De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Houd de lofzang gaande”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Houd de lofzang gaande”"— Transcript van de presentatie:

1 “Houd de lofzang gaande”
Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 1 Kronieken 16:34 Praisedienst “Houd de lofzang gaande” Dominee L.J. Vogelaar – overdenking Aarnoud de Groen – orgel Sae-jeong Kim – solozang Gospelgroep Bethlehemkerk – lofprijzing Allen – persoonlijke lofprijzing

2 Welkom & Opening

3 Liturgie Welkom & Opening Zingen Psalm 33:3 en 4 Bijbelgedeelte over
God de Vader Zingen “God van trouw” Persoonlijke gebeden Zingen “Wees mijn verlangen” Zingen “Loof de Heer, o mijn ziel” God de Zoon Zingen Psalm 110:1, 2, 4 Solozang “Aus Liebe will mein Heiland sterben" Bijbelgedeelte over God de Heilige Geest Zingen “Ik geloof in … de Trooster” Persoonlijke gebeden Luisteren naar “Kom Heilige Geest” Zingen “Juich voor de Heer” Afsluiting Solozang "The Lord bless you and keep you" Koffie/thee

4 Hij schept in 't heilig recht behagen,
Psalm 33 berijmd, vers 3 Hij schept in 't heilig recht behagen, Zijn wijsheid is alom verspreid; Men hoort al 't wereldrond gewagen Van Zijne goedertierenheid. 's Heeren alvermogen Bracht de hemelbogen, Door Zijn woord in 't licht. Heeft de flonkervuren, Die den tijd verduren, Door Zijn Geest gesticht.

5 Hij doet de grote waatren zwellen, Te zaam vergaadren tot een hoop,
Psalm 33 berijmd, vers 4 Hij doet de grote waatren zwellen, Te zaam vergaadren tot een hoop, En naar den diepen afgrond snellen, Daar zij beperkt zijn in hun loop. Laat al d' aard' Hem vrezen, Die als 't Opperwezen, 't Al heeft voortgebracht. Laat de wereld schrikken, Laat z' all' ogenblikken, Siddren voor Zijn macht.

6 Psalm 33:1-9 – God de Vader 1 Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. 2 Loof de HEERE met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit. 3 Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. 4 Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. 5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. 6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. 7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. 8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. 9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

7 God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst.
Op Toonhoogte 196 God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. U bent mijn rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent U Heer, het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

8 Persoonlijke gebeden

9 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Op Toonhoogte 209 Mannen: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht.

10 Op Toonhoogte 209 Vrouwen: Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.

11 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Op Toonhoogte 209 Mannen: Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

12 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Op Toonhoogte 209 Vrouwen: Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

13 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Op Toonhoogte 209 Allen: Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

14 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
Opwekking 733 Gospelgroep: De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.

15 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Opwekking 733 Allen: Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot
dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.

16 En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Opwekking 733 Allen: En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

17 Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Opwekking 733 Allen: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam verheerlijk zijn heilige Naam.

18 Johannes 19:23-30 – God de Zoon
23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. 24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. 25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. 28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

19 Psalm 110 berijmd, verzen 1, 2 en 4
Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken: "Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, En u zijn nek tot ene voetbank zij.“ Uit Sion zal de Heer' Uw schepter zenden, Den schepter van Uw oppermogendheid, En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden, Zover de macht Uws vijands zich verspreidt." U heeft de Heer', Wien 't nooit berouwt, gezworen: "'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs, In Mijnen raad het priesterambt beschoren, Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs."

20 Persoonlijke gebeden

21 Aus Liebe will mein Heiland sterben, Von einer Sünde weiss er nichts.
Solozang: Aus Liebe will mein Heiland sterben, Von einer Sünde weiss er nichts. Dass das ewige Verderben Und die Strafe des Gerichts Nicht auf meine Seele bliebe. Uit liefde wil mijn Verlosser sterven, Hij heeft geen zonden begaan. Opdat het eeuwige verderf En de straf van het laatste oordeel Van mijn ziel wordt weggenomen

22 Johannes 14:15-17, 25-26 – God de Heilige Geest
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

23 Ik geloof in God de Vader Schepper, die de schepping draagt
Op Toonhoogte 153 Ik geloof in God de Vader Schepper, die de schepping draagt In Zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd aan het kruis de wereld redde onze zonden op zich nam Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x) Naam aller Namen, naam aller Namen (2x)

24 Ik geloof in God de Trooster gaven van de Hei'lge Geest
Op Toonhoogte 153 Ik geloof in God de Trooster gaven van de Hei'lge Geest die Gods Woord aan ons bevestigd, gaat en predikt en geneest Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt Zijn Naam Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x) Naam aller Namen, naam aller Namen (2x)

25 Persoonlijke gebeden

26 Heilige Geest van God, adem in ons midden,
Op Toonhoogte 115 Gospelgroep: Heilige Geest van God, adem in ons midden, dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon. Kom, o heilige Geest, wij wachten op U. Vervul ons met uw kracht, heil’ge Geest kom nu.

27 Mijn Jezus, mijn Redder; Heer, er is niemand als U.
Op Toonhoogte 234 Allen: Mijn Jezus, mijn Redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

28 Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Op Toonhoogte 234 Allen: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

29 Mijn Jezus, mijn Redder; Heer, er is niemand als U.
Op Toonhoogte 234 Allen: Mijn Jezus, mijn Redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

30 Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Op Toonhoogte 234 Allen: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

31 Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Op Toonhoogte 234 Allen: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

32 Afsluiting

33 The Lord bless you and keep you
Solozang: The Lord bless you and keep you The Lord make his face to shine upon you, and be gracious and be gracious unto you The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace Amen.


Download ppt "“Houd de lofzang gaande”"

Verwante presentaties


Ads door Google