De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J ONGEREN EN WERK IN EEN SNAPSHOT Presentatie voor de Vlaamse jeugdraad 3 juli 2010, Oostende Liesbeth Van Parys - HIVA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "J ONGEREN EN WERK IN EEN SNAPSHOT Presentatie voor de Vlaamse jeugdraad 3 juli 2010, Oostende Liesbeth Van Parys - HIVA."— Transcript van de presentatie:

1 J ONGEREN EN WERK IN EEN SNAPSHOT Presentatie voor de Vlaamse jeugdraad 3 juli 2010, Oostende Liesbeth Van Parys - HIVA

2 O VERZICHT PRESENTATIE 1. Inleiding: de intrede van jongeren op de arbeidsmarkt 2. Jeugdwerkloosheid 3. Jeugdwerkgelegenheidsbeleid 4. Samenvatting 5. Bijlagen

3 1. I NLEIDING De intrede van jongeren op de arbeidsmarkt

4 M ENING VAN JONGEREN OVER WERK Werk = symbool van volwassen worden Werk krijgt centrale plaats maar komt niet op eerste plaats Overgrote meerderheid geeft zz goede kans op werk na afstuderen 4/10 bereid om /wil een job aan te nemen die niet in lijn ligt met studies Jongens zijn minder bereid om arbeidsduur te verminderen dan meisjes met oog op combineren van arbeid en gezin Slechts 1 à 2 / 10 jongeren vindt grensarbeid overweegbaar Let wel: verschillen tussen arbeidsklassen, opleidingsniveaus, loontrekkenden en zelfstandigen Bron: Burssens, D. & Sinnaeve, L. 2006, ‘Over mogen, moeten, willen en kunnen werken’, in Vettenburg, N. et al., Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen, Lannoo.

5 D E OVERGANG VAN ONDERWIJS NAAR DE ARBEIDSMARKT Gebeurt tussen de leeftijd van 15 en 34 jaar in Vlaams Gewest met gemiddelde van 20. Wie zitten nog op de schoolbanken? - 15 – 17 jarigen: quasi 100% - 18 – 19 jarigen: 77% jongens, 86% meisjes - 20-24 jarigen: 33% (Studie Steunpunt WAV) Bron: Burssens, D. en Sinnaeve, I. (2006), ‘Over mogen, moeten, willen en kunnen werken: Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005’, in Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave, L. (eds), Jongeren van nu en straks, Tielt, Lannoo Campus.

6 O VERGANG ONDERWIJS - ARBEIDSMARKT IS ABRUPT IN B ELGIË Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, 2009, Verslag Inschakeling van jongeren in de arbeidsmarkt

7 O VERGANG ONDERWIJS - ARBEIDSMARKT IS ABRUPT IN B ELGIË Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/publicaties/Studentenmonitor_Vlaanderen.pdfhttp://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/publicaties/Studentenmonitor_Vlaanderen.pdf

8 A ANDEEL JONGEREN DAT WERKT IS DAN OOK BEPERKT Bron: OECD, 2007, Jobs for Youth Belgique

9 A ANDEEL JONGEREN DAT WERKT IN VERGELIJKING MET AANDEEL ANDERE LEEFTIJDSGROEPEN Bron: http://www.statbel.fgov.be/press/pr141_nl.pdfhttp://www.statbel.fgov.be/press/pr141_nl.pdf

10 D E INTREDE OP DE ARBEIDSMARKT VAN DE SCHOOLVERLATERS ( WERKLOOSHEIDSGRAAD ) Bron: www.vdab.be (Arvastat)www.vdab.be

11 D E INTREDE OP DE ARBEIDSMARKT VAN DE SCHOOLVERLATERS Bron: VDAB Studiedienst, Werzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 25ste Studie 2008-2009, 2010: http://vdab.be/trends/schoolverlaters/schoolv2009.pdf

12 H ET ZOEKEN EN VINDEN VAN EEN JOB Zoekkanalen Vindkanalen

13 W AAR KOMEN JONGEREN TERECHT ? T ERTIAIR Bron: Stevens, E. (2009) Jongeren in beeld: Een analyse op basis van EAK/LFS, Steunpunt Werk en Sociale Economie

14 W AAR KOMEN JONGEREN TERECHT ? T IJDELIJK Bron: Stevens, E. (2009) Jongeren in beeld: Een analyse op basis van EAK/LFS, Steunpunt Werk en Sociale Economie

15 W AAR KOMEN JONGEREN TERECHT ? V OLTIJDS Bron: Stevens, E. (2009) Jongeren in beeld: Een analyse op basis van EAK/LFS, Steunpunt Werk en Sociale Economie

16 T EVREDENHEID VAN JONGEREN MET HUN JOB Heel wat jongeren zijn (heel) tevreden mbt tot: • collega’s, mate van contacten met anderen (80-85%) • de functie en de verantwoordelijkheden (70-75%) • de werkomgeving, de werktijden en het loon (65-70%) Maar (helemaal) niet tevreden mbt:  werklast (12%)  waardering voor hun werk (18%)  mate waarin ze hun opleiding kunnen gebruiken! (17%)  promotiekansen (28%) Bron: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave, L. (red.) (2007), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit Jop-monitor 1, Leuven: LannooCampus

17 T EVREDENHEID VAN JONGEREN MET HUN JOB Tevredenheid hangt af van: - Werkervaring – aantal jobs - type statuut: vast/tijdelijk - opleidingsniveau Bron: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave, L. (red.) (2007), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit Jop-monitor 1, Leuven: LannooCampus

18 M ISMATCH TUSSEN JONGERE EN DE GEVONDEN JOB

19 2. J EUGDWERKLOOSHEID Omvang en verklaring

20 J EUGDWERKLOOSHEIDGRAAD IN E UROPEES PERSPECTIEF (ILO- DEFINITIE ) Bron: http://www.werk.be/assets/werk.be/cijfers-en- onderzoek/publicaties/2008/2008_Nota_jeugdwerkloosheid_presentatie.p df

21 J EUGDWERKLOOSHEID IN E UROPEES PERSPECTIEF Bron: Nota Jeugdwerkloosheid 2008 Dept WSE https://www.werk.be/assets/werk.be/cijfers- en-onderzoek/publicaties/2008/2008_Nota_jeugdwerkloosheid.pdf

22 M AAR GROTE REGIONALE VERSCHILLEN (ILO- DEFINITIE ) Bron: Labour Force Survey geraadpleegd via http://www.steunpuntwse.be/view/nl/18767

23 J EUGDWERKLOOSHEID IN TIJDEN VAN CRISIS Bron: Persbericht 31/07/2009, Crisis treft mannen en jongeren het ergtst http://www.statbel.fgov.be/press/pr141_nl.pdf Dus jeugdwerkloosheidsgraad is 2,7 keer zo hoog als werkloosheidsgraad van 25-64 jarigen in eerste kwartaal 2008 en zelfs 3 keer zo hoog in zelfde periode in 2009!

24 W AAROM ZIJN JONGEREN WERKLOOS ? Individueel niveau:  Onderwijsniveau  Afkomst  Duurtijd werkloosheid en werkervaring  Handicap  Taal  Rijbewijs  Werkzoekgedrag  Arbeidsmarktregio  Sociaal kapitaal – persoonlijk netwerk  Niet-werkgerelateerde problemen (medisch, psycho- sociaal, financieel, justitieel, druggerelateerd,…)

25 O PLEIDINGSNIVEAU IS EEN CRUCIALE FACTOR Bron: VDAB Studiedienst, Werzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 25ste Studie 2008-2009, 2010: http://vdab.be/trends/schoolverlaters/schoolv2009.pdf

26 O NGEKWALIFICEERDE UITSTROOM Bron:http://www.werk.be/assets/werk.be/cijfers-en- onderzoek/cijfers/levenslang/311_ongekwalificeerde_uitstroom.pdf?SMSESSION=NO

27 A FKOMST SPEELT EVENEENS EEN BELANGRIJKE ROL vergelijkingsbalk: x% alle schoolverlaters 2007-2008 zijn niet aan het werk na 1 jaar / hebben geen enkele werkervaring na 1 jaar Bron: VDAB Studiedienst Schoolverlaters 2007-2008: http://vdab.be/trends/maandverslag/arbeidsmarkttopic%202008%20nov.pdf http://vdab.be/trends/maandverslag/arbeidsmarkttopic%202008%20nov.pdf

28 R ESTPERCENTAGE : AANDEEL JONGEREN DAT NOG WERKZOEKEND IS 1 JAAR NA VERLATEN SCHOOL Bron: VDAB Studiedienst, Werzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 25ste Studie 2008-2009, 2010: http://vdab.be/trends/schoolverlaters/schoolv2009.pdf

29 A NDERE VERKLARINGEN VOOR WERKLOOSHEID Structureel:  mismatch onderwijs-arbeidsmarkt (vaardigheden en attitude)  te weinig prikkels voor combinatie werk-onderwijs, stage, …  blijvende hoge kost van jobs met lage productiviteit  kinderopvang  wachtuitkering? Conjunctureel LAFI: last in first out (tijdelijke contracten, investeringen, ervaring) Discriminatie Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, 2009, Verslag Inschakeling van jongeren in de arbeidsmarkt; OECD, 2007 Jobs for Youth Belgique

30 3. J EUGDWERKGELEGENHEIDSBELEID Komen tot een oplossing voor vastgestelde problemen

31 D E HOOFD - EN BIJROLSPELERS Internationaal: ILO (internationale normen), OECD Europees: ‘Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren’ (Lissabon strategie): prioriteiten, good practices Federaal: wachttijd, tewerkstellingsmaatregelen: financiële prikkels voor tewerkstelling kansengroepen Gemeenschappen: (afstemming) onderwijs (op noden arbeidsmarkt) Gewesten: bemiddeling en begeleiding, sociale economie, training en opleiding, tewerkstellingsmaatregelen Lokaal: lokale economisch beleid Merk op: hele reeks andere actoren:  RVA: recht op uitkeringen en ev. sancties  VDAB: bemiddeling en begeleiding  Vakbonden/hulpkas: uitdelen uitkeringen  werkgevers, interim  VESOC/SERV en RESOC/SERR  Mutualiteit: ziekte-verzekering  OCMW: maatschappelijke integratie  Vele private commerciële niet commerciële dienstverleners

32 D E EU L ISSABON S TRATEGIE 2000 De EU moet tegen 2010: 1) de meest dynamische en competitieve kenniseconomie ter wereld worden 2) die in staat is tot duurzame economische groei 3) met meer en betere banen en 4) een hechtere sociale samenhang

33 H ISTORISCHE CONTEXT Na-oorlogse welvaartsstaat  model gericht op volledige werkgelegenheid  gebaseerd op recht op sociale uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, pensioenleeftijd 1970: diepe economische crisis  groei van structurele werkloosheid, kwetsbare groepen  systeem van hoge uitkeringen onbetaalbaar Aanpassingen aan welvaartstaat  werk als centrale focus om systeem betaalbaar te houden  uitkeringssysteem waarin disincentives omgezet worden in prikkels om te werken

34 V ERTALING OP FEDERAAL EN V LAAMS NIVEAU 2004: introductie van de sluitende aanpak  De preventieve aanpak  De curatieve aanpak (de stock) 2004: samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen (RVA-VDAB) Elektronische uitwisseling gegevens RVA-VDAB; art. 80 => controle op werkZOEKgedrag 2002 OCMW: bestaansminimum => leefloon (-25 jarigen nadruk op activering GPMI) Eerste beleids- maatregel Tweede beleids- maatregel

35 W AT BEKIJKEN WE OP VOLGENDE SLIDES ? 1. De sluitende aanpak in Vlaanderen – VDAB 2. Controle op werkzoekgedrag door VDAB en RVA 3. Andere beleidsmaatregelen

36 3.1. B ELEIDSRESPONS 1 De sluitende aanpak

37 B ELEIDSRESPONS 1: DE SLUITENDE AANPAK 1 e Europese richtsnoer : Elke jonge werkloze (-25) met voor hij/zij 6 maanden werkloos is een nieuwe start worden geboden = opleiding, omscholing, werkervaring, een baan of individuele beroepskeuzebegeleiding, andere maatregelen

38 HET J EUGDWERKPLAN Het “jeugdwerkplan plus” heeft als doel alle Vlaamse jongeren zo snel mogelijk te activeren en zo snel en maximaal mogelijk te laten doorstromen naar een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit via een snellere diagnose en intensievere en snellere bemiddeling en opvolging. Bron: Voorstel Jeugdwerkplan Vlaanderen (14/09/08; www.werk.be)www.werk.be

39 P RINCIPES VAN HET JWP ( DEEL 1) Duidelijke en snelle explicitering van wederzijdse verwachtingen tussen de jongeren en de VDAB vanaf de inschrijving Transmissie naar RVA (ev. sancties) indien niet wordt voldaan aan plichten Intensieve bemiddeling vanaf de inschrijving gebruik makend van de nieuwe media (SMS, e-mail) Snelle inschatting van de plaatsbaarheid van de jongeren Differentiatie op basis van persoonlijk profiel en individuele kenmerken, minder op groepskenmerken Intensieve opvolging van het werkaanbod op maat (jobhunting) voor plaatsbare werkzoekenden, Bron: Voorstel Jeugdwerkplan Vlaanderen (14/09/08; www.werk.be)www.werk.be

40 P RINCIPES VAN HET JPW ( DEEL 2) Snelle identificatie van mogelijke drempels tot tewerkstelling voor (tijdelijk) niet direct plaatsbare jongeren Snelle opstelling van een actieplan voor het remediëren van mogelijke drempels Efficiënt, effectief en structureel wegwerken van deze drempels o.a. door:  Ontwikkeling van een specifiek aanbod van observatie, oriëntatie en remediering voor jongeren die niet aan het werk geraken via de intensieve bemiddeling  Individuele opleidingstrajecten op maat van de doelgroep Bron: Voorstel Jeugdwerkplan Vlaanderen (14/09/08; www.werk.be)www.werk.be

41 F LOW CHART VAN HET JWP

42 O VERZICHT

43 K WALITATIEVE EVALUATIE VH JWP DOOR VDAB (1) Sterke punten: Maatwerk Intensieve bemiddeling Kort op de bal spelen Het niet loslaten van jongeren Mix van individuele en collectieve begeleiding Duidelijk rechten en plichten verhaal Goede samenwerking met partners

44 K WALITATIEVE EVALUATIE VH JWP DOOR VDAB (2) Zwakke punten: Niet altijd passende vacatures via de online automatische matching Economische crisis Jongere heeft geen vaste consulent Grote administratieve belasting voor consulenten Overgang van strikte richtlijnen naar het bieden van maatwerk

45 K WALITATIEVE EVALUATIE JWP DOOR VDAB (3) Knelpunten: Te weinig kinderopvang Te weinig aanbod in sociale economie Schoolaanbod onvoldoende afgestemd op arbeidsmarkt Ex-gedetineerde jongeren weinig kans door strafblad

46 G EVOLGEN EVALUATIE JWP bestaat nog Aanpassingen om zwakke punten aan te pakken

47 3.2. B ELEIDSRESPONS 2 Activering door opvolging en sanctionering

48 B ELEIDSRESPONS 2: ACTIVERING Van passieve verzorgingsstaat naar actieve welvaartstaat Van controle op werkLOOSheid naar controle op werkZOEKENDheid Rechten maar óók plichten Sancties bij niet naleving plichten Actief arbeidsmarktbeleid: overheid doet inspanning om rechten te vervullen

49 A CTIVERING D. M. V. ( DREIGING TOT ) SANCTIONERING Wie controleert wat? RVA roept alle langdurig werkzoekenden (min 15 mnd) op ter VDAB meldt aan de RVA wanneer de werkzoekende in gebreke blijft

50 A CTIVERING D. M. V. ( DREIGING TOT ) SANCTIONERING Welke sanctie? 1e evaluatiegesprek: indien onvoldoende gezocht naar werk: opstelling actieplan voor komende 4 maanden 2e evaluatiegesprek: indien verbintenis niet werd nageleefd: intensievere acties worden opgelegd + mogelijk wijziging van uitkering 3e evaluatiegesprek: indien verbintenis niet of onvoldoende werd nageleefd: tijdelijk verlies van recht op uitkering Bron: VDAB: http://vdab.be/werkinzicht/controlerva.shtml

51 51 RVA opvolging RVA, 2009 De opvolgingsprocedure van RVA

52 O MVANG VAN TRANSMISSIE DOOR VDAB  1 229 / 6472 transmissies = 18,9%  (1229-561)/6742 = 9,9% moeilijk bereikbaren Bron: Van Hemel, L. en Darquenne, R. (2009), Een andere kijk op hardnekkige jeugdwerkloosheid: Aanbevelingen en succesfactoren bij de inschakeling van laaggeschoolde jongeren, Koning Boudewijnstichting. [eigen bewerking]

53 J ONGEREN OVER ACTIVERING “De VDAB ik ga daar niet meer heen als die uitnodigingen sturen. Ge denkt dat die psychologie ofzo hebben gestudeerd maar nee die kunnen alleen met Word en Excel werken.” “Anders zouden er veel zijn die niks doen. Dan zou iedereen stempelen of een leefloon aanvragen.” “De RVA en de VDAB, ze zeggen iedereen is gelijk voor de wet. Maar ze houden geen rekening met alleenstaande moeders. Ge krijgt direct een schorsing in plaats van eerst een verwittiging te geven.” “Ik moest sollicitatietraining volgen, maar ik kan solliciteren. Ik heb dat tegen die mevrouw uitgelegd, maar ik moest dat volgen. (…) Ik vind dat ze toch meer rekening moeten houden met u. Bron: Van Hemel, L. en Darquenne, R. (2009), Een andere kijk op hardnekkige jeugdwerkloosheid: Aanbevelingen en succesfactoren bij de inschakeling van laaggeschoolde jongeren, Koning Boudewijnstichting.

54 P RO ’ S VAN ACTIVERING D. M. V. SANCTIONERING Tegenover rechten staan plichten Graag ‘een schop onder de kont’ In België is sanctionering geen cowboy-verhaal  VDAB levert veel inspanningen van VDAB  Ook na transmissie naar RVA kan jongeren rekenen op ondersteuning VDAB Bron: Van Hemel, L. en Darquenne, R. (2009), Een andere kijk op hardnekkige jeugdwerkloosheid: Aanbevelingen en succesfactoren bij de inschakeling van laaggeschoolde jongeren, Koning Boudewijnstichting. [eigen aanvullingen]

55 B EDENKINGEN M. B. T. ACTIVERING D. M. V. SANCTIONERING Voldoende info mbt rechten en plichten? Onterechte culpabilisering Niet zinvol voor meest kwestbare jongeren voor wie werk (tijdelijk) geen optie is Wat is ‘actief’ zijn? Ook vrijwilligerswerk, huismoeder? Jongeren schrijven zich niet altijd terug in bij VDAB VDAB wordt gezien als ‘schorsingsmachine’ en ‘opjager’ ipv dienstverlener Bron: Van Hemel, L. en Darquenne, R. (2009), Een andere kijk op hardnekkige jeugdwerkloosheid: Aanbevelingen en succesfactoren bij de inschakeling van laaggeschoolde jongeren, Koning Boudewijnstichting. [eigen aanvullingen]

56 3.2. B ELEIDSRESPONS 3 Andere maatregelen

57 A NDERE MAATREGELEN Financiële stimulansen voor werkgevers  Startbanen en doelgroepvermindering (fed.)  Activa start (laaggeschoolden) (fed.)  Maatregelen voor alle werkzoekenden -> kluwen van maatregelen Stage, alternerend leren en werken, IBO… (Vlaams) Maatregelen voor specifieke doelgroepen  Sociale economie (Vlaams/fed)  Diversiteitsplannen (Vlaams)  Tegemoetkomingen personen met een handicap (fed)

58 4. T WEE AANDACHTSGROEPEN Moeilijk bemiddelbare en moeilijk bereikbare jongeren

59 T WEE AANDACHTSGROEPEN DIE WIJZEN OP DE LIMIETEN VAN ACTIVERING Moeilijk bemiddelbaren Moeilijk bereikbaren Merk op: overlappen elkaar deels

60 4.1. M OEILIJK BEMIDDELBARE JONGEREN

61 M OEILIJK BEMIDDELBARE JONGEREN BIJ VDAB-A NTWERPEN 2008 Totaal N=3119 Totaal % Type 1: geen hindernissen 48315,49 Type 2: enkel AM- gerelateerde hindernissen 1 56750,24 Type 3: AM- gerelateerde en andere hindernissen 1 06934,27 Bron: Struyven, Heylen & Van Hemel, 2010, De (nog) niet bemiddelbaren: een verloren groep op de Antwerpse arbeidsmarkt?, Leuven: HIVA De 3119 jongeren zijn: <1jaar werkzoekend zonder enige werkervaring, of >1 jaar werkzoekend (al dan niet met werkervaring)

62 D E MOEILIJK BEMIDDELBARE JONGEREN BIJ VDAB-A NTWERPEN, 2008 Totaal N Totaal % Werkloosheidsredenen Beroepskennis en attesten1 83658,87 Werkzoekgedrag1 38444,37 Externe factoren1 09134,98 Sociale redenen47015,07 Kennis Nederlands43413,91 Medische redenen2126,80 Psychische redenen1725,51 Randvoorwaarden Mobiliteit45014,43 Zorgtaak1093,49 Fysieke kenmerken742,37 Geletterdheid571,83 Kansarmoede421,35 Leeftijd361,15 Werkloosheidsval00,00 Totaal3 119100,00 Bron: Struyven, Heylen & Van Hemel, 2010, De (nog) niet bemiddelbaren: een verloren groep op de Antwerpse arbeidsmarkt?, Leuven: HIVA

63 4.2. M OEILIJK BEREIKBARE JONGEREN

64 D E MOEILIJK BEREIKBAREN Populatie WZ jongeren (<25 jaar) in Vlaanderen in 2009 (N=45 344) WZ jongeren (<25 jaar) in de experimenten sinds hun start t.e.m. december 2009 (N=270) Gender (%mannen) 57,5 %71,9 % Opleidingsniveau (% laag – midden – hoog) 51 – 35,7 – 13,3 %85,2 – 14,4 – 0,37 % Afkomst (% allochtoon) 20,2 %49,3 % Werkloosheidsduur (% 2 jaar) 80,2 – 14,1 – 5,7 %43 – 34 – 23 % Arbeidshandicap (% met) 9,3 %17,8 % Bron: Van Parys, L. en Struyven, L. (2010), Ongepaste vragen of een ongepast antwoord, Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Experimenten moeilijk bereikbaren in het kader van het Jeugdwerkplan’, Leuven: HIVA- K.U.Leuven.

65 D E MOEILIJK BEREIKBARE JONGEREN (V AN P ARYS, 2010) Arbeidsmarktobstakels: 44% heeft geen realistsch jobdoelwit (oordeel TB) ¾ niet in staat zelfst. vacatures te zoeken (oordeel TB) ¾ niet in staat zelfst. te solliciteren (oordeel TB) 11% beperkte tot geen kennis Nederlands 78% geen rijbewijs WEL: >70% heeft een vorm van werkervaring Bron: Van Parys, L. en Struyven, L. (2010), Ongepaste vragen of een ongepast antwoord, Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Experimenten moeilijk bereikbaren in het kader van het Jeugdwerkplan’, Leuven: HIVA- K.U.Leuven.

66 D E MOEILIJK BEREIKBARE JONGEREN (V AN P ARYS, 2010) Verklaring moeilijke bereikbaarheid:  2 afstemmingsproblemen tussen VDAB-aanbod en de jongeren: 1.Aanbod onvoldoende laagdrempelig (taal, vereiste vaardigheden, afspraken) 2.Aanbod niet gericht op niet-werkgerelateerde obstakels  Jongeren voelen (nog) geen nood aan VDAB  Jongeren lopen verloren in dienst- en hulpverlening Bron: Van Parys, L. en Struyven, L. (2010), Ongepaste vragen of een ongepast antwoord, Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Experimenten moeilijk bereikbaren in het kader van het Jeugdwerkplan’, Leuven: HIVA- K.U.Leuven.

67 D E MOEILIJK BEREIKBARE JONGEREN (V AN P ARYS, 2010) ½ vond job, maar helft ervan kon job niet verlengen of behouden:  Werkgever: attitude geleverde productiviteit en kwaliteit conjunctureel  Jongeren: niet-werkgerelateerde problemen jobinhoud en verloning problemen met collega’s Bron: Van Parys, L. en Struyven, L. (2010), Ongepaste vragen of een ongepast antwoord, Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Experimenten moeilijk bereikbaren in het kader van het Jeugdwerkplan’, Leuven: HIVA- K.U.Leuven.

68 D E MOEILIJK BEREIKBAREN (V AN P ARYS, 2010) 1/3 vatte opleiding aan, maar heel wat onder hen hebben moeilijkheden om een opleiding af te werken: • Job > opleiding • Opleiding niet in overeenstemming met verwachtingen • Faalangst, moeilijk leren • Niet-werkgerelateerde problemen • Weinig doorzettingsvermogen • Korte termijn denken Bron: Van Parys, L. en Struyven, L. (2010), Ongepaste vragen of een ongepast antwoord, Eindrapport evaluatieonderzoek ‘Experimenten moeilijk bereikbaren in het kader van het Jeugdwerkplan’, Leuven: HIVA- K.U.Leuven.

69 S AMENVATTING

70 Intrede arbeidsmarkt:  Abrupt en eerder laat  Zoekkanaal ≠ vindkanaal  Gevonden job: tertiair, tijdelijk en voltijds  Over algemeen tevreden  Mismatch probleem – problematisch? Jeugdwerkloosheid:  Vlaanderen Brussel, Wallonië  Jongeren >> ouderen  Specifieke groepen extra kwetsbaar: laaggeschoolden, allochtonen, jongeren met handicap, bep. Opleidingen, zonder rijbewijs/auto, zorgtaak  conjunctuur!: last in first out Beleid:  Belang Europa  Sluitende aanpak + controle zoekgedrag + andere maatregelen

71 U ITDAGINGEN VOOR V LAANDEREN Link onderwijs-arbeidsmarkt:  Terugdringen ongekwalificeerde uitstroom  Kansen voor laaggeschoolde jongeren: werkervaring, opleiding, stage, …?  Aantrekkelijkere combinatie leren-werken?  Afstemming onderwijs op noden en wensen arbeidsmarkt (let wel: zonder algemeen vormende taak van onderwijs in gevaar te brengen!) Aandacht voor moeilijkheden specifieke groepen jongeren De competentieagenda Wat met de wachtuitkering? Wat met flexicurity? (voorlopig nog federaal)

72 B IJLAGEN - Rechten en plichten werkzoekende - Bronnen

73 R ECHTEN VAN DE WERKZOEKENDE Recht op arbeid Wie werk zoekt, heeft recht op een job en een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Iedereen die bij ons aanklopt, helpen wij zo snel en efficiënt mogelijk. Het is onze plicht om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een geschikte job. Bovendien zorgen wij ervoor dat alles wettelijk in orde is. Recht op opleiding Hoe beter je bent opgeleid, hoe groter je kans om snel een job te vinden. Bij VDAB kan je een keuze maken uit een ruim opleidingsaanbod, aangepast aan je behoeften en de eisen van het bedrijfsleven. Met een opleiding van VDAB blijf je bij en verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt. Recht op begeleiding Zodra je bent ingeschreven, kan je genieten van onze uitgebreide dienstverlening. Als je dat wenst, begeleidt je VDAB-consulent je actief. Samen stippel je dan een stappenplan uit op maat, de kortste weg naar een passende job. Onze consulenten houden niet alleen rekening met je mogelijkheden, maar ook met je wensen. Recht op service Ben je niet tevreden over een dienst van VDAB? Aarzel niet om te bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur). Onze medewerkers zoeken samen met jou naar een oplossing. De servicelijn is er om VDAB nog klantvriendelijker te maken en de dienstverlening te verbeteren. Recht op gelijke kansen Man of vrouw, blank of zwart, arm of rijk, jong of oud, Belg of buitenlander, gelovig of niet: VDAB is er voor iedereen. Personen met een handicap krijgen specifieke ondersteuning indien zij hierom verzoeken. Recht op informatie Zodra je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, krijg je de nodige informatie over je rechten, plichten en mogelijkheden. Recht op privacy Als je je inschrijft bij VDAB moet je bepaalde gegevens ingeven die opgenomen worden in ons ‘Arbeidsmarkt-Informatie-Systeem’. Om je zo goed mogelijk te helpen bij je zoektocht naar werk, is het belangrijk dat niet alleen wij, maar ook onze partners de werkwinkel, zoals OCMW, PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) en ATB (Arbeidstrajectbegeleiding) jouw gegevens kunnen inkijken. Heb je liever niet dat onze partners je gegevens kunnen inkijken? Geen probleem. Je kan dit op elk moment laten weten op het nummer 0800 30 700 of aan je VDAB-consulent. Deze beslissing kan je nadien nog wijzigen. Bron: www.vdab.bewww.vdab.be

74 P LICHTEN VAN DE WERKZOEKENDE Schrijf je in Heb je net je studies beëindigd en zit je zonder werk? Of ben je je job kwijtgeraakt en wil je een werkloosheidsuitkering aanvragen? Dan is het belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven bij VDAB. Als je je inschrijft kan je bovendien gebruik maken van een uitgebreide dienstverlening.in te schrijven Vervolledig je gegevens  Het is erg belangrijk dat je de juiste gegevens ingeeft als je je inschrijft. En dat je ook nauwgezet je kennis, vaardigheden en wensen vermeldt. Anders loop je kans dat VDAB vacatures naar je doorstuurt die niet aansluiten bij je profiel.  Wijzigt er iets in je situatie: ander telefoonnummer, een job gevonden...? Pas je gegeven aan. Je kan dit zelf doen via 'Dossiermanager' in Mijn VDAB of je kan de wijzigingen telefonisch doorgeven op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).Mijn VDAB Ga in op uitnodigingen Als VDAB je uitnodigt voor een gesprek, voor een job of voor een opleiding, ben je verplicht om op deze uitnodiging te reageren.  Kan je omwille van dringende zaken niet ingaan op de uitnodiging? Meld dit aan je VDAB-consulent. Indien mogelijk kan je de afspraak verplaatsen.  Reageer je niet of is VDAB van oordeel dat de reden die je opgaf ongeldig is? Dan moet VDAB hier de RVA van op de hoogte brengen.RVA  Ben je jonger dan 25 en ben je 2 maanden nadat je je inschreef als werkzoekende nog werkloos? Dan zal VDAB je uitnodigen voor een eerste gesprek. VDAB onderneemt namelijk extra acties om jongeren aan werk te helpen.extra acties  Ben je al 15 of 21 maanden werkloos? Dan moet je ingaan op controle van de RVA. Je zal door de RVA opgeroepen worden voor een evaluatiegesprek. Doel: nagaan of je voldoende inspanningen levert om werk te vinden. Deze controle kadert in de zogenaamde 'activering van het zoekgedrag naar werk'.controle Werk op een positieve manier mee VDAB gaat voor jou op zoek naar een gepaste job. Je wordt ingelicht als wij menen die voor jou gevonden te hebben. Belangrijk is dat je reageert en ingaat op het aanbod. Zoek actief naar werk Tot slot is het natuurlijk ook je plicht om actief naar werk te blijven zoeken. Deze site biedt je alvast heel wat mogelijkheden: in de jobdatabank op zoek gaan naar geschikte vacatures, je cv publiceren in de sollicitantenbank zodat werkgevers hem kunnen bekijken, via Mail op Maat op de hoogte blijven van het jobaanbod op je maat … Bron: www.vdab.bewww.vdab.be

75 B RONNEN Beleid  Internationaal: OECD (www.oecd.org), ILO (www.ilo.org)www.oecd.orgwww.ilo.org  Europees: Europese Werkgelegenheidsstrategie: richtsnoeren 17 tem 24 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langI d=en )http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langI d=en  Nationaal: www.werk.belgie.be ; www.fgov.bewww.werk.belgie.bewww.fgov.be  Regionaal: www.werk.be; www.leforem.be, www.vdab.be, www.actiris.be ; www.vlaanderen.bewww.werk.bewww.leforem.be www.vdab.bewww.actiris.bewww.vlaanderen.be  Lokaal: www.vvsg.bewww.vvsg.be

76 B RONNEN Statistische info  Internationaal: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat ), OECD (www.oecd.org), ILO (www.ilo.org)ec.europa.eu/eurostatwww.oecd.orgwww.ilo.org  Federaal: www.statbel.fgov.be (klik door nr Arbeidsmarktportaal)www.statbel.fgov.be  Vlaams: Overheid: www.werk.be (beleid en Kwartaalbericht Conjunctuur & Arbeidsmarkt, Vlaamse arbeidsrekening); aps.vlaanderen.bewww.werk.beaps.vlaanderen.be Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE): cijfers en wetenschappelijk tijdschift Over.werk; http://www.steunpuntwse.be/ http://www.steunpuntwse.be/ VDAB: http://vdab.be/trends/; http://arvastat.vdab.be/nwwz/index.htmhttp://vdab.be/trends/ http://arvastat.vdab.be/nwwz/index.htm HIVA-publicaties: www.hiva.bewww.hiva.be

77 B RONNEN Wetenschappelijke literatuur  Tijdschriften: Over.werk (WSE), Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, (Journal of European Social Policy, Socio- economic review): http://opac.libis.be/F/BTD4P8EVBE63XFQU3BC55K3MQB MD3X9D2KYK31VIXHD3EV3P3U-06118?func=short- jump&jump=000021 http://opac.libis.be/F/BTD4P8EVBE63XFQU3BC55K3MQB MD3X9D2KYK31VIXHD3EV3P3U-06118?func=short- jump&jump=000021  Databanken met tijdschriften: http://www.kuleuven.be/sbibhelp/2008/otherFiles/Ha ndleidingen/2008Ebsco.pdf http://www.kuleuven.be/sbibhelp/2008/otherFiles/Ha ndleidingen/2008Ebsco.pdf  Website bib: http://opac.libis.be http://opac.libis.be

78 N OG VRAGEN ? Liesbeth Van Parys Wetenschappelijk medewerker HIVA Liesbeth.Vanparys@hiva.kuleuven.be


Download ppt "J ONGEREN EN WERK IN EEN SNAPSHOT Presentatie voor de Vlaamse jeugdraad 3 juli 2010, Oostende Liesbeth Van Parys - HIVA."

Verwante presentaties


Ads door Google