De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Employability Framework Informatica 2015 Het geactualiseerde functie-rapport van Ngi-NGN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Employability Framework Informatica 2015 Het geactualiseerde functie-rapport van Ngi-NGN."— Transcript van de presentatie:

1 Het Employability Framework Informatica 2015 Het geactualiseerde functie-rapport van Ngi-NGN

2 De Register Informaticus Zichtbaar Integer & Professional

3 Kernwaarden van een RI De Register Informaticus is een professional. Een RI is Integer Is een onafhankelijke en onbaatzuchtige Deskundige. Een RI Onderhoud zijn kennis. (Permanente Educatie) Maakt zijn eigen belang ondergeschikt maakt aan het algemene belang en is daardoor Betrouwbaar Een RI is Zorgvuldig Een RI is Collegiaal

4 Een Register Informaticus (RI) Een RI moet aantoonbare ervaring en niveau (opleiding) hebben en de RI heeft zich geconformeerd aan de gedragscode. De gedragscode stelt eisen aan de betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionele onafhankelijkheid en collegialiteit van de RI Een RI is geregistreerd in het openbare register http://www.vri.nl/register/ http://www.vri.nl/register/ Een RI Kan formeel aangesproken worden op zijn gedrag! Dit als extra waarborg voor zijn handelswijze

5 Deskundigheid Opleiding internationale standaard ISCEDEUCIP WerkervaringCases Master niveau EQF/NLQF 7 48103 Informatica en informatiekunde, 48106 Bedrijfskundige informatica, 48109 Communicatiesystemen, 48112 Technische informatica, 52303 Elektronica en automatiseringstechniek specifiek, level 3 3+ jaar Master niveau EQF/NLQF 7 AndersLevel 35+ jaar Bachelor niveau EQF/NLQF 6 48103 Informatica en informatiekunde, 48106 Bedrijfskundige informatica, 48109 Communicatiesystemen, 48112 Technische informatica, 52303 Elektronica en automatiseringstechniek specifiek, Level 37+ jaar2 cases Bachelor niveau EQF/NLQF 6 Anders Level 37+ jaar2 cases EVC certificaat EQF/NLQF 6 Anders Level 310+ jaar2 cases

6 (e-CF level-1) Certified foundation; Elementair werk/denkniveau (e-CF level-2) Certified professional; MBO+ (Bijv. MCSE) (e-CF level 3) Certified expert; HBO werk-/denkniveau RI (e-CF level 4/5) Register Informaticus; Information Strategist Academisch werk/denkniveau Portfolio Assessment Opleiding WO Publiceren Opleiding Opleiding MBO+ Werkervaring Portfolio Opleiding HBO Doceren

7 De Gedragscode: Zorgvuldig Zorgvuldigheid houdt in dat de opdrachtnemer, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, rekening houdt met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. Dit betekent ook dat elke conclusie op deugdelijke wijze aannemelijk kan worden gemaakt en dat de opdrachtnemer zich bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie alsmede van mogelijke ongewenste maatschappelijke en/of milieueffecten.

8 De Gedragscode: Betrouwbaar Betrouwbaarheid betekent dat de opdrachtgever erop kan vertrouwen dat de opdrachtnemer zijn afspraken of toezeggingen nakomt of waarmaakt. Betrouwbaar zijn als opdrachtnemer betekent ook het in acht nemen van zorgvuldigheid en geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige (bedrijfs)informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.

9 De Gedragscode: Prof Onafhankelijk Professionele onafhankelijkheid: In de adviesrelatie betekent onafhankelijkheid dat de opdrachtnemer zoveel afstand houdt tot zijn opdracht en zijn opdrachtgever en diens organisatie dat hij zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten kan en zal aanwenden.

10 De Gedragscode: Collegialiteit Collegialiteit: De leden onderhouden goede professionele contacten met hun collega’s. Ze maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en onthouden zich van het publiekelijk doen van negatieve uitlatingen over een ander lid. De leden spreken elkaar in voorkomende gevallen aan op de naleving van de code.

11 De RI

12 De Gedragscode Naast Deskundigheid: Zorgvuldigheid houdt in dat de opdrachtnemer, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, rekening houdt met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. Dit betekent ook dat elke conclusie op deugdelijke wijze aannemelijk kan worden gemaakt en dat de opdrachtnemer zich bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie alsmede van mogelijke ongewenste maatschappelijke en/of milieueffecten. Betrouwbaarheid betekent dat de opdrachtgever erop kan vertrouwen dat de opdrachtnemer zijn afspraken of toezeggingen nakomt of waarmaakt. Betrouwbaar zijn als opdrachtnemer betekent ook het in acht nemen van zorgvuldigheid en geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige (bedrijfs)informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. Professionele onafhankelijkheid: In de adviesrelatie betekent onafhankelijkheid dat de opdrachtnemer zoveel afstand houdt tot zijn opdracht en zijn opdrachtgever en diens organisatie dat hij zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten kan en zal aanwenden. Collegialiteit:De leden onderhouden goede professionele contacten met hun collega’s. Ze maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en onthouden zich van het publiekelijk doen van negatieve uitlatingen over een ander lid. De leden spreken elkaar in voorkomende gevallen aan op de naleving van de code.

13 Gedragsregels 1. Herkenbaar 2. Bewust 3. Belang 4. Kwaliteit 5. Vertrouwd 6. Toetsbaar 7. Schadevrij 8. Algemeen belang 9. Grenzen 10. Leren

14 Gedragsregels De RI dient zich te allen tijde als zodanig herkenbaar op te stellen. De RI dient zich bewust te zijn van de gevolgen van zijn handelen voor de samenleving. Bij zijn werkzaamheden dient de RI te handelen in overeenstemming met het belang van de opdrachtgever. De RI dient zich voortdurend te richten op het leveren c.q. bereiken van kwalitatief hoogwaardige diensten, bijdragen of resultaat. De RI dient de gegevens die in het kader van de opdracht verkregen zijn vertrouwelijk te behandelen en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. De RI dient zodanig te handelen in het kader van de opdracht dat zijn handelwijze voortdurend toetsbaar is. De RI dient zodanig te handelen, dat hij het aanzien van zijn beroep, bedrijf en beroepsgenoten niet schaadt. De RI dient niet (mee) te werken aan het tot stand komen van informatiesystemen waarvan de toepassing overeenkomstig een vooropgezette bedoeling personen of instellingen dan wel het algemeen belang schaadt of strijdig is met het recht. De RI dient zich bij de uitoefening van zijn beroep rekenschap te geven van de grenzen van zijn kennis en kunde. De RI dient zich voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied, waarop hij zich als deskundige profileert.

15 Waarom zou U RI willen worden? We onderscheiden ons op Ethiek! We doen het voor de digitale toekomst van Nederland U verwerft de titel RI, die u net zoals een MBA titel achter uw naam schrijft

16 De RI De RI’s zijn als belangen vereniging onderdeel van het NGI. De SIG RI heeft hierin vier specifieke functies: Als Certificerende Instelling (CI) De Commissie Van Toetreding(CVT) begeleid aspirant leden in het proces om RI te worden en RI’s om dat te blijven. Faciliteren/Organiseren van Intervisie SIG RI Leden verbinden middels ontmoetingen En de NGI als groter geheel zal o.a. Het geven Vakmatige lezingen Permante Educatie Alle NGI-NGN Leden verbinden middels ontmoetingen

17 De VRI en NGI-NGN

18 f e- competentie referenties (40) Bekwaamheids niveau e-competentie gebieden (5) Functies (100)Taken (171) I-domeinen Kwalificatie niveau Persoonlijke competentie KennisVaardigheden Vaktechnische competentie Business competentie e-CF Ngi-competentiemodel 2001 Job-profielen e-Business ICT Practitioner ICT user

19 Het Employability Framework Informatica 2015 Biedt: - Genormaliseerde taken - Normerende competenties voor de taken en functies - Integratie van het Ngi-competentiemodel in e-CF Daarmee bereikt Ngi-NGN: - Aansluiting op e-CF als Europese standaard - Continuïteit voor organisaties in Nederland


Download ppt "Het Employability Framework Informatica 2015 Het geactualiseerde functie-rapport van Ngi-NGN."

Verwante presentaties


Ads door Google