De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open data en Wet hergebruik overheidsinformatie Utrecht 29 oktober 2015 Tjeerd Schiphof /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open data en Wet hergebruik overheidsinformatie Utrecht 29 oktober 2015 Tjeerd Schiphof /"— Transcript van de presentatie:

1 Open data en Wet hergebruik overheidsinformatie Utrecht 29 oktober 2015 Tjeerd Schiphof / t.a.schiphof@uva.nl

2 Regelgeving rond hergebruik Richtlijn 2003, in NL geimplementeerd in Wob  Documenten in het bezit van bibliotheken, musea en archieven nog uitgezonderd Richtlijn 2013, wijzigt richtlijn 2003  Uitzondering vervalt Nederlandse implementatie: Wet hergebruik overheidsinformatie, juli 2015; wijzigingen Archiefwet 1995 Schiphof: open data en wet hergebruik2

3 Motivering (gewijzigde) richtlijn Economische groei Werkgelegenheid Harmonisatie  Minimumvoorschriften nodig om te zorgen voor eerlijke, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden Geen verplichting om hergebruik toe te staan Schiphof: open data en wet hergebruik3

4 Apart regime voor archieven De Richtlijn eist dit niet Verschillen tussen archieven enerzijds, en musea, bibliotheken en andere overheidsinstellingen anderzijds Amendement Voortman en Schouw: ‘archieven gelijk behandelen’ - verworpen Later aandacht voor consequenties mbt auteursrecht en persoonsgegevens Schiphof: open data en wet hergebruik4

5 Openbaar = beschikbaar voor hergebruik, 6 Wh Art. 14 Aw (openbaarheid) en 17 Aw (beschikbaarstelling): ook hergebruik Licentievoorwaarden:  Voor vergelijkbare categorieen gelijk  Mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken Schiphof: open data en wet hergebruik5

6 Openbaar = beschikbaar voor hergebruik? Is er nog ruimte voor nuance? Als materiaal openbaar is moeten er goede argumenten zijn om hergebruik niet te faciliteren Schiphof: open data en wet hergebruik6

7 Open data, 5 Wh ‘as is’ Voor zover mogelijk langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metadata, waarbij het formaat en de metadata voor zover mogelijk voldoen aan formele open standaarden Geen verplichting om vervaardiging van documenten voort te zetten en deze documenten op te blijven slaan, enkel met het oog op hergebruik Schiphof: open data en wet hergebruik7

8 Tarifering, 9 Wh Ten hoogste de marginale kosten mogen in rekening worden gebracht Kosten moet vooraf kenbaar worden gemaakt Vermelding van de factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening Op verzoek inzicht geven in de berekening m.b.t. een concreet verzoek om hergebruik Schiphof: open data en wet hergebruik8

9 Hoe zit het met… auteursrecht? Auteursrechten van derden kunnen altijd reden zijn om hergebruik niet toe te staan Archieven mogen ‘eigen’ auteursrechten niet uitbaten; bibliotheken en musea mogen gemaakte kosten in rekening brengen, plus een redelijk rendement op investeringen Schiphof: open data en wet hergebruik9

10 Hoe zit het met…persoonsgegevens? Wh bevat geen nieuwe regels voor archieven Voor niet-archieven:  Wh niet van toepassing op ‘openbare persoonsgegevens’. Bedoeld is: pg’s in openbare registers zoals handelsregister Bijzondere pg’s sowieso niet openbaar Maar: heel veel niet-bijzondere pg’s in documenten Schiphof: open data en wet hergebruik10

11 Verhouding Archiefwet – Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Aw 1995 en/of Wbp:  is de ultieme afweging mbt pg’s gemaakt bij overbrenging?  Speelt de Wbp dan later geen rol meer? Is de afweging m.b.t persoonlijke levenssfeer bij overbrenging (wel/geen beperking) afdoende voor gebruik als open data? Is dit vertrouwen in de Aw 1995 en de toepassing gerechtvaardigd? Schiphof: open data en wet hergebruik11

12 Open data en persoonsgegevens  Volgens sommigen: de relatie tusen open data en dataprotectie is nog onvoldoende overdacht  Open data staat op gespannen voet met belangrijke principes van dataprotectie, onder meer:  ‘Doelbinding’ verwerking alleen indien verenigbaar met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden  kwaliteit Schiphof: open data en wet hergebruik12

13 Open data en principes dataprotectie Artikel 6 Wbp Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Artikel 11 Wbp 1.Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 2.De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Artikel 13 Wbp De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Schiphof: open data en wet hergebruik13

14 Ontwerp EU verordening dataprotectie In het laatste voorstel van de Raad van Ministers (juni 2015):  A.80aa Member State law can determine the balance between the processing of personal data interacts with the reuse of public sector information Schiphof: open data en wet hergebruik14

15 Open data en andere risico’s Zijn de risico’s van ‘big data’ goed in kaart gebracht? Schiphof: open data en wet hergebruik15

16 Tot slot Praktisch:  Herbezinnen op formulering in (nieuwe) opnameovereenkomsten?  Bestaande opnameovereenkomsten wijzigen? Schiphof: open data en wet hergebruik16


Download ppt "Open data en Wet hergebruik overheidsinformatie Utrecht 29 oktober 2015 Tjeerd Schiphof /"

Verwante presentaties


Ads door Google