= J aH U aH Hij geeft vreugdevolle aanbidding zekerheid & verbondenheid vreugdevolle aanbidding Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

6 God zegent – o.a. ‘vader’ Abraham
1 JaHUaH zei tegen Abram: „Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.” Genesis 12: 1-3 Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

7 De zegen van JaHUaH aan Abraham
1 Toen Abram negenennegentig jaar was, ver-scheen JaHUaH aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: Genesis 17: 1-17 Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

8 De zegen van JaHUaH aan Abraham
en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want Ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Genesis 17 Abraham = a-bh : 1e v.h. huis = vader r-ah : ander die aanbidt -am : “als water” = veel vader van veel anderen die aanbidden Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

9 De zegen van JaHUaH aan Abraham
6b Er zullen veel volken uit je voortkomen en on- der je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en Die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemde-ling woont, zal Ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en Ik zal hun God zijn.’ 9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met Mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Genesis 17 15 Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sarah. 16 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ 17 Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 18 En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’ 19 Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 20 En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. 21 Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22 Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan. 23 Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen. 24 Abraham was negenennegentig jaar toen hij besneden werd, 25 en zijn zoon Ismaël was dertien. 26 Zo werden op een en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden 27 en ook al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht. Genesis 17 Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

10 De zegen van JaHUaH aan Abraham
15 Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sarah. 16 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ 17 Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sarah, zou zij op haar negen-tigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? Genesis 17 Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

11 Abraham & Sarah aanbaden God
= J aH U aH Abraham & Sarah aanbaden God Ze kregen er een letter Ha (aH) bij In het oudste Hebreeuws: = aanbidden, vieren, je verwonderen onderdeel van de heerlijke Naam van God Hillul / halal = loven, aanbidden, roemen in; ook: Barakh = loven, prijzen , zegenen Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

12 Zegenen is niet éénrichtingsverkeer!
18 En Malkhitsedek, de koning van Shalém, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, 19 en sprak een zegen over Abram uit: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde. 20 Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde Hij aan u uit.’ Genesis 14: 18-20 Allerhoogste: עליון zie de Leider,Hij geeft zekerheid en verbondenheid aan je nageslacht! Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

13 ‘zegenen’: eulogeo - ‘goede woorden spreken’
Advies van Petrus 8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ont-vangt, want daartoe bent u geroepen. 1 Petrus 2: 8-9 ‘zegenen’: eulogeo - ‘goede woorden spreken’ Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

14 - wat zegt de Bijbel? Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder wrok of onenigheid Timotheus 2: 8 Ga binnen, laten wij buigen in aan-bidding, knielen voor JaHUaH, onze maker. Psalm 95: 6 Mayaan Yeshua, Drachten 30 juli 2011

15 voor kinderen van Abr am
Shalom! Zegenen is wederzijds voor kinderen van Abr am ah André H. Roosma Mayaan Yeshua 30 juli 2011


Download ppt "voor kinderen van Abr am"

Verwante presentaties


Ads door Google