De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Muziek: br. M. van Breden & L. van Apeldoorn Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Muziek: br. M. van Breden & L. van Apeldoorn Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Muziek: br. M. van Breden & L. van Apeldoorn Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1
zondag, 1. september 09:15 Oppas (Jannie & Renske) 09:30 Kerkdienst: kand. Beuving 14:00 Leesdienst: br. I. van Apeldoorn (incl. liturgie) zondag, 8. september 09:15 Oppas (Sybren & Allemayehu) 09:30 Kerkdienst - ds L.G. van der Heide (Boerakker) - Heilig Avondmaal 14:00 Kerkdienst: ds J. van de Wetering (Nieuwleusen)

3 Jarigen aanstaande week 1
br. H. Boerma wordt op 3 sep. 46 jaar br. S. van der Vaart wordt op 4 sep 32 jaar br. L. Jongsma wordt op 7 sep 62 jaar De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4

5 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

6

7 Lied 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

8 Lied 2 Kinderen van eenzelfde Vader, komt nu tesaam van zuid en noord. Van oost en west treden wij nader tot dit welaangename oord. Kracht van de jeugd, breng nu verheugd de stenen bij elkaar. God helpt u wonderbaar.

9 Lied 3 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

10 Lied 4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

11

12 Gezang 1 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 2 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan.

13 Gezang 3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 4 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar, overal vandaan.

14 Gezang Coda: Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

15

16 Psalm 7: 4, 7 4 God zal der volken rechter wezen. Zou ik zijn oordeel moeten vrezen? Rechtvaardig sta ik voor 't gericht. HEER, breng mijn onschuld aan het licht. Stel paal en perk aan die U tarten, Gij die doorschouwt der mensen harten. Houd uwer knechten werk in stand, rechtvaardig God, met eigen hand.

17 Psalm 7: 4, 7 7 God zal ik loven, den Gerechte, Hij zal voor mij het pleit beslechten. Nu looft mijn lied in eeuwigheid des HEREN naam en majesteit.

18

19 Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

20 Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

21 Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

22

23 Lezen psalm 127 1 Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 2 Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 3 Kinderen zijn een geschenk van de HEER,

24 Lezen psalm 127 de vrucht van de schoot is een beloning van God. 4 Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. 5 Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.

25

26 Opwekking 436 Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’  Onze Vader in de Hemel heilig is Uw Naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’ 

27 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn

28 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad

29 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

30

31 Preek

32

33 Opwekking 377 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

34 Opwekking 377 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom!

35 Opwekking 377 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

36

37 Diaconie Speciaal & Rente en Aflossing
Collecte Diaconie Speciaal & Rente en Aflossing

38

39 Gezang 473 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

40 Gezang 473 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

41 Gezang 473 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'. 6 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

42 Gezang 473 7 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht. 8 Neem en weeg mijn staat en stand in de weegschaal van uw hand. Maak dat ik in deemoed leer knecht te zijn, als Gij, o Heer.

43 Gezang 473 9 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam. 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

44

45 Amen A - men, a - men, a - men.

46


Download ppt "Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Muziek: br. M. van Breden & L. van Apeldoorn Beamist: br. T. K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."

Verwante presentaties


Ads door Google