De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werknemerspresentatie CAO van 4 april 2006 ter invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor alle bedienden uit de internationale handel,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werknemerspresentatie CAO van 4 april 2006 ter invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor alle bedienden uit de internationale handel,"— Transcript van de presentatie:

1 Werknemerspresentatie CAO van 4 april 2006 ter invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor alle bedienden uit de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken www.infopensioenPC226.be

2 2 Inhoud •Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie •Organisatie sectorplan •Benefit Statement •Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … •Informatie & Website

3 3 Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Driepijlerstelsel in België: •Eerste pijler: Wettelijk pensioen via sociale zekerheid, gefinancierd door socialezekerheidsbijdragen = repartitiesysteem •Tweede pijler: Aanvullend pensioen via sectoren en/of werkgevers, gefinancierd door bijdragen aan verzekeraar of pensioenfonds = kapitalisatiesysteem •Derde pijler: Fiscaal sparen door individu, gefinancierd door eigen bijdragen via bank of verzekeraar (pensioensparen, fiscaal langetermijnsparen)

4 4 Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Aanvullend pensioen 2de pijler: •Pensioenkapitaal (kan omgezet worden naar rente) •Vaste bijdragen: •Sector of werkgever bepaalt de bijdrage •Bijdragen genieten een intrestgarantie bij de verzekeraar Daar bovenop wordt winstdeelname toegekend Pensioenkapitaal = gekapitaliseerde bijdragen + winstdeelname •Vaste prestaties: •Sector of werkgever bepaalt pensioenkapitaal •Verzekeraar berekent de bijdragen die nodig zijn om dit pensioenkapitaal te vormen •Sectorplan PC 226 is van het type vaste bijdragen

5 5 Inhoud •Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie •Organisatie sectorplan •Benefit Statement •Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … •Informatie & Website

6 6 Sectoraal Pensioenplan: in de kijker

7 7 Sectoraal Pensioenplan: wanneer? Protocolakkoord 2005-2006: 1 juni 2005: Art 2, 8° TWEEDE PENSIOENPIJLER Per 1 januari 2007 wordt in de sector een WAP-conform aanvullend sectoraal pensioenstelsel ingevoerd. Dit pensioenstelsel wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,50 pct. op de RSZ lonen CAO: 4 april 2006 Art 4 Deze CAO heeft als enig onderwerp het invoeren van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van het Paritair Comité en de regels ervan vast te leggen, conform de regels van de WAP ter zake, en in uitvoering van het protocolakkoord, artikel 2, 8°.

8 8 •Alle bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (art. 1) •Onafhankelijk van: •Leeftijd •Functie •Anciënniteit •Aard tewerkstelling: •Onbepaalde duur en •Bepaalde duur •Geen afstandsverklaringen mogelijk  Interim-werknemers en studenten?  neen Sectoraal Pensioenplan: wie?

9 9 •Pensioentoezegging in groepsverzekering (kapitalisatie) De netto bijdragen worden voor elke bediende gekapitaliseerd op een individuele rekening. (art. 14) •Eindleeftijd 65: (art. 4) Mogelijkheid van opname tussen 60-65 indien gepensioneerd. Brugpensioen  65 •Binnen de sector opgespaarde reserves zijn na 1 jaar ononderbroken aansluiting verworven voor de aangeslotene •Overlijdensdekking is de som van alle opgebouwde reserves (art. 5 pensioenreglement / bijzondere voorwaarden) Sectoraal Pensioenplan: prestaties

10 10 •Op 1/1/2007 (Afgeronde percentages) •Kost werkgever •8,86% RSZ-bijdrage (*) •Te innen bijdrage op RSZ-loon (Art. 13) •4,4% verzekeringstaks •Pensioenbijdrage (Art. 12) •2% kosten bij opstart •Netto-pensioenbijdrage (*) 8,86% op 0,44% (Art. 12) De bijdragen worden bij opstart opgerent aan 3,25%. Bovenop deze jaarlijkse intrestvoet wordt er jaarlijks een winstdeelnamepercentage toegekend. Sectoraal Pensioenplan: bijdragen 0,50% 0,46% 0,44% > 0,43% -0,04% -0,02% -0,01%

11 11 •Loonsverhoging tov de werkgeversbijdrage aan het sectorplan voor bediende met 23.114 EUR RSZ-loon = Sectoraal Pensioenplan: fiscaliteit LoonsverhogingPensioenplan Totale kost werkgever115,57Totale kost werkgever115,57 - RSZ werkgever 35%-29,96 - RSZ-bijdrage 8,86%-9,04 - Premietaks 4,40%-4,49 Bruto loonsverhoging85,61WG-bijdrage (incl. beheerskost)102,04 - RSZ werknemer 13,07%-11,19- Beheerskost-2,04 Netto belastbaar inkomen74,42 Netto WG-bijdrage100,00 - Personenbelasting 45% (% is afhankelijk van het totale loon en de gezinslast) -33,49 - Eindbelasting  RIZIV: 3,55%  Solidariteitsbijdrage (max.) 2%  Bedrijfsvoorheffing: 10,09% -3,55 -2,00 -9,53 Netto inkomen40,93Voordeel werknemer84,92 23.114 EUR x 0,50% = 115,57 EUR

12 12 Sectoraal Pensioenplan: simulatie LeeftijdAantal jarenBruto*Kapitaal 55 jaar101.287,17 EUR 45 jaar203.059,46 EUR 35 jaar305.499,72 EUR 25 jaar408.859,70 EUR •Welk kapitaal op einddatum? •Simulatie op basis van: •Niet-geïndexeerd RSZ-jaarloon van 25.000 EUR x 0,43% nettobijdrage •Mogelijke verhoging werkgeversbijdrage niet meegerekend •Kapitalisatie aan 3,25% •*Gerekend zonder winstdeelname, maar ook zonder eindtaxatie

13 13 •Kapitaal Winstdeelname: •Ongeveer +20% •(Para)fiscaliteit op einddatum: •Ongeveer -20% •Generatiepact: indien opname op én actief blijven tot wettelijke pensioenleeftijd: ongeveer -15% ipv -20% •Na 40 jaar aansluiting: •Pensioenkapitaal = ± 35% jaarsalaris •Indien sectorbijdrage in de toekomst stijgt van 0,50% (bruto-bijdrage) naar: 0,71%  0,5 x jaarsalaris 1,41% 1 x jaarsalaris 2,11%  1,5 x jaarsalaris 2,82%  2 x jaarsalaris 3,52%  2,5 x jaarsalaris Sectoraal Pensioenplan: simulatie

14 14 Inhoud •Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie •Organisatie sectorplan •Benefit Statement •Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … •Informatie & Website

15 15 •Inrichter: het Sociaal Fonds PC 226 (art. 10) •Uitvoerder: ING Insurance NV (art. 11) •Aangeslotenen: bedienden ressorterend onder PC 226 (art. 4) •Aanlevering alle nodige data: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Organisatie sectorplan Sociaal Fonds PC 226 KSZ o.a. loon- en persoonsgegevens ING Insurance NV Bedienden PC 226 Pensioentoezegging Data Werkgeversbijdragen Uitkeringen

16 16 Inhoud •Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie •Organisatie sectorplan •Benefit Statement •Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … •Informatie & Website

17 17 = Pensioenfiche: •Elke aangesloten bediende ontvangt jaarlijks een benefit statement (eerste maal in 2008 over 2007) met daarop: •Persoonsgegevens •Aangerekende bijdragen •Verworven reserves •Verworven reserves van het vorige jaar •Verworven prestaties •Te verwachten rente •Waarborg bij overlijden •Berekeningselementen Benefit Statement

18 18 Inhoud •Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie •Organisatie sectorplan •Benefit Statement •Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … •Informatie & Website

19 19 •De gepensioneerde werknemer hoeft zelf niets te initiëren •ING Insurance stuurt op einddatum automatisch een kwijting met de berekening van het netto-kapitaal •De gepensioneerde werknemer stuurt de kwijting ingevuld en ondertekend terug met daarbij een levenbewijs (dienst bevolking van de gemeente) •ING Insurance stort het netto-kapitaal •ING Insurance stuurt het daaropvolgende jaar een fiscaal attest om bij de aangifte personenbelasting te voegen •Fiscus rekent de gemeentebelasting aan Praktische situaties: pensioen

20 20 •Een begunstigde contacteert ING Insurance •ING Insurance stuurt een kwijting naar de begunstigde(n) •Kwijting wordt ondertekend en ingevuld teruggestuurd met: •Uittreksel uit overlijdensakte •Volledig overlijdensattest (geneesheer die overlijden vaststelt) •Levenbewijs begunstigde(n) (dienst bevolking van de gemeente) •Laatst afgeleverde benefit statement •ING Insurance stort netto-kapitaal op de rekening(en) van de begunstigde(n) •ING Insurance stuurt het daaropvolgende jaar fisca(a)l(e) attest(en) om bij de aangifte personenbelasting te voegen •Fiscus rekent de gemeentebelasting aan Praktische situaties: overlijden

21 21 •De werknemer bezorgt een ingevuld en ondertekend formulier ‘Aanvraag tot reserveoverdracht PC 226’ aan ING Insurance •ING Insurance contacteert de vorige pensioeninstelling •De vorige pensioeninstelling bezorgt detail van de opgebouwde reserves en stort deze naar ING Insurance •De werknemer ontvangt een nieuw benefit statement met vermelding van de overgedragen reserves Praktische situaties: reserves overdragen Indien de werknemer premievrije reserves heeft in een groepsverzekering van een vorige werkgever

22 22 De werknemer hoeft zelf niets te initiëren 1.De bediende blijft ressorteren onder PC 226: •De nieuwe werkgever is ook aangesloten bij het sectorplan:  Er verandert niets •De nieuwe werkgever is niet aangesloten bij het sectorplan:  De bediende ontvangt van ING Insurance een benefit statement met vermelding van de premievrije reserves en sluit aan bij het ondernemingsplan van de nieuwe werkgever 2.De ex-werknemer ressorteert niet langer onder PC 226:  De werknemer ontvangt van ING Insurance een benefit statement met vermelding van de premievrije reserves Praktische situaties: veranderen van werkgever

23 23 •Uittreding = niet meer voldoen aan aansluitingsvoorwaarden door andere reden dan overlijden of bereiken eindleeftijd •Keuzemogelijkheden bij ontvangst premievrij benefit statement: •Verworven reserves onveranderd in sectorplan behouden (standaardoptie  geen actie) •Verworven reserves overdragen naar onthaalstructuur gekoppeld aan het sectorplan (‘aansluitingsformulier onthaalstructuur’ op www.infopensioenPC226.be)www.infopensioenPC226.be •Verworven reserves overdragen naar pensioentoezegging van nieuwe werkgever of sector (formulier aanvragen bij nieuwe pensioeninstelling) •Verworven reserves overdragen naar pensioeninstelling die totale winst onder aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en kosten beperkt volgens regels vastgelegd door de Koning (formulier aanvragen bij nieuwe pensioeninstelling) Praktische situaties: mogelijkheden bij uittreding

24 24 Inhoud •Inkadering: wettelijk en aanvullend pensioen •Sectoraal pensioenplan: wanneer, wie, prestaties, bijdragen, fiscaliteit, simulatie •Organisatie sectorplan •Benefit Statement •Praktische situaties: pensioen, overlijden, reserves overdragen, veranderen van werkgever, mogelijkheden bij uittreding … •Informatie & Website

25 25 U kunt met al uw vragen terecht bij: •De personeelsdienst van uw werkgever •De website van het sectorplan: www.infopensioenPC226.be www.infopensioenPC226.be •Deze website geeft uitgebreide info specifiek voor werkgevers en werknemers •Mailfunctie voorzien op de website waar vragen gesteld kunnen worden: het antwoord op de vragen komt via ING Insurance of de inrichter van het sectorplan Informatie & Website

26 26 Informatie & Website

27 27 Thank you for your attention. More questions?


Download ppt "Werknemerspresentatie CAO van 4 april 2006 ter invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor alle bedienden uit de internationale handel,"

Verwante presentaties


Ads door Google