De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Mattheüs 24:1-44 “1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’ 3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’

3 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt
4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën.

4 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

5 15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.

6 21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.

7 Zingen Gezang 298

8 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

9 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

10 Gezang 300:1

11 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

12 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

13 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.

14 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.”

15 Wanneer komt Jezus terug?
Onderzoek lezers CIP-nieuws: 64% denkt dat Jezus binnen 25 jaar terugkomt

16 Eschatologie: ‘leer van de laatste dingen’
Dood Hiernamaals Tekenen van de eindtijd Wederkomst van Jezus Opstanding van de doden Het laatste oordeel De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

17 1. Er staat geen leer over de eindtijd in de Bijbel!
Eschatologie = mensenwerk: reconstructie achteraf van de vele, vaak losse bijbelse teksten! Pas op voor het tekenen van de tijd:

18

19 2. Het begrip ‘Eindtijd’ Eindtijd – de tijd vlak voor het einde?
Bijbel: eindtijd = de hele tijd tussen Jezus’ eerste en zijn tweede komst!

20 Hebreeën 1: 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Met Jezus begint de eindtijd

21 Handelingen 2:16 en 17 17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten.” 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Als teken van de eindtijd geeft God Zijn Geest

22 1 Johannes 2:18 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. De tekenen van de eindtijd waren toen al zichtbaar.

23 Drie mogelijke interpretaties van Mattheüs 24
Nog niet: de tekenen der tijden staan nog te gebeuren in de toekomst Al reeds, nog niet: sommige tekenen zijn al geschied, andere nog niet. Al reeds: de tekenen zijn al (grotendeels) vervuld.

24 Sleutelvers: vers 34 “Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.”

25 Deze generatie Al deze dingen (van vers 4-33) Gebeurd zijn. Of: Jezus heeft zich vergist (A. Schweitzer) Of: anders uitleggen – sommige van die dingen Of: Jezus heeft gewoon gelijk – hoe dan?

26 Context: Jezus’ rede tegen de schriftgeleerden en farizeeën
Mattheüs 23:34. “Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden. 35. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend. 36 Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen.

27 37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. 38 Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten.

28 1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

29 De vraag van de discipelen: vers 3
“Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren?”

30 Conclusie 1: Het gaat in Mattheüs 24 dus om de verwoesting van Jeruzalem en de tempel!

31 Vers 15-20!

32 Maar…het einde dan?! 6. die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 13. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws in de hele wereld wordt verkondigd, zal het einde komen. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.

33 Vraag van de discipelen (vers 3)
“en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing/einde van deze wereld herkennen?”

34 Conclusie 2: Het gaat dus in Mattheüs 24 ook over het einde!

35 Discipelen: einde Jeruzalem = einde deze wereld
Messias: herstel van koningschap Israël – heersen in Jeruzalem – tempel vervolmaken. Verwoesting stad/tempel was onmogelijk…

36 Het einde is dus… De verwoesting van Jeruzalem in 70 n. Chr.!?

37 Conclusie 3? Het gaat in Mattheüs 24 over de val van Jeruzalem, dat door de discipelen en Jezus geïnterpreteerd worden als ‘het einde van deze wereld’. Dit gaan we onderzoeken!

38 4-8: begin der weeën 9-13: vervolging
Voorbeelden te over tussen n. Chr.

39 Maar hoe zit het met vers 14?
“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkon- digd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.”

40 Dat is binnen NT-periode gebeurd!
Romeinen 1:8 “Allereerst dank ik mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.” Colossenzen 1:6 “Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het” 23: “het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.”

41 De toenmalige wereld

42 15 ‘gruwel der verwoesting’?
Lukas 21: 20 “Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is.”

43 ‘gruwelen’ uit het Romeinse leger

44 21 ‘De ergste verschrikking ooit’?
Honger – moeders eten eigen kinderen Verraad en burgeroorlog 1 miljoen doden Het overkomt het verbondsvolk, in de heilige stad van God.

45 25-27 De komst van Jezus? Verwoesting van Jeruzalem = een niet zichtbare komst van Jezus (vers 24-26) Er zijn meer komsten van Jezus: Openbaringen 2:5 “Anders kom Ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.” Jezus’ wederkomst: zichtbaar voor iedereen – vers 27

46 29 Tekenen aan de hemel? Apocalyptisch taalgebruik – beeldend spreken van de profeet

47 Voorbeelden uit het OT:
Jesaja 13:1: Profetie over Babylonië. 9. De dag van de HEER breekt aan. 10 De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen.

48 Ezechiël 32:7, 8 7 Als jouw (Egyptes) licht gedoofd wordt, zal ik de hemel bedekken en de sterren verduisteren; wolken zullen voor de zon komen en het maanlicht zal niet langer schijnen. 8 Alle lichten die boven je aan de hemel stralen zal ik verduisteren -zo spreekt God, de HEER.

49 30 Teken aan de hemel? Letterlijk staat er: ‘het teken van de Zoon des mensen in de hemel.’ De verwoesting van Jeruzalem is het teken dat Jezus aan Gods rechterhand alle macht heeft en kan oordelen.

50 30 alle stammen op aarde zien de Mensenzoon?
Alle stammen van Israël, verstrooid op de aarde horen van de verwoesting van Jeruzalem

51 30 komst van de Mensenzoon op de wolken?
Mattheüs 16:28 “Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’ Mattheüs 26:64: Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ Beeld van Jezus’ koninklijke, goddelijke macht

52 31 engelen, bazuingeschal, bijeenbrengen uit hele aarde?
Jubeljaar – verlossing: bazuingeschal engelen – boden val van Jeruzalem leidde tot verspreiding van het goede nieuws over de hele wereld

53 De vijgenboom: einde nabij of al gekomen?!

54 36-44 Gaat wel over Jezus’ persoonlijke, zichtbare terugkeer.
Onverwacht: zelfs Jezus weet het niet. Niet uit te rekenen, de tekenen van het begin van het hoofdstuk zijn ook al vervuld…

55 Wanneer komt Jezus terug?
25 jaar? 250 jaar? 2500 jaar? “Wees waakzaam!”


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google