De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Imagine the result Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme Workshop “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden van klimaatverandering ?” Blankenberge, 14 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Imagine the result Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme Workshop “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden van klimaatverandering ?” Blankenberge, 14 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Imagine the result Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme Workshop “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden van klimaatverandering ?” Blankenberge, 14 oktober 2010 A. Volckaert (Arcadis) & R. De Sutter (Ugent)

2 2 Overzicht  Inleiding tot CLIMAR  Klimaatsveranderingen voor onze kust  Toeristische waarden onder druk  Aanpassingsmaatregelen  Toelichting werksessie (namiddag)

3 3 Wat is CLIMAR ? •SSD – onderzoeksproject Belspo •Doelstelling •In kaart brengen van CC effecten op zee en kust •Ontwikkelen van een duurzame aanpassingsstrategie •Eigenschappen •Multi-disciplinair •Beleidsrelevant •Gevalstudies kustverdediging, visserij, kusttoerisme •Klimaatverandering & autonome verandering www.arcadisbelgium.be/climar

4 4 Wat is CLIMAR ?

5 5 Klimaatsveranderingen voor onze kust • Gevolgen van klimaatverandering voor onze kust: •Algemene (Primaire) effecten •Potentiële effecten aan de kust

6 6 Algemene effecten Algemene effecten intussen bekend maar onzekerheid over kwantitatieve effecten: •Evoluties van gemiddelden: •stijging van de temperatuur •stijging van de zeewaterspiegel •neerslagtoename in winter •neerslagdaling in zomer •meer verdamping • Toename in extreme omstandigheden •uitzonderlijke neerslagbuien •meer hittegolven •minder koudegolven

7 7 Potentiële effecten aan de kust • De kust is een “ climate hot spot “ • Stijging zeewaterspiegel + verandering van de stormen (wind, golven)  meer kans op overstroming ? • Stijging van de zeewatertemperatuur en de luchttemperatuur  meer toeristen ? • Verandering in stroming (en sedimentatie)  impact naar de havens ? •…

8 8 Zeespiegelstijging

9 9 Gemiddelde Temperatuur CCI-HYDR

10 10 MM+WW+Worst Air temperature+ 2 °C + 4 °C Change air circulationNoYesNoYes Winter precipitation+ 8%+ 14%+ 16%+ 28% Wind velocity0%+ 4%- 2%+ 8% Summer precipitation+ 6%- 20%+ 12%- 40% Sea water temp+ 2.5% + 3.5% Mean sea level+ 60cm + 93 cm + 200 cm Scenario’s in CLIMAR

11 11 Overstromingsscenario CLIMAR

12 12 Toeristische waarden onder druk  Belang van kusttoerisme  Toeristische waarden onder druk

13 13 Belang van kusttoerisme Strategisch Beleidsplan Kust Westtoer & Toerisme Vlaanderen Intens gebruik van de kust Dagtoerisme: 18,1 M (2009) Verblijfstoerisme (2007): • Commercieel: 16,8 M overnachtingen • 2° verblijven: 17,2 M overnachtingen • Jachthavens: 0,15 M overnachtingen Economisch belang kusttoerisme (KT)

14 14 Belang van kusttoerisme Economisch belang kusttoerisme (KT) Dagtoerisme - 2009 (Westtoer, 2010) Verblijfstoerisme - 2007 (Westtoer, 2009) •Geen recente data voor 2009 •Enkel data voor Reca (restaurant – café) •Reca: • Commercieel: 15,51 €/pers • 2° Verblijf: 9,47 €/pers • Bevindingen • Reca belangrijkste aandeel • Bij crisis, geen besparing op Reca, wel bv. op shopping

15 15 Toeristische waarden onder druk - Algemeen Secundaire effecten Ecologische • Water kwaliteit • Habitat kwaliteit • Habitat wijziging • Productiviteit • Geografische veranderingen • Introductie niet- inheemse soorten •Biodiversiteit Economische •Veranderingen in productie •Productie waarde •Exploitatie kosten •Schadekosten •Nieuwe opportuniteiten •Economisch resultaat Sociale •Aantrekkingskracht •Tewerkstelling •Vestiging •Veiligheid •Bereikbaarheid •Gezondheid •Culturele waarde •Welzijn

16 16 Toeristische waarden onder druk - Indicatoren CLIMAR indicatoren kusttoerisme • Verlies van strandoppervlakte • Potentiële toename van aantal zeezoogdieren • Toename aantal topdagen door betere weersverwachtingen • Toename reistijd voor dagtoerisme • Verhoogd risico schade aan jachthavens • Stijging toegevoegde waarde kusttoerisme

17 17 Verlies van strandopper vlakte Definitie % recreatief strand dat erodeert per jaar Verantwoordelijke instantie MDK, Afdeling Kust Methodologie • Def. recreatief strand = 100% droog + 10 % nat • Bepaling droog & nat strand voor CLIMAR scenario’s (erosiemodel WL) • Koppeling van erosiemodellen (WL) aan het recreatief strand • Koppeling aan aantal toeristen/m²

18 18 Verlies van strandopper vlakte Prognoses 2040 & 2100

19 19 Verlies van strandopper vlakte Methodologie • Koppeling aan aantal toeristen/m² •Geen data over max. verzadiging strand •Aannames: •Topdag = verzadiging •Toeristen op topdag (bron Westtoer) •Dagtoeristen: 250.000 •Verblijfstoeristen: 300.000 (factor x1,2) • Belang van strandbreedte •Decisio (2009): NL stranden •Minimaal: 50 m droog strand •Optimaal: 70 à 90 m droog strand •Maximale grens: 170 m droog strand

20 20 Potentiële toename van aantal zeezoog- dieren Definitie Potentiële toename aantal zeezoogdieren (ZZD) Verantwoordelijke instantie monitoring BMM – Strandingen, luchtobservaties & PoDs Methodologie Expert kennis J. Haelters (Haelters et al., 2010)

21 21 Potentiële toename van aantal zeezoog- dieren Prognoses 2040 & 2100 Ondanks bewijzen van CC op zeezoogdieren, onzekerheid rond prognoses door natuurlijke variatie en andere externe factoren 2040: • verder zetting huidige trends 2100: • bij creatie onverstoord habitat toename zeehonden • bij toename t° mogelijk herstel van tuimelaar of gewone dolfijn, maar mogelijks verdwijnen van bruinvis en witsnuitdolfijn • vertaling naar toeristisch potentieel?

22 22 Toename aantal topdagen door betere weersver- wachtingen Definitie Toename aantal topdagen Verantwoordelijke instantie Westtoer – dagtoerisme & weer Methodologie • Definiëring types (top)dag i.f.v. weerparameters • Bepaling # (top)dagen voor CLIMAR scenario’s • Koppeling aan aantal dagtoeristen •Alternatieve methode op basis van directe koppeling toeristen en weerparameters

23 23 Toename aantal topdagen door betere weersver- wachtingen Methodologie • Definitie topdag (>200.000 toeristen): •Temperatuur: 23° C •Neerslag: 0 mm •Uren zonneschijn: 8 hr •Bepaling aantal topdagen voor CLIMAR scenario’s • Aanname: topdagen ~ 50% dagtoerisme (dus factor x2) • Aanname: verblijfstoeristen ~ dagtoerisme +20% (dus factor x1,2) • Aanname: kustbevolking (215.000 inwoners) wordt niet in rekening gebracht Prognoses 2040 & 2100: ?

24 24 Alternatief topdag Alternatief • op basis van reeds uitgevoerde berekeningen Westtoer (2003)

25 25 Toename reistijd voor dagtoerisme Definitie Toename reistijd uitgedrukt als de combinatie van verkeersintensiteit en schade aan de transportinfrastructuur Verantwoordelijke instantie monitoring Agentschap Wegen en Verkeer Statistics Belgium FOD economie Methodologie • Gemiddeld aantal auto’s op de kustwegen (~ 88% dagtoeristen) • Gemiddeld aantal toeristen per trein (~2,3 miljoen; 12% dagtoeristen) • Schade transportinfrastructuur (WL) • Reistijd van toeristen (gem. 1u30’)

26 26 Toename reistijd voor dagtoerisme Prognoses 2040 & 2100 • Nog in uitvoering • Still to do: •Max. reisduurbereidheid toeristen •Verzadigingsgraad kustwegen (max. aantal auto’s) •…

27 27 Verhoogd risico schade aan jachthavens Definitie Schade aan infrastructuur in jachthavens (aanlegplaatsen, boten, …) ~ zeespiegelstijging, toename van stormen Verantwoordelijke instantie MDK, afdeling Kust Methodologie Kosten voor herstel van schade (in Euros); op basis van cijfers uit het verleden en/of prognoses met hydraulische schademodellen Prognoses 2040 & 2100 ? Nog geen indicatie van toenemende schade

28 28 Stijging toegevoegde waarde kusttoerisme Definitie Toegevoegde waarde = omzet – ingekochte goederen Verantwoordelijke instantie ? Methodologie •Bepaling toeristen (dag- verblijfstoeristen) •Bestedingspatroon •Omzet /toegevoegde waarde van de verschillende activiteiten Prognoses 2040 & 2100 • a.d.h.v. prognoses dag/verblijfstoeristen gekoppeld aan indicatoren * bestedingspatroon • a.d.h.v. toegevoegde waarde/omzet van verschillende activiteiten binnen sector

29 29 Aanpassingsmaatregelen  Waarom adaptatie  Evaluatiecriteria aanpassingsmaatregelen  Aanpassingsmaatregelen voor kusttoerisme

30 30 Waarom adaptatie Definitie Actie ondernemen om: 1)De kans dat klimaatseffecten zullen plaatsvinden te reduceren; of 2)Om de gevolgen ervan te reduceren

31 31 Evaluatie- criteria adaptatie CLIMAR evaluatiecriteria • Adaptatie typologie • Belangrijkheid (~effect vermindering) • Haalbaarheid • No-regret maatregel • Ecosysteembenadering • Multi-sectoraal karakter • Dringendheid • Institutionele complexiteit

32 32 Aanpassings maatregelen voor kusttoerisme CLIMAR adaptatiemaatregelen • Klimaattaks (~verblijfstaks) • Strandophoging toeristisch strand • All-year-round accommodatie • Klimaatsbestendige bouwvoorwaarden • (Klimaat)noodplan jachthavens • Online kustweerbericht • Artificiële eilanden (toerisme & natuur) • Tol t.b.v. verkeersspreiding

33 33 Klimaattaks (~verblijfstaks) Definitie Een vast bedrag of bepaald % van de totale verblijfskost die bijkomstig aangerekend wordt en die gebruikt kan worden om klimaatonderzoek of bepaalde toeristische adaptatiemaatregelen te financiëren. Bestaande praktijkervaring Analoog als aan de verblijfstaks of toeristentaks Monitoring fonds (vb. Zandwinning, windenergie) Input voor berekening • basiskost = admin. kost • max. kost ~ draagvlak ?

34 34 Strandophoging toeristisch strand Definitie Strandsuppleties nodig voor behoud of uitbreiding toeristisch strand Bestaande praktijkervaring Huidig strandbeleid & GKVP (tot 2050) Input voor berekening •Nood aan uitbreiding strand voor recreatie? •Huidig en toekomstig beleid suppleties • Koppeling met definitie recreatief strand • Kostprijs 1m³ zand: 10-15€ excl. BTW (afhankelijk van vaarafstand, beschikbaarheid, brandstofprijs, …) •

35 35 All year round accomodatie Definitie Multi-purpose accommodatie (business, cultuur, ecologisch, families, ….)  meer toeristen verspreid over het jaar Bestaande praktijkervaring Strategisch Beleidsplan Breskens Input voor berekening • investeringskost voor aanpassing • hogere gemiddelde uitbatingskost ? • individuele initiatieven ? • hoog “no-regret” gehalte (diversificatie altijd positief voor omzet ?)

36 36 Klimaats- bestendige bouwvoor- waarden Definitie Door regelgeving zorgen voor “climate proof buildings (isolatie, ventilatie, eigen watervoorziening, ….) Bestaande praktijkervaring In de sector ? Input voor berekening • indien voorwaarden verplicht, worden kosten doorgerekend • stijging van kost voor toerist ?

37 37 Noodplan voor jachthavens Definitie Opstellen en implementeren van een plan dat in werking treedt bij extreme stormen in jachthavens Bestaande praktijkervaring Hoog Input voor berekening • link met on-line kustweerbericht • ~ plan voor havens, voor windparken, … • investeringen voor materiaal & mensen •

38 38 Online kustweer- bericht Definitie Gebruik van een kustgebonden weerbericht om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering en/of beter gedrag te kunnen afstemmen Bestaande praktijkervaring www.kustweerbericht.bewww.kustweerbericht.be (Afdeling Kust) Raadpleging: > 1/3 van dagtoeristen Input voor berekening • operationele kost (aanpassingen, publiciteit, etc.) • aanpassingen nodig voor meer klimaatgebonden relatie gebruik

39 39 Artificiële eilanden (2100) Definitie De ontwikkeling van nieuwe toeristische ontwikkelingen op artificiële eilanden Bestaande praktijkervaring Binnen Europa? Input voor berekening •Inschattingen zandsuppleties afhankelijk van hoogte eilanden •Kostprijs 1m³ zand: 10-15€ excl. BTW •Haalbaarheid: afhankelijk van vaarafstand, beschikbaarheid, brandstofprijs, juridische mogelijkheid, … •

40 40 Tol t.b.v. verkeers- spreiding Definitie Economische maatregel die een herverdeling in ruimte en tijd van de autowegen moet bevorderen of een gedragsverandering moet teweeg brengen in transportkeuze. (~ reductie reistijd naar de kust) Bestaande praktijkervaring Scandinavische landen Verschillende steden Input voor berekening • Link verkeersspreiding en reistijd voor dagtoerisme • Kosten


Download ppt "Imagine the result Adaptatiemaatregelen Kusttoerisme Workshop “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden van klimaatverandering ?” Blankenberge, 14 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google