De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken op hoogte: Ladders en steigers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken op hoogte: Ladders en steigers"— Transcript van de presentatie:

1 Werken op hoogte: Ladders en steigers

2 Ladders en steigers Wetgeving
Werken op hoogte: Ladders en steigers Wetgeving Wetvan 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (welzijnswet) Hoofdstuk V – bijzondere bepalingen bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (art. 14 tot 32 KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (KB TMB) KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB Werken op hoogte) ARAB art. 41ter tot 43 (algemene bepalingen) en 434 (specifieke bepalingen voor bouw)

3 Ladders en steigers Toepassing Art. 2 van de welzijnswet
Werkgevers Werknemers Met arbeidsovereenkomst Zonder arbeidsovereenkomst maar onder gezag van ander persoon Beroepsopleiding Stagiairs Leerlingen en studenten Art. 53 van het KB TMB Zelfstandigen en werkgevers zelf: zelfde verplichting voor gebruik, onderhoud, en controle van arbeidsmiddelen en PBM’s

4 Ladders en steigers Algemene verplichtingen Art. 5 van Welzijnswet
Risico’s voorkomen Vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet of minder gevaarlijk is Voorrang aan collectieve beschermingsmiddelen op individuele beschermingsmiddelen Risico’s inperken Materiële maatregelen hebben voorrang op andere maatregelen (organisatie, instructie, opleiding, …) Opleiding, vorming en training Instructies Veiligheids- en gezondheidssignalering

5 Ladders en steigers KB TMB (bijlage III B) Werken op hoogte
5. Naar beneden vallen van een hoogte het vallen van een hoogte moet materieel worden voorkomen door met name stevige leuningen die hoog genoeg zijn en ten minste een kantplank, een handleuning en een tussenregel of een andere gelijkwaardige voorziening hebben. werkzaamheden op een hoogte mogen in beginsel alleen worden uitgevoerd met behulp van adequate uitrusting en algemene beschermingsmiddelen zoals leuningen, platforms en vangnetten. Indien het gebruik van dergelijke uitrusting is uitgesloten op grond van de aard van werkzaamheden, dient te worden voorzien in passende toegangsmiddelen en gebruik te worden gemaakt van een hangtuig of andere veiligheidsvoorzieningen met verankering.

6 Ladders en steigers Bouwsteigers en ladders
Ieder steiger moet naar behoren zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden, zodat hij niet kan instorten of bij toeval kan gaan schuiven. De platforms, doorgangen en ladders van de bouwsteiger moeten dusdanig worden geconstrueerd, gedimensioneerd, beschermd en gebruikt dat niemand kan vallen of door vallende voorwerpen kan worden getroffen De steigers moeten door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd. De ladders moeten stevig genoeg zijn en op de juiste manier onderhouden. Zij moeten op de juiste wijze worden gebruikt op de plaatsen waarvoor zij bestemd zijn. De verrijdbare steigers moeten worden beveiligd ongewilde verplaatsingen.

7 Ladders en steigers KB werken op hoogte Voornaamste wijzigingen
Invoeren van algemeen principe dat het arbeidsmiddel moet gebruikt worden dat het meest geschikt is. (dus niet dat het meest economische is) Veel detailwetgeving werd geschrapt en vervangen door de risicoanalyse: d.w.z. dat er een belangrijke verschuiving i.v.m. de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Het gebruik van ladders voor het uitvoeren van werkzaamheden wordt sterk beperkt. De kwaliteit van de steigers moet gegarandeerd worden (handleiding van fabrikant, berekeningsnota, montage- en demontage-instructies, instructies i.v.m. het gebruik) en er moet een bevoegd persoon aangesteld worden. Er moet voorzien worden in een degelijke opleiding en training Alpinistentechnieken worden duidelijk gereglementeerd

8 Ladders en steigers Overgangsbepalingen
Bestaande materialen die niet voldoen aan Europese normen of gelijkwaardige technische voorschriften moet vervangen worden voor 19 juli 2006 (art.24 + art.7) Bij herstellingen of wijzigingen aan bestaande materialen: onmiddellijk vervangen Voor steigers is de vervanging niet noodzakelijk indien een steiger aangepast wordt aan de nieuwe voorwaarden (d.w.z. ook berekeningsnota en instructies)

9 Ladders en steigers Wie is bevoegd?
Volgens de CODEX mogen deze keuringen uitgevoerd worden door een deskundig persoon Deze persoon moet voldoende kennis en middelen in huis hebben om de inspectie kundig te kunnen uitvoeren Hoe hij aan die kennis komt doet niet ter zake(zelfstudie)

10 Ladders en steigers Ladders volgens hun materiaal
Houten ladders o.a. werken aan elektrische installaties maar zwaar in gebruik Aluminium ladders, minder zwaar maar o.a. elektrisch geleidend Kunststof ladders, lichter dan hout, zwaarder dan aluminium maar o.a. beter bestand tegen agressieve chemische producten

11 Ladders en steigers Volgende soorten ladders zijn er op de markt
Trapladders Enkele ladders Dubbele ladders Schuifladders Omvormbare ladders

12 Ladders en steigers Soorten stellingen Staande of vaste stelling
Rolstelling Stelling op schragen(metselaars) Hangende stelling Beweegbare stelling(glazenwassers)

13 Werken op hoogte: Ladders en steigers Werken van op ladders

14 Ladders en steigers Werken van op ladders Stahoogte boven vloerniveau
Minder dan 5 meter Tussen 5 en 7,5 meter: belangrijk risico – werkwijze evalueren en bijkomende preventiemaatregelen uitwerken Meer dan 7,5 meter: hoog risico – ander werkmethode noodzakelijk Effectieve werktijd op de ladder Minder dan 2 uren Tussen 2 en 4 uren: belangrijk risico – werkorganisatie evaluren en aanpassen Meer dan 4 uren: hoog risico – werkorganisatie aanpassen

15 Ladders en steigers Werken op ladders
Krachtoefening tijdens het uitvoeren van het werk Minder dan 50 N (5kg) Tussen 50 en 100 N: belangrijk risico – werkwijze evalueren en bekomende maatregelen uitwerken Meer dan 100 N (10 kg): hoog risico – werkwijze aanpassen Reikwijdte voor de uitvoering van het werk Minder dan 1 armlengte Meer dan 1 armlengte: hoog risico – ander werkwijze noodzakelijk

16 Ladders en steigers Werken op ladders Evaluatieschema

17

18 Ladders en steigers Wanneer en hoe een ladder gebruiken?
Uitsluitend voor korte werkzaamheden 1 meter uitsteken boven het te bereiken vlak Stahoogte best minder dan 5 meter boven vloer Krachtoefening op een ladder minder dan 5kg Reikwijdte minder dan 1 armlengte Plaats de ladder op een vlakke weerstandbiedende bodem Plaats de ladder onder een hoek van 75° Hou minimum 1 meter overlapping van de bomen bij schuifladders Risicoanalyse 1 maal per jaar(door bevoegd persoon)en

19 Ladders en steigers Controlepunten ladder
Sporten en ladders moeten horizontaal blijven Op stabiele, stevige en onbeweeglijk steunpunten met passende afmetingen Wegglijden wordt tegengegaan hetzij door boven- of onderkant van de ladderbodem vast te zetten, hetzij door middel van een antislipinrichting of een andere gelijkwaardige oplossing Toegangsladders steken voldoende boven het toegangsniveau uit, tenzij andere voorzieningen Meerdelige ladders en schuifladders: verschillende delen mogen niet ten opzichte van elkaar bewegen.

20 Ladders en steigers

21 Ladders en steigers Gebruik van steigers
Toezicht door bevoegd persoon zowel bij montage als gebruik(bevoegd persoon aangeduid en aanwezig) Werknemersmontage: opleiding risico’s bij montage en het veilig monteren en i.v.m. het begrijpen montageschema’s Steigerdocument aanwezig (bevat: montage-, ombouw- en demontage schema, sterkte en stabiliteitsberekening en instructienota betreffende gebruik en risico’s) Werknemers – gebruik: opleiding en maatregelen tegen valrisico's (personen of voorwerpen) en voorwaarden inzake toelaatbare belasting.

22 Ladders en steigers Gebruik van steigers Controlepunten steiger
Onderdelen onbeweeglijk van elkaar Moet weerstaan aan lasten en atmosferische omstandigheden, incl. wind Moet beschermd zijn tegen wegglijden of omvallen Draagvlak moet voldoende stevig zijn om elke vervorming te voorkomen Afmetingen, vorm en ligging van vloeren aangepast aan aard van werkzaamheden en aan de te dragen lasten, onbeweeglijk bij normaal gebruik Tussen randen van de vloer en het bouwwerk: geen gevaarlijke openingen anders beschermingsmaatregelen (collectieve voorrang op persoonlijke) Voldoende veilige toegangswegen tussen verschillende vloeren en steiger

23 Ladders en steigers Gebruik van steigers Klasse A Klasse B Klasse C
Enkel bedoeld om bestand te zijn tegen statische lasten, rekening houdend met de weerstandseisen voor een persoon die tegen de beveiliging leunt of voor een hand die zich verplaatst langs deze beveiliging Klasse B Enkel bestand zijn tegen statische lasten en zwakke dynamische krachten. Ze moet een persoon kunnen tegen houden die zich verplaats in de richting van de beveiliging of zijn val kunnen stoppen Klasse C Bedoeld om stand te zijn tegen sterke dynamische krachten, rekening houdend met de vereisten i.v.m. valbeveiliging voor een persoon die van een sterk hellend oppervlak uitglijdt.

24 Ladders en steigers Gebruik van steigers 45° 60° C 30° 5 m B 15° 2 m A

25 Ladders en steigers Wanneer en hoe stelling gebruiken?
Bij buitenwerkzaamheden max. 8 meter hoogte Bij binnenwerkzaamheden max. 12 meter hoogte De werkvloer moet minstens 0.6m x 1m zijn Vanaf 2m hoogte moet rondom een randbeveiliging geplaatst worden De bovenleuning moet minstens 1m boven de werkvloer zijn Onderaan een kantelplank voorzien van minstens 15cm hoog Bij tussenleuningen mag er geen opening groter dan 47cm zijn Toegang tot de stelling best met een onafhankelijke trap of stabiel geplaatste ladder Gebruik nooit een stelling bij hevige wind Risicoanalyse 1 maal per jaar(bevoegd persoon)en voor elk gebruik

26 Ladders en steigers DE RISICOANALYSE HOE GA IK TE WERK?

27 Ladders en steigers 1.Telefonische afspraak met directeur en/of preventieadviseur

28 Ladders en steigers 2.Aanmelden bij directeur en/of PA

29 Ladders en steigers 3.Foto’s maken van ladders en stellingen

30 Ladders en steigers 4.Nazicht ladder/stelling d.m.v. een veiligheidsinspectierapport (Euronorm)

31 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier
Inventaris ladders en stellingen Veiligheidsrapport Indienststellingsverslag Bestelvoorwaarden Bestetlbon Veiligheidsinstructiekaart ladder keuze Gebruik van vaste stelling Stelling op wielen Stelling op schragen Toolboxmeting Eindverslag

32 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier
Inventaris ladders en stellingen

33 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier Veiligheidsrapport

34 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier Veiligheidsrapport
stelling

35 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier
Indienststellingsverslag

36 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier Bestelvoorwaarden

37 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier Bestelbon

38 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier
Veiligheidsinstructiekaart ladder keuze Gebruik van vaste stelling Stelling op wielen Stelling op schragen

39 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier Toolboxmeting

40 Ladders en steigers 5 Opbouw veiligheidsdossier Eindverslag

41 Ladders en steigers 6.Controle door CPA (paraplusysteem)

42 Ladders en steigers 7. Dossier overhandigen aan directeur/PA

43 Ladders en steigers Zijn er nog vragen?


Download ppt "Werken op hoogte: Ladders en steigers"

Verwante presentaties


Ads door Google