De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Joost Verbeek Michel De Puydt ULYS Law Firm Brussel, 9 december 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Joost Verbeek Michel De Puydt ULYS Law Firm Brussel, 9 december 2005."— Transcript van de presentatie:

1 HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Joost Verbeek Michel De Puydt ULYS Law Firm Brussel, 9 december 2005

2 Plan •I. Inleiding •II. Hoe het probleem van namaak en piraterij aanpakken? –A. Methodiek –B. Initiatieven in EU-recht –C. Initiatieven in Belgisch recht –D. Parallelimport –E. Recente institutionele ontwikkelingen

3 I. Inleiding •Namaak en piraterij = internationaal verschijnsel •Gebruik van het internet •Cijfers •Professionalisering van namaakindustrie •Diversificatie van namaakindustrie •Verband met georganiseerde criminaliteit en terrorisme

4 I. Inleiding •Laag betrapping- en sanctierisico vs. hoge winsten •Verschillen in wetgeving van Lidstaten EG -) voordeel voor namakers: –Rechtelijke bevelen –Bewijsvoering –Berekening schadevergoeding –Methode berekening geldboetes •Verschillen in wetgeving -) nefast voor werking interne markt en strijd tegen namaak/piraterij

5 I. Inleiding •Slachtoffers van namaakpraktijken? –Ondernemingen: in principe alle sectoren, maar bepaalde sectoren worden geviseerd (software, muziek, kleding) –Consumenten: veiligheid van producten (geneesmiddelen), service na verkoop

6 I. Inleiding –Overheid: aantasting economische openbare orde: •Verlies van douane en fiscale inkomsten •Ongecontroleerde arbeidsomgevingen •Verlies aan werkgelegenheid •Ontwijking controle-mechanismen •Ontmoediging buitenlandse investeringen

7 II. Hoe het probleem aanpakken? •Rechtsonzekerheid over bestaande rechtsinstrumenten •Uitwerking nieuwe rechtsinstrumenten op nationaal en internationaal vlak: –Nastreven maatschappelijke balans tussen IE-houders en derden –Misbruik exclusieve IE-rechten (correctieve werking mededingingsrecht)

8 II.A. Methodiek •Verticale vs. horizontale methode •Horizontaal: Richtlijn Enforcement –implementatie richtlijn in wetgeving België: horizontale aanpak –implementatie richtlijn in (toekomstige codificatie van) Benelux-wetgeving

9 II.B. Enforcement en de EG •Initiatieven EG inzake strijd tegen namaak: –Richtlijn nr. 2004.48 –Douane-verordeningen nrs. 2003.1983 en 1891.2004

10 II.B.1. Richtlijn Enforcement •Feitelijke argumenten: cf. supra •Juridische argumenten: –Nastreven uniformiteit intellectuele rechten in de EU d.m.v. harmonisatie-richtlijnen en verordeningen –Aanvulling douaneverordeningen

11 II.B.1. Richtlijn Enforcement –Aanvulling TRIPs-Overeenkomst: •WTO, “Parijs - +” •Minimumstandaarden inzake intellectuele eigendomsrechten •Niet alomvattend •Verschil in implementatie in Lidstaten van EU •Interactie WTO en WIPO

12 II.B. 1. Richtlijn Enforcement: bespreking artikelen •Art. 2 - Toepassingsgebied: –Inbreuken op alle intellectuele rechten –Enkel bestaande intellectuele rechten –Belgische wetgeving

13 II.B. 1. Richtlijn Enforcement: bespreking artikelen •Art. 2 - Toepassingsgebied: –Inbreuken op alle intellectuele rechten –Enkel bestaande intellectuele rechten –Belgische wetgeving

14 Art. 5 – Vermoeden van auteursschap en houderschap naburige rechten •Indien de naam van de auteurs of houder naburig recht op gebruikelijke wijze op het werk vermeld staat •Omzetting in Belgisch recht

15 Art. 6 - Bewijsmateriaal •Verplichting overlegging bewijsmateriaal •Voorbehoud bescherming vertrouwelijke informatie •Inzage of beslag financiële, bank- of handelsdossiers •Belgische wetgeving: artt. 870, 871 en 877 Ger. Wb.

16 Art. 7 – Bescherming bewijsmateriaal •Beslag: beschrijvend beslag en werkelijk beslag •Indien aantoonbaar risico op vernietiging van bewijsmateriaal •Mogelijk zonder dat wederpartij is verhoord •Aanvullig op art. 43 TRIPs: “passende zekerheid”

17 Art. 7 – Bescherming bewijsmateriaal •Passende schadevergoeding •Bescherming getuigen •Belgische wetgeving: –= art. 1481 e.v. Ger. Wb. inzake beslag inzake namaak –Aanpassing art. 1488 Ger. Wb.?

18 Art. 8 – Recht op informatie •Iedere persoon betrokken bij inbreuk: –inbreukmaker –betrokken derde die goederen bezit, gebruikt, verleent –door inbreukmaker of derde aangewezen betrokken persoon die goederen produceert, fabriceert, verdeelt •Overmaken van informatie over herkomst en distributiekanalen van inbreukmakende goederen

19 Art. 8 – Recht op informatie •Aard van informatie •Aanvulling art. 47 TRIPs •Inspiratie op art. 13bis, 5 BMW

20 Art. 9- Voorlopige en conservatoire maatregelen •Snel handelen tegen inbreuk •Aanvulling op artikel 50 TRIPs •Voorkomen dreigende inbreuk •Verbod voortzetting inbreuk •Zekerheid •Dwangsom •Ook tegen tussenpersonen

21 Art. 9- Voorlopige en conservatoire maatregelen •Bewarend beslag op (on)roerende goederen •Beschikbaar bewijsmateriaal vanwege verzoeker •Zonder dat wederpartij is gehoord •Instellen procedure ten gronde binnen bepaalde termijn •Mechanisme van schadeloosstelling

22 Art. 10 – Corrigerende maatregelen •Na beslissing ten gronde •Terugroepen, definitief verwijderen en/of vernietigen van litigieuze goederen •Ook voor materialen en werktuigen gebruikt bij vervaardiging van deze goederen •Definitieve verwijdering impliceert verbeurdverklaring in de zin van art. 87.2 Auteurswet •Verduidelijking art. 46 TRIPs •Noopt onder meer tot aanpassing art. 13bis BMW

23 Art. 11 – Rechterlijk bevel •Verbod tot maken nieuwe inbreuken •Beboeting niet naleving van een bevel •Desgevallend met dwangsom •Uitwerking art. 44, 1, TRIPs •Niet in het kader van kortgeding •Ook ten aanzien van tussenpersonen –in België gedekt door art. 87 A.W. en art. 95 WHPC?

24 Art. 12 – Alternatieve maatregelen •Vervangende geldelijke schadevergoeding •Indien inbreukmaker geen opzet of nalatigheid, indien uitvoering voorlopige maatregelen onevenredige schade vr. inbreukmaker, indien eiser akkoord •Reeds mogelijk naar Belgisch recht?

25 Art. 13 - Schadevergoeding •Aanvulling op art. 45 TRIPs •Basisprincipe: inbreukmaker moet schade herstellen •Facultatieve regels voor Lidstaten inzake berekening schadevergoeding •Belgisch recht: –Art. 1382 B.W. –Verschillende IE-wetten

26 Art. 14- Procedurekosten •Gerechtskosten, honoraria, overige kosten -) in principe voor verliezende partij •Uitwerking art. 45, 2, TRIPs •Belgisch recht –Aanpassing nodig in Belgisch Ger. Wb? –Cassatie-arrest dd. 2 september 2004 (contractuele context)

27 Art. 15 – Openbaarmaking rechterlijke uitspraken •Voorzien in verschillende Belgische IE-wetten •Ook krachtens art. 1382 B.W. •Aanpassing BMW en BTMW (in BVIE)

28 II.B.2. – Douane-verordeningen inzake namaak •Verordening nr. 1383.2003 –vervanging verordening nr. 3295.94 –bij vermoeden en vastellen inbreuk op IE-rechten –voor goederen komende van buiten de EG –beslag op goederen die inbreuk plegen op alle intellectuele rechten –ex officio of op verzoek titularis –maatregelen

29 II.B.2. – Douane-verordeningen inzake namaak •Verordening nr. 1891.2004 –uitvoeringsmaatregelen t.a.v. Verordening nr. 1383.2003 –formaliteiten –preciseringen inzake vertegenwoordiger houder van rechten, bewijs, vergemakkelijking technisch onderzoek, bederfbare goederen

30 II.C. Belgische wetgevingsinitiatieven •Voorafgaand totstandkoming richtlijn •Wetsontwerp burgerrechtelijke aspecten •Wetsontwerp strafrechtelijke aspecten •Horizontale aanpak

31 II.C.1. Wetsontwerp burgerrechtelijke aspecten •Uitbreiding vordering tot staking –bespreking huidig systeem •Centralisatie van geschillen inzake IE-rechten bij een beperkt aantal rechtscolleges •Hervorming procedure beslag inzake namaak –bespreking huidig systeem •Invoering van burgerrechtelijke procedures voorzien door TRIPs

32 II.C.2. Wetsontwerp strafrechtelijke aspecten •Uitvoering douaneverordeningen •Modernisering strafwetgeving inzake namaak –moreel element –geen klachtmisdrijf meer –Incriminatie poging tot overtreding

33 II.D. Parallelimport •oorzaak: prijsverschillen •o.m. relevant in sector geneesmiddelen •uitoefening IP-rechten, waaronder octrooi- en merkenrechten •principe van vrij verkeer van goederen: regulerende factor

34 II.D.1. Parallelimport en octrooirecht •Rechtspraak H.v.J.: –Centrafarm Sterling Drug (C15/74) –Merck Stephar (187/80) –Merck Primecrown (C-267/95; C-268/95) –Pharmon Hoechst (19/84)

35 II.D.1. Parallelimport en octrooirecht •Gevolgen rechtspraak H.v.J.: –circulatie binnen EG: geen verzet mogelijk, ook niet indien: • parallel octrooi in andere Lidstaat naar waar wordt uitgevoerd •in Lidstaat van uitvoer geen octrooibescherming •in Lidstaat van uitvoer octrooibescherming -) uitvoer naar Lidstaat zonder bescherming -) heruitvoer naar Lidstaat met bescherming –invoer van buiten EG: wel verzet mogelijk

36 II.D.2. Parallelimport en merkenrecht •Rechtspraak H.v.J.: –Centrafarm Winthrop (16/74): –Hoffman Laroche (102/77) –Bristol-Myers (C-427/93, C-429/93, C-436/93) –Boehringer Ingelheim (C-143/00) –Pharmacia & Upjohn (C-379/97) –Pfizer Eurimpharm (C-1/81) –Centrafarm American Home Products (3/87) –Loendersloot Ballantine (C-349/95) –Silhouette (C-355/96) –Sebago (C-173-98) –Zino Davidof (C-414/99, C-415/99, C-416/99) –Class international Beecham (C-405/03)

37 II.D.2. Parallelimport en merkenrecht •Kwesties behandeld in deze rechtspraak: –specifiek voorwerp merkenrecht –ompakking –ommerken –heretikettering –communautaire uitputting –toestemming merkhouder –goederen in transit

38 II.D.2. Parallelimport en merkenrecht •Gevolgen rechtspraak H.v.J.: –circulatie binnen EG: geen verzet mogelijk –wel principieel verzetrecht bij ompakken en ommerken, tenzij: •kunstmatige afscherming van de markt •noodzakelijke ompakking of ommerken •garanties merkhouder: niet aantasten van oorspronkelijke toestand van producten, geen schade aan reputatie, voorafgaandelijke inkennisstelling –verwerping internationale en nationale uitputting –toestemming t.a.v. elk concreet exemplaar; impliciete toestemming

39 II.E. Recente institutionele ontwikkelingen •Enforcement: staat hoog op internationale politieke agenda •Internationale instellingen actief inzake enforcement-beleid: WIPO, WTO, WCO, EG, EOO, OESO •WIPO en WTO: geen wezenlijke vooruitgang –WTO: andere domeinen krijgen voorrang (landbouw, dwanglicenties) –WIPO: onwil van derde wereld landen om verder te gaan dan TRIPs •EG: voorstel RL criminele sancties bij IP-inbreuken; actieplan; bilaterale initiatieven; richtlijnen voor derde landen; mededeling; samenwerkingsverbanden met WCO

40 II.E. Recente institutionele ontwikkelingen •Europese Octrooi-organisatie (EOO) –EPLA –alternatief gemeenschapsoctrooi –European Patent Court: •samenstelling •bevoegdheid •Inter partes effect –standpunt Europese Commissie

41 Joost Verbeek Michel De Puydt www.ulys.net Vragen & Opmerkingen


Download ppt "HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Joost Verbeek Michel De Puydt ULYS Law Firm Brussel, 9 december 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google