De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik geloof in God de Schepper

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik geloof in God de Schepper"— Transcript van de presentatie:

1 Ik geloof in God de Schepper
themadienst Ik geloof in God de Schepper

2 Intochtslied: Psalm 33:2, 3 Stil gebed Bemoediging en groet

3 Zingen: EL 343

4 Gebed bij de opening van het Woord

5 Wat is de evolutietheorie?
Het leven is spontaan, bij toeval ontstaan Natuurlijke selectie: een levend organisme past zich aan de omgeving aan Zo ontstaan op den duur nieuwe soorten Aap en mens hebben gemeenschappelijke voorouders De aarde is vele miljarden jaren oud

6 Fundamentele verschillen:
God schept doelbewust het leven –niet bij toeval ontstaan Soorten zijn onafhankelijk van elkaar door God geschapen –niet geleidelijk uit elkaar ontstaan Mens is dus uniek - stamt niet af van apen De schepping was goed en de dood is er pas gekomen door de zondeval – dus geen ‘struggle for life’ met talloze doden De aarde is ongeveer jaar oud en niet miljarden

7 Kortom, het raakt… Godsbeeld: Is Hij Schepper of niet?
Mensbeeld: is hij geschapen of geëvolueerd en product van toeval? Zondeleer: is de dood het gevolg van de zondeval of was de dood er al voordat de mens ontstond? Schriftvisie: hoe lees je de Bijbel(se gegevens over schepping)?

8 Een paar vooronderstellingen, die me geholpen hebben om te staan waar ik nu sta:

9 1. Er is maar één werkelijkheid
Augustinus Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 2: “God kent 2 boeken: boek der natuur en Bijbel.”

10 Dat betekent: De werkelijkheid is van God, niet van de duivel We hoeven dus niet bang te zijn voor de wetenschap die de werkelijkheid zo ‘eerlijk’ mogelijk onderzoekt. Als je de schepping onderzoekt, kun je alleen maar iets ontdekken dat tot eer van God strekt.

11 2. De wetenschap doet ons de bijbel anders lezen
Copernicaanse revolutie: Niemand gelooft meer dat de aarde plat is, terwijl dat wel in de Bijbel staat

12 3. Wetenschap en bijbel: 2 verschillende gezichtspunten
Bijbel: mensen hadden een kijkbeeld Je kan en mag de bijbelschrijvers niet toetsen aan onze wetenschappelijke kennis

13 4. De bijbel is geen wetenschappelijk handboek
Geen wiskunde, scheikunde of geschiedkunde, zelfs geen dogmatiek Dus ook geen ‘scheppingsleer’ dat laat zien hoe het allemaal precies biologisch-natuurkundig-geologisch-theologisch is ontstaan.

14 5. De wetenschap is beperkt
Wetenschap niet neutraal, wetenschappers werken met vooronderstellingen Feiten worden geïnterpreteerd binnen heersende paradigma’s Nog veel bezwaren bij evolutietheorie: Prof. dr. Ouweneel spreekt van vijf ‘gaten’ in de evolutieleer

15 6. Voluit orthodox en toch evolutie-aanhanger
Andries Knevel –Cees Dekker Het is dus niet zwart-wit: ‘of je bent christen, dus in schepping van 6 dagen, of je bent heiden en je gelooft in evolutie’ Hoeft dus ook geen ‘hellend vlak’-verhaal te zijn: ‘dan geloof je ook niet dat Jezus over het water liep of uit de dood opstond.’

16 7. Hoe lees je de Bijbel? Openbaring:
“Door de Geest wordt je van Godswege duidelijk wat je anders niet zou kunnen weten.” Schepping en openbaring: “Wat wordt ons vanuit de Bijbel duidelijk over de schepping, mens en God wat we anders niet zouden kunnen weten?”

17  Romeinen 1:19, 20: “Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.  Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.”

18 Verschillende beelden van schepping in de Bijbel
Niet alleen Genesis 1…

19 1. God als Schepper-Bouwvakker

20 Bijbeltekst:  Job 38: 4 Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet. 5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? 6 Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd?

21 2. God als Schepper-bedoeïen

22 Bijbelteksten:  Psalm 104: 2 U spant de hemel uit als een tentdoek
3 en bouwt op de wateren uw hoge zalen,  Jesaja 40:22 Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.

23 3. God als Schepper-Krijgsheer

24 Bijbelteksten: Job 26:22 Met zijn kracht doet hij de zee bedaren
en met zijn vaardigheid verdelgt hij Rahab. Met zijn adem blaast hij de hemel schoon, zijn hand doorboort de kronkelende slang.

25  Psalm 104:6 en 7 De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen U dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:

26  Psalm 74:13-14: U hebt door uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd, u hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn.

27 4. God als Schepper-herenboer

28 Bijbeltekst:  Genesis 2:4-25
Vers 15: God bracht mens naar tuin/hof van Eden om die te bewerken en te bewaren (termen uit toenmalig huurcontract voor pachters)

29 5. God als Schepper-Koning

30 Bijbelteksten Genesis 1 Psalm 33:8-9:
“Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten, want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het.”

31 -Schepping door het woord
- Autoriteit: God beveelt en het komt er -Universeel: heel de aarde -Machtsuitdrukking: ordenen, scheiden -Zon en maan in die tijd aanbeden als goden; nu slechts geschapen door God -Mens als ‘onderkoning’ om te heersen

32 Conclusies: In de bijbel zelf zit er heel een rijke variatie in het spreken over God en de schepping Elk beeld openbaart een kant van Gods scheppende kracht en glorie Ze zijn niet bedoeld als feitelijk-historische ‘ooggetuigenverslagen’ Maar wel bedoeld als lofprijzing!

33 Vragen: Zien wij Genesis 1 niet als te dominant en vergeten we daardoor de rijkdom van andere scheppingsteksten? Betekent deze variatie dat we dus vanuit de Bijbel niet kunnen zeggen hoe het precies gegaan is?

34 Stel…evolutietheorie blijkt waar
(als alle wetenschappelijke bezwaren die er zijn, worden opgelost!) (beseffende dat wetenschap beperkt en dus feilbaar is)

35 …wat heb je er dan nog aan om te geloven in God de Schepper?
Wat is de meerwaarde van het Bijbels spreken over de schepping? Wat wordt ons geopenbaard vanuit de Schrift wat we anders niet zouden kunnen weten?

36 Wetenschap is zo beperkt:
Het kijkt op slechts 1 bepaalde manier (rationeel, proefondervindelijk) naar slechts 1 aspect van de werkelijkheid (‘hoe het in elkaar zit’).

37 Voorbeeld: de zon Diameter: 1,391 miljoen km Oppervlaktetemperatuur: ± 5500°C Kerntemperatuur: 15,6 miljoen °C Massa: 1,989 x 1030 kg Rotatietijd: ± 26 dagen (varieert met de afstand tot de evenaar) Dichtheid: 1409 kg/m3 (water: 1000) Zwaartekracht: m/s2 (aarde: 9,81)

38 Dezelfde zon

39 Wat mis ik allemaal als ik de verhalen in de Bijbel over de schepping niet ken en geloof?!
Adam

40 Hoe alles ontstaan? Misschien evolutie?
Rijkdom en noodzaak van de Bijbel: Schepper en Onderhouder, Wetenschap Schepping is goed, ook gebroken Mens: Geest ingeblazen, van stof ook naar Gods beeld Regeren en dienen God antwoorden Relationeel wezen

41 Wil: Keuzevrijheid Gehoorzaamheid Zonde Bekering
Rijkdom en noodzaak van de Bijbel: Wil: Keuzevrijheid Gehoorzaamheid Zonde Bekering

42 Nieuwe Schepping in JC: Bevrijding, genezing, Vergeving en verzoening
Rijkdom en noodzaak van de Bijbel: Hart/ziel: Relatie Zonde: God missen Wonden Nieuwe Schepping in JC: Bevrijding, genezing, Vergeving en verzoening Vervulling met Geest

43 Handen: Creatief Werken Goed en kwaad Geweten Wet
Rijkdom en noodzaak van de Bijbel: Handen: Creatief Werken Goed en kwaad Geweten Wet Vruchten van de Geest Voorbeeld van Jezus: dienen

44 Dankbaarheid, aanbidding God lijdt mee
Rijkdom en noodzaak van de Bijbel: Gevoelens: God kent je Vreugde met God Dankbaarheid, aanbidding God lijdt mee

45 Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe?
Rijkdom en noodzaak van de Bijbel: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe?

46 Adam is nergens zonder de schepping!
Wat mag Adam nu doen?

47 1. Aanbidden: God is zo groot

48 2. Vertrouwen: God is goed en onderhoudt zijn schepping

49 3. Hoop: God herschept  Jesaja 44:24 en 26:
“Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Die van Jeruzalem zegt: ‘Het zal weer bewoond worden,’ en van Juda’s steden: ‘Ze zullen herbouwd worden, en wat verwoest was, laat Ik herrijzen.”

50 Vragen voor nabespreking:
Ter verheldering: wat begreep je niet? Wat troost je, wat verontrust je? Stelling: Als de evolutietheorie waar is, heb je niets aan de Bijbelverhalen over de schepping. Stelling: Alles wat wetenschappers ontdekken over het ontstaan van het leven, strekt tot eer van God, omdat het zijn schepping is. Stelling: Als je niet meer gelooft in een schepping van zes dagen, hoef je ook niet meer te geloven in de opstanding van Jezus. Stelling: Vanwege de vele verschillende Bijbelse verhalen over de schepping kunnen we niet precies weten hoe God de wereld schiep.

51 Zingen: EL 374

52 Geloofsbelijdenis: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2
“Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Rom. 1 : 20. Dit alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen.

53 Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.” Ons antwoord: zingen: Gezang 1:1, 2

54 Dankgebed en voorbede Collecte Slotlied: Gezang 1:3, 4 Zegen Nabespreking


Download ppt "Ik geloof in God de Schepper"

Verwante presentaties


Ads door Google