De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieubeleid en milieubeheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieubeleid en milieubeheer"— Transcript van de presentatie:

1 Milieubeleid en milieubeheer
Nu en voor de toekomst

2 Duurzame ontwikkeling
Van relatie mens-milieu Doel  goede gezondheid nu en toekomst in leefbare wereld Afweging: welvaartsgroei mogelijk zonder milieu te belasten?  keuzes: door overheid, bedrijfsleven, individu  de vervuiler betaalt (in wetgeving)

3 16-05-2006    stikstof afbeelding Nederland

4

5 milieubeleid Uitstoot CO2, SO2 en NO en andere afvalgassen beperken ( Kyoto-akkoord) Beperking van energieverbruik ( individu en bedrijf) Alternatieve energiebronnen  zonne-energie en windenergie Rookgasontzwavelingsinstallaties SO2  olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales Giftig restmateriaal gestort

6 Zonne-energie Sahara “desertec“
Italië zonne-energiecentrale ( gezinnen)

7 huishoudens Woningen en huishoudens Kwart energieverbruik + verkeer
 consumentengedrag veranderen? Biologische landbouwproducten aankopen Tweedehands artikelen Een graadje lager Isolatie huis

8 verkeer NO en groot deel van uitstoot CO2
 terugdringen gebruik auto openbaar vervoer  katalysator in auto’s zuinigere auto’s

9 landbouw Emissie ammoniak methaan moet omlaag  Evenwichtsbemesting
Aanvoer mineralen ( fosfaat en stikstofhoudende mineralen moet gelijk zijn aan afgevoerde agrarische producten + acceptabel verlies (=verliesnorm) mineralenboekhouding = mineralenaangifte volgens MINAS of mineralenaangiftesysteem

10 Maatregelen tegen emissie NH3 of CH4
Mestopslag afdekken Uitrijden mest  mestinjectie mest uitrijden verboden in bepaalde perioden Emissiearme stallen Minder vee Mestbanken Mestkorrels Biogas ( hier biogasinstallatie) ( India biogas)

11 milieubeheer Verenigde natuurmonumenten
ha Overheid : nationaal park hoge Veluwe Landshapsparken (oude staat gehandhaafd) Areaalvergroting van natuurgebied Landbouwgrond aangekocht en omgezet in natuurgebied ≠ kleine natuurgebieden  groter geheel creëren Ecologische hoofdstructuur

12 Ecologische hoofdstructuur
De ecologische Hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan van begin jaren negentig

13 2010 en verder


Download ppt "Milieubeleid en milieubeheer"

Verwante presentaties


Ads door Google