De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werknemerspresentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werknemerspresentatie"— Transcript van de presentatie:

1 Werknemerspresentatie
CAO van 4 april 2006 ter invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor alle bedienden uit de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken

2 Inhoud Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie Organisatie sectorplan Benefit Statement Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … Informatie & Website

3 Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen
Driepijlerstelsel in België: Eerste pijler: Wettelijk pensioen via sociale zekerheid, gefinancierd door socialezekerheidsbijdragen = repartitiesysteem Tweede pijler: Aanvullend pensioen via sectoren en/of werkgevers, gefinancierd door bijdragen aan verzekeraar of pensioenfonds = kapitalisatiesysteem Derde pijler: Fiscaal sparen door individu, gefinancierd door eigen bijdragen via bank of verzekeraar (pensioensparen, fiscaal langetermijnsparen)

4 Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen
Aanvullend pensioen 2de pijler: Pensioenkapitaal (kan omgezet worden naar rente) Vaste bijdragen: Sector of werkgever bepaalt de bijdrage Bijdragen genieten een intrestgarantie bij de verzekeraar Daar bovenop wordt winstdeelname toegekend Pensioenkapitaal = gekapitaliseerde bijdragen + winstdeelname Vaste prestaties: Sector of werkgever bepaalt pensioenkapitaal Verzekeraar berekent de bijdragen die nodig zijn om dit pensioenkapitaal te vormen Sectorplan PC 226 is van het type vaste bijdragen

5 Inhoud Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie Organisatie sectorplan Benefit Statement Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … Informatie & Website

6 Sectoraal Pensioenplan: in de kijker

7 Sectoraal Pensioenplan: wanneer?
Protocolakkoord : 1 juni 2005: Art 2, 8° TWEEDE PENSIOENPIJLER Per 1 januari 2007 wordt in de sector een WAP-conform aanvullend sectoraal pensioenstelsel ingevoerd. Dit pensioenstelsel wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,50 pct. op de RSZ lonen CAO: 4 april 2006 Art 4 Deze CAO heeft als enig onderwerp het invoeren van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van het Paritair Comité en de regels ervan vast te leggen, conform de regels van de WAP ter zake, en in uitvoering van het protocolakkoord, artikel 2, 8°.

8 Sectoraal Pensioenplan: wie?
Alle bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (art. 1) Onafhankelijk van: Leeftijd Functie Anciënniteit Aard tewerkstelling: Onbepaalde duur en Bepaalde duur Geen afstandsverklaringen mogelijk  Interim-werknemers en studenten? neen

9 Sectoraal Pensioenplan: prestaties
Pensioentoezegging in groepsverzekering (kapitalisatie) De netto bijdragen worden voor elke bediende gekapitaliseerd op een individuele rekening. (art. 14) Eindleeftijd 65: (art. 4) Mogelijkheid van opname tussen indien gepensioneerd. Brugpensioen  65 Binnen de sector opgespaarde reserves zijn na 1 jaar ononderbroken aansluiting verworven voor de aangeslotene Overlijdensdekking is de som van alle opgebouwde reserves (art. 5 pensioenreglement / bijzondere voorwaarden)

10 Sectoraal Pensioenplan: bijdragen
Op 1/1/2007 (Afgeronde percentages) Kost werkgever 8,86% RSZ-bijdrage (*) Te innen bijdrage op RSZ-loon (Art. 13) 4,4% verzekeringstaks Pensioenbijdrage (Art. 12) 2% kosten bij opstart Netto-pensioenbijdrage (*) 8,86% op 0,44% (Art. 12) De bijdragen worden bij opstart opgerent aan 3,25%. Bovenop deze jaarlijkse intrestvoet wordt er jaarlijks een winstdeelnamepercentage toegekend. 0,50% 0,46% 0,44% > 0,43% -0,04% -0,02% -0,01%

11 Sectoraal Pensioenplan: fiscaliteit
Loonsverhoging tov de werkgeversbijdrage aan het sectorplan voor bediende met EUR RSZ-loon = EUR x 0,50% = 115,57 EUR Loonsverhoging Pensioenplan Totale kost werkgever 115,57 - RSZ werkgever 35% -29,96 - RSZ-bijdrage 8,86% -9,04 - Premietaks 4,40% -4,49 Bruto loonsverhoging 85,61 WG-bijdrage (incl. beheerskost) 102,04 - RSZ werknemer 13,07% -11,19 - Beheerskost -2,04 Netto belastbaar inkomen 74,42 Netto WG-bijdrage 100,00 - Personenbelasting 45% (% is afhankelijk van het totale loon en de gezinslast) -33,49 - Eindbelasting RIZIV: 3,55% Solidariteitsbijdrage (max.) 2% Bedrijfsvoorheffing: 10,09% -3,55 -2,00 -9,53 Netto inkomen 40,93 Voordeel werknemer 84,92

12 Sectoraal Pensioenplan: simulatie
Welk kapitaal op einddatum? Leeftijd Aantal jaren Bruto*Kapitaal 55 jaar 10 1.287,17 EUR 45 jaar 20 3.059,46 EUR 35 jaar 30 5.499,72 EUR 25 jaar 40 8.859,70 EUR Simulatie op basis van: Niet-geïndexeerd RSZ-jaarloon van EUR x 0,43% nettobijdrage Mogelijke verhoging werkgeversbijdrage niet meegerekend Kapitalisatie aan 3,25% *Gerekend zonder winstdeelname, maar ook zonder eindtaxatie

13 Sectoraal Pensioenplan: simulatie
Kapitaal Winstdeelname: Ongeveer +20% (Para)fiscaliteit op einddatum: Ongeveer -20% Generatiepact: indien opname op én actief blijven tot wettelijke pensioenleeftijd: ongeveer -15% ipv -20% Na 40 jaar aansluiting: Pensioenkapitaal = ± 35% jaarsalaris Indien sectorbijdrage in de toekomst stijgt van 0,50% (bruto-bijdrage) naar: 0,71%  0,5 x jaarsalaris 1,41%  1 x jaarsalaris 2,11%  1,5 x jaarsalaris 2,82%  2 x jaarsalaris 3,52%  2,5 x jaarsalaris

14 Inhoud Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie Organisatie sectorplan Benefit Statement Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … Informatie & Website

15 Organisatie sectorplan
Inrichter: het Sociaal Fonds PC 226 (art. 10) Uitvoerder: ING Insurance NV (art. 11) Aangeslotenen: bedienden ressorterend onder PC 226 (art. 4) Aanlevering alle nodige data: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Sociaal Fonds PC 226 KSZ o.a. loon- en persoonsgegevens Werkgeversbijdragen Pensioentoezegging Data Bedienden PC 226 ING Insurance NV Uitkeringen

16 Inhoud Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie Organisatie sectorplan Benefit Statement Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … Informatie & Website

17 = Pensioenfiche: Benefit Statement
Elke aangesloten bediende ontvangt jaarlijks een benefit statement (eerste maal in 2008 over 2007) met daarop: Persoonsgegevens Aangerekende bijdragen Verworven reserves Verworven reserves van het vorige jaar Verworven prestaties Te verwachten rente Waarborg bij overlijden Berekeningselementen

18 Inhoud Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie Organisatie sectorplan Benefit Statement Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … Informatie & Website

19 Praktische situaties: pensioen
De gepensioneerde werknemer hoeft zelf niets te initiëren ING Insurance stuurt op einddatum automatisch een kwijting met de berekening van het netto-kapitaal De gepensioneerde werknemer stuurt de kwijting ingevuld en ondertekend terug met daarbij een levenbewijs (dienst bevolking van de gemeente) ING Insurance stort het netto-kapitaal ING Insurance stuurt het daaropvolgende jaar een fiscaal attest om bij de aangifte personenbelasting te voegen Fiscus rekent de gemeentebelasting aan

20 Praktische situaties: overlijden
Een begunstigde contacteert ING Insurance ING Insurance stuurt een kwijting naar de begunstigde(n) Kwijting wordt ondertekend en ingevuld teruggestuurd met: Uittreksel uit overlijdensakte Volledig overlijdensattest (geneesheer die overlijden vaststelt) Levenbewijs begunstigde(n) (dienst bevolking van de gemeente) Laatst afgeleverde benefit statement ING Insurance stort netto-kapitaal op de rekening(en) van de begunstigde(n) ING Insurance stuurt het daaropvolgende jaar fisca(a)l(e) attest(en) om bij de aangifte personenbelasting te voegen Fiscus rekent de gemeentebelasting aan

21 Praktische situaties: reserves overdragen
Indien de werknemer premievrije reserves heeft in een groepsverzekering van een vorige werkgever De werknemer bezorgt een ingevuld en ondertekend formulier ‘Aanvraag tot reserveoverdracht PC 226’ aan ING Insurance ING Insurance contacteert de vorige pensioeninstelling De vorige pensioeninstelling bezorgt detail van de opgebouwde reserves en stort deze naar ING Insurance De werknemer ontvangt een nieuw benefit statement met vermelding van de overgedragen reserves

22 Praktische situaties: veranderen van werkgever
De werknemer hoeft zelf niets te initiëren De bediende blijft ressorteren onder PC 226: De nieuwe werkgever is ook aangesloten bij het sectorplan: Er verandert niets De nieuwe werkgever is niet aangesloten bij het sectorplan: De bediende ontvangt van ING Insurance een benefit statement met vermelding van de premievrije reserves en sluit aan bij het ondernemingsplan van de nieuwe werkgever De ex-werknemer ressorteert niet langer onder PC 226: De werknemer ontvangt van ING Insurance een benefit statement met vermelding van de premievrije reserves

23 Praktische situaties: mogelijkheden bij uittreding
Uittreding = niet meer voldoen aan aansluitingsvoorwaarden door andere reden dan overlijden of bereiken eindleeftijd Keuzemogelijkheden bij ontvangst premievrij benefit statement: Verworven reserves onveranderd in sectorplan behouden (standaardoptie  geen actie) Verworven reserves overdragen naar onthaalstructuur gekoppeld aan het sectorplan (‘aansluitingsformulier onthaalstructuur’ op Verworven reserves overdragen naar pensioentoezegging van nieuwe werkgever of sector (formulier aanvragen bij nieuwe pensioeninstelling) Verworven reserves overdragen naar pensioeninstelling die totale winst onder aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en kosten beperkt volgens regels vastgelegd door de Koning (formulier aanvragen bij nieuwe pensioeninstelling)

24 Inhoud Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie Organisatie sectorplan Benefit Statement Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … Informatie & Website

25 U kunt met al uw vragen terecht bij:
Informatie & Website U kunt met al uw vragen terecht bij: De personeelsdienst van uw werkgever De website van het sectorplan: Deze website geeft uitgebreide info specifiek voor werkgevers en werknemers Mailfunctie voorzien op de website waar vragen gesteld kunnen worden: het antwoord op de vragen komt via ING Insurance of de inrichter van het sectorplan

26 Informatie & Website

27 Thank you for your attention. More questions?


Download ppt "Werknemerspresentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google