De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 2."— Transcript van de presentatie:

1 HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 2

2

3 Het geven van de wet Exodus 19: 9-22 en Hebreeën 12: 18-21 Het was een les voor Israël om hen te laten inzien hoe hulpeloos ze werkelijk waren

4 Instructies voor de tabernakel Exodus 25: 1-10 Exodus 35: 21-28

5 De afmetingen van de tabernakel waren: 18 meter lang 6 meter breed 6 meter hoog

6 Het plafond aan de binnenkant Exodus 26: 1 In tweeën gedeeld door een voorhangsel Exodus 26: 33 De ingang van de tent Exodus 36: 37

7 De afmetingen van de voorhof 44 meter lang 22 meter breed 3 meter hoog Exodus 27: 11-13 De poort van de voorhof 9 meter breed Exodus 27: 16

8 Het brandofferaltaar Exodus 27: 1, 2 Het wasvat Exodus 30: 18-21

9 In het heilige – de eerste afdeling van het heiligdom De tafel met de toonbroden Exodus 25: 23-25, 30 Het reukofferaltaar Exodus 30: 1-3, 6-10 De kandelaar Exodus 25: 31-32, 37

10 In het heilige der heiligen – de tweede afdeling van het heiligdom De ark met de Tien Geboden Exodus 25: 10-11, 16-22

11 Het priesterschap Exodus 28: 1, 2, 4, 5 Exodus 39: 27, 28 Leviticus 16: 2-4

12 Een type van het hemelse heiligdom Exodus 25: 40 Hebreeën 9: 21, 23 Hebreeën 8: 2, 5

13 Gods aanwezigheid Exodus 40: 34-38

14 De levende tempel van God Exodus 29: 44-46 Leviticus 26: 11, 12 2 Korinthe 6: 16 Jesaja 57: 15

15 Jezus, de Wens der Eeuwen, 14 “God had Mozes geboden voor Israël: “Zij zullen Mij een heiligdom maken en Ik zal in hun midden wonen.” Hij vertoefde in het heiligdom te midden van zijn volk. Gedurende heel hun moeitevolle omzwervingen in de woestijn was het zinnebeeld van zijn tegenwoordigheid bij hen. Zo heeft Christus zijn tent opgeslagen midden in ons kamp. Hij heeft zijn tent geplaatst naast de tenten van de mensen, om onder ons te kunnen wonen en ons vertrouwd te kunnen maken met zijn goddelijk karakter en leven. “

16 De wet van God, de zondaar en het heiligdom

17 Zonde en schuld – de verontreiniging van het geweten van de zondaar Leviticus 4: 27 Leviticus 6: 2-4a

18 Zonde en de verontreiniging van het heiligdom Leviticus 20: 2, 3 Numeri 19: 20, 13

19 Het Grote Conflict 346, 347: Zonden die men niet heeft beleden of waarmee men niet heeft gebroken, zullen niet worden vergeven en niet worden uitgedelgd uit de hemelse boeken, maar zullen getuigen tegen de zondaar op “de dag des Heren”. Al zijn de zonden op klaarlichte dag of in de duisternis van de nacht gedaan, ze waren toch duidelijk zichtbaar voor Hem aan Wie wij rekenschap zullen moeten afleggen. Engelen zijn getuige geweest van alle zonden en hebben ze opgetekend in de feilloze boeken des hemels…

20 … Al bedekt, ontkent of verbergt de zondaar zijn zonden voor vader, moeder, vrouw, kinderen en vrienden, al weten alleen de schuldigen iets af van het bedreven kwaad, de hemelbewoners weten het toch. De duisternis van de donkerste nacht en het geheim houden van alle bedrog kunnen geen enkele gedachte voor de Eeuwige verbergen. God heeft een nauwkeurig verslag van elke oneerlijke daad en van elke verkeerde handeling. Hij laat zich niet misleiden door uiterlijke tekenen van vroomheid…

21 … Hij vergist zich niet bij het beoordelen van het karakter. De mensen kunnen bedrogen worden door hun slechte medemensen, maar God ziet door alle maskers heen en peilt het innerlijk leven. Wat een ernstige gedachte! De ene dag na de andere verdwijnt in de eeuwigheid en de verslagen worden voortdurend in de boeken des hemels opgetekend. Woorden die eens zijn gesproken, daden die eens zijn gesteld, kunnen nooit meer worden herroepen. Engelen hebben zowel de goede als de slechte opgetekend…

22 … Zelfs de machtigste veroveraar op aarde is niet in staat het verslag van een enkele dag te herroepen. Onze daden, onze woorden, zelfs onze meest verborgen bedoelingen beïnvloeden de beslissing over ons lot in positieve of negatieve zin. Al zijn wij ze misschien vergeten, toch zullen ze getuigen ter rechtvaardiging of veroordeling.

23 Opgeschreven in de boeken des hemels en in onze geest Daniel 7: 9, 10 Jeremiah 17: 1

24 Het Grote Conflict 449: Onze gelaatstrekken worden met grote nauwkeurigheid vastgelegd op de foto. Zo is er in de hemelse boeken ook een getrouwe afbeelding van ons karakter.

25 RH, 23 Juli 1895 – G.E.Fifield Precies zoals in het gedenkboek in het heiligdom hierboven aantekening gehouden wordt van de zonde van ieder persoonlijk, zo ligt in de geest van elke zondaar elke herinnering aan de zonde opgeslagen. Zelfs berouw kan dit niet uitwissen, maar frist het in feite juist op en maakt het nog duidelijker.

26 The Big Picture, door Ben Carson, 51: Het ongelooflijke menselijke brein Denk je eens in. Er is geen enkele computer op aarde die bij benadering het vermogen van de menselijke hersenen kan evenaren. Deze hersenen, die we allemaal hebben, zijn een geweldig geschenk van God – het meest ingewikkelde orgaan in het hele universum. Uw hersenen kunnen twee miljoen bytes informatie per seconde opnemen…

27 … Als deze zaal helemaal vol zou zitten en tien keer groter zou zijn dan hij nu is en ik zou iemand van u hier op het podium brengen en één seconde lang naar het publiek laten kijken en dan weg laten gaan, en als ik die persoon dan vijftig jaar later zou opereren, zijn schedel open zou maken en elektrodes zou inbrengen die precies het juiste gebied in de hersenen zouden stimuleren, dan zou die persoon zich niet alleen herinneren waar iedereen zat, maar zelfs wat iedereen aan had. Dat is hoe verbazingwekkend en ingewikkeld de menselijke hersenen zijn. Het is werkelijk verbijsterend wanneer je de menselijke hersenen bestudeerd.

28 Verontreinigd door de aantekening van zonde Ezechiël 18: 4 1 Korinthe 15: 56 Romeinen 3: 9, 10, 19

29 De heiligdomsdienst en het evangelie Toen Israël zich legerde bij de berg Sinaï ontving het volk de 10 geboden en de voorschriften tot de bouw en de dienst van de tabernakel. Er waren talrijke offers, feestdagen en voorschriften voor speciale dagen. Al deze voorschriften moesten duidelijk maken dat er zonder bloedstorting geen vergeving bestond. Dit maakte duidelijk dat wij door het bloed van Christus weer recht voor God kunnen staan. Er was zowel een dagelijkse als een jaarlijkse dienst nodig om de volkomen verzoening tot stand te brengen.

30 Karaktervorming, 36 “Door Christus moest het doel worden vervuld waarvan de tabernakel een symbool was. … In dit alles wilde God, dat Zijn volk Zijn bedoeling las voor de menselijke ziel.”


Download ppt "HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 2."

Verwante presentaties


Ads door Google