De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Vier Raad van State zittingen Rijkswaterstaat Frank Elbers 9 november 2010 11.30 – 12.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Vier Raad van State zittingen Rijkswaterstaat Frank Elbers 9 november 2010 11.30 – 12.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Vier Raad van State zittingen Rijkswaterstaat Frank Elbers 9 november 2010 11.30 – 12.00 uur

2 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Vier projecten •WAB A7 Zaandam – Purmerend (2007) •TB 2e Coentunnel (2008) •TB Westrandweg (2008) •WAB A9 Holendrecht – Diemen (2009) Westrandweg Coentunnel A7 Purmerend - ZaandamA9 Holendrecht - DiemenCoentunnel en Westrandweg

3 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A7 Zaandam – Purmerend Drie appelanten •Buurtbewoners Kalf •Gemeente Zaanstad •Particulier Uitspraak 27-09-2007 http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=23374 A7 Purmerend - Zaandam

4 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A7 Zaandam – Purmerend BERMUDA DRIEHOEK

5 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A7 Zaandam – Purmerend Som van intensiteiten is niet sluitend •02 = 03 + 04? •06 = 04 + 05? •36 = 34 + 35? •32 = 33 + 34? 06 36 02 32

6 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A7 Zaandam – Purmerend 06 36 02 32 Verkeersmodel: Etmaalintensiteiten toekomst jaar Verdeling op basis van telgegevens van meest nabij gelegen telpunt •dag/avond/nacht Combineren van deze twee informatiebronnen levert ‘gaten’ op 70% / 15% / 15% 68% / 12% / 20%

7 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Coentunnel 2e Coentunnel TB 2e Coentunnel Drie appelanten •Milieucentrum Amsterdam •Vastgoedbeheerder •Particulier Uitspraak 03-12-2008 http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=32380

8 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB 2e Coentunnel •Samenhang met TB Westrandweg •Ten onrechte 443 hogere waarden en vrees voor ernstige geluidhinder •Ten onrechte geen geluidonderzoek

9 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB 2e Coentunnel Samenhang met TB Westrandweg TB Coentunnel en TB Westrandweg zijn •ten onrechte in aparte besluiten •ten onrechte niet heeft gezorgd voor een gecoördineerde procedure Raad van State: De minister heeft samenhang beide besluiten erkend en aangegeven dat met de uitvoering TB Coentunnel pas wordt begonnen als over de aanleg van de Westrandweg planologische zekerheid bestaat.

10 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB 2e Coentunnel Coentunnel Westrandweg A10 west

11 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB 2e Coentunnel Ten onrechte 443 hogere waarden en vrees voor ernstige geluidhinder Raad van State: De minister heeft criteria opgesteld om doelmatigheid te bepalen. Deze criteria zijn in redelijkheid toegepast. Maatregelen op locatie X zijn ondoelmatig en vaststellen van hogere waarde is gerechtvaardigd. De minister heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat ernstige geluidhinder zich niet zal voordoen.

12 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB 2e Coentunnel Ten onrechte geen geluidonderzoek Na TB niet Meer mogelijk

13 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB 2e Coentunnel Ten onrechte geen geluidonderzoek •Na vaststellen TB 2e Coentunnel en vóór zitting Raad van State is er onderzoek gedaan. •Daaruit blijkt dat infrastructuur van TB 2e Coentunnel slechts voor klein deel geluidhinder veroorzaakt. Andere wegen zijn meer bepalend. •Eventuele geluidmaatregelen zijn niet doelmatig Raad van State: Niet aangetoond dat onderzoek gebreken vertoont dat minister zich hierop niet had mogen baseren

14 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Westrandweg TB Westrandweg Drie appelanten •Milieudefensie •Bond van volkstuinders •Stichting dorpsraad (2x) •Particulier (4x) Uitspraak 29-07-2009 http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=37223

15 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB Westrandweg Onderwerpen: •Overgangsrecht 1-1-2007 is onjuist toegepast •Geluidonderzoek ondeugdelijk •Effect van geluidmaatregelen niet goed ingeschat •Gevoeligheidsanalsye niet uitgevoerd •Geen regeling voor controle en handhaving vastgestelde grenswaarden •Volkstuinpark wel/niet geluidgevoelig

16 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB Westrandweg Effect van geluidmaatregelen niet goed ingeschat •Onderzoek conform wettelijke methode •Methode geeft binnen toepassingsbereik een betrouwbaar resultaat •… SRM2 TB WRW

17 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB Westrandweg •Transparant hellende schermen kunnen een gelijkwaardig effect hebben aan absorberende rechte schermen (wettenschappelijk onderzoek) •Bij uitvoeringsbesluit (bouwvergunning) moet getoetst worden of geluidreductie scherm voldoende is (voldoen aan hogere waarden) •Tegen uitvoeringsbesluit staan rechtsmiddelen open •Minister toont rapport waaruit blijkt dat hellende schermen gelijkwaardig zijn

18 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB Westrandweg … •2L ZOAB: Emissieparameters zijn ontleend aan CROW 200 •Toepassing i.c.m. RMW leidt niet tot onderschatting van geluid •Minister erkend afname geluid door slijtage •Bij berekeningen is daarmee rekening gehouden •Minister geeft aan: Controle 2L ZOAB, schoonmaken en bij ernstige slijtage vervangen

19 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB Westrandweg Gevoeligheidsanalyse niet uitgevoerd Minister heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de akoestische berekeningen op basis van de Wgh en de in het Rmv 2002 vervatte standaardrekenmethode II in dit geval als representatief kunnen worden aangemerkt.

20 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 TB Westrandweg Geen regeling voor controle en handhaving vastgestelde grenswaarden Appellant: Maatregelen treffen om handhaving hogere waarden te verzekeren Bewuste keus van wetgever dat Tracéwet regelt dat vaststellen hogere waarden enkel deel uitmaakt van Tracébesluit. EU wetgeving kent deze verplichting ook niet

21 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A9 Holendrecht - Diemen Drie appelanten •Vastgoedbeheerder en camping •Stichting Gezondheid … •Gemeente Amsterdam Uitspraak 16-05-2010 http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=44988 A9 Holendrecht - Diemen

22 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A9 Holendrecht - Diemen Onderwerpen: •In strijd met Wgh. Saneringswoningen niet behandeld als aanpassingswoningen •Geen rekening gehouden met geprojecteerde dakopbouw

23 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A9 Holendrecht - Diemen In strijd met Wgh. Saneringswoningen niet behandeld als aanpassingswoningen •Doelmatigheids- criterium RWS Toename 2 dB(A) of meer Grenswaarde huidig of HW •Afweging WBb formulier VROM Geluid > 55 dB(A) Toename 2 dB(A) of meer Grenswaarde 50 dB(A)

24 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A9 Holendrecht - Diemen In strijd met Wgh. Saneringswoningen niet behandeld als aanpassingswoningen Raad van State: Systematiek … niet in strijd met de Wet geluidhinder en de daarop gebaseerde regelgeving dan wel anderszins onredelijk is te achten

25 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A9 Holendrecht - Diemen Geen rekening gehouden met geprojecteerde dakopbouw Dakopbouw gerealiseerd Dakopbouw geprojecteerd

26 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 WAB A9 Holendrecht - Diemen Geen rekening gehouden met geprojecteerde dakopbouw 1e reactie: Ga uit van worst case situatie. Berekeningsvariant 1 of -variant 2? 1e lijn2e lijn Met dakopbouw geprojecteerd 1e lijn2e lijn Variant 1Variant 2 Zonder dakopbouw geprojecteerd

27 dBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Vier Raad van State zittingen RWS Advies •Zet geluidonderzoek zodanig op zodat effecten voor verschillende belangen zichtbaar worden •Geef in onderzoek inzicht in afweging van belangen. Ook als je van te voren al ziet dat maatregelen niet doelmatig zijn •Biedt besluitvormers (minister I en M) mogelijkheid rekening te houden met verschillende belangen


Download ppt "DBvisi n Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010 Vier Raad van State zittingen Rijkswaterstaat Frank Elbers 9 november 2010 11.30 – 12.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google