De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 februari 2015 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 februari 2015 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 februari 2015 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst!
Voorganger: dr. D. Visser Ouderling: Cors Visser Organist: Krijn van Veen

3 Sing-in Welkom Opwekking 281 Stil gebed, votum en groet Psalm 119: 1, 3 Tien geboden Psalm 19: 4 Gebed Schriftlezing Handelingen 20: (nbv)

4 Gezang 252: 1-4 Kinderen gaan naar bijbelklas Verkondiging Gezang 473: 1, 4, 10 Gebeden Kinderen komen terug uit bijbelklas Collectes Psalm 119: 6, 13 Zegen

5 SingiN

6 refrein 1. Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Youth for Christ 172: 1-6 1. Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij? Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? refrein En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht,

7 2. Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij?
Youth for Christ 172: 1-6 2. Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij? Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? refrein En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht,

8 3. Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij?
Youth for Christ 172: 1-6 3. Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij? Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? refrein En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht,

9 4. Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij?
Youth for Christ 172: 1-6 4. Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij? Toen ik dorst en honger had, waar was jij? refrein En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht,

10 5. Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?
Youth for Christ 172: 1-6 5. Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij? Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? refrein En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht,

11 6. Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.
Youth for Christ 172: 1-6 6. Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn. Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn. refrein En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

12 Zingen, prijzen loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen,
Opwekking 25 Laat ons met elkander, laat ons met elkander, Zingen, prijzen loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, Zingen, prijzen, loven de Heer.

13 als Koning verheven zo hoog, ‘k Zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt,
Opwekking 349: 1-2 1. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog, ‘k Zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt, En ik verhoog zijn naam.

14 zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen
Opwekking 349: 1-2 2. Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

15 De Leeuw maar ook het Lam, Gezeten op de troon. Bergen buigen neer,
Opwekking 638: 1-2 1. Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, Gezeten op de troon. Bergen buigen neer, De zee verheft haar stem Voor de allerhoogste Heer.

16 Alle naties van de aard’, Alle heiligen; aanbid Hem.
Opwekking 638: 1-2 2. Prijs Adonai, Wanneer de zon opkomt Totdat zij onder gaat. Prijs Adonai, Alle naties van de aard’, Alle heiligen; aanbid Hem.

17 Welkom en mededelingen

18 1. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
Opwekking 281: 1-3 1. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.

19 2. ‘k Heb U lief meer dan goud of zilver, waarin geen voldoening is.
Opwekking 281: 1-3 2. ‘k Heb U lief meer dan goud of zilver, waarin geen voldoening is. Zonder U vind ik nooit de vreugde, die volmaakt en blijvend is. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

20 3. U bent mij tot een Heer en Heiland, ja, U bent de vredevorst!
Opwekking 281: 1-3 3. U bent mij tot een Heer en Heiland, ja, U bent de vredevorst! ‘k Heb U lief meer dan enig ander, Heer mijn God, U stilt mijn dorst! U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

21 Stil gebed Votum en groet

22 1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
Psalm 119: 1, 3 1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

23 3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Psalm 119: 1, 3 3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

24 Tien Geboden Stil gebed Votum en groet

25 van d'allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis,
Psalm 19: 4 4. Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d'allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat.

26 Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet
Psalm 19: 4 Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.

27 Gebed Stil gebed Votum en groet

28 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Handelingen 20: 17-38
Schriftlezing We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Handelingen 20: 17-38 Schriftlezer: Reinout Vreugdenhil

29 Handelingen 20: 17-38 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. 18 Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was: 19 ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan.

30 Handelingen 20: 17-38 20 U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. 21 Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. 22 Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, 23 behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat

31 Handelingen 20: 17-38 gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. 24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. 25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. 26 Daarom verklaar ik hier

32 Handelingen 20: 17-38 op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; 27 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 29 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen

33 Handelingen 20: 17-38 binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. 30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. 31 Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. 32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze

34 Handelingen 20: 17-38 gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. 33 Geld of kleding heb ik van niemand verlangd; 34 u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. 35 In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft:

35 “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’
Handelingen 20: 17-38 “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’ 36 Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. 37 Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. 38 Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar het schip.

36 1. Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
Gezang 252: 1-4 1. Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit.

37 en zijn lankmoedigheid.
Gezang 252: 1-4 2. Geloof om veel te geven, te geven honderd in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

38 3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind,
Gezang 252: 1-4 3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.

39 4. Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom,
Gezang 252: 1-4 4. Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

40 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over: Inname van Jericho (naar Jozua 5:13- 6:27)

41 Verkondiging Preek

42 Gezang 473: 1, 4, 10 1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

43 Gezang 473: 1, 4, 10 4. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

44 Gezang 473: 1, 4, 10 10. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

45 Dankzegging en voorbeden

46 De kinderen komen terug
uit de bijbelklas.

47 We staan onze gaven af voor: 1. Diaconaat Hulpverlening 2. Kerk
Collectes We staan onze gaven af voor: 1. Diaconaat Hulpverlening 2. Kerk

48 Collecte: Diaconaat Hulpverlening
Stichting Jemima Opvangcentrum gehandicapte kinderen in Beit Jala.

49 Collecte: Diaconaat Hulpverlening
Kinderopvangcentrum Jardim Colonial in Castro Brazilië: werkvoorbereiding straatjongeren

50 6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
Psalm 119: 6, 13 6. O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

51 geef mij verstand, daar zal ik wel bij varen
Psalm 119: 6, 13 13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand, daar zal ik wel bij varen dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

52 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

53 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur.
Voorganger: dr. D. Visser (Amersfoort)


Download ppt "Zondag 1 februari 2015 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google