De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het energielabel Nu en straks Leontien Boes 31 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het energielabel Nu en straks Leontien Boes 31 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Het energielabel Nu en straks Leontien Boes 31 oktober 2013

2 Inleiding Het energielabel en de richtlijn EPBD Doel richtlijn
Wat is onder meer bepaald in de EPBD Het energielabel nu - hoe werkt het en voor wie geldt het? Inhoud / layout van het energielabel Géén energielabel? Sancties zijn er (nu) nog niet! Energielabel en woningwaarderingsstelsel bij sociale huur Herziene richtlijn: sancties! Wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen: afgeblazen Energielabel straks

3 Energieverbruik gebouwen
Wist u dat: 40% van het totale energieverbruik in de EU voor rekening komt van gebouwen? ‘Gebouwgebonden’ energieverbruik = energie voor onder meer: verwarming koeling ventilatie verlichting warm water

4 Energieprestatie van gebouwen Richtlijn EPBD
In 2002 is de EU gekomen met een richtlijn over het energieverbruik van gebouwen, de EPBD: Energy Performance of Buildings Directive Deze richtlijn is in 2010 herzien.

5 Doel richtlijn EPBD  Zorgen voor vermindering van het energieverbruik dat aan gebouwen gebonden is. Hierdoor wil EU bijdragen aan energiebesparing in het algemeen. En dat is nodig om Europese energie- en klimaatdoelen te halen (zoals voldoen aan het Kyoto Protocol).

6 Inhoud richtlijn EPBD De richtlijn heeft de EU-landen verplicht om
de energieprestatie van gebouwen in Europa te verbeteren. Lidstaten moeten volgens de EPBD onder meer: minimumeisen toepassen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen minimumeisen toepassen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen, die ingrijpend gerenoveerd worden zorgen voor energiecertificering van gebouwen  hier komt het energielabel uit voort

7 Van richtlijn naar Nederlandse wetgeving
De regering heeft de EPBD omgezet in nationale wetgeving. Per 1 januari 2008 is ingegaan: Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) Regeling energieprestatie gebouwen (REG)  regels over het energielabel zijn hierin terug te vinden

8 Het energielabel nu Sinds 1 januari 2008 is het energielabel verplicht bij: (nieuw)bouw  plicht tot aanvragen label De berekening van de EPC die is gemaakt voor de bouwaanvraag is een geldig energielabel; de berekening mag max 10 jaar oud zijn. verkoop of verhuur  plicht tot overhandigen label aan koper of huurder Gebouw < 10 jaar, dan kan EPC-berekening waarop de bouwvergunning is verleend, worden verstrekt.

9 Voor welke gebouwen is het energielabel verplicht?
Label is vereist bij bouw en verkoop en verhuur van Woningbouw eengezinswoningen, meergezinswoningen, recreatiewoningen Utiliteitsbouw o.a. kantoren, hotels, cafés, restaurants, winkels, ziekenhuizen, scholen, sportgebouwen Níet verplicht bij (vrijgesteld): monumenten, fabriekshallen, schuren en garages, tijdelijke bouwwerken, kerken en moskeeën, woonwagens en woonboten.

10 Overheidsgebouwen Sinds 1 januari 2009: speciale verplichting voor overheidsgebouwen (ministeries, provinciehuizen, gemeentepanden, gerechten, waterschappen et cetera): In gebouwen vanaf 1000 m2 waarin overheidsdiensten of -instellingen diensten aan het publiek verlenen, moet het energielabel permanent op een opvallende plaats zijn aangebracht.  label zichtbaar voor het publiek!

11 Voorbeeld energielabel

12 Inhoud / layout van het energielabel
De energieklasse : (A-G), A meest zuinig, G meest onzuinig Energieverbruik, uitgaand van standaard gebruik, uitgesplitst naar elektriciteit, warmte en gas Eventuele verbetermaatregelen om in een betere klasse te komen (bijv. toepassing HR++-glas, isolatie van muren, aanschaf zonnecollector)  Toont dus mogelijkheden hoe te besparen op energie Energie-index: het berekende getal dat de energetische kwaliteit van het gebouw aangeeft De CO2-uitstoot (alleen vermeld bij niet-woongebouwen)

13 Even wat cijfers Ruim 2,2 miljoen labels afgegeven tot en met  meeste zien op woningen, slechts labels zien op utiliteitsgebouwen, dus kantoren, horeca, scholen, ziekenhuizen et cetera) Per eind 2012 had 33% van de woningen een label  meest huurwoningen, nauwelijks koopwoningen Eind 2011 was maar bij circa 12% van de verkopen/transporten van een woning een label aanwezig

14 Géén energielabel? Sancties zijn er (nog) niet!
Richtlijn uit 2002 voorzag niet in sancties. In Nederlandse wetgeving dus ook géén sancties opgenomen. Energielabel: wél verplicht! Maar .. als het niet wordt verstrekt bij verkoop of verhuur gebeurt niets. Géén controle Géén boete of dwangsom voor eigenaren, verkopers of verhuurders  Bij verkoop en verhuur spreken partijen nu gewoon af dat een label ontbreekt en niet overhandigd hoeft te worden.

15 Energielabel en sociale huur - puntentelling -
Sinds 1 juli 2011: Het energielabel weegt mee in de bepaling van de huurprijs, via het woningwaarderingsstelsel (WWS): Hoe groener het label, hoe meer punten, hoe hoger de huur! In het nieuwe WWS wordt energiebesparing hoger gewaardeerd dan voorheen. Het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen wordt zo gestimuleerd. Vanaf 2014 kunnen huurders zelfs mogelijk om een huurverlaging vragen, door de slechte energieprestatie!

16 Herziene richtlijn – sinds 2010
In 2010 heeft de EU de EPBD herzien. Een paar belangrijke punten: Uiterlijk eind 2020 moeten nieuwe gebouwen in de EU bijna-energieneutraal zijn (= ‘bijna nul’ energie consumeren) Bij het te koop of te huur aanbieden van een gebouw moet de energieprestatieindicator van het energielabel in de advertenties in de commerciële media worden vermeld In door de overheid bezette gebouwen van 500m2 of meer waar publiek komt, moet het energielabel duidelijk zichtbaar worden getoond (vanaf 9 juli 2015 geldt drempel van 250m2) In andere gebouwen van 500m2 of meer die veel door publiek worden bezocht moet ook het label duidelijk zichtbaar worden opgehangen (bijv. ziekenhuizen, scholen, supermarkten, banken, hotels)

17 Herziene richtlijn: sancties!
Lidstaten moeten óók sancties invoeren voor niet-naleving! De richtlijn eist dat o.a. sancties worden opgelegd indien: géén energielabel wordt verstrekt bij verkoop of verhuur van een gebouw; het label niet zichtbaar wordt opgehangen in overheids- en publieke gebouwen; de energielabelklasse níet is vermeld in commerciële verkoop- of verhuuradvertenties.

18 Inhoud wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen
Hierin werd onder meer voorgesteld: bij verkoop van gebouwen: dat het transport bij de notaris pas mocht plaatsvinden indien er een energielabel aanwezig was  dus zónder energielabel géén levering/transport; bij verhuur: dat de huurder 10% minder huur mocht gaan betalen zolang er geen energielabel was (alleen bij niet-woongebouwen en geliberaliseerde huurwoningen). De bedoeling was dat de wet op 1 januari 2013 in werking zou treden.

19 Wetsvoorstel verworpen – nog steeds géén sancties Nederland is door EU in gebreke gesteld
Wetsvoorstel op 20 november 2012 verworpen Maar: medio 2012 had de herziene EPBD al moeten zijn omgezet in nationale wetgeving. In 2012 is Nederland in gebreke gesteld. Op 20 juni 2013 heeft de Europese Commissie Nederland formeel verzocht om aan de EPBD te voldoen. Nederland riskeert nu een boete en de EC kan de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie.

20 Energielabel straks Het is afwachten met welke nieuwe wetgeving de regering komt om de toepassing van het label alsnog af te dwingen. Vereenvoudigd label voor particulieren? Zelf opstellen? Minister Blok heeft dat idee. Het gebruik van het energielabel: - verstrekken bij verkoop, bij verhuur - zichtbaar ophangen in grote publieke gebouwen - noemen in advertenties voor verkoop/verhuur) zal in de toekomst werkelijk verplicht worden.  kwestie van tijd!


Download ppt "Het energielabel Nu en straks Leontien Boes 31 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google