De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belsky Baartman Epstein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belsky Baartman Epstein"— Transcript van de presentatie:

1 Belsky Baartman Epstein
4.Het ecologisch model en pedagogisch besef gezins- wijkgerichtgericht werken

2 recap Het kunnen analyseren van de communicatiestrategieën in een gezinssysteem. Waaronder Watzlawick. Het is onmogelijk niet te communiceren. Inhouds- en betrekkingsaspecten zijn van belang. Interpunctie en de daarmee samenhangende circulaire causaliteit. Digitale en analoge communicatie. Symmetrische, complementaire en parallelle communicatie. Verschillende theoretische invalshoeken.

3 Het ecologisch verklaringsmodel
A theory of human behavior is ecological if it locates behavior within patterns of relationships spanning the biological, psychological and social realms’, (Dym ,1988) In de termen van Bronfenbrenner (1979), ‘an ecological perspective focuses attention on development as a Function of interaction between the developing organism and the enduring environments or contexts in which it lives out its life’, En Vondra (1990) schrijft: ‘an integrative approach to the etiology of maltreatment that focuses on the interaction of both individual and environmental characteristics’

4 het Ecologisch verklaringsmodel
Vanuit ecologisch perspectief richt je je aandacht op de ontwikkeling als afgeleide van de interactie tussen organisme en omgeving. De ecologische benadering richt zich op het geheel aan factoren dat van invloed is op gedrag en ontwikkeling, richt zich op de verhouding tussen deze factoren en op de interactie tussen deze factoren en het individu. Volgens deze benadering ontstaan problemen bij individuen niet omdat iemand slecht functioneert, of omdat de omstandigheden erg ongunstig zijn, maar omdat iemand in zijn eigen omgeving niet meer over de contacten of hulpmiddelen beschikt om zijn probleem op te lossen.

5 Bronfen- brenner Microsysteem Mesosysteem Exosysteem Macrosysteem

6 Procesmodel van Belsky

7 Ecologie en systeemtheorie
Ontwikkeling denken rond gezinssystemen met een bredere kijk. Multifactorieel verklaringsmodel voor het handelen van ouders in het algemeen en kindermishandeling in het bijzonder. Circulaire causaliteit doet recht aan complexiteit; oorzaak en gevolg beïnvloeden elkaar.

8 Bufferhypothesen In gezinnen met een veelheid aan problemen komt kindermishandeling voor en andersom. Kindermishandeling is een opvoedprobleem. Tegenslag in het leven is ook een product van eigen handelen (bijvoorbeeld partnerschap en sociale leefomgeving). Belsky’s model verklaart niet waarom sommige ouders verwaarlozen of mishandelen.

9 Ouderschaps- ontwikkeling
Persoon > ouder. Verleden (eigen ervaringen en autonomie). Heden (ouder-kindrelatie). Toekomst (verwachtingen en illusies). Parental belief versus parental attitude.

10 Parental awareness ≈ Pedagogisch besef
‘an organized knowledge system with which the parent makes sense out of the child’s responses and behavior and formulates policies to guide parental action’ Parental awareness ≈ Pedagogisch besef

11 Dimensies Parental action is to a great extent a process of negotiating conflicting claims (Newberger). Perspectief nemen; zicht op belevingen intenties kind, onderkennen van het belang van het kind. Moreel besef en wens om dit belang te dienen. Ouderschap versus opvoeding.

12 De ‘egocentrische oriëntatie’
De ‘egocentrische oriëntatie’. Hier zien ouders hun kinderen als een herhaling van de eigen opvoedingservaringen en is het doel van het opvoeden enkel het overkomen van de eigen jeugdige (traumatische) ervaringen. De ‘conventionele oriëntatie’. Het opvoeden is hier meer gericht op het socialiseren van het kind tot leden de eigen groep. Gebaseerd op argumenten vanuit traditie, cultuur of gezag De ‘subjectief-individualistische oriëntatie’. Ouders zien het kind als een uniek wezen en zien autonomie ontwikkeling van het kind als een opvoedingsdoel. Ouders herkennen de behoeften van de kinderen. De ‘interactieve oriëntatie’. Stelt de ouders in staat om te reageren en op te voeden als in het derde niveau, met oog voor de eigen (ouderlijke) behoefte. Er is sprake van evenwicht . Pedagogisch besef

13 Epstein: what makes a good parent?
Liefde en affectie Hanteren van stress Relatie vaardigheden Autonomie en onafhankelijkheid Onderwijs Life skills Gedrags management Gezondheid Religie Veiligheid

14 Goede ouder ervaringen
The parents ten. Managing stress and a good relation with the other parent. Equally competent at child-rearing and anyone can learn how to be a better parent.


Download ppt "Belsky Baartman Epstein"

Verwante presentaties


Ads door Google