De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalverwerking België: hoe nu verder? 1 30/06/2011 Wilfried Verhaegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalverwerking België: hoe nu verder? 1 30/06/2011 Wilfried Verhaegen."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalverwerking België: hoe nu verder? 1 30/06/2011 Wilfried Verhaegen

2 Overzicht 2  1.Eurowaste  1.1. Wilfried Verhaegen  1.2. Plaats Eurowaste op de markt  1.3. Wat doet Eurowaste  2.Situatie België  2.1. België in Europa  2.2. Beleid  3. Wettelijk kader afvalverwerking VL  3.1. Huidige situatie  3.2. Aanpassingen  3.3. Implicatie nieuw wettelijk kader  3.4. Uitdagingen  4. Afbakening definities

3 3  5. Afvalverwerking VL: verbranding  5.1. Verbrandingsinstallaties alleen vergund voor verbranding bedrijfsafvalstoffen  5.1.1.Capaciteit  5.1.2. Huidige situatie  5.2. Verbranding huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  5.2.1. Capaciteit  5.2.2. Huidige situatie  5.2.3. Uitdagingen  6. Afvalverwerking VL: storten  6.1. Stortplaatsen categorie 1 (gevaarlijke afvalstoffen), stortplaatsen categorie 2 (niet- gevaarlijk anorganische bedrijfsafvalstoffen)  6.1.1. Capaciteit  6.1.2. Uitdagingen  6.2. Stortplaatsen categorie 2 (huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen)  6.2.1. Capaciteit  6.2.2. Huidige situatie  6.2.3. Uitdagingen

4 4  7. Over de grens  7.1. Huidige situatie  7.2. Uitdagingen  8. Samenvattend

5 1.Eurowaste 1.1. Wilfried Verhaegen 5  Chemisch ingenieur met 30 jaar ervaring in de afvalsector  Medeoprichter Biffa Belgium (nu Veolia Belgium)  In 1996 oprichting Eurowaste

6 The link to recycling 1.2. Plaats Eurowaste op de markt 6

7 The link to recycling 1.3. Wat doet Eurowaste 7

8 2.Situatie België 2.1. België in Europa 8

9 9 Storten in kg per capita voor 2009 (eurostat)

10 10 Recylcage in kg per capita voor 2009 (eurostat)

11 2.2.Beleid 11

12 3. Wettelijk kader afvalverwerking VL 3.1. Huidige situatie 12  Decreet: Afvalstoffendecreet (2 juli 1981 e.v. betreffende de voorkoming en beheer van afvalstoffen)  Uitvoeringsbesluit: VLAREA (1 juni 1998 e.v. Vlaams reglement betreffende afvalvoorkoming en –beheer)

13 13  Implementatie beleid ondersteund door uitvoeringsplannen: Deze sectorale uitvoeringsplannen hebben betrekking op concrete projecten, op acties in verband met preventie, recuperatie en verwijdering van afvalstoffen of op specifieke categorieën van afvalstoffen (afvalstoffendecreet, artikel 35, §2) Geldende uitvoeringsplannen:  Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen  Uitvoeringsplan biologisch afval  Uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw  Uitvoeringsplan selectieve inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen  Uitvoeringsplan slib  Uitvoeringsplan hoogcalorische afvalstoffen  Uitvoeringsplan houtafval

14 3.2. Aanpassingen 14  Decreet: Afvalstoffendecreet (decreet van 2 juli 1981 e.v. betreffende de voorkoming en beheer van afvalstoffen) Materialendecreet (“decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen”)  Uitvoeringsbesluit: VLAREA (1 juni 1998 e.v. Vlaams reglement betreffende afvalvoorkoming en –beheer). VLAMAB (vlaams materialenbesluit)  Implementatie beleid ondersteund door uitvoeringsplannen Mogelijk vernieuwing of aanpassing van de geldende uitvoeringsplannen indien discrepanties met het nieuwe materialendecreet.

15 15  Actuele Status :  Materialendecreet  Reeds 3x goedgekeurd door de Vlaamse regering (moet 3x goedgekeurd worden). Nadien doorsturen naar parlement voor definitieve goedkeuring.  Schatting (OVAM): Definitieve goedkeuring september 2011. Zal pas in werking gaan indien VLAMAB definitief is goedgekeurd.  VLAMAB  In loop van juli wordt dit voorgelegd aan Vlaamse regering voor 1 e goedkeuring.  Schatting (OVAM): september 2 e goedkeuring, oktober 3 e goedkeuring. Publicatie en inwerkingtreding van het pakket “decreet + uitvoeringsbesluit” in november/december.

16 3.3. Implicatie nieuw wettelijk kader 16  OVAM combineert het omzetten van de kaderrichtlijn, met een ambitieus nieuw decreet en nieuw uitvoeringsbesluit.  Verruiming van afvalbeleid naar materialenbeleid. Introductie “materiaal”, “LC-denken”, “materiaalkringloop”,... Materiaal: “elke stof die wordt of is ontgonnen, gewonnen, geteeld, verwerkt, geproduceerd, verdeeld, in gebruik genomen, afgedankt of opnieuw verwerkt of elk voorwerp dat wordt geproduceerd, verdeeld, in gebruik genomen, afgedankt of opnieuw gebruikt, inclusief daaruit ontstane afvalstoffen (ontwerp materialendecreet, artikel 3, 21°) ” = geen herziening, maar vervanging!

17 17  Er wordt een vijftredige materialenladder ingevoerd als uitbreiding van de gekende ladder van Lansink: 1.Preventie afvalstoffen en efficiënter gebruik materialen 2.Voorbereiden afvalstoffen voor hergebruik 3.Inzet materialen in gesloten materiaalkringlopen 4.Andere nuttige toepassing en aanwending als energiebron 5.Verwijdering  Vlaamse einde afval criteria preventie nuttige toepassing verwijdering

18 3.4. Uitdagingen 18  Amibitie om voortrekkersrol op te nemen op vak van duurzaam materialenbeleid, met het “cradle-to-cradle” principe.  Nieuwe verwerkingshiërarchie omzetten in praktijk:  Het sluiten van de kring! Zorg voor voldoende afzetmogelijkheden voor recyclaten.  Sortering vroeg in de keten laten plaatsvinden  Duidelijk afbakening van de (einde)afvalfase.  Nieuwe “carrots and sticks” door middel van oa. heffingen  Doelstellingen waarmaken in een veranderde Europese context (opening grenzen)

19 4. Afbakening definities 19  Bedrijfsafvalstoffen (BA): Alle afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse regering (afvalstoffendecreet artikel 3, §2, 2°) Aansluitend op de bepalingen van het afvalstoffendecreet worden de volgende afvalstoffen aan bedrijfsafvalstoffen gelijkgesteld: alle afvalstoffen die geen huishoudelijke afvalstoffen zijn (VLAREA, artikel 2.2.1).  Huishoudelijke afvalstoffen (HA): alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse regering (afvalstoffendecreet artikel 3, §2, 1°) Aansluitend op de bepalingen van het afvalstoffendecreet wordt het straat- en veegvuil aan huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld (VLAREA, artikel 2.1.1).

20 20  Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (HVBA): Bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activieiten van de normale werking van een particuliere huishouding (VLAREA, artikel 1.1.1, §2, 82°)  Stedelijk afval (SA): (Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties (VLAREA, omzetting afvalstoffenlijst, bijlage 1.2.1.B)

21 21  Gemengd stedelijk afval (GSA): huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel- en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval, behoudens de in bijlage van beschikking 2000/532/EG onder 20 01 genoemde fracties die afzonderlijk aan de bron worden ingezameld, en de onder 20 02 van die bijlage genoemde afvalstoffen (richtlijn betreffende de verbranding van afval, RL 200/76/EG, artikel 3-3). “Het decreet laat wat ruimte terzake. Dat kan heel strikt of heel ruim bekeken worden. Wij zien dat heel ruim. Zo laten we bijvoorbeeld BA dat gelijkaardig is aan HA, ook onder de noemer van GSA vallen.” (Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur in commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening en onroerend Erfgoed. Vergadering van 24/05/2011).

22 22  Merk op:  Gelijkgesteld niet hetzelfde als vergelijkbaar!  Vergelijkbaar BA in GSA ruimer als in HVBA (vergelijkbaar qua aard, samenstelling en hoeveelheid ↔ vergelijkbaar qua aard en samenstelling)

23 23  “R1: Hieronder vallen ook verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken, op voorwaarde dat hun energie-efficiëntie ten minste: 1. 0,60 bedraagt bij installaties die voor 1 januari 2009 in bedrijf zijn en over een vergunning beschikken overeenkomstig het milieuvergunningendecreet; 2. 0,65 bedraagt bij installaties waarvoor na 31 december 2008 een vergunning wordt afgegeven, zoals berekend met de volgende forumule: energie-efficiëntie = (Ep – (Ef +Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))” (VLAREA, artikel 1.4.1)

24 24  R1: Overige afvalstromen jurisprudentie Europese hof van Justitie: 1. Is de eerste verwerkingsstap (na overbrenging) een verbranding? 2. Is de installatie waar de afvalstoffen worden verwerkt specifiek gebouwd voor de verbranding (mineralisatie) van afvalstoffen? 3.Wordt bij de verbranding meer energie opgewekt of teruggewonnen dan er bij het verbrandingsproces wordt gebruikt? 4. Wordt het deel van de energie die vrijkomt daadwerkelijk gebruikt (in de vorm van warmte of in de vorm van elektriciteit) 5. Wordt het merendeel van de afvalstoffen verbrand (> 50%) en wordt het merendeel van de vrijgekomen energie teruggewonnen (>50%) Ander geval D10 R1 “Conform deze uitspraak heeft de OVAM als algemene beleidslijn aangenomen dat er in het algemeen sprake is van een gebruik van afvalstoffen als brandstof in volgende situaties: 1° Stookinstallaties waarin hoogcalorische afvalstoffen als brandstof worden gebruikt, al dan niet in combinatie met primaire brandstoffen (bv. Stookinstallatie in scheikundige nijverheid, elektriciteitscentrale,...); 2° Meeverbrandingsinrichtingen voor afvalstoffen (cementindustrie, keramische nijverheid)” (sectoraal uitvoeringsplan hoogcalorisch afval, artikel 2.4.4)

25 5. Afvalverwerking VL: verbranding 5.1. Verbrandingsinstallaties alleen vergund voor verbranding bedrijfsafvalstoffen 5.1.1.Capaciteit 25  Gegevens van OVAM voor het jaar 2009 NaamTypeCapaciteit (ton/jaar)Afvalstof Indaver2 draaitrommelovens* 1 gezamelijke capaciteit van 110 000gevaarlijke afvalstoffen Slecowervelbedverbranding466 0001/3 slib; 2/3 hoogcalorisch afval Indaver Medical Servicesdraaitrommeloven20 250risicohoudend medisch afval Solvinthermische oxidatie24 000chloorhoudende koolwaterstoffen OCR (ex MISA ECO)thermische krakingsinstallatie180 000zwavelzuur Aquafinwervelbedoven25 000slib Electrabel Ruiensteenkoolcentrale (meeverbranding)340 000biomassa Electrabel Rodenhuizesteenkoolcentrale (meeverbranding)in 2009, 415 374 meeverbrandbiomassa E.ON Beneluxsteenkoolcentrale (meeverbranding)296 000RWZI-slib, biomasse, houtstof Electrawinds biomassaverbanden met energierecup34 700Plantaardige oliën en vetten Rousselotverbanden met energierecupin 2009, 10 310diierlijk afval Rendacstoomketelin 2009, 7346dierlijk afval Fraxicorverbanden met energierecup51 270dierlijk afval Stora Ensowervelbed150 000hoogcalorisch afval en houtafval Stora Ensowervelbed328 500biomassa SpanoCombibranderin 2009, 30 236houtstof Norbordverbanden zonder energierecupin 2009, 49 856houtstof Unilinverbranden met warmterecupin 2009, 10 158houtstof Oudegem papierverbanden met energierecupin 2009, 12 635papierafval Electrawinds biostoomroosteroven180 000hoogcalorisch niet gevaarlijk afval

26 5.1.2. Huidige situatie 26  Geen gebeurtenissen te verwachten die huidige marktsituatie grondig zouden veranderen  Doel huidig beleid voor gevaarlijk afval: voorrang geven aan binnenlandse markt. De vraag om de kerk in het midden te houden qua prijszetting. Echter, tot 300% verschil in prijs met buurlanden.

27 5.2. Verbranding huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 5.2.1. Capaciteit 27  Gegevens van OVAM voor het jaar 2009  8 intercommunaal uitgebate installaties en 2 privaatrechtelijk (nv Dalkia, nv Indaver Beveren) (AVI’s) Naam Capaciteit bij 10 GJ/ton Aanvoer (ton/jaar)% benutte capaciteitDagen in werkingStatusVergunningstermijn IVAGO94 000104 010111%340R18/01/2024 IMOG75 00054 11972%314R125/08/2013 INDAVER383 000391 918102%346R112/11/2012 ISVAG149 000142 17595%343R11/09/2011 IVBO195 00016912087%332D1019/05/2013 IVM90 000101 980113%338R112/04/2016 IVOO73 00058 95281%340R17/10/2013 MIROM57 00061 106107%347R120/01/2020 DALKIA30 00032 842109%331D1024/05/2014 BIONERGA78 00098 022126%331R11/09/2011 TOTAAL1 224 0001 214 24399% *Indien benutte capaciteit >100%: meer uren operationeel dan in capaciteitsberekening aangenomen en/of gewerkt met lagere stookwaarde

28 28 IVOO IVBO IVM MIROM IMOG DALKIA BIONERGA IVAGO INDAVER ISVAG

29 29  Verdeling aanvoer naar de huisvuilverbrandingsinstallaties volgens afvalsoort in ton (2009, OVAM)  Vergelijking Brussel, Wallonië (gegevens Febem) GewestNaamCapaciteit BrusselSiomab500 000 TOTAAL500 000 GewestNaamCapaciteit WalloniëIntradel320 000 WalloniëICDI110 000 WalloniëIBW116 000 WalloniëIpalle300 000 TOTAAL846 000

30 30  Grootte capaciteit vervat in “uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (2008)” (UHA)  Schetst lijnen en beleidscontext voor 2008-2015 m.b.t.:  Eindverwerking van HA en HVBA  Preventie en selectieve inzameling  “HVBA” verder gespecifieerd in het uitvoeringsplan: “alle BA met een stookwaarde lager dan 13 GJ/ton en alle BA die terrecht komen in de beschikbare eindverwerkingscapaciteit voor niet gevaarlijk afval in Vlaanderen of dergelijk BA dat buiten VL wordt verwerkt. In vroegere uitvoeringsbesluiten werden deze geduid met de naam categorie -2 BA.” Indien stookwaarde groter is dan 13 GJ/TON is het sectoraal uitvoeringsplan hoogcalorische afvalstoffen (HCA) (2004) van kracht. Onderscheid belangrijk want grenzen open voor nuttige toepassing hoog calorisch afval.

31 31  UHA voorziet in de planperiode (2008-2015) een bijkomende verwerkingscapaciteit van 272 000 tot 434 000 ton (afh. van de calorische waarde van het afval en de technische beschikbaarheid).  Gebaseerd op cijfers van 2005 met als capaciteit de 10 AVI’s + de afvalscheidingsinstallatie IOK-IVAREM te Geel met 150 000 ton capaciteit.  Maar capaciteitsuitbreiding moet getoetst worden aan de huidige capacitei t.

32 5.2.2. Huidige situatie 32  Situatie sinds publicatie UHA veranderd:  Aanbod gedaald door economische crisis  Bouw van nieuwe verwerkingsinstallaties die niet bestemd zijn voor stromen vervat in het plan, maar in praktijk wel dergelijke stromen verwerken (Electrawinds, Stora Enso, Sleco).  Men gaat nu uit van voldoende capaciteit voor het huidge aanbod. Capaciteit programmeren op aanbod altijd ankerpunt geweest van OVAM. In het verleden werd gewerkt met ondercapaciteit om preventie en recyclage te stimuleren.

33 33  Echter situatie verandert verder:  Implementatie nieuw afvalstoffendecreet en VLAMAB.  Mogelijk verschuivingen door nieuw beleid met betrekking tot heffingen  3 nieuwe vergunningen lopen in beroep  Indaver (Beveren): +220 000 ton  Bionerga (Houthalen): +190 000 ton  Recover Energy (Kampenhout): 150 000 ton  2 vergunningen van de huidge AVI’s lopen dit jaar af, binnen 6 jaar loopt de vergunning van 8 v/d 10 installaties af  Implementatie kaderrichtlijn: opening grenzen voor bedrijfsafval

34 34 Nieuwe situatie + marge tot aanpassing: wat met verwerkingscapaciteit?  Discussie :  pro capaciteitsplanning tegen capaciteitsplanning  Grenzen open: geen zin om over capaciteitsplanning te spreken. Kijk naar performantie, niet naar capaciteit  Meer met minder: herschikking naar minder ovens met een grotere performantie en energie-efficiëntie (gemm. netto elektrisch rendement Nederland (=30) > gemm. netto elektrisch rendement België (=20)).  Kaart van het verleden: beperkte capaciteit om materialenbeleid te stimuleren

35 5.2.3. Uitdagingen 35  Performantieverhoging actief ondersteunen?  Actualiseren UHA op basis van nieuwe situatie en VLAMAB  Capaciteitsstrategie uitwerken  Besluit erg belangrijk want anders dan in NL zijn vergunningen niet open te breken. Huidige besluit legt het speelveld voor een lange tijd vast.  Prospectie: OVAM zal zoals in het verleden de capaciteit trachten af te stemmen op het Vlaams aanbod. Mogelijk ruimte voor capaciteitsuitbreiding van bestaande vergunningen, maar geen nieuwe capaciteit.

36 6. Afvalverwerking VL: Storten 6.1. Stortplaatsen categorie 1 (gevaarlijke afvalstoffen), stortplaatsen categorie 2 (niet-gevaarlijk anorganische bedrijfsafvalstoffen) 6.1.1. Capaciteit 36  Gegevens van OVAM voor het jaar 2009 NaamRestcapaciteit (m³) categorie 1-stortplaatsRestcapaciteit (m³) categorie 2-stortplaats Indaver-Beveren91 000278 000 Indaver-Antwerpen1 279 935/ Inafzo nv/75 000 OVMB nv2 157 7581 438 505 Remo nv150 042853 881 TOTAAL3 678 7352 645 386

37 6.1.2. Uitdagingen 37  De grootste fractie (250 000 ton) is het residu van shredder (hoogcalorische fractie)  Doel om via verhoogde heffing in 2015 geen shredder afval meer te storten  Impact op verbrandingscapaciteit (Sleco kan dit verwerken, maar verwerkt momenteel BA type 2 dat dan moet doorgestuurd worden naar roosterovens).  Knelpunt: verontreiniging aanwezig bij shredderafval

38 6.2. Stortplaatsen categorie 2 (huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) 6.2.1. Capaciteit 38  Gegevens van OVAM voor het jaar 2009  3 intercommunaal en 1 privaatrechtelijk (Depovan)  Aanvoer vanaf 2000 in ton NaamRestcapaciteit (ton) categorie 2-stortplaats Depovan1 529 893 IMOG245 613 ILVA607 022 Intercommunale hooge maey3 428 447 TOTAAL5810975

39 6.2.2. Huidige situatie 39  Sterk dalende aanvoer  Beleid inzake preventie en selectieve inzameling  Stortverbod :  “Het is verboden om de volgende afvalstoffen te storten: 1. 1. Ongesorteerde HA en BA 2. 2. Afvalstoffen die met oog op nuttige toepassing afzonderlijk werder ingezameld 3. 3. Afvalstoffen die in aanmerking komen voor nuttige toepassing onder meer door hun aard, hoeveelheid en homogeniteit 4. 4. De brandbare restfractie van het sorteren van HA of HVBA 5. 5. Oude en vervallen geneesmiddelen.” (VLAREA, artikel 5.4.1)  Vlarea laat afwijkingen toe op stortverbod bij gebrek aan verbrandingscapaciteit, maar:  Geen afwijkingen meer verleend op storten brandbare HA  Afwijkingen op storten brandbare BA sterk gedaald In lijn met UHA: in 2015 verbod op storten brandbaar afval

40 40  Stortplaatsen zo in financiële moeilijkheden (letterlijk en figuurlijk een put open), maar nood aan stortplaatsen:  Opvang calamiteiten  Capaciteit voor ultieme afvalstoffen  Volledige zelfvoorziening want strikt verbod op uitvoer voor storten  Prospectie:  Nu -2015: huidige stortplaatsen  “zand er over”  2015 -...: Degelijke stortplaatsen voor opvang calamiteiten en ultieme afvalstoffen met overheidsondersteuning

41 6.2.3. Uitdagingen 41  Implementatie UHA: in 2015 geen brandbaar afval meer storten  Degelijke en financieel leefbare stortplaatsen voor opvang calamiteiten en ultieme afvalstoffen  Toekennen vergunningen belangrijk want zijn niet open te breken ( ↔ NL)

42 7. Over de grens 7.1. Huidige situatie 42  Implementatie kaderrichtlijn: grenzen open voor bedrijfsafval indien nuttige toepassing.  Vrees: D, NL reeds R1 statuut toegekend, maar kampen met overcapaciteit  Geen gelijke concurrentie strijd, concurreren met dumpingprijzen (hoge prijs in eigen land en restcapaciteit aan dumpingprijzen aanbieden in België)  Concurrentieel blijven door hogere performantie? Zie discussie capaciteitsuitbreiding.  Materiaalbeleid onder druk?

43 43  OVAM:  Stelt toekenning van R1 statuut door andere overheden niet in vraag  Zelf R1/D10 statuut toegekend aan de 10 AVI’s (zie tabel).  Zelfvoorzieningsprincipe maximaal toepassen  “Overbrengingen van GSA(codenummer 20 03 01) ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien de inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, naar inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering vallen volgens deze verordening onder dezelfde bepalingen als overbrengingen van voor verwijdering bestemd afval.” (EVOA, artikel 3 punt 5)  “In de uitvoeringsplannen worden de maatregelen opgenomen, voor het tot stand brengen van een adequaat geïntegreerd netwerk van installaties voor de verwijdering van afval en van installaties voor de nuttige toepassing van GSA, ingezameld van particuliere huishoudens, ook als de inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, rekening houdend met de best beschikbare technieken. Die maatregelen worden genomen met het oog op zelfvoorziening voor de verwijdering van afval en voor de nuttige toepassing van bovengenoemde afvalstromen en moeten het mogelijk maken om de respectievelijke afvalstromen te verwijderen of nuttig toe te passen in één van de meest nabijgelegen installaties die daarvoor geschikt is met behulp van de meest geschikte methoden en technologieën om een hoog niveau van bescherming van milieu en volksgezondheid te waarborgen. Voor zover dat noodzakelijk of raadzaam is, wordt bij het vaststellen van die maatregelen samengewerkt met omliggende landen of regio’s. “ (ontwerp materialendecreet artikel 18, §2)

44 44  Nieuwe verwerkingshiërarchie toepassen.  Kan het afval ook gerecycleerd worden?  Enkel export indien je kan bewijzen dat er geen fractie GSA inzit. Grenzen gesloten voor:  (gemengd) HA  (gemengd) HVBA  Residu’s uit sortering van deze stromen  Volledig apart ingezamelde gemengde BA die onvoldoende werden gesorteerd aan de bron  OVAM vanaf december 2010 op bedrijfsbezoek om te controleren hoe gesorteerd wordt.  Bedrijven actief in bouw- en sloopafval kunnen zo rekenen op export aangezien geen fractie GSA.

45 45  OWD:  Officiële toekenning van R1 statuut voor vier Waalse verbrandingsinstallaties pas in maart 2012 verwacht.  Zal export tegenhouden indien het zelf over voldoende en equivalente verwerkingscapaciteit beschikt.  BIM  Wacht Europese guideline voor de berekening energetische efficiëntie af alvorens aan de Brusselse installatie het R1 statuut toe te kennen.  Voorlopig stedelijk afval beperkt tot huishoudelijk afval (geen gelijkstelling)

46 7.2. Uitdagingen 46  OVAM een consistente visie uitwerken voor welk afval het zelfvoorzieningsprincipe wordt uitgeroepen  Nieuwe verwerkingshiërarchie toepassen  Concurrentiepositie

47 8. Samenvattend 47  Nieuw materialenbeleid is erg ambitieus. Uitdaging om dit waar te maken in nieuwe Europese context  Capaciteitsstrategie uitwerken voor verbranding HA en HVBA  Stortverbod van 2015 combineren met financieel leefbare stortplaatsen voor opvang ultieme afvalstoffen en calamiteiten  Consistente visie uitwerken voor welk afval de grens gesloten blijft

48 48 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Afvalverwerking België: hoe nu verder? 1 30/06/2011 Wilfried Verhaegen."

Verwante presentaties


Ads door Google