De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE - ALGEMEEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE - ALGEMEEN"— Transcript van de presentatie:

1 VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE - ALGEMEEN
Wat is technologie ? Belang voor economische groei (ontwikkeling) IPR: Het Intellectuele recht is in beginsel territoriaal, land van deponering Interne rechten en plichten uit licentie-overeenkomsten: rechtskeuze, zoniet in beginsel recht van de licentiegever Vormen van bescherming van technologie : 1. Octrooien (wettelijke bescherming), infra besproken 2. Know How (bescherming door overeenkomsten en gemeen recht), infra besproken 3. Soms wordt auteursrecht gebruikt (hoger besproken), bv. Software 4. Ook merken- en modellenrecht kunnen in zekere mate technologie beschermen

2 VI. BESCHERMING v. TECHNOLOGIE - OCTROOIEN
1. Uitvindingsoctrooien nationale octrooien: nationale wet bepaalt de voorwaarden en rechtsgevolgen voorwaarden: normaal nieuwheid en toepasbaarheid in de nijverheid; Aanvraagprocedure, kosten publicatieplicht in ruil voor bescherming de bescherming is territoriaal (beperkt tot het grondgebied van de octrooiverlenende staat) en in tijd beperkt (meestal 20 jaar) en heeft een bepaalde omvang (waarvoor heeft men exclusiviteit) Parallelle octrooien in verschillende landen zijn in beginsel autonoom van elkaar (zelfstandigheidsbeginsel)

3 VI. BESCHERMING v. TECHNOLOGIE - OCTROOIEN
Internationale regels inzake erkenning, harmonisatie De minimumbescherming voor buitenlandse octrooien opgelegd door TRIPS (supra) verwijst naar het Verdrag van Parijs Conventie van Parijs 1883 (Unieverdrag) (zoals gewijzigd): geen discriminatie ogv nationaliteit bij toekenning Recht van voorrang: na aanvraag in 1 land een respijttermijn van 12 maanden waarbinnen men prioriteit behoudt en retro-actief kan aanvragen Mogelijkheid voor de overheid een gedwongen licentie toe te kennen wanneer octrooihouder aldaar zonder geldige reden nalaat te exploiteren na 3 of 4 jaar

4 VI. BESCHERMING v. TECHNOLOGIE - OCTROOIEN
Onder Unieverdrag moet men octrooi nog steeds parallel in alle landen aanvragen Patent Cooperation Treaty 1970: maakt het mogelijk gecentraliseerd een internationale aanvraag te doen voor hele reeks landen (voor een reeks aparte nationale octrooien) Europees Octrooiverdrag (EPO München 1973, herzien 2007): ook een gecentraliseerd onderzoek (octrooibureau München); toegekende octrooien blijven nationale octrooien Gemeenschapsoctrooi: onderhandelingen zitten strop; tot heden mislukt (2004: maar terug vooruitgang). Zou de segmentering in nationale markten onmogelijk maken. Parallelle octrooienbotsen immers met vrij verkeer van goederen. Prioriteit wordt nu mede gegeven aan een gemeenschappelijk octrooigeschillenbeslechtingssysteem (ipv parallele geschillen)

5 VI. BESCHERMING v. TECHNOLOGIE – KNOW HOW
Niet octroieerbaar omdat het geheim wordt gehouden Wel een zekere bescherming door nationaal recht. Voorwaarden: technische informatie die geheim is en « wezenlijk » (voor een product, proces of dienst). Om ze te kunnen overdragen (of in licentie geven) en toch geheim houden moet ze voldoende geïdentificeerd zijn (omschreven) om de eerste 2 criteria te verifiëren Bescherming niet door een exclusief recht, maar door bescherming tegen onrechtmatige schending (minstens igv contractuele geheimhoudingsplicht; soms ook onrechtmatige mededinging) Zie ook minimumbescherming opgelegd door TRIPS voor trade secrets, met verwijzing naar de Unieconventie van Parijs 1883 versie 1967

6 VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE – Alg.
Overdracht in eigendom / Licentie / Complexe overeenkomsten Overdracht van octrooien - overdracht in eigendom van het recht (onlichamelijk goed) op basis van een overeenkomst (naargelang de tegenprestatie een verkoop, ruil, inbreng in natura, schenking, enz.) - per land is er een octrooi en dus een apart goed om over te dragen volgens het zakenrecht van dat land (lex rei sitae) - vrijwaringsplicht overdrager: afhankelijk van het contract - prijs meestal forfaitair (maar kan ook aangevuld met royalties) Overdracht van know how ? Hangt ervan af hoe men het recht kwalificeert.

7 VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE – LICENTIE
Licentie : verlenen van een gebruiksrecht voor een bepaald territorium, al dan niet exclusief Octrooilicenties van octrooien - loutere licentie - meestal tegen betaling (royalties) - vaak gepaard met bijkomende verplichtingen licentiegever (know how) - vrijwaringsplicht (rustig genot), dus ook bijstand tegen derden zonder recht (althans bij exclusieve licentie) « Licentie » van know how: delen van kennis tegen betaling en met geheimhoudingsplicht licentienemer

8 VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE – LICENTIE
Inhoud Licentie-overeenkomsten Toepassingsgebied: territorium, voorwerp, ook fabricage? Al dan niet exclusief Al dan niet overdraagbaar Technische informatie en/of bijstand die licentiegever verschaft Vrijwaringsverplichting licentiegever mbt het recht Plichten partijen mbt verbeteringen en aanpassingen Kwaliteit produceren (reputatie licentiegever), ev. kwantiteit Vergoedingen (initiële prijs, royalties, ev. minimum aan royalty) Duur van de overeenkomst, rechten en plichten bij beëindiging Geheimhoudingsverplichting (know how), vaak reeds in een voorafgaande overeenkomst (NDA) Forumbeding, rechtskeuze

9 VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE – COMPLEXE
Technologie inzake commercialisering: Franchising, zie vorig hoofdstuk Overeenkomsten tot industrialisering (turnkey contracten): levering en montage van een bedrijfsklare installatie, bijstand tijdens productie, enz.

10 VI. OVERDRACHT v. Mededingingsrecht (EU)
Intellectueel recht een exceptie inzake vrij verkeer van goederen (legitimeert beperkingen voor zover nodig voor de bescherming van de IE, art. 36 EG) maar kan leiden tot segmentering van markt Uitputtingsbeginsel wanneer in het verkeer met toestemming van de gerechtigde (niet meer beperking dan noodzakelijk voor bescherming van het specifiek voorwepr van het recht) Maar beperkingen mededinging door overeenkomsten en gedragingen in beginsel verboden door art. 81 v. EG - zie vorig hoofdstuk (de minimis verordening, beginsel van groepsvrijstellingen) 3 relevante groepsvrijstellingen, 1 algemene en 2 bijzondere

11 VI. OVERDRACHT v. Mededingingsrecht (EU)
Groepsvrijstelling overeenkomsten iz. technologie-overdracht (Vo. 772/2004) Betreft licentie-overeenkomsten (octrooi, know how, auteursrechten op software en gemengde overeenkomsten) Mits gezamenlijk maximaal marktaandeel niet overschreden (20 % bij concurrerende, 30 % bij niet-concurrerende) (art. 3) Duur vrijstelling steeds beperkt tot duur intellectueel recht (bij know how: zolang het geheim blijft) (art. 2) Zwarte lijst van verboden bedingen bij concurrerende ondernemingen (art. 4,1) Zwarte lijst van verboden bedingen bij niet-concurrerende ondernemingen art. 4,2)

12 VI. OVERDRACHT v. Mededingingsrecht (EU)
Groepsvrijstelling specialisatie-overeenkomsten: Vo. 2658/2000 toepassingsgebied eenzijdige specialisatie wederkerige specialisatie gezamenlijke vervaardiging voor de uitvoering noodzakelijke bepalingen exclusieve afname- en / of leveringsverplichtingen distributie Marktaandeel: 20% verboden bedingen toegelaten bedingen

13 VI. OVERDRACHT v. Mededingingsrecht (EU)
Groepsvrijstelling onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten: Vo. 2659/2000 toepassingsgebied gemeenschappelijk onderzoek verrichten + resultaten exploiteren gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling voor de uitvoering noodzakelijke bedingen voorwaarden: toegang tot de resultaten met het oog op verder onderzoek of exploitatie zelfstandig resultaten gebruiken met exploitatiedoeleinden resultaten die door IER worden beschermd of als know how moeten worden beschouwd draagwijdte van de vrijstelling verboden bedingen

14 VI. OVERDRACHT v. Regels iz. internat overdracht
Specifieke problemen ontwikkelingslanden: nood aan technologie restrictieve condities waaronder ze die verkrijgen: royalties betalen, geen garantie van rendement, exportverboden voor gemaakte producten, aankoopverplichtingen Reactie van ontwikkelingslanden (va ‘60s): regulering, controle, … Internationale akkoorden: gematigde liberalisering: Bilaterale investeringsverdragen (zie volgend hst.) Sommige codes of conduct, bv. OESO Guidelines TRIPs akkoord & Cotonou (volg. Slide)

15 VI. OVERDRACHT v. Regels iz. internat overdracht
TRIPS Enerzijds verplichting bescherming te bieden Anderzijds mogelijkheid van gedwongen licentie Industrielanden verplichten zich tot incentives voor overdracht technologie aan ontwikkelingslanden (art. 66 II TRIPS) Cotonou

16 VI. OVERDRACHT v. Bestrijding namaak
TRIPs akkoord: bevat ook regels voor de afdwinging van intellectuele rechten: lidstaten moeten ook effectieve sancties voorzien I.h.b. regels voor grenscontroles op namaakproducten: bewarende maatregelen, geschillenbeslechting, gevolgen onterechte inhouding, gevolgen vaststelling inbreuk, lot namaakproducten Geschil VS / China in WTO onder meer daarover Modelwet WCO (world customs organisation) - verzet van de rechtenhouder tegen vrijgave door douane; korte procedure; vergoeding bij onterecht verzet; sancties bij namaak

17 VI. OVERDRACHT v. Bestrijding namaak
Toepassing in de EU: Vo. 1383/2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten Controle bij invoer, uitvoer, transit Vormen van namaak: merk namaak piraterij= schending auteursrecht of modelrecht inbreuk op octrooi, kwerkersrecht, aanv. certificaat, oorsprongbenaming & geografische benamingen mallen en matrijzen Douane moet gepaste maatregelen nemen


Download ppt "VI. OVERDRACHT v. TECHNOLOGIE - ALGEMEEN"

Verwante presentaties


Ads door Google