De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PDOK financierings- en verrekenmodel

Verwante presentaties


Presentatie over: "PDOK financierings- en verrekenmodel"— Transcript van de presentatie:

1 PDOK financierings- en verrekenmodel
9 sept PDOK-Klantenpanel Steven Mekking, projectmanager Samenwerkingsproducten

2 Scope PDOK financierings/verrekenmodel
PDOK financiering en verrekening gaat over structurele dekking voor beheer en exploitatie van de PDOK-diensteninfrastructuur. Dus niet over de kosten van data versus datalevering dienstenlevering

3 Diensten - data Toegevoegde waarde: PDOK diensten:
Standaard geo-informatie ontsluitingsfunctionaliteit Maatwerk en advies Faciliteiten voor kennisdeling en het stimuleren van innovatie Toegevoegde waarde: Lagere kosten door schaalvoordelen Stabiliteit en continuïteit Professioneel beheer (SLA’s) Ondersteuning afnemers en toeleveranciers (helpdesk) Conformiteit met Inspire en nationale e-overheidsstandaards Optimale benutting schaarse en dure expertise Aanbodoptimalisatie en ondersteuning hergebruik (GIDEON) Data buiten scope financieringsdiscussie, PDOK neemt daarvoor één op één het bestaande verrekenmodel van de betreffende partner over

4 Uitgangspunten voor de financiering van PDOK
Kaders Duurzame financiering van beheer en exploitatiekosten Ruimte voor doorontwikkeling / innovatie Overeenstemming met nationaal en Europees beleid Geen drempels voor gebruik PDOK en geen extra administratieve lasten Zelffinancierend, geen structurele bijdrage uit Rijksbegroting Geen commerciële activiteiten (cross selling)

5 Aanpak opstellen financieringsmodel
Inventarisatie nationale en internationale best practices voor financiering levering overheidsinformatiediensten Conclusies Nauwelijks modellen voor informatiediensten Geen verplichting tot gebruik bepaald model Veel variëteit: Betaalde diensten “Gratis” voor publiek gebruik, maar geen privaat gebruik toegestaan “Gratis” voor publiek gebruik, maar betaald voor privaat gebruik Gratis data, maar geen diensten

6 Aanpak opstellen financieringsmodel
Gevonden best practices Houd rekening met dekking kosten aansluiting afnemers Creëer financiële ruimte voor doorontwikkeling Zorg dat volumegroei kan worden opgevangen Bied mogelijkheden voor experimenteren Beloon early adopters i.p.v. ze te straffen

7 Aanpak opstellen financieringsmodel
Discussie / brainstorm binnen PDOK Projectteam Beleidsmedewerkers partners (reviewteam) Decentrale projectleiders Sessie tijdens bezoek aan IGN (PDOK-studiereis)

8 Thema discussie: welke bouwstenen voor het PDOK –financieringsmodel?
Bijdrage TNO Bijdrage LNV Bijdrage VROM Bijdrage Kadaster Bijdrage RWS Project financiering Gebruikers bijdrage

9 Mogelijke verdelingen: partners betalen naar evenredigheid alle kosten
Werkt als partners gelijkwaardig belang en gelijke baten bij PDOK hebben PDOK biedt alleen die functies die elke partner nodig heeft en die samen goedkoper gerealiseerd kunnen worden dan alleen Past bij “light versie” centrale PDOK-infrastructuur (alleen grootste gemene deler) PDOK business case volledig afhankelijk van baten partners. Mogelijk financiele noodzaak voor uitbreiden aantal partners

10 Mogelijke verdelingen: betalen naar rato van gebruik
Partners betalen via verrekening voor eigen gebruik PDOK-services Voor gebruik buiten PDOK (extern gebruik) wordt betreffende afnemers om bijdrage gevraagd Biedt mogelijkheden om bedrijfsleven mee te laten betalen Biedt kansen voor opschaling Gaat in tegen huidig overheidsbeleid Risico op dubbel laten betalen (overheidspartijen betalen bijv. al voor ontsluiting TOP10) Extra administratieve lasten (inningskosten) Aansluitdrempel

11 Mogelijke verdelingen: op basis van databestanden, toeleveranciers betalen
Additionele centrale services (meer datasets) alleen als toeleverancier via een financieel arrangement structurele dekking beheer en exploitatie heeft geregeld. Biedt mogelijkheden om financiële basis en toegevoegde waarde PDOK te verbreden door uit te breiden met andere grote datasets waarvoor de financiering al is geregeld (bijvoorbeeld basisregistraties) en daarmee meer schaalvoordelen te behalen (“zware motor”) Vraagt sluitende business case op partner niveau + sluitende business case op niveau aanbieder nieuwe dataset Kansen: BGT, BRO, ontsluiting centraal ingekochte luchtfoto’s

12 De keuze: mengvorm afhankelijk van PDOK-component

13 Financiering generieke infrastructuur en samenwerkingsorganisatie: evenredige verdeling kosten over de PDOK-partners. Voor afnemers (eenmalige) aansluitbijdrage

14 Financiering motor: verdeling over de PDOK-partners naar rato van gebruik

15 Financiering dienstencentrum: projectfinanciering (opdrachtgever betaalt)

16 Bijhouding brondata en ontsluiting lokale data via het decentrale model: conform bestaand arrangement (valt buiten PDOK)

17 Wat betalen de afnemers?
Publieke sector (overheden) Standaard gebruik PDOK-diensten: eenmalige aansluitbijdrage. Bij volledige implementatie budgetfinanciering voor de data, verder geen kosten. Maatwerk: uurtarief Onderwijs sector Educatief gebruik: gratis Private sector Bestanden via PDOK download service: gratis (betreft bestanden die de PDOK-partners en andere overheden volgens GeoGedeeld Publiek Domein regime beschikbaar hebben gesteld) Bestanden en diensten via kanalen PDOK-partners: volgens huidig betaalregime betreffende partner Diensten rechtstreeks via PDOK (uitzonderingssituatie!): Beneden drempelwaarde gebruik gedoogd Boven drempelwaarde gebruik stoppen of tegen betaling continueren (tarieffinanciering)

18 Noodzakelijke acties Nu Later:
Per partner aanscherping business case (nulmeting) Hard maken baten Hard maken kosten Definiëren randvoorwaarden PDOK Inhoud en randvoorwaarden matchen met PDOK-uitgangspunten Motor Dienstencentrum Via primair betrokken partner opstellen kosten/baten analyse voor uitbreiding centrale services (zorgen voor noodzakelijke schaalgrote): Luchtfoto’s BGT BRO Uitbreidingen verwerken in plateauplanning Bestuurlijk verankeren gekozen principes verrekening PDOK-kosten Later: Exacte verdeelsleutel gebruiksafhankelijk partnerdeel bepalen Hoogte eenmalige aansluitbijdrage vaststellen Uurtarieven projectgebonden werk vaststellen


Download ppt "PDOK financierings- en verrekenmodel"

Verwante presentaties


Ads door Google