De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20121.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20121."— Transcript van de presentatie:

1 Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20121

2 Aankondiging VVN Veilig Verkeer Nederland heeft inmiddels toegezegd een verkeerskundig consulent in te schakelen om de huidige en de voorgestelde plannen t.a.v. de verkeerssituatie te beoordelen. Contactpersoon bij VVN is de heer J. Kootstra. Er is reeds een afspraak gemaakt met een verkeerskundig consulent. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20122

3 Verkeersmeldingen op Meldpuntveiligverkeer.nl Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20123

4 Bevestiging VVN Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20124

5 Verzoek Wij verzoeken u derhalve: – Om het onderzoek van VVN af te wachten en dit als second opinion mee te wegen in uw besluitvorming. – Besluitvorming te nemen o.b.v. veiligheid boven financieel gewin. – De geplande aanvang van de bouw per 1 juli a.s. uit te stellen. – Om bij uitkomst route A1 middels een procedure recht van overpad te verkrijgen o.b.v. het algemeen belang. – Om bij uitkomst route A1 de voet- en fietspaden aan het Offenbachpad, de Mozartlaan voor het bestaande deel, en het Mahlerpad definitief in te richten tot aan de bouwgrens. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20125

6 Samenvatting onjuistheden en onvolledigheid onderzoeksrapport Witteveen en Bos en conclusie Voetgangers zijn niet geteld (5000 per week via route C). De meervoudige kruisingen van de voetgangers en fietsers bij gebruik van route C over zowel het Offenbachpad als bij het oversteken van de Componistenlaan zijn niet meegewogen. Gewijzigde verkeerssituatie Jacoba van Beierenweg is niet gemeten. Fietsers langs route A zijn bij rotonde richting route C buiten beschouwing gelaten (verdwenen?). Achteruit rijdend bouwverkeer is geen belemmering volgens het onderzoeksrapport, maar wel volgens wethouder Stuurman. Er zijn aannames gedaan welke noch kwantitatief noch kwalitatief onderbouwd zijn (zoals een toename van fietsers bij de afsluiting van de Jacoba van Beierenweg; geen nieuw reisdoel). Wethouder Stuurman heeft aangegeven deskundig te zijn t.a.v. de kwalitatieve beoordeling van het rapport van W+B. Hij heeft tevens meermaals gezegd dat hij route A en B veiliger vindt dan route C en D. Toch stelt hij dat het onderzoek van W+B goed is en als zodanig voorgesteld wordt aan het college. Wij willen graag weten wie er deskundig is; de heer Stuurman of onderzoeksbureau W+B? 24-4-2012 Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 6

7 Proces In het door de gemeente gevoerde proces zijn ernstige fouten gemaakt welke het proces hebben gefrustreerd. Op aangeven van een bijeenkomst met de bewoners bij bouwroute A en B is deze optie op aandringen van de bewoners afgeschreven door gemeente (bewoners route C en D waren niet uitgenodigd). Bewoners aan bouwroute C zijn pas in het laatste stadium (op een bijeenkomst d.d. 26 maart jl.) uitgenodigd deel te nemen aan het proces. Bewoners aan bouwroute C zijn pas in het laatste stadium geïnformeerd over het onderzoeksrapport (26 maart jl.) Hierbij heeft wethouder Stuurman de bijeenkomst beëindigd met, de mededeling dat route C zal worden voorgesteld aan het College. Wethouder Stuurman heeft geweigerd inhoudelijk in te gaan op onze zienswijze op de bijeenkomst van 26 maart jl.. Op de website van de gemeente Teylingen staat nog immer een andere bouwroute aangegeven. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20127

8 Lopende verzoeken Wij zijn nog immer in afwachting van het volgende: – Antwoord betreft de door ons afgekeurde notulen van de bijeenkomst d.d. 26 maart jl. waarin cruciale informatie ontbreekt en onjuist genotuleerd is. In het door ons gezonden bericht hebben wij tevens de geluidsbanden opgevraagd, maar nog niet ontvangen. – Antwoord van de heer Stuurman op vragen die wij hem gesteld hebben n.a.v. zijn reacties in de pers. Handtekeningenlijsten zijn reeds digitaal overhandigd. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20128

9 Onderzoeksrapport Witteveen en Bos d.d. 18 januari 2012 Uit het onderzoeksrapport van Witteveen en Bos komt naar voren dat route A1 en C de meest geschikte bouwroutes zijn om bouwfase 1a Hooghkamer te Voorhout te kunnen realiseren. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20129

10 Bron: Rapport Witteveen en Bos d.d. 18-1-2012 Beoordeling route A1 1. fietsverkeer: bij het afslaan van de Jacoba van Beierenweg kruist het bouwverkeer 454 fietsbewegingen in een richting; 2. wandelroute: er is een kruising met het voetpad bij de Jacoba van Beierenweg en geen kruising of menging bij het Offenbachpad; 3. speelplek: het bouwverkeer komt er niet in de buurt; 4. overzichtelijkheid: goed; 5. beschikbare ruimte: goed (er zijn geen beperkingen); 6. overlast woningen: 0 woningen; 7. beschikbare gronden: gronden van route A1 en route A2 niet beschikbaar. Beoordeling route C 1. kruising fietsverkeer: bij het afslaan van de Componistenlaan kruist het bouwverkeer 13 fietsbewegingen in een oost-west richting; bij het afslaan richting het Offenbachpad kruist het in twee richtingen van 155 en 153 fiets- bewegingen, vervolgens is fysieke scheiding noodzakelijk; 2. wandelroute: er is geen kruising bij de Jacoba van Beierenweg, er zijn een goed in te richten kruising en een fysieke scheiding met de wandelroute bij het Offenbachpad noodzakelijk; 3. speelplek: bouwverkeer rijdt nabij speelplek; 4. overzichtelijkheid: matig op de Mozartlaan, goed op het Offenbachpad; 5. beschikbare ruimte: goed op Mozartlaan, goed op bestaande tijdelijke weg richting Offenbachpad (meer dan 8 m breedte beschikbaar); 6. overlast woningen: 24 woningen 7. beschikbare gronden: alle gronden zijn beschikbaar. Aanvullend: Er is gesteld dat omlopen m.b.t. de wandelroute geen alternatief is na overleg met betrokken scholen etc.. Er is tevens gesteld dat het weren van voetgangers over het Offenbachpad geen optie is vanwege omloopafstand en tijd. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-201210

11 De gehanteerde grondslagen uit het rapport zijn op cruciale onderdelen (gedeeltelijk) onjuist en onvolledig. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-201211

12 Beoordeling onderzoeksrapport W+B Beoordeling route A1 Onjuist 5. Wethouder Stuurman heeft aangegeven dat hier sprake is van veelvuldig achteruit rijdend bouwverkeer. Aanvullend. Er is een ongefundeerde verwachting uitgesproken over een toename in aantallen fietsers na afsluiting van de Jacoba van Beierenweg. Onze vragen hierover zijn niet beantwoord waar deze toename op gebaseerd is, er is geen nieuw reisdoel. Onvolledig 1. De metingen welke in het onderzoek zijn gebruikt zijn gedaan voor de afsluiting van de Jacoba van Beierenweg op 9 januari jl.. 2. De voetgangersaantallen zijn niet gemeten. 3. Voetgangers op de Jacoba van Beierenweg kunnen zich veilig verplaatsen via een middels beplanting van de weg afgeschermd voetpad. 4. Er is geen reden aangedragen waarom de fietsers op de Jacoba van Beierenweg niet kunnen worden omgeleidt. Ook hier kan een afrastering worden geplaatst. 5. De snelheidsbeperkende maatregelen maken dat alle snelheid van bouwvoertuigen en bijkomende personenvervoer gedwongen is deze zeer laag te houden. 6. Bewoners kunnen allemaal hun erf vrij van de bouwroute verlaten. Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-201212

13 Beoordeling onderzoeksrapport W+B, vervolg Beoordeling route C Onjuist 1. Het aantal fietsers wat geconfronteerd wordt met kruisend bouwverkeer op de rotonde bij toewijzing van de route over de Componistenlaan, komende vanaf de Jacoba van Beierenweg, is in de analyse niet meegenomen. Dit maakt dat 454 fietsers nog wel passeren bij bouwroute A1, maar bij route C, op de rotonde, ineens verdwenen zijn. Onvolledig 1. De voetgangersaantallen zijn niet gemeten. Er is bekend dat route A veel voetgangers kent, m.n. in de leeftijd 4-12 jaar, vanwege school, gym (De Tulp), de BSO, spelen en als ontsluitingroute van de wijk. Het volume hiervan bedraagt ca. 5000 bewegingen van kinderen op week basis. 2. Bewoners van de Mozartlaan en het Mahlerpad kunnen slechts over de bouwroute hun huis/erf verlaten. Algemeen 1. De meervoudige kruisingen van m.n. voetgangers en fietsers op het Offenbachpad en op de Componistenlaan zijn niet meegewogen. 2. De grote van de wijk (ca. 400 woningen en ca. 1400 bewoners) welke dagelijks met de bouwroute geconfronteerd wordt is niet meegewogen. De mate van overlast ligt vele malen hoger dan bij bewoners van bouwroute A. 3. Men wil schade aan de definitief ingerichte bestaande wegen voorkomen. De route over de Componistenlaan v.w.b. de definitief ingerichte bestaande weg is langer dan de route over de Jacoba van Beierenweg. 4. Wethouder Stuurman heeft zelf aangegeven dat volgens zijn deskundige mening route A en B veiliger zijn dan route C. Geeft de heer Stuurman hiermee al niet zelf aan dat hij twijfels heeft bij de conclusie van het onderzoeksrapport? Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-201213


Download ppt "Wakker Teylingen / MvW / Presentatie Commissie Ruimte 24 april 2012 24-4-20121."

Verwante presentaties


Ads door Google