De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Presentatie Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 10-01-06.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Presentatie Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 10-01-06."— Transcript van de presentatie:

1 Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Presentatie Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 10-01-06

2

3 Toezicht in de media …

4 Opbouw presentatie Voortraject en bouwstenen nieuwe visie Inhoud nieuwe visie - drie nieuwe principes - drie vernieuwde principes - acties tot 2007 Discussiepunten

5 Voorgeschiedenis Toezicht 1998: rapport “De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund”  Toezicht als ondersteuning politieke primaat 2000: Advies Ambtelijke Commissie Toezicht “Vertrouwen in onafhankelijkheid”  Toezicht als onafhankelijke oordeelsvorming 2001: Kaderstellende Visie op Toezicht  Drie kernbegrippen: transparant, onafhankelijk en professioneel

6 Voorgeschiedenis: Ambtelijke Commissie Toezicht II 2001: toetsen van toezichtarrangementen met checklist toezicht op 3 principes van KVoT Ambtelijke Commissie Toezicht II o.l.v. SG VROM Marjanne Sint Rapport “Toezicht: naar naleving voor de samenleving” mei 2005 Bouwsteen voor Kaderstellende Visie op Toezicht 2005

7 Soorten toezicht (o.a. ACT-II) Nalevingstoezicht Toezicht op handelingen van burgers en bedrijven, gericht op de naleving van wet- en regelgeving Uitvoeringstoezicht Toezicht op de uitvoering van publieke taken door zelfstandige organisaties Interbestuurlijk toezicht Toezicht door hogere overheden op de uitvoering van publieke taken door decentrale bestuursorganen

8 Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 Drie nieuwe principes voor toezicht (en hun bron): “Waardevol, maar niet vanzelfsprekend” (ACT II) “Benutten eigen verantwoordelijkheid” (Vreemde ogen) “Ruimte voor professionals” (WRR) → Selectief toezicht “Ingrijpen bij misstanden” (WRR) → Slagvaardig toezicht “Verminderen van de toezichtlast” (ACT II) → Samenwerkend toezicht

9 Drie nieuwe principes uitgewerkt Selectief -Nagaan van de mate waarin de overheid zelf toezicht moet houden -Maatwerk in vorm en omvang op basis van risicomanagement Slagvaardig -Zacht waar het kan, hard waar het moet -Ingrijpen waar het moet -Zakelijkere benadering Samenwerkend -Burgers en bedrijven zo min mogelijk last -Keuzes in vorm, inhoud en intensiteit van samenwerking

10 Vernieuwde principes uitgewerkt Onafhankelijk -los van beleid, politiek of onder toezicht staande kunnen onderzoeken, oordelen en ingrijpen Transparant -uitleggen van keuzes -toezichtbevindingen openbaar -verantwoording achteraf Professioneel -constante ontwikkeling van professie op niveau van individu, organisatie en beroepsgroep

11 Zes principes

12 Acties tot 2007 Actie 1: Ministeries vernieuwen samen met hun toezichthouders hun toezichtvisies op basis van zes principes van goed toezicht Actie 2: Verminderen toezichtlast bij bedrijven en instellingen door betere samenwerking tussen rijksinspecties Actie 3: Toekomstverkenning voorwaarden en gevolgen vermindering toezicht

13 Tijdsplanning eerste jaar Dept. visies gereed of in ontwikkeling Principes opnemen in jaarplan 2007 Oktober 2006 Eindejaarsbrief met rapportage aan Kamer over stand van zaken toezicht Start implementatie visie Okt. 2005 KVoT aan Kamer aangeboden Voorjaar. 2006 Reactie op rapport cie Alders (interbestuurlijk toezicht)

14 Toekomstverkenning Paradigmashift: ingrijpende verschuivingen die leiden tot een andere organisatie van het toezicht Op dit moment: verkenning op 4 terreinen (vleesproductie, horeca, arbeidsomstandigheden en ziekenhuizen) Op korte termijn: verdergaande verkenning van mogelijkheden voor verschuiving (met brancheorganisaties) Medio 2006: informeren van de Kamer over de tussentijdse resultaten van de verkenning

15 Discussiepunten Met minder toezichtslast, meer maatschappelijk effect bereiken - Hoe kan deze schijnbare tegenstrijdigheid worden opgelost? Politieke verwachting van meer samenwerken vraagt om concrete invulling - Hoe wordt transparante samenwerking gegarandeerd? Selectief toezicht vraagt het kunnen vertrouwen van de controle vanuit de sector zelf - Hoe wordt een gerechtvaardigd vertrouwen bewerkstelligd?

16 Actualiteit - Blijvende aandacht voor toezichtslast (als zelfrijzend bakmeel) - Motie-Aptroot (begroting EZ) vraagt om één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven - Reactie van het kabinet: onderscheid doel en middel (samenwerkende rijksinspecties) - NRC-artikel: 7 kwalen van toezicht - NRC-artikel: vertrouwen krijg je door het te geven


Download ppt "Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Presentatie Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 10-01-06."

Verwante presentaties


Ads door Google