De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijn Enforcement van 29 April 2004

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijn Enforcement van 29 April 2004"— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijn Enforcement van 29 April 2004
Brussel, 28 april 2005 Richtlijn Enforcement van 29 April 2004 Joost Verbeek Advocaat-Partner Kabinet ULYS

2 Plan I. Inleiding II. Hoe het probleem van namaak en piraterij aanpakken? A. Methodiek B. Initiatieven in EU-recht C. Initiatieven in Belgisch recht

3 I. Inleiding Namaak en piraterij = internationaal verschijnsel
Gebruik van het internet Cijfers Professionalisering van namaakindustrie Diversificatie van namaakindustrie Verband met georganiseerde criminaliteit en terrorisme

4 I. Inleiding Laag betrappings- en sanctierisico vs. hoge winsten
Verschillen in wetgeving van Lidstaten EG -) voordeel voor namakers: Rechtelijke bevelen Bewijsvoering Berekening schadevergoeding Methode berekening geldboetes Verschillen in wetgeving -) nefast voor werking interne markt en strijd tegen namaak/piraterij

5 I. Inleiding Slachtoffers van namaakpraktijken?
Ondernemingen: in principe alle sectoren, maar bepaalde sectoren worden geviseerd (software, muziek, kleding) Consumenten: veiligheid van producten (geneesmiddelen), service na verkoop

6 I. Inleiding Overheid: aantasting economische openbare orde:
Verlies van douane en fiscale inkomsten Ongecontroleerde arbeidsomgevingen Verlies aan werkgelegenheid Ontwijking controle-mechanismen Ontmoediging buitenlandse investeringen

7 II. Hoe het probleem aanpakken?
Rechtsonzekerheid over bestaande rechtsinstrumenten Uitwerking nieuwe rechtsinstrumenten op nationaal en internationaal vlak: Nastreven maatschappelijke balans tussen IE-houders en derden Misbruik exclusieve IE-rechten (correctieve werking mededingingsrecht)

8 II.A. Methodiek Verticale vs. horizontale methode
Horizontaal: Richtlijn Enforcement implementatie richtlijn in wetgeving België: horizontale aanpak implementatie richtlijn in (toekomstige codificatie van) Benelux-wetgeving

9 II.B. Enforcement en de EU
Initiatieven EU inzake strijd tegen namaak: Richtlijn nr Douane-verordeningen nrs en

10 II.B.1. Richtlijn Enforcement
Feitelijke argumenten: cf. supra Juridische argumenten: Nastreven uniformiteit intellectuele rechten in de EU d.m.v. harmonisatie-richtlijnen en verordeningen Aanvulling douaneverordeningen

11 II.B.1. Richtlijn Enforcement
Aanvulling TRIPs-Overeenkomst: WTO, “Parijs - +” Minimumstandaarden inzake intellectuele eigendomsrechten Niet alomvattend Verschil in implementatie in Lidstaten van EU Interactie WTO en WIPO

12 II.B. 1. Richtlijn Enforcement: bespreking artikelen
Art. 2 - Toepassingsgebied: Inbreuken op alle intellectuele rechten Enkel bestaande intellectuele rechten Belgische wetgeving

13 II.B. 1. Richtlijn Enforcement: bespreking artikelen
Art. 2 - Toepassingsgebied: Inbreuken op alle intellectuele rechten Enkel bestaande intellectuele rechten Belgische wetgeving

14 Art. 5 – Vermoeden van auteursschap en houderschap naburige rechten
Indien de naam van de auteurs of houder naburig recht op gebruikelijke wijze op het werk vermeld staat Omzetting in Belgisch recht

15 Art. 6 - Bewijsmateriaal Verplichting overlegging bewijsmateriaal
Voorbehoud bescherming vertrouwelijke informatie Inzage of beslag financiële, bank- of handelsdossiers Belgische wetgeving: artt. 870, 871 en 877 Ger. Wb.

16 Art. 7 – Bescherming bewijsmateriaal
Beslag: beschrijvend beslag en werkelijk beslag Indien aantoonbaar risico op vernietiging van bewijsmateriaal Mogelijk zonder dat wederpartij is verhoord Aanvullig op art. 43 TRIPs: “passende zekerheid”

17 Art. 7 – Bescherming bewijsmateriaal
Passende schadevergoeding Bescherming getuigen Belgische wetgeving: = art e.v. Ger. Wb. inzake beslag inzake namaak Aanpassing art Ger. Wb.?

18 Art. 8 – Recht op informatie
Iedere persoon betrokken bij inbreuk: inbreukmaker betrokken derde die goederen bezit, gebruikt, verleent door inbreukmaker of derde aangewezen betrokken persoon die goederen produceert, fabriceert, verdeelt Overmaken van informatie over herkomst en distributiekanalen van inbreukmakende goederen

19 Art. 8 – Recht op informatie
Aard van informatie Aanvulling art. 47 TRIPs Inspiratie op art. 13bis, 5 BMW

20 Art. 9- Voorlopige en conservatoire maatregelen
Snel handelen tegen inbreuk Aanvulling op artikel 50 TRIPs Voorkomen dreigende inbreuk Verbod voortzetting inbreuk Zekerheid Dwangsom Ook tegen tussenpersonen

21 Art. 9- Voorlopige en conservatoire maatregelen
Bewarend beslag op (on)roerende goederen Beschikbaar bewijsmateriaal vanwege verzoeker Zonder dat wederpartij is gehoord Instellen procedure ten gronde binnen bepaalde termijn Mechanisme van schadeloosstelling

22 Art. 10 – Corrigerende maatregelen
Na beslissing ten gronde Terugroepen, definitief verwijderen en/of vernietigen van litigieuze goederen Ook voor materialen en werktuigen gebruikt bij vervaardiging van deze goederen Definitieve verwijdering impliceert verbeurdverklaring in de zin van art Auteurswet Verduidelijking art. 46 TRIPs Noopt onder meer tot aanpassing art. 13bis BMW

23 Art. 11 – Rechterlijk bevel
Verbod tot maken nieuwe inbreuken Beboeting niet naleving van een bevel Desgevallend met dwangsom Uitwerking art. 44, 1, TRIPs Niet in het kader van kortgeding Ook ten aanzien van tussenpersonen in België gedekt door art. 87 A.W. en art. 95 WHPC?

24 Art. 12 – Alternatieve maatregelen
Vervangende geldelijke schadevergoeding Indien inbreukmaker geen opzet of nalatigheid, indien uitvoering voorlopige maatregelen onevenredige schade vr. inbreukmaker, indien eiser akkoord Reeds mogelijk naar Belgisch recht?

25 Art. 13 - Schadevergoeding
Aanvulling op art. 45 TRIPs Basisprincipe: inbreukmaker moet schade herstellen Facultatieve regels voor Lidstaten inzake berekening schadevergoeding Belgisch recht: Art B.W. Verschillende IE-wetten

26 Art. 14- Procedurekosten Gerechtskosten, honoraria, overige kosten -) in principe voor verliezende partij Uitwerking art. 45, 2, TRIPs Belgisch recht Aanpassing nodig in Belgisch Ger. Wb? Cassatie-arrest dd. 2 september 2004 (contractuele context)

27 Art. 15 – Openbaarmaking rechterlijke uitspraken
Voorzien in verschillende Belgische IE-wetten Ook krachtens art B.W. Aanpassing BMW en BTMW (in BVIE)

28 II.B.2. – Douane-verordeningen inzake namaak
Verordening nr vervanging verordening nr bij vermoeden en vastellen inbreuk op IE-rechten voor goederen komende van buiten de EG beslag op goederen die inbreuk plegen op alle intellectuele rechten ex officio of op verzoek titularis maatregelen

29 II.B.2. – Douane-verordeningen inzake namaak
Verordening nr uitvoeringsmaatregelen t.a.v. Verordening nr formaliteiten preciseringen inzake vertegenwoordiger houder van rechten, bewijs, vergemakkelijking technisch onderzoek, bederfbare goederen

30 II.C. Belgische wetgevingsinitiatieven
Voorafgaand totstandkoming richtlijn Wetsontwerp burgerrechtelijke aspecten Wetsontwerp strafrechtelijke aspecten Horizontale aanpak

31 II.C.1. Wetsontwerp burgerrechtelijke aspecten
Uitbreiding vordering tot staking bespreking huidig systeem Centralisatie van geschillen inzake IE-rechten bij een beperkt aantal rechtscolleges Hervorming procedure beslag inzake namaak Invoering van burgerrechtelijke procedures voorzien door TRIPs

32 II.C.2. Wetsontwerp strafrechtelijke aspecten
Uitvoering douaneverordeningen Modernisering strafwetgeving inzake namaak moreel element geen klachtmisdrijf meer Incriminatie poging tot overtreding


Download ppt "Richtlijn Enforcement van 29 April 2004"

Verwante presentaties


Ads door Google