De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer woningen voor ouderen Project VBOB Noord Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer woningen voor ouderen Project VBOB Noord Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 Meer woningen voor ouderen Project VBOB Noord Brabant

2 Onderzoek PON Woningmarkt is complexe omgeving Demografische ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen Bestuurlijke ontwikkelingen Financieel economische ontwikkelingen

3 •Demografische Ontwikkelingen.

4 Bevolking Noord-Brabant Noord-Brabant 2008 Noord-Brabant 2015 Noord-Brabant 2030 % groei 2030 tov jaar , jaar , jaar , jaar , ,3 totaal

5 Bevolking Noord-Brabant

6 Bevolking Etten-Leur Leeftijd % groei 2030 t.o.v ,1% ,5% ,3% ,2% ,8% Totaal ,2%

7 Huishoudens Etten-Leur en Noord-Brabant Etten-LeurNoord-Brabant Eenpersoons- huishoudens samenwonenden Totaal aantal huishoudens

8 Etten-Leur t.o.v. Noord-Brabant Groeicijfers 2030 tov 2008Etten-LeurNoord-Brabant ,1-9, ,5-6, ,3-8, ,253, ,886,3

9 Huishoudens groei % groei 2030 tov 2008Etten-LeurNoord-Brabant eenpersoonshuishoudens39,8 %29,6 % samenwonenden -0,2 % 0,2 % Totaal aantal huishoudens12,9 %12,7 %

10 groei en krimp in Brabant,

11 groei en krimp in Brabant,

12 groei en krimp in Brabant,

13 groei en krimp in Brabant,

14 groei en krimp in Brabant,

15 Maatschappelijke ontwikkelingen •Stijging eigen risico zorgverzekeringen; •Bezuinigingen op de zorg; •Niet indexering pensioenen; •Lage inkomens voor alleenstaande 65-+er; •Stijging arbeidsdeelname van jarigen; •Daling vrijwilligerswerk door ouderen; •Intergenerationele solidariteit staat onder druk

16 trends •28% van 55-plussers is vrij eenzaam; 4 % is ernstig eenzaam; •15 % van ouderen kampt met depressieve klachten; •Aantal allochtone ouderen stijgt van in 2005 naar in 2015; •Levensverwachting mannen stijgt van 76 naar 81; die van vrouwen van 81 naar 85.

17 Bestuurlijke ontwikkelingen •Verschuiving van veel taken van rijk naar gemeenten – zonder daarbij voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. •Woonvisies ontbreken ? Of komen amper tot realisatie; •Burgerinitiatieven •Europa: Richtlijn staatssteun woningcorporaties

18 Woonvisie Etten-Leur •Tot 2015 wordt nagedacht over het verouderde woningbezit WEL; •Tot nieuwbouwwoningen. 30% goedkoop, 30% middelduur en 40% duur •Voor wie, wat en wanneer •Senioren - Seniorenhuisvesting •1.400 nieuwbouw, levensloopbestendig en/of nultredenwoningen •550 bestaande woningen aanpassen (400 woningen van 55+eigenaren en 150 huurwoningen)

19 Woonvisie Etten-Leur •ca. 800 appartementen •Met geen woord wordt gerept over grondgebonden woningen •Regionale afspraken – rol Provincie

20 Europese richtlijn staatssteun woningcorporaties •Mensen met een inkomen boven de € komen niet meer in aanmerking voor een huurwoning tot € 648,--. •Slechts 10% mag worden toegewenzen aan mensen met een hoger inkomen. •Voorrang voor urgent woningzoekenden •Corporatie mogen wel investeren in maatschappelijk vastgoed.

21 Financieel economische ontwikkelingen •KOOPKRACHT GROTE GROEP OUDEREN DAALT •Uit recent koopkrachtonderzoek in opdracht van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en •NVOG blijkt dat in 2011 de koopkracht van een grote groep ouderen volledig door het ijs zakt. •In een brief aan de Tweede Kamer eisen de ouderenorganisaties op korte termijn passende •maatregelen. De ouderenorganisaties stellen ondermeer voor om voor 65 ‐ plussers de huidige •Wtcg ‐ korting op de eigen bijdragen voor AWBZ ‐ zorg en WMO ‐ zorg te verhogen.

22 •Vraag is of ouderen nog wel een hypotheek kunnen krijgen ? •Discussie omtrent aftrekbaarheid van de rente van hypotheken ? •Hoogte van pensioenen en volgen deze de inflatie ? •Betaalbaarheid van de AOW ?

23 Ouderen worden kwetsbaar •Zelfredzaamheid •Kwetsbaarheid: lichaam en geest, sociaal netwerk, materiële situatie, prestatie en waarden en inspiratie. •.

24 •Sociaal netwerk vraagt om koppeling woning aan een sociale woonomgeving; •Oriëntatie op wonen staat in context van mogelijkheden op het verkrijgen van zorg; •Vraag naar geschikte woningen voor ouderen zal toenemen •Heb aandacht voor culturele verschillen.

25

26 Ontwikkeling behoefte aan: » •Nultredenwoningen •Verzorgd wonen Bron: Ministeries van VWS en VROM 2003

27 Bestaande woningvoorraad •Arbo-wetgeving eist bepaalde grootte van de slaapkamer. •VROM en VWS verwachten dat ca een half miljoen woningen tegen redelijke kosten kunnen worden aangepast. • in huursector en in de koopsector.

28 Hoe nu verder ?


Download ppt "Meer woningen voor ouderen Project VBOB Noord Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google