De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drugs in het verkeer Literatuurstudie Myriam Adriaensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drugs in het verkeer Literatuurstudie Myriam Adriaensen."— Transcript van de presentatie:

1 Drugs in het verkeer Literatuurstudie Myriam Adriaensen

2 Opspoorbaarheid van drugs in speeksel 1.Factoren die de opspoorbaarheid beïnvloeden • Welke drug? • Hoeveelheid gebruikt? • Gewoontegebruiker of occasioneel gebruiker • Hoe lang is er gebruik van drug? • Vetpercentage? • Geslacht? • …

3 Opspoorbaarheid van drugs in speeksel (2) 2.Periode (verschillende bronnen) : • THC (cannabis, hasj, marihuana): maximum 14 uur • Amfetamines, speed: 10 minuten (zeer gering gebruik) tot 3 dagen (belangrijk gebruik en hoog vetpercentage) • Cocaïne en crack: 24 tot 72 uur na gebruik • Methamfethamine (XTC): 10 minuten, 3 dagen, 72 uur • Opiaten, morfine, heroïne: enkele dagen

4 Toestand in Europa •Weinig betrouwbare gegevens beschikbaar (maar DRUID) •Slechts 13 van de 27 landen hebben gegevens gepubliceerd •Resultaten van studies kunnen niet met elkaar vergeleken worden •ROI (drug of geneesmiddel) overal verboden, maar aanpak sterk verschillend

5 Toestand in Europa •Nationale wetgevingen verschillen sterk  Per se wetgevingen vs impairment wetgevingen  Soms na positieve alcotest geen drugtest meer  Definitie verschilt: bestraffing van verminderde rijvaardigheid of nultolerantie, soms combinatie van de twee  Cut-offwaarde is soms laagst opspoorbare hoeveelheid, soms hoeveelheid vanaf wanneer verwacht wordt dat de rijvaardigheid wordt beïnvloed (maar is eigenlijk niet te bepalen – vb: wisselwerking met andere drugs of alcohol?)

6 DuitslandNultolerantie (1998) Per se wetOvertredingen *gevaar personen * gn gevaar personen Politie: pupillen,coördinatie, urine, zweet, speeksel Arts: bloed Cannabis,her oïne Cocaïne, amf, designer drugs FrankrijkNultolerantie (2003) Impairment (uitzonderingen) Hoge straffen, verhoogd wanneer alcohol mee in spel is Urinetest en bloedproef (dokter of gemachtigd student geneeskunde Zelfde stoffen als België NederlandGeen specifieke wetgeving Impairment (+/- art. 35 WVP) Onbehoorlijk sturenUrinetest en bloedproef na geobserveerd gedrag FinlandNultolerantie (2003) Per se wetdrugs in bloed drugs in bloed en verminderd rijvermogen Testbatterij, speekseltest, speekselanalyse Zeer uitgebreid NoorwegenNultolerantieImpairment (1959) Alle testen (25) door dokter Politie beslist over verder gevolg obv alle info experts Labo: 25 producten EngelandImpairmentOngewoon rijgedragTestbatterij + pupillen: impairmentindicatie Transpiratie of speekseltest: indicatie Bloed of urine door arts = bewijs ZwedenNultolerantie (ex. voorgeschreven geneesmiddelen) Per se wet (1999) Oogonderzoek: politie Urinestaal en bloedmonster (mag met geweld) Beide stalen naar labo (bloed is bewijs)

7 Rijden onder invloed van Psychoactieve Stoffen – ROPS (2006)

8 Kader ROPS-onderzoek Federale Drugsnota 19/1/2001: •Een antwoord op de meest prangende problemen rond druggebruik en drugverslaving in onze samenleving waaronder invloed van legale en illegale drugs op het rijgedrag (parlementaire werkgroep) •Evaluatie van wet van 16 maart 1999 waarbij het rijden onder invloed van cannabis, (designer)amfetamines, morfine en cocaïne strafbaar werd gesteld is noodzakelijk •Preventie en repressie

9 Kader ROPS-onderzoek ROPS 1/12/2004 •Rijden Onder invloed van Psychoactieve Stoffen (Federaal Wetenschapsbeleid) •Nadruk ligt op rijden onder invloed van illegale drugs •Alcohol in combinatie met andere stoffen of nieuwe ontwikkelingen •KB 23 maart 1998 rijbewijs (bijlage 6) : rijgeschiktheid

10 Kader ROPS-onderzoek Vaststellingen (1/2) •Wetenschappelijke kennis over de invloed van psychoactieve stoffen op de rijvaardigheid en het ongevallenrisico is sinds 1999 verder geëvolueerd •Wegverkeerswet m.b.t. rijden onder invloed van illegale drugs nog niet geëvalueerd

11 Kadere ROPS-onderzoek Vaststellingen (2/2) •Veralgemening drugtesten in verkeer is nodig (ook Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid) – aanpassing wetgeving noodzakelijk •Verslaving of overmatig gebruik van psychoactieve stoffen is niet verenigbaar met rijgeschiktheid

12 Doelstelling ROPS-onderzoek •Het formuleren van beleidsaanbevelingen die erop gericht zijn de huidige wetgeving inzake het rijden onder invloed van psychoactieve stoffen (illegale drugs) en de handhaving ervan doeltreffend en efficiënt te maken

13 ROPS-Onderzoek Methodologie (1/4) • Uitgebreide literatuurstudie over de invloed van alcohol, illegale drugs en geneesmiddelen op de rijvaardigheid en het ongevallenrisico (UGent) Doel: op zoek gaan naar nieuwe wetenschappelijke bewijzen die nuttig zijn voor Belgische wetgeving

14 ROPS-onderzoek Methodologie (2/4) •Beknopte literatuurstudie van wetgeving in het buitenland en een beschrijvende terreinstudie van de Belgische situatie (BIVV) Doel: evaluatie van het handhavingsbeleid in België

15 ROPS-onderzoek Methodologie (3/4) •Formuleren van voorlopige aanbevelingen op basis van vergelijking literatuurstudie en evaluatie; toetsing aan binnen- en buitenlandse expertise (toxicologen, juristen (strafrecht), politie, justitie, begeleidings-comité) Doel: het formuleren van realistische en haalbare beleids- aanbevelingen

16 ROPS-onderzoek Methodologie (4/4) •Redactie van de finale aanbevelingen en bekendmaking ervan bij de betrokken actoren en de beleidsverantwoordelijken Doel: aanzet tot wijzigingen opdat wetgeving en handhaving effect sorteren op het rijgedrag en op de verkeersveiligheid

17 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid •Wettelijk kader in België: Wet 16 maart 1999 –Huidige procedure bestaat uit 3 stappen: •Gestandaardiseerde testbatterij •Urinetest •Bloedproef •De situatie in een aantal andere landen (Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Australië (Victoria, USA,Europese context (Raad van Europa (Pompidou groep), Europese commissie)

18 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Methodologie: –Schriftelijke enquêtes aan: •Politiediensten •Politiescholen •Politieparketten •Laboratoria –Participerende observatie op terrein –Analyse betrouwbaarheid testbatterij –Analyse van de subjectieve en zelfgerapporteerde objectieve pakkans –Analyse van de vigerende wetgeving –Analyse strafrechtelijk beleid

19 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquêtes politiediensten: •Respons van 141/196 zones én de federale politie •Belangrijkste resultaten: –Wetgeving is stap vooruit –Opleiding voldoet, maar te weinig opgeleiden –Procedure te tijdrovend/ingewikkeld; testbatterij te uitgebreid

20 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquête politiescholen: •10/12 scholen hebben geantwoord •Aantal sessies/deelnemers •Voorzien in basisopleiding: 8 scholen van de 10 •Voorzien aantal lesuren: varieert van 6 tot 12 * Aantal tot juli 2005 200020012002200320042005 529 363963 195535513714738830*

21 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaat waarnemingen op het terrein: •Afnemen testbatterij blijkt niet eenvoudig •Monotesten worden niet gebruikt •Testbatterij quasi altijd gevolgd door een urinetest •Duur : –Testbatterij : 11 à 77 minuten –Urinetest : 5 à 7 minuten –Bloedproef : 8 à 40 minuten

22 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten mbt subjectieve pakkans: •Attitudemeting BIVV –70,5%: kleine tot zeer kleine kans om gecontroleerd te worden door de politiediensten

23 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Aanbevelingen ter verbetering vd uitvoering vd controles op het terrein: –Toegegeven gebruik - geen testbatterij –Aangenomen arts voorzien –Uurvergoeding ipv prestatievergoeding –Urinetest behouden –Opleiding politie standaardiseren –Nieuwe betrouwbare, gebruiksvriendelijke testen

24 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Tussen 2000 en 2004 werden 3324 bloedstalen ontleed. Gemiddeld waren er 14% vals positieven (waarvan ongeveer ½ positief maar onder cut-off waarde) Resultaten enquête erkende laboratoria:

25 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten enquête erkende laboratoria: •Gedetecteerde stoffen (> cut-off waarde):

26 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Aanbevelingen mbt de analyse van het bloedstaal: –MDEA – MBDB schrappen –Verlaging van de minimumwaarden –Nieuwe analysemethode (LC-MS/MS) toelaten –Gebruikt materiaal en bewaren van de stalen –1 bloedafname alcohol en drugs –Bij onmiddellijke intrekking rijbewijs: dit vermelden op aanvraag bloedanalyse

27 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten bevraging spelers strafrechtelijk beleid: Art. 37bis WPW Belangrijkste vaststellingen: •3.810 processen verbaal (2000-2004) •In 29% van de gevallen wordt rijbewijs onmiddellijk ingetrokken •1,4% zonder gevolg geklasseerd Uitgesproken straffen: •3.068: geldboete waarvan 1.828 met maatregel van probatie/opschorting of uitstel •3.012: vervallen van recht tot sturen •46: gevangenisstraf •87: werkstraf •110: vrijspraak

28 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten bevraging spelers strafrechtelijk beleid: Tendensen: •Meer processen verbaal (429 in 2000 – 1246 in 2004) •Stijging van het aantal intrekkingen van het rijbewijs (25% in 2000 – 35% in 2004) •Stijging van de werkstraffen sinds 2003 •Verval van het recht tot sturen bereikt een status quo (80%) •De rechter spreekt voornamelijk de minimumboete (€200 x 5) uit Voor de periode 2000-2004 werden 123 PV’s opgesteld n.a.v. een verkeersongeval met gewonden en 24 keer bij een dodelijk ongeval

29 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Resultaten mbt subjectieve strafkans: •Attitudemeting BIVV –33,5%: kleine tot zeer kleine kans op bestraffing na positieve controle door justitie

30 ROPS-onderzoek Resultaten evaluatie van het handhavingsbeleid Aanbevelingen mbt strafrechtelijk beleid: –Bij gecombineerd gebruik alcohol-drugs: beide overtredingen vaststellen –Intrekken rijbewijs bij weigering test of bij aantreffen van minimaal 2 illegale stoffen –Vrijgeven resultaten bloedproef

31 DRUID: DRiving Under the Influence of Drugs alcohol and medecins Dr. Peter Silverans

32 Inleiding * DRUID= DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medecins = Rijden onder invloed van drugs, alcohol en medicatie * European integrated project (6th framework): - 36 onderzoeksinstituten, 18 landen - Loopt van 2006 tot 2011 - Globale doelstelling: onderzoek naar (quasi) alle aspecten van rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen - Meer info:http://www.DRUID-project.euhttp://www.DRUID-project.eu

33 Overzicht werkpaketten

34  « deliverables list » op DRUID website:

35 Overzicht werkpakketen •WP 1: methodologie –Literatuurstudies en meta-analyses van effecten van psychoactieve stoffen op rijgedrag en risico –Integratie van epidemiologische, experimentele en andere studies •WP 2: epidemiologie –Details Belgisch onderzoek: cf. infra –Road side surveys, Hospital studies, gewonde bestuurders / overleden bestuurders, culpabiliteitsstudies, enz…

36 Overzicht werkpakketen •WP 3 : Enforcement (handhaving) –Evaluatie (ook praktisch) van speekseltesten (i.s.m. TISPOL) –Analytische evaluatie van toxicologische validiteit speekseltesten & testprocedures –Cf. D3.2.2 « analytical evaluation » •Sensitiviteit (~ (1/) vals negatieven) •Specificiteit (~ (1/) vals positieven) •Accuraatheid

37 Overzicht werkpakketen •WP 4 : Classificatie = van medicinale drugs i.f.v. risico •WP 5 : Rehabilitatie •WP 6 : « Withdrawal » = procedures voor, en effecten van het verval van het recht tot sturen n.a.v. rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen •WP 7 : « Dissemination » Focus op medicinale drugs, info voor professionals maar ook voor groot publiek

38 Epidemiologie België •Voorkomen van rijden onder invloed van alcohol, drugs & geneesmiddelen bij: –Algemene populatie bestuurders = « road side survey » -In spoedgevallendiensten opgenomen gewonde bestuurders = « hospital study » -Vergelijking road side survey met hospital study => estimatie relatief risico (« odds ratio’s »)

39 Internationale estimatie (ROPS) •b•b Bron: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1985/52K1985001.pdfhttp://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1985/52K1985001.pdf

40 “Case control study” België •Analogie met studies over relatie BAC – ongevalsrisico: – Cf. Borkenstein (1974) “Grand rapids” study

41 “Case control study” België •Cases (m.a.w. "gevallen"): gewonde bestuurders •Controles: vergelijkbare populatie niet-gewonde bestuurders •Klassieke methode: Two control drivers for each crash driver were sampled a week after the crash at the same location, on the same day of the week and at the same time of day (cf. http://www.borkensteincourse.org/faculty%20documents/DubowskiCrashRisk.pdf) http://www.borkensteincourse.org/faculty%20documents/DubowskiCrashRisk.pdf •Alternatieve methode: controles proportioneel includeren voor belangrijkste variabelen

42 Hospitaal studie Selectie van cases: - Cf. BTTS - n = 2000 - I.s.m. 5 ziekenhuizen: + Brussel: UZ VUB + Gent: UZ + Leuven: UZ + Namen: CHR Namur + Luik: CHU Liège - Inclusiecriteria: + Bestuurders, met inbegrip van fietsers (cf. "17%") en professionele bestuurders + Vrijwillige deelname + Meerderjarig: 18+ + MAIS score 2 of hoger (ernstig gewond of overleden) -UGent: Vakgroep klinische biologie, microbiologie en immunologie -Stand van zaken 2010: veldwerk afgerond, resultaten in analyse -Afhankelijke variabelen:

43 Metingen + Bloed- en speekselstalen => toxicologische analyse van 33 psychoactieve stoffen  Opiaten (methadone, heroïne,…)  cannabis  cocaïne  Benzodiazepines (angstwerende middelden)  Amfetamines (“speed”, xtc (mdma),…)  andere medicinale drugs + Vragenlijst: demografische en zelfgerapporteerde gegevens

44 Road side survey In samenwerking met lokale en federale politie Basis: vrijwillig DRUID-onderzoek aansluitend bij aselecte alcoholcontrole (90') Theoretisch ideale procedure: verplicht bloedstaal van zuiver toevallige steekproef van alle bestuurders Praktisch/juridisch haalbare procedure: bloedstaal van steekproef van vrijwillige bestuurders Strikte scheiding politieprocedure en onderzoek: 2 fasen-procedure 1) Een toeleidingsfase die door de politie werd verzorgd 2) De eigenlijke onderzoeksfase die door de onderzoeksequipe werd verzorgd

45 Druid onderzoeksprocedure Road side survey - Toeleidingsfase: Aselecte alcoholcontrole + Inclusiecriteria: alle meerderjarige bestuurders, dus ook fietsers en professionele bestuurders + aselect: enige criterium is voldoende capaciteit hebben om een volgende bestuurder te stoppen + indien geen plaats beschikbaar in mobilhome: geen actie (noch ingelicht over onderzoek noch registratie) + indien plaats beschikbaar in mobilhome:doorverwijzen - indien bestuurders naar moblihome gaat: geen verder actie - indien bestuurder niet naar mobilhome gaat: registratieformulier invullen

46 Druid onderzoeksprocedure Road side survey -Druid onderzoeksfase: - Aanmelding bij onderzoeksdispositief: •Onthaal •Uitleg DRUID-onderzoek op basis van formulier "geïnformeerde toestemming“ - Registratieformulier onderzoek: •Zelfgerapporteerd gebruik medicatie •Zelfgerapporteerd gebruik drugs •Zelfgerapporteerde gebruik alcohol •Opleidingsniveau •Vanwaar komt bestuurder - Staalname: •Speekselstaal: OK - niet + redenen •Bloedstaal: OK - niet + redenen - Afsluiting: * Vergoeding * Verzending stalen * Registratieformulier situationele informatie

47 Organisatie road side survey •Lokaties en tijdstippen van controles zodanig door BIVV gekozen dat ze maximaal overeenkomen met kenmerken van de geselecteerde « cases »: –Alleen lokaties in de « toeleidingsgebieden » van de deelnemende ziekenhuizen

48 Organisatie road side survey •Lokaties en tijdstippen van controles zodanig door BIVV gekozen dat ze maximaal overeenkomen met kenmerken van de geselecteerde cases: –M.b.t. wegtype: –M.b.t. de dag van de week en het uur van de dag:

49 Besluit: verwachtte resultaten - Schatting van de prevalentie van rijden onder invloed in de populatie: * Estimatie van algemeen percentage => gecorrigeerd voor verkeersvolume * 33 psychoactieve stoffen * I.f.v. kenmerken van de bestuurders (demografisch, type voertuig, zelfgerapporteerd,...) * I.f.v. tijdstip en plaats van controle - Uit hospitaalstudie: prevalentie in groep ernstig gekwetste bestuurders * Dito mbt stoffen en parameters - Estimatie van relatief risico van rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen: * Vergelijking hospitaal en road side survey data * Voor alle 33 psychoactieve stoffen •In 8 deelnemende landen - Verwachtte publicatiedatum: eind 2011

50 Netwerk Coördinatoren Verkeer

51 Netwerk verkeer: informatiekruispunt voor de verkeershandhavingsactoren  Sinds eind jaren ’90 samenwerking BIVV – politiediensten: belang van geïntegreerde benadering!  2005: Oprichting: Netwerk verkeerscoördinatoren  Initiatief: BIVV, VCLP, CGO P/B (vroegere DGS/DSB)  Link tussen beleid en praktijk  Doel: Efficiëntie HH bevorderen door  Info-uitwisseling over verkeershandhaving;  Goede praktijken in de kijker zetten;  Eenvormigheid registratie en evaluatie bevorderen;  Aanmoedigen HH + Communicatie;  Brug slaan tussen beleid en praktijk.  300-tal leden

52 Netwerk Coördinatoren Verkeer Doel netwerk:  Efficiëntie HH bevorderen door  Info-uitwisseling over verkeershandhaving;  Goede praktijken in de kijker zetten;  Eenvormigheid registratie en evaluatie bevorderen;  Aanmoedigen HH + Communicatie;  Brug slaan tussen beleid en praktijk.

53 Netwerk Coördinatoren Verkeer  Info-dagen en studiedagen, Werkgroepen (weekendongevallen, communicatie, handhaving), vormingen over allerlei handhavingsthema’s, handhavingsfiches, handboeken (actieplannen, communicatie, risicoanalyse),…

54 Netwerk Coördinatoren Verkeer  Website ontwikkeld www.netwerkverkeer.be, enkel toegankelijk voor politieambtenaren, met een e-mailadres netwerk.verkeer@bivv.bewww.netwerkverkeer.benetwerk.verkeer@bivv.be  Sterktes:  Makkelijk toegankelijk  Gecentraliseerde informatie  Actueel  Uitwisseling van goede voorbeelden

55 Netwerk Coördinatoren Verkeer Aanbod ikv drugs in het verkeer •Fiche Rijden onder invloed van illegale drugs –Wettelijk kader –Afhandeling door politie –Organisatie van een controle •Obv objectieve vaststellingen –Ikv actieplan –Niet prioritair of nieuw fenomeen •Meeliften met andere controles –Alcohol of snelheid •Toevallige controles •Op vraag –Bewoners of autoriteiten –Effecten van rijden onder invloed van illegale drugs –Bestraffing –Betrokken instanties –Analysegegevens –Communicatie –Interessante informatie, links –Checklist ter voorbereiding van acties op terrein –Flow-charts (bijdrage door I. Bruggeman)

56 •Campagnemateriaal –Affiches –Vragen en antwoorden •Onderzoeksmateriaal –ROPS –DRUID •Interessante linken en documenten Netwerk Coördinatoren Verkeer Aanbod ikv drugs in het verkeer (vervolg)

57 Vragen en antwoorden – voorbeelden •Wanneer zie je het resultaat van de speekseltest? Meteen? •De speekseltest is een sneltest, het resultaat is dus snel zichtbaar. Afhankelijk van de hoeveelheid drugs die gebruikt werden kan dit verschillen, maar na maximum 12 minuten is het resultaat definitief. •Moet ik de kosten van een speekseltest, speekselanalyse of bloedproef betalen? •De kosten van de speekseltest, de speekselanalyse en/of bloedproef draag je zelf als de analyse aantoont dat je daadwerkelijk drugs gebruikt hebt. Indien dit niet het geval is, draagt het Ministerie van Justitie de kosten. •Als je spacecake eet, komt dat dan ook in je speeksel terecht? •Uiteraard. Na het eten van een zekere hoeveelheid spacecake zal de drugtest positief zijn. •Helpt een mondspray, kauwgum, of een ander middel? •Neen. De drug blijft opspoorbaar welk middel er ook gebruikt wordt. Dit zal terug te vinden zijn op website netwerk en website BIVV

58 Netwerk Coördinatoren Verkeer Aanbod ikv drugs in het verkeer (vervolg) •Onderzoeksmateriaal –ROPS –DRUID •Interessante links en documenten

59 Sensibilisatiecampagne BIVV Nieuwe wet drugs in het verkeer

60 BIVV campagne: nieuwe wetgeving De campagne zal bestaan uit: •affichage op 600 aanplakborden langs de autosnelwegen (FR, NL, D) •15.000 affichettes (FR, NL, D) verdeeld via het BIVV-adressenbestand •Persbericht & persmoment op 20 september •Artikel Via Secura •TV-uitzendingen BIVV (Kijk Uit, Veilig Thuis, Contacts, Ca Roule) •Verder ook een steekkaart voor de politie om uit te delen tijdens de controles: schematische weergave speekseltests en sancties met verwijzing naar internetpagina BIVV voor meer info. •Internetpagina BIVV met duiding: vraag en antwoord, omvat alle mogelijke info rond speekseltests die nuttig is voor de weggebruiker •naar doelgroep jongeren worden er ook gerichte acties voorzien via de vrijwilligers voor veilig verkeer (ludieke folders over de risico's van ROI drugs, uitgedeeld aan dancings etc... + mogelijk gadgets uitgedeeld

61 Affiche campagne 2010

62 Steekkaart voorkant Checklist: de politieagent bekijkt aandachtig je uiterlijke kenmerken en controleert of je niets in de wagen hebt liggen dat op drugsgebruik wijst. Speekseltest: de politieagent neemt met een wattenstaafje een speekselstaal uit je mond. Deze ‘sneltest’ toont meteen aan óf je drugs hebt gebruikt en welke drugs dit dan zijn. Speekselanalyse: als de speekseltest aangeeft dat je drugs hebt gebruikt, neem je zelf een nieuwe speekselstaal af onder toezicht van de politie. Een laboratorium analyseert welke drugs je hebt genomen.

63 Mogelijke straffen die de politierechter kan opleggen Bij een eerste overtreding •een geldboete van minimum €1.000 tot maximum €11.000 •mogelijk verval van het recht tot sturen van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar. •als je minder dan twee jaar voordien je rijbewijs B hebt behaald, dan krijg je sowieso een verval van het recht tot sturen opgelegd. Bij herhaling binnen de drie jaar •mogelijke gevangenisstraf van minimum 1 maand tot maximum 2 jaar •geldboete van minimum €2.200 tot maximum €27.500 •beiden of één van de twee bovenstaande straffen worden opgelegd •een verval van het recht tot sturen voor ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaar, of voorgoed. Bij herhaling binnen de drie jaar na de tweede overtreding •verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes vermeld bij de eerste herhaling. Meer informatie op www.bivv.be.www.bivv.be Voor het rijden onder invloed van drugs geldt een nultolerantie! Steekkaart achterkant


Download ppt "Drugs in het verkeer Literatuurstudie Myriam Adriaensen."

Verwante presentaties


Ads door Google