De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingsbesluit bodemenergie- systemen (WBBE) Nicole Hardon (Bodem+)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingsbesluit bodemenergie- systemen (WBBE) Nicole Hardon (Bodem+)"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingsbesluit bodemenergie- systemen (WBBE) Nicole Hardon (Bodem+)

2 Rijkswaterstaat 2WB Bodemenergie Wat zijn bodemenergiesystemen? open systemen, ofwel WKO systemen Ontrekken grondwater Groot invloedsgebied Watervergunning provincie Gesloten systemen, ofwel bodemwarmtewisselaars Onttrekken geen grondwater Beperkt invloedsgebied Meerdere lussen (boringen) in bodem Worden meestal verticaal geplaatst, maar ook horizontaal mogelijk NIEUW: bevoegd gezag= gemeente 28 juni 2014

3 Rijkswaterstaat 3WB Bodemenergie Definitie gesloten bodemenergiesysteem • “installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van: • warmtepomp, • circulatiepomp en • evt. regeneratievoorziening”

4 Rijkswaterstaat 4WB Bodemenergie Werking gesloten bodemenergiesysteem

5 Rijkswaterstaat 5WB Bodemenergie Werking warmtepomp

6 Rijkswaterstaat 6WB Bodemenergie Doel en reikwijdte WBBE • Algemeen beschermingsniveau • Gemeente kan geen aanvullende regels stellen (WBBE uitputtend bedoeld) • Bijzonder beschermingsniveau • Nadere regels met ander motief

7 Rijkswaterstaat 7WB Bodemenergie Hoofdlijnen Wijzigingsbesluit • Uniformering voorschriften Voor alle open systemen gelijk algemeen beschermingsniveau • Verkorting procedures open systemen Aansluiten bij bouwprojecten • OBM - en meldingplicht gesloten systemen Gelijk speelveld open en gesloten systemen • Aanwijzen interferentiegebieden Beter ordenen ondergrond, potentie bodemenergie vergroten • Certificering en erkenningsregeling Kwaliteitsborging • Geen registratieverplichting van gesloten systemen door gemeente

8 Rijkswaterstaat 8WB Bodemenergie Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB’s • Waterbesluit • Activiteitenbesluit milieubeheer • Besluit lozen buiten inrichtingen • Besluit omgevingsrecht • Besluit bodemkwaliteit • Besluit lozen afvalwater huishoudens • (Besluit hernieuwbare energie) Blbi Blah Bbk Bor Abm Water besluit Bhe 28 juni 2014

9 Rijkswaterstaat 9WB Bodemenergie Meldingplicht en OBM gesloten systemen • Verplichte melding nieuwe systemen vanaf 1 juli 2013 • Vrijwillige melding bestaande systemen • bescherming tegen interferentie • Gesloten systemen > 70 kW ( = inrichting) krijgen ook Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) • Alle gesloten systemen binnen interferentiegebied krijgen ook een OBM 28 juni 2014

10 Rijkswaterstaat 10WB Bodemenergie • Aanwijzen interferentiegebied door gemeente in verordening: alle gesloten systemen OBM-plichtig • Uitwerking in beleidsregels • Aanwijzen soms door provincie • Afstemming gemeente en provincie • Voorbeeld: Gemeente Zuidplas en Rotterdam Aanwijzen interferentiegebieden 28 juni 2014

11 Rijkswaterstaat 11WB Bodemenergie Regels in Activiteitenbesluit milieubeheer • Regels voor bodemenergiesystemen opgenomen in hoofdstuk 3 (§3.2.8) • Art 1.1: definities • Art 1.21a: melding • Art 3.16h: lozen spoelwater op bodem • Art 3.16i: lekkage • Art 3.16j: temperatuur circulatievloeistof (+ maatwerk) • Art 3.16k: energiebalans (+ maatwerk) • Art 3.16l: energierendement • Art 3. 16m: interferentie • Art 3.16n: registratie • Art 3.16o: werken volgens normdocument en erkenning • Art 3.16p: buitengebruikstelling

12 Rijkswaterstaat 12WB Bodemenergie Uniforme voorschriften • oorspronkelijk eis: evenwicht tussen warmte en koude • na motie Tweede Kamer: koudeoverschot toegestaan • maatwerkvoorschriften mogelijk argumentatie vanuit doelmatig gebruik bodemenergie • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

13 Rijkswaterstaat 13WB Bodemenergie Uniforme voorschriften Gesloten systemen • vloeistof: min. -3 0 C & max. 30 0 C • maatwerk: > 30 0 C mogelijk • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

14 Rijkswaterstaat 14WB Bodemenergie Uniforme voorschriften Negatieve interferentie met een eerder geplaatst systeem of open systeem is niet toegestaan • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

15 Rijkswaterstaat 15WB Bodemenergie Uniforme voorschriften • Bij melding SPF opgeven, zoals blijkt uit schriftelijke verklaring installateur • Als SPF in praktijk tegenvalt, kan onderzoek worden geëist • In uiterste geval maatregelen afdwingen Regeling 22 augustus gepubliceerd • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

16 Rijkswaterstaat 16WB Bodemenergie Uniforme voorschriften • temperatuur circulatievloeistof • hoeveelheid aan bodem toegevoegde warmte en koude • jaarlijks behaalde energierendement (SPF) • Uitzondering: gesloten systeem in afzonderlijke woning • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

17 Rijkswaterstaat 17WB Bodemenergie Gesloten bodemenergiesysteem en monitoring

18 Rijkswaterstaat 18WB Bodemenergie Uniforme voorschriften • bij vermoeden lekkage, vloeistof verwijderen • druk meten bij buffer- tanks grote gesloten systemen • verwaarloosbaar bodemrisico • zorgplicht artikel 13 Wbb • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

19 Rijkswaterstaat 19WB Bodemenergie Uniforme voorschriften • melden buitengebruikstelling • systeem laten zitten • circulatievloeistof eruit • lussen opvullen met klei of ander ondoorlatend materiaal • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling 28 juni 2014

20 Rijkswaterstaat 20WB Bodemenergie Certificering / erkenning bedrijven • BRL KBI 6000-21 (energiecentrale) • BRL SIKB 11000 (ondergrondse deel bodemenergie systeem) • BRL SIKB 2100 (mechanisch boren) (geldt nu al) • Ministeriële regeling 1 okt 2013 • Overgangstermijn van 1 jaar communicatieprotocollen 28 juni 2014 communicatieprotocollen Gebouwzijdig deel

21 Rijkswaterstaat 21WB Bodemenergie Kwaliteitsborging • Bepaalde werkzaamheden tbv gesloten systemen mogen alleen door daartoe erkende bedrijven worden verricht: - Ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden ondergronds deel - Ontwerpen, installeren en beheren bovengronds deel • Erkenningen worden door Bodem+ (namens de Minister I&M) afgegeven • www.bodemplus.nl > onderwerpen > erkenningen Besluit bodemkwaliteit www.bodemplus.nl

22 Rijkswaterstaat 22WB Bodemenergie Lozingen bij gesloten systemen • Het boorspoelwater dat vrijkomt bij de aanleg van gesloten systemen bevat vaak water met additieven (bentoniet, cellulosepolymeren) • Bij deze lozingen komt beperkte hoeveelheid water vrij en zijn over het algemeen toegestaan (zorgplicht) • De voorkeursroute is de lozing op vuilwaterriool of op de bodem (dijkjes). Voor lozingen op het oppervlaktewater is een vergunning van de waterbeheerder nodig. Het lozen in het schoonwaterriool is verboden. • Handreiking te vinden via Handboek water

23 Rijkswaterstaat 23WB Bodemenergie Organisatie Wie doet wat en afstemming • RUD of gemeente –Toetsen melding of vergunningaanvraag –Registreren van systeem (in LGR) –Lokaal beleid –Interferentiegebieden • Wabo regisseur • Bouwinspecteur en -vergunningverlener • OLO coördinator Kritische momenten • Niet duidelijk waar taak ligt • Melding naar handhaver • Handhavingstrategie? 28 juni 2014

24 Rijkswaterstaat 24WB Bodemenergie Melding en vergunningaanvraag (OBM) Taken: • Toets op volledigheid (BUM) • Toets op locatie (OBM of ontheffing?) • Toets op interferentie (HUM/BUM bijlage II) • Toets op erkenningen installateur en boorbedrijf (www.bodemplus.nl) • Registreren in LGR (niet verplicht wel raadzaam) Kritische momenten: • Bouwaanvraag is GEEN melding Activiteitenbesluit • Interferentiegebieden? • Relatie met andere wetgeving –Bijzonder beschermingsniveau (drinkwater, archeologie)

25 Rijkswaterstaat 25WB Bodemenergie Aanleg bodemenergiesysteem Taken: • Conform melding vergunning –Warmtepomp / druktank en meters voor monitoring • Zijn partijen erkend (www.bodemplus.nl) Kritische momenten: • Vragen om melding wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd (lief briefje) • Afpersen lussen • ILT handhaaft installateur, gemeente initiatiefnemer

26 Rijkswaterstaat 26WB Bodemenergie Beheer bodemenergiesysteem Taken: • Toetsen energierendement, energiebalans en retourtemperatuur op basis van registratie • Vanaf 1-10-2014: werkzaamheden door erkend bedrijf • Checken op lekkage • Regels energiebesparing (Wm/Act. besluit) gelden onverkort Kritische momenten • Hoe komt de registratie tot stand? Kan de beheerder dit zelf of zijn er afspraken met onderhoudsbedrijf? • Toets Rendement aan melding; hoe stuur je bij (WKO-waar voor je geld) • Verandering in gebruik (ISSO 39; communicatie protocollen) • Onderhoudsplan aanwezig? • Bijvullen circulatievloeistof (voorraad in jerrycans kan indicatie zijn)

27 Rijkswaterstaat 27WB Bodemenergie Ontmanteling bodemenergiesysteem Taken: -Circulatievloeistof uit systeem verwijderen (SIKB 11001); -Afvullen met bentoniet of vergelijkbaar materiaal -Melding Activiteitenbesluit (geen eindonderzoek verplicht) Kritische momenten: • Controle/toezicht T&H - toezien dat circulatievloeistof wordt verwijderd - toezien dat bodemlussen niet worden verwijderd • Verwijderen uit registratie systeem (LGR)

28 Rijkswaterstaat 28WB Bodemenergie 28 juni 2014 BUM en HUM als naslagwerk • Handreiking gemeentelijke besluiten bodemenergiesystemen (BUM) en HandhavingsUitvoeringsMethode (HUM) voor gemeente én provincie • Doel: uniformiteit van beoordeling, vergunningverlening en toezicht en handhaving te bevorderen • Leidraad voor het beoordelen van vergunningaanvragen; ook specifieke onderwerpen als energiebalans en interferentie • Controlepunten per fase + toelichting; handhavingstrategie per overtreding • Bijlage 2: methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten systemen www.sikb.nl 28 juni 2014

29 Rijkswaterstaat 29WB Bodemenergie Meer informatie • Helpdesk Bodemplus –www.bodemplus.nlwww.bodemplus.nl • Website –www.allesoverbodemenergie.nlwww.allesoverbodemenergie.nl • HUM en BUM www.sikb.nlwww.sikb.nl 28 juni 2014


Download ppt "Wijzigingsbesluit bodemenergie- systemen (WBBE) Nicole Hardon (Bodem+)"

Verwante presentaties


Ads door Google