De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy en beveiliging Het werken met digitale persoonsgegevens: Wat moet de school geregeld hebben? Door Job Vos en Erwin Bomas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy en beveiliging Het werken met digitale persoonsgegevens: Wat moet de school geregeld hebben? Door Job Vos en Erwin Bomas."— Transcript van de presentatie:

1 Privacy en beveiliging Het werken met digitale persoonsgegevens: Wat moet de school geregeld hebben? Door Job Vos en Erwin Bomas

2 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Opbouw 1.Aanleiding (Erwin Bomas) – Waarom privacy? 2.Wetgeving en maatregelen (Job Vos) – Wat zegt de wet? Wat moet ik regelen? Hoe doe ik dat? 3.Burger aan het stuur! (Erwin Bomas) – Verkenning van een mogelijke oplossing… DOEL: Bewustwording (1), informatie (2) en inspiratie (3)

3 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. AANLEIDING (Erwin Bomas)

4 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Fast adoption cloud in Education

5 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

6 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gepersonaliseerd onderwijs: Rekentuin

7 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gepersonaliseerd onderwijs: Het ‘Tuincentrum’ - Analytics

8 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Learning Analytics op 3 niveaus

9 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Venters voor Verantwoording

10 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gegevensuitwisseling Steeds meer digitale gegevensuitwisseling Onderwijskundig Rapport - OKR Zorg Advies Team Leerplichtambtenaar Uitgeverijen Gepersonaliseerd onderwijs Huidige situatie Onduidelijk wie, welke informatie heeft Onduidelijk waarvoor de informatie wordt gebruikt Onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn Hard & Zacht

11 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kent u de betrokkenen (OKR)? [TNO] Leerling SV (WSNS) Ouder Wett. Vert.r Jeugd Zorg RMC School Leerling Ouder Verzor- gende Huisarts Medisch Spec’n IBer (RTer) CIZ/CVI REC leerkrach -ten Leerplicht ambtenr Politie uitgevers/ distributrs Psych. Spec’n Onderw.k Spec’n GGZ Enz… Naarmate de IT ‘voortschrijdt’, zal het aantal betrokkenen alleen maar groeien

12 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Aanleiding (samengevat) Datagedreven processen (cloud, big data, learning analytics) Gepersonaliseerd onderwijs (adaptief leermateriaal) Roep om meer verantwoording (en daarvoor benodigde gegevens- uitwisseling) Kortom: →toename persoonsgegevens →meer en complexere verantwoordelijkheid voor scholen (en leveranciers)

13 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. WETGEVING EN MAATREGELEN (Job Vos)

14 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Wetgeving Op 2 december 2013 zijn er in Nederland - 1944 wetten - 7637 AMvB’s en Ministeriele regelingen - 3060 Verdragen - 3042 overige landelijke bepalingen 15.699 landelijke regelingen Specifiek voor internet zijn de volgende wetten: 0

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Privacy -Verwerken gegeven dat herleidbaar is tot natuurlijk persoon -Stelselmatige verwerking -Betrokkene (‘data subject’) = leerling/student -Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking = directie/bestuur -Leverancier = bewerker (namens verantwoordelijke)

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Cloud computing (1): bedreigingen Beschikbaarheid data Eigendom data Backups Beveiliging Locatie opslag: binnen of buiten Europa? Privacy?

17 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Cloud computing (2): Maatregelen Afspraken met de leverancier: contract en Service Level Agreement = bewerkersovereenkomst Toestemming leerlingen/studenten/ouders (maar ook: privacyreglement) Edukoppeling transactiestandaard (SION): Veilige en uniforme gegevensuitwisseling met de ketenpartijen binnen het onderwijsdomein Safe Harbour (VS) + Europees recht + afspraken onderaannemers Let op: school is (straks) mede verantwoordelijk(e)!

18 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Wbp: 5 vuistregels 1.Doel 2.Doelbinding (verwerken in overeenstemming met doel) 3.Grondslag (“de wet”): toestemming, overeenkomst, wet, of belang 4.Proportioneel (dataminimalisatie), subsidiair 5.Transparantie (informatieplicht) en rechten betrokkene

19 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gepersonaliseerd leren (2): Maatregelen DOEL Data van gepersonaliseerd leren mogen worden verzameld en gebruikt in het kader van het leerproces van de student om deze op de juiste, effectieve en efficiënte wijze te (laten) begeleiden. DOELBINDING De data voor gepersonaliseerd leren worden verzameld ten behoeve van dat doel, dus het leren en de studievoortgang van de student.

20 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gepersonaliseerd leren (3): Maatregelen GRONDSLAG uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen van zijn gegevens geregeld in (of afgeleid uit) de onderwijsovereenkomst deze manier van lesgeven is noodzakelijk waardoor de school een gerechtvaardigd belang heeft (groter dan privacy betrokkene) PROPORTIONEEL EN SUBSIDIAIR Proportionaliteit: zijn (al) deze data echt nodig om het leren van de student mogelijk te maken? Is gepersonaliseerd leren in alle gevallen noodzakelijk? Subsidiair: zijn alle verzamelde en opgeslagen gegevens wel van belang? Of volstaan bijvoorbeeld alleen anonieme gegevens?

21 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gepersonaliseerd leren (4): Maatregelen TRANSPARANTIE en RECHTE BETROKKENE Transparant: open zijn en melden wat er met gegeven wordt gedaan, leerling/student en docent vooraf informeren. Dit afstemmen met leverancier Rechten betrokkene: wijzen op mogelijkheden: verzet, inzage. Wbp: persoonsgegeven mogen alleen worden verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld en verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn (art. 11 Wbp).

22 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. 2012: voorstel voor een Algemene Verordening Gegevensbescherming Volledige titel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens Aanleiding: “Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens ontstaan…” Een verordening is Europese wetgeving die ‘directe werking’ heeft: gelijk aan wetgeving. Ingrijpende wijzigingen: strenger, makkelijker of juist ingewikkelder. Word het beter? Denk aan: toestemming, uitwissing, transparant, rol ouders, hoge boetes, profilering Toekomstige ontwikkelingen

23 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. BURGER AAN HET STUUR! (Erwin Bomas)

24 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Aanleiding (samengevat) Datagedreven processen (cloud, big data, learning analytics) Gepersonaliseerd onderwijs Roep om meer verantwoording Kortom: →toename persoonsgegevens →meer en complexere verantwoordelijkheid voor scholen en leveranciers →strengere privacy eisen (ook nieuwe EU verordening)

25 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Bas Marian + Voor wie?

26 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

27 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

28 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

29 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

30 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

31 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

32 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

33 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

34 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

35 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

36 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

37 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

38 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

39 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

40 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitgangspunten Profijt van datagedreven onderwijs Bewustwording: niet door te wijzen op probleem maar op oplossing Gegevens decentraal en bij bron opgeslagen (dus geen centrale db!) Gebaseerd op open standaarden: UMA Privacy by Design (zie privacybydesign.ca) Gebruiker (ouder, leerling) centraal/ burger aan het stuur Transparantie (inzicht in alle data) Controle en hergebruik gegevens (toestemming voor toegang) Feedback (wat gebeurt er met de data?)

41 Meer informatie http://www.kennisnet.nl/themas/cloud-computing/ http://innovatie.kennisnet.nl/ http://www.kennisnet.nl/themas/informatiemanagement/ict-en-recht/ Kennisnet.nl e-mail:e.bomas@kennisnet.nl (@ebomas), j.vos@kennisnet.nl (@jobavos) twitter:@kennisnet @KN_Innovatie


Download ppt "Privacy en beveiliging Het werken met digitale persoonsgegevens: Wat moet de school geregeld hebben? Door Job Vos en Erwin Bomas."

Verwante presentaties


Ads door Google