De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 december 2013 Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 december 2013 Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)"— Transcript van de presentatie:

1 3 december 2013 Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)

2 Rijkswaterstaat 2Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 De informatiecirkel: introductie OLO/AIM gemeente/prov. Melding/ vergunningsaanvraag initiatiefnemer vergunningen database Landelijk Grondwater Register wkotool.nl

3 Rijkswaterstaat 3Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 INHOUD • Melden, aanvragen vergunning en digitale loketten • Lokale vergunningensystemen • Landelijk Grondwater Register • WKO-tool • Vragen

4 Rijkswaterstaat 4Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Melden, aanvragen vergunning en digitale loketten •Wanneer melden en wanneer vergunning nodig? •Hoe en wat melden? •Hoe vergunning aanvragen? •Digitale loketten AIM en Omgevingsloket online

5 Rijkswaterstaat 5Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Melden en/of vergunning aanvragen • Afhankelijk van: - open of gesloten bodemenergiesysteem - locatie binnen of buiten een inrichting Wm - locatie binnen of buiten een interferentiegebied - bodemzijdig vermogen van het systeem - lozingsroute bij aanleg bodemenergiesysteem • Mogelijkheden: - Watervergunning - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen - Melding Activiteitenbesluit - Melding Waterbesluit

6 Rijkswaterstaat 6Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Gesloten systemen binnen een inrichting Klein en buiten interferentiegebied: • Melding Activiteitenbesluit (AIM) Groot of binnen interferentiegebied: • Aanvraag Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OLO) • Melding Activiteitenbesluit (AIM)

7 Rijkswaterstaat 7Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Meldingsvereisten nieuwe systemen (1) • Naam/adres van degene die het systeem wil installeren (in AIM gegevens inrichtinghouder) • Tijdstip van installatie (in AIM datum oprichting inrichting) • Gegevens uitvoerder boor- of andere werkzaamheden • Situatieschets (schaal 1:1.000) • Kenmerken van het systeem (in AIM: aard en omvang): individueel/collectief,type systeem, type gebouw, samenstelling circulatievloeistof en lengte bodemlussen • Einddiepte (m)

8 Rijkswaterstaat 8Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Meldingsvereisten nieuwe systemen (2) • X- en y-coördinaten (meerdere per melding mogelijk) • Onderbouwing geen interferentie met andere systemen • Energierendement (SPF) • Bodemzijdig vermogen (kW) • Warmte- en koudevraag (MWh per jaar)

9 Rijkswaterstaat 9Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Meldingsvereisten

10 Rijkswaterstaat 10Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Bestaande systemen • Melding niet verplicht (tenzij verandering) • Melding beschermt eigenaar tegen interferentie Meldingsvereisten bestaande systemen: • Naam/adres van gebruiker • Beschrijving van de kenmerken/aard en omvang van het systeem • Situatieschets (schaal 1:1.000) • Einddiepte • X- en y-coördinaten • Bodemzijdig vermogen • Warmte- en koudevraag

11 Rijkswaterstaat 11Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Uit gebruik nemen bodemenergiesystemen • Is een verandering die gemeld moet worden (Activiteitenbesluit, artikel 1.10, lid 2) Meldingsvereisten: • Naam/adres van degene die de circulatievloeistof verwijdert en de buizen opvult met afdichtend materiaal (Activiteitenbesluit, artikel 1.21a, lid 2 en 3.16p)

12 Rijkswaterstaat 12Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM-plichtige activiteiten (Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2a, lid 7) : • Installeren gesloten bodemenergiesysteem: - met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW - binnen een interferentiegebied Weigeringsgronden (Besluit omgevingsrecht, artikel 5.13b, lid 9) : • Veroorzaken van interferentie met ander bodemenergiesysteem waardoor doelmatig functioneren van systemen wordt geschaad • Ondoelmatig gebruik van bodemenergie (bijvoorbeeld te groot systeem voor beoogde toepassing of binnen interferentiegebied strijd met beleidsregels)

13 Rijkswaterstaat 13Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 OBM indieningsvereisten Indieningsvereisten Bij installeren systeem binnen een inrichting: • Gegevens gesloten bodemenergiesysteem uit melding in het kader van het Activiteitenbesluit (Ministeriële regeling omgevingsrecht, artikel 6.3, lid 2a)

14 Rijkswaterstaat 14Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Waar melden en aanvragen? Indienen melding: • Gesloten systemen binnen een inrichting: via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, http://aim.vrom.nl)http://aim.vrom.nl • Gesloten systemen buiten inrichtingen: via Omgevingsloket online (OLO, https://www.omgevingsloket.nl)https://www.omgevingsloket.nl Aanvragen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets: • Gesloten systemen binnen en buiten een inrichting: via Omgevingsloket online (OLO, https://www.omgevingsloket.nl)https://www.omgevingsloket.nl

15 Rijkswaterstaat 15Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Inregelen Omgevingsloket voor interferentiegebieden • Lokaal inregelen vergunningcheck Omgevingsloket online nodig als interferentiegebied is aangewezen • Gekoppeld aan de vraag: “Zijn één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing?” • Beleidsafdeling moet daarvoor informatie aanleveren aan lokale beheerder Omgevingsloket online: - link naar kaart met locatie interferentiegebied (www.wkotool.nl) - andere relevante informatie voor plaatsing van systemen in interferentiegebieden (bijvoorbeeld link naar beleidsregels)www.wkotool.nl • Meer informatie over aanpassingen beheermodule Omgevingsloket online: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/release -informatie-0/release-2-9-0/aanpassingen/ http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/release -informatie-0/release-2-9-0/aanpassingen/

16 Rijkswaterstaat 16Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Berichtenverkeer vanuit digitale loketten Communicatie via: • E-mail • Digikoppeling (alleen Omgevingsloket) Informatie als: • Pdf-bestand (aanvraag- en meldingsformulier) • Xml-StUF bericht (aanvraag- en meldingsformulier) • Diverse bestandstypen ( doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tif) (bijlagen)

17 Rijkswaterstaat 17Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Lokale VTH-systemen • Verschillende manieren om OLO/AIM berichten te verwerken (niet, deels of geheel geautomatiseerd) • Verschillende leveranciers • Verschillen in actualiteit (StUF-versie): Hierdoor kunnen gegevens ontbreken bij geautomatiseerde verwerking. • Behandeling door RUD of gemeente • Gemeente is bronhouder

18 Rijkswaterstaat 18Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 De informatiecirkel: introductie OLO/AIM gemeente/prov. Melding/ vergunningsaanvraag initiatiefnemer vergunningen database Landelijk Grondwater Register wkotool.nl

19 Rijkswaterstaat 19Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Landelijk Grondwater Register (LGR) • Doel: 1 landelijk beeld van de grondwater- onttrekking, infiltratie en WKO (bodemenergie) in Nederland mogelijk maken • Vergunningen en meldingen vastleggen in 1 systeem is efficiënter door informatie delen en samenwerken • LGR wordt gebruikt door provincies en waterschappen, voor grondwater onttrekkingen, infiltraties en WKO – systemen • Vanaf augustus 2013 is LGR aangepast om gemeenten gesloten bodemenergiesystemen centraal te kunnen laten registreren.

20 Rijkswaterstaat 20Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Gesloten bodemenergiesystemen in LGR Wat vastleggen? • Verleende vergunning en/of getoetste melding • Relaties (o.a. melder) • Locatie inrichting en type gebouw (woning/kantoor, etc.) • Gegevens van installaties en bodemlussen ter plaatse - type systeem (open/gesloten) - uitvoering systeem (verticaal/horizontaal/korf/etc.) - individueel of collectief systeem - energierendement (SPF) - warmte- en koudevraag (MWh) - bodemzijdig vermogen - totale lengte bodemlussen - einddiepte bodemlussen - x- en y coördinaat

21 Rijkswaterstaat 21Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Gesloten bodemenergiesystemen in LGR Wat doet LGR met de gegevens? • Open data • WKO-tool • Basisregistratie Ondergrond • INSPIRE annex 3 • Eigen GIS systemen

22 Rijkswaterstaat 22Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Aanmelden LGR en vragen over registratie  Aanmelding gemeentes via lgr@gbo-provincies.nllgr@gbo-provincies.nl  Factsheet en veelgestelde vragen over registratie: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem- ondergrond/bodemenergie/registratie/ http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem- ondergrond/bodemenergie/registratie/  Bodemhelpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer/ http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer/

23 Rijkswaterstaat 23Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Koppeling VTH-systeem - LGR • LGR levert koppelvlakbeschrijving • It takes two! Advies aan systeem- en applicatiebeheer gemeenten: • Informeer bij software-leverancier • Ga in gesprek met gebruikersgroep • Denk ook aan OLO/AIM -> VTH

24 Rijkswaterstaat 24Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Bestaande systemen • Dekkend overzicht krijgen is lastig: –privacy, concurrentie, werkwijze installateurs • Oplossing –Gerichte actie centraal: aanvragers DW- of EIA-subsidie door AgNL per brief gevraagd om te melden –Gerichte acties decentraal: o.b.v. bouwarchief/EPC kunnen gemeenten eigenaren van bodemenergiesystemen aanschrijven –Ongerichte acties centraal: via Uneto VNI, NVKL verspreiden onderhoudsmonteurs brochure –Ongerichte acties decentraal: gemeentes kunnen eigenaren via huis-aan- huisbladen en gemeentelijke website oproepen om te melden • Wél (juridisch) verschil in gemelde vs. anderszins geïnventariseerde systemen! • Probleem: niet altijd zullen alle gevraagde gegevens (einddiepte, bodemzijdig vermogen, etc.) beschikbaar zijn voor bestaande systemen

25 Rijkswaterstaat 25Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Rol RUD’s bij registratie in LGR • Rolverdeling bodemenergietaken is weinig over nagedacht (blijkt uit enquête) • Situatie: systeem binnen inrichting vaak bij RUD, buiten inrichting bij gemeente • Invoer in LGR vergt routine: lastig voor kleine gemeenten • RUD’s ideaal schaalniveau voor registratie in kleine gemeenten • Blijft keus van gemeente

26 Rijkswaterstaat 26Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 WKO-tool • Het LGR ontsluit de bodemenergiesystemen op ‘open’ digitale wijze; –Open systemen –Overige onttrekkingen –Gesloten gemelde systemen –Overig bekende systemen • Iedereen kan die gegevens oppikken en gebruiken • Geen privacygevoelige informatie • WKO-tool wordt het ‘formele’ kanaal dat de gegevens toont op een kaart • Gemeenten kunnen nieuwe initiatiefnemers wijzen op WKO-tool • Ook: –Overige aandachtsgebieden –Rekenmodule

27 Rijkswaterstaat 27Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 WKO-tool en interferentiegebieden • Klankbordgroep WKO-tool: onderzoek ontsluiting • Gemeenten maken, provincies ontsluiten contouren (bestaande geoinfrastructuur) • WKO-tool pikt de contouren op; • Lokale OLO-beheerder kan verwijzing maken naar WKOtool.nl in lokale instellingen -> bepalend voor melding of OBM

28 Rijkswaterstaat 28Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Afstemming werkzaamheden bodemenergiesystemen • Stem processen af tussen afdelingen –Afhandeling/archiveren meldingen/vergunningaanvragen –Toetsen meldingen/vergunningaanvragen –Lokaal beleid (interferentiecontouren) –Inregelen Omgevingsloket online –Registratie in LGR –Systeem-/applicatiebeheer –Toezicht en handhaving tijdens aanleg, beheer en ontmanteling

29 Rijkswaterstaat 29Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013


Download ppt "3 december 2013 Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)"

Verwante presentaties


Ads door Google