De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingsbesluit bodemenergie-systemen (WBBE)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingsbesluit bodemenergie-systemen (WBBE)"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingsbesluit bodemenergie-systemen (WBBE)
Nicole Hardon (Bodem+)

2 Wat zijn bodemenergiesystemen?
open systemen, ofwel WKO systemen Ontrekken grondwater Groot invloedsgebied Watervergunning provincie Gesloten systemen, ofwel bodemwarmtewisselaars Onttrekken geen grondwater Beperkt invloedsgebied Meerdere lussen (boringen) in bodem Worden meestal verticaal geplaatst, maar ook horizontaal mogelijk NIEUW: bevoegd gezag= gemeente 3 april 2017 2

3 Definitie gesloten bodemenergiesysteem
“installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van: warmtepomp, circulatiepomp en evt. regeneratievoorziening”

4 Werking gesloten bodemenergiesysteem

5 Werking warmtepomp De warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem en levert warmte op een bruikbare temperatuur aan klimaatsysteem van het gebouw. De warmteonttrekking (verdamper) en de warmteafgifte (condensor) maken deel uit van een koelmiddelkringloop in de warmtepomp. Onderdeel is ook de compressie van het koelmiddel met de compressor. De compressor wordt meestal elektrisch aangedreven enb vraagt relatief veel elektrisch vermogen. Voor verwarming werkt ie als een omgekeerde koelkast. Warmtepomp heeft eigen koudemiddel dat bij lage temperatuur verdampt.

6 Doel en reikwijdte WBBE
Algemeen beschermingsniveau Gemeente kan geen aanvullende regels stellen (WBBE uitputtend bedoeld) Bijzonder beschermingsniveau Nadere regels met ander motief

7 Hoofdlijnen Wijzigingsbesluit
Uniformering voorschriften Voor alle open systemen gelijk algemeen beschermingsniveau Verkorting procedures open systemen Aansluiten bij bouwprojecten OBM - en meldingplicht gesloten systemen Gelijk speelveld open en gesloten systemen Aanwijzen interferentiegebieden Beter ordenen ondergrond, potentie bodemenergie vergroten Certificering en erkenningsregeling Kwaliteitsborging Geen registratieverplichting van gesloten systemen door gemeente

8 Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB’s
Water besluit Abm Waterbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit omgevingsrecht Besluit bodemkwaliteit Besluit lozen afvalwater huishoudens (Besluit hernieuwbare energie) Blbi Bbk Bhe Blah Bor 3 april 2017 8

9 Meldingplicht en OBM gesloten systemen
Verplichte melding nieuwe systemen vanaf 1 juli 2013 Vrijwillige melding bestaande systemen bescherming tegen interferentie Gesloten systemen > 70 kW ( = inrichting) krijgen ook Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Alle gesloten systemen binnen interferentiegebied krijgen ook een OBM 3 april 2017

10 Aanwijzen interferentiegebieden
door gemeente in verordening: alle gesloten systemen OBM-plichtig Uitwerking in beleidsregels Aanwijzen soms door provincie Afstemming gemeente en provincie Voorbeeld: Gemeente Zuidplas en Rotterdam 3 april 2017

11 Regels in Activiteitenbesluit milieubeheer
Regels voor bodemenergiesystemen opgenomen in hoofdstuk 3 (§3.2.8) Art 1.1: definities Art 1.21a: melding Art 3.16h: lozen spoelwater op bodem Art 3.16i: lekkage Art 3.16j: temperatuur circulatievloeistof (+ maatwerk) Art 3.16k: energiebalans (+ maatwerk) Art 3.16l: energierendement Art 3. 16m: interferentie Art 3.16n: registratie Art 3.16o: werken volgens normdocument en erkenning Art 3.16p: buitengebruikstelling

12 Uniforme voorschriften
Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling oorspronkelijk eis: evenwicht tussen warmte en koude na motie Tweede Kamer: koudeoverschot toegestaan maatwerkvoorschriften mogelijk argumentatie vanuit doelmatig gebruik bodemenergie 3 april 2017 12

13 Uniforme voorschriften
Gesloten systemen vloeistof: min. -3 0C & max. 30 0C maatwerk: > 30 0C mogelijk Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling 3 april 2017 13

14 Uniforme voorschriften
Negatieve interferentie met een eerder geplaatst systeem of open systeem is niet toegestaan Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling 3 april 2017 14

15 Uniforme voorschriften
Bij melding SPF opgeven, zoals blijkt uit schriftelijke verklaring installateur Als SPF in praktijk tegenvalt, kan onderzoek worden geëist In uiterste geval maatregelen afdwingen Regeling 22 augustus gepubliceerd Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling Qw= geleverde warmte aan het gebouw Qk= geleverde koude ana het gebouw (MWh/jaar) E: door bodemenergiesysteem verbruikte elektriciteit (Wp, bronpomp, circulatiepomp, eventuele ventilatoren in regeneratievoorziening) G: het door het bodemenergie verbruikte gas E + G zal moeten wordne omgerekend, zie DWA rapport 3 april 2017 15

16 Uniforme voorschriften
temperatuur circulatievloeistof hoeveelheid aan bodem toegevoegde warmte en koude jaarlijks behaalde energierendement (SPF) Uitzondering: gesloten systeem in afzonderlijke woning Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling 3 april 2017 16

17 Gesloten bodemenergiesysteem en monitoring

18 Uniforme voorschriften
bij vermoeden lekkage, vloeistof verwijderen druk meten bij buffer- tanks grote gesloten systemen verwaarloosbaar bodemrisico zorgplicht artikel 13 Wbb Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling 3 april 2017 18

19 Uniforme voorschriften
melden buitengebruikstelling systeem laten zitten circulatievloeistof eruit lussen opvullen met klei of ander ondoorlatend materiaal Energiebalans Retourtemperatuur Interferentie Energierendement Monitoring Circulatievloeistof/lekkage Buitengebruikstelling 3 april 2017 19

20 Certificering / erkenning bedrijven
Ministeriële regeling 1 okt 2013 Overgangstermijn van 1 jaar Gebouwzijdig deel communicatieprotocollen BRL KBI (energiecentrale) communicatieprotocollen BRL SIKB (ondergrondse deel bodemenergie systeem) BRL SIKB 2100 (mechanisch boren) (geldt nu al) 3 april 2017 20

21 Kwaliteitsborging Bepaalde werkzaamheden tbv gesloten systemen mogen alleen door daartoe erkende bedrijven worden verricht: - Ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden ondergronds deel - Ontwerpen, installeren en beheren bovengronds deel Erkenningen worden door Bodem+ (namens de Minister I&M) afgegeven > onderwerpen > erkenningen Besluit bodemkwaliteit

22 Lozingen bij gesloten systemen
Het boorspoelwater dat vrijkomt bij de aanleg van gesloten systemen bevat vaak water met additieven (bentoniet, cellulosepolymeren) Bij deze lozingen komt beperkte hoeveelheid water vrij en zijn over het algemeen toegestaan (zorgplicht) De voorkeursroute is de lozing op vuilwaterriool of op de bodem (dijkjes). Voor lozingen op het oppervlaktewater is een vergunning van de waterbeheerder nodig. Het lozen in het schoonwaterriool is verboden. Handreiking te vinden via Handboek water

23 Organisatie Wie doet wat en afstemming RUD of gemeente
Toetsen melding of vergunningaanvraag Registreren van systeem (in LGR) Lokaal beleid Interferentiegebieden Wabo regisseur Bouwinspecteur en -vergunningverlener OLO coördinator Kritische momenten Niet duidelijk waar taak ligt Melding naar handhaver Handhavingstrategie? 3 april 2017 23

24 Melding en vergunningaanvraag (OBM)
Taken: Toets op volledigheid (BUM) Toets op locatie (OBM of ontheffing?) Toets op interferentie (HUM/BUM bijlage II) Toets op erkenningen installateur en boorbedrijf ( Registreren in LGR (niet verplicht wel raadzaam) Kritische momenten: Bouwaanvraag is GEEN melding Activiteitenbesluit Interferentiegebieden? Relatie met andere wetgeving Bijzonder beschermingsniveau (drinkwater, archeologie)

25 Aanleg bodemenergiesysteem
Taken: Conform melding vergunning Warmtepomp / druktank en meters voor monitoring Zijn partijen erkend ( Kritische momenten: Vragen om melding wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd (lief briefje) Afpersen lussen ILT handhaaft installateur, gemeente initiatiefnemer

26 Beheer bodemenergiesysteem
Taken: Toetsen energierendement, energiebalans en retourtemperatuur op basis van registratie Vanaf : werkzaamheden door erkend bedrijf Checken op lekkage Regels energiebesparing (Wm/Act. besluit) gelden onverkort Kritische momenten Hoe komt de registratie tot stand? Kan de beheerder dit zelf of zijn er afspraken met onderhoudsbedrijf? Toets Rendement aan melding; hoe stuur je bij (WKO-waar voor je geld) Verandering in gebruik (ISSO 39; communicatie protocollen) Onderhoudsplan aanwezig? Bijvullen circulatievloeistof (voorraad in jerrycans kan indicatie zijn)

27 Ontmanteling bodemenergiesysteem
Taken: Circulatievloeistof uit systeem verwijderen (SIKB 11001); Afvullen met bentoniet of vergelijkbaar materiaal Melding Activiteitenbesluit (geen eindonderzoek verplicht) Kritische momenten: Controle/toezicht T&H - toezien dat circulatievloeistof wordt verwijderd - toezien dat bodemlussen niet worden verwijderd Verwijderen uit registratie systeem (LGR)

28 BUM en HUM als naslagwerk
Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM) en HandhavingsUitvoeringsMethode (HUM) voor gemeente én provincie Doel: uniformiteit van beoordeling, vergunningverlening en toezicht en handhaving te bevorderen Leidraad voor het beoordelen van vergunningaanvragen; ook specifieke onderwerpen als energiebalans en interferentie Controlepunten per fase + toelichting; handhavingstrategie per overtreding Bijlage 2: methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten systemen - 3 april 2017 3 april 2017

29 Meer informatie Helpdesk Bodemplus www.bodemplus.nl Website
HUM en BUM 3 april 2017


Download ppt "Wijzigingsbesluit bodemenergie-systemen (WBBE)"

Verwante presentaties


Ads door Google