De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)"— Transcript van de presentatie:

1 De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)
Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil) 3 december 2013

2 De informatiecirkel: introductie
gemeente/prov. OLO/AIM Melding/ vergunningsaanvraag vergunningen database initiatiefnemer Landelijk Grondwater Register wkotool.nl 3 december 2013

3 INHOUD Melden, aanvragen vergunning en digitale loketten
Lokale vergunningensystemen Landelijk Grondwater Register WKO-tool Vragen 3 december 2013

4 Melden, aanvragen vergunning en digitale loketten
Wanneer melden en wanneer vergunning nodig? Hoe en wat melden? Hoe vergunning aanvragen? Digitale loketten AIM en Omgevingsloket online 3 december 2013

5 Melden en/of vergunning aanvragen
Afhankelijk van: - open of gesloten bodemenergiesysteem - locatie binnen of buiten een inrichting Wm - locatie binnen of buiten een interferentiegebied - bodemzijdig vermogen van het systeem - lozingsroute bij aanleg bodemenergiesysteem Mogelijkheden: - Watervergunning - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen - Melding Activiteitenbesluit - Melding Waterbesluit 3 december 2013

6 Gesloten systemen binnen een inrichting
Klein en buiten interferentiegebied: Melding Activiteitenbesluit (AIM) Groot of binnen interferentiegebied: Aanvraag Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OLO) Melding Activiteitenbesluit (AIM) 3 december 2013

7 Meldingsvereisten nieuwe systemen (1)
Naam/adres van degene die het systeem wil installeren (in AIM gegevens inrichtinghouder) Tijdstip van installatie (in AIM datum oprichting inrichting) Gegevens uitvoerder boor- of andere werkzaamheden Situatieschets (schaal 1:1.000) Kenmerken van het systeem (in AIM: aard en omvang): individueel/collectief,type systeem, type gebouw, samenstelling circulatievloeistof en lengte bodemlussen Einddiepte (m) 3 december 2013

8 Meldingsvereisten nieuwe systemen (2)
X- en y-coördinaten (meerdere per melding mogelijk) Onderbouwing geen interferentie met andere systemen Energierendement (SPF) Bodemzijdig vermogen (kW) Warmte- en koudevraag (MWh per jaar) 3 december 2013

9 Meldingsvereisten 3 december 2013

10 Bestaande systemen Melding niet verplicht (tenzij verandering)
Melding beschermt eigenaar tegen interferentie Meldingsvereisten bestaande systemen: Naam/adres van gebruiker Beschrijving van de kenmerken/aard en omvang van het systeem Situatieschets (schaal 1:1.000) Einddiepte X- en y-coördinaten Bodemzijdig vermogen Warmte- en koudevraag 3 december 2013

11 Uit gebruik nemen bodemenergiesystemen
Is een verandering die gemeld moet worden (Activiteitenbesluit, artikel 1.10, lid 2) Meldingsvereisten: Naam/adres van degene die de circulatievloeistof verwijdert en de buizen opvult met afdichtend materiaal (Activiteitenbesluit, artikel 1.21a, lid 2 en 3.16p) 3 december 2013

12 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
OBM-plichtige activiteiten (Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2a, lid 7): Installeren gesloten bodemenergiesysteem: - met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW - binnen een interferentiegebied Weigeringsgronden (Besluit omgevingsrecht, artikel 5.13b, lid 9): Veroorzaken van interferentie met ander bodemenergiesysteem waardoor doelmatig functioneren van systemen wordt geschaad Ondoelmatig gebruik van bodemenergie (bijvoorbeeld te groot systeem voor beoogde toepassing of binnen interferentiegebied strijd met beleidsregels) 3 december 2013

13 OBM indieningsvereisten
Bij installeren systeem binnen een inrichting: Gegevens gesloten bodemenergiesysteem uit melding in het kader van het Activiteitenbesluit (Ministeriële regeling omgevingsrecht, artikel 6.3, lid 2a) 3 december 2013

14 Waar melden en aanvragen?
Indienen melding: Gesloten systemen binnen een inrichting: via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, Gesloten systemen buiten inrichtingen: via Omgevingsloket online (OLO, Aanvragen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets: Gesloten systemen binnen en buiten een inrichting: via Omgevingsloket online (OLO, 3 december 2013

15 Inregelen Omgevingsloket voor interferentiegebieden
Lokaal inregelen vergunningcheck Omgevingsloket online nodig als interferentiegebied is aangewezen Gekoppeld aan de vraag: “Zijn één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing?” Beleidsafdeling moet daarvoor informatie aanleveren aan lokale beheerder Omgevingsloket online: - link naar kaart met locatie interferentiegebied ( - andere relevante informatie voor plaatsing van systemen in interferentiegebieden (bijvoorbeeld link naar beleidsregels) Meer informatie over aanpassingen beheermodule Omgevingsloket online: -informatie-0/release-2-9-0/aanpassingen/ 3 december 2013

16 Berichtenverkeer vanuit digitale loketten
Communicatie via: Digikoppeling (alleen Omgevingsloket) Informatie als: Pdf-bestand (aanvraag- en meldingsformulier) Xml-StUF bericht (aanvraag- en meldingsformulier) Diverse bestandstypen (doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tif) (bijlagen) 3 december 2013

17 Lokale VTH-systemen Verschillende manieren om OLO/AIM
berichten te verwerken (niet, deels of geheel geautomatiseerd) Verschillende leveranciers Verschillen in actualiteit (StUF-versie): Hierdoor kunnen gegevens ontbreken bij geautomatiseerde verwerking. Behandeling door RUD of gemeente Gemeente is bronhouder 3 december 2013

18 De informatiecirkel: introductie
gemeente/prov. OLO/AIM Melding/ vergunningsaanvraag vergunningen database initiatiefnemer Landelijk Grondwater Register wkotool.nl 3 december 2013

19 Landelijk Grondwater Register (LGR)
Doel: 1 landelijk beeld van de grondwater- onttrekking, infiltratie en WKO (bodemenergie) in Nederland mogelijk maken Vergunningen en meldingen vastleggen in 1 systeem is efficiënter door informatie delen en samenwerken LGR wordt gebruikt door provincies en waterschappen, voor grondwater onttrekkingen, infiltraties en WKO – systemen Vanaf augustus 2013 is LGR aangepast om gemeenten gesloten bodemenergiesystemen centraal te kunnen laten registreren. 3 december 2013

20 Gesloten bodemenergiesystemen in LGR
Wat vastleggen? Verleende vergunning en/of getoetste melding Relaties (o.a. melder) Locatie inrichting en type gebouw (woning/kantoor, etc.) Gegevens van installaties en bodemlussen ter plaatse - type systeem (open/gesloten) - uitvoering systeem (verticaal/horizontaal/korf/etc.) - individueel of collectief systeem - energierendement (SPF) - warmte- en koudevraag (MWh) - bodemzijdig vermogen - totale lengte bodemlussen - einddiepte bodemlussen - x- en y coördinaat 3 december 2013

21 Gesloten bodemenergiesystemen in LGR
Wat doet LGR met de gegevens? Open data WKO-tool Basisregistratie Ondergrond INSPIRE annex 3 Eigen GIS systemen 3 december 2013

22 Aanmelden LGR en vragen over registratie
Aanmelding gemeentes via Factsheet en veelgestelde vragen over registratie: ondergrond/bodemenergie/registratie/ Bodemhelpdesk: 3 december 2013

23 Koppeling VTH-systeem - LGR
LGR levert koppelvlakbeschrijving It takes two! Advies aan systeem- en applicatiebeheer gemeenten: Informeer bij software-leverancier Ga in gesprek met gebruikersgroep Denk ook aan OLO/AIM -> VTH 3 december 2013

24 Bestaande systemen Dekkend overzicht krijgen is lastig:
privacy, concurrentie, werkwijze installateurs Oplossing Gerichte actie centraal: aanvragers DW- of EIA-subsidie door AgNL per brief gevraagd om te melden Gerichte acties decentraal: o.b.v. bouwarchief/EPC kunnen gemeenten eigenaren van bodemenergiesystemen aanschrijven Ongerichte acties centraal: via Uneto VNI, NVKL verspreiden onderhoudsmonteurs brochure Ongerichte acties decentraal: gemeentes kunnen eigenaren via huis-aan- huisbladen en gemeentelijke website oproepen om te melden Wél (juridisch) verschil in gemelde vs. anderszins geïnventariseerde systemen! Probleem: niet altijd zullen alle gevraagde gegevens (einddiepte, bodemzijdig vermogen, etc.) beschikbaar zijn voor bestaande systemen 3 december 2013

25 Rol RUD’s bij registratie in LGR
Rolverdeling bodemenergietaken is weinig over nagedacht (blijkt uit enquête) Situatie: systeem binnen inrichting vaak bij RUD, buiten inrichting bij gemeente Invoer in LGR vergt routine: lastig voor kleine gemeenten RUD’s ideaal schaalniveau voor registratie in kleine gemeenten Blijft keus van gemeente 3 december 2013

26 WKO-tool Ook: Het LGR ontsluit de bodemenergiesystemen
op ‘open’ digitale wijze; Open systemen Overige onttrekkingen Gesloten gemelde systemen Overig bekende systemen Iedereen kan die gegevens oppikken en gebruiken Geen privacygevoelige informatie WKO-tool wordt het ‘formele’ kanaal dat de gegevens toont op een kaart Gemeenten kunnen nieuwe initiatiefnemers wijzen op WKO-tool Ook: Overige aandachtsgebieden Rekenmodule 3 december 2013

27 WKO-tool en interferentiegebieden
Klankbordgroep WKO-tool: onderzoek ontsluiting Gemeenten maken, provincies ontsluiten contouren (bestaande geoinfrastructuur) WKO-tool pikt de contouren op; Lokale OLO-beheerder kan verwijzing maken naar WKOtool.nl in lokale instellingen -> bepalend voor melding of OBM 3 december 2013

28 Afstemming werkzaamheden bodemenergiesystemen
Stem processen af tussen afdelingen Afhandeling/archiveren meldingen/vergunningaanvragen Toetsen meldingen/vergunningaanvragen Lokaal beleid (interferentiecontouren) Inregelen Omgevingsloket online Registratie in LGR Systeem-/applicatiebeheer Toezicht en handhaving tijdens aanleg, beheer en ontmanteling 3 december 2013

29 3 december 2013


Download ppt "De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)"

Verwante presentaties


Ads door Google