De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanavond denken we na over het Heilig avondmaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanavond denken we na over het Heilig avondmaal"— Transcript van de presentatie:

1 Vanavond denken we na over het Heilig avondmaal
Nice to see you… Vanavond denken we na over het Heilig avondmaal Zingen Bidden Stellingen Uitleg dominee Voets

2 Psalm 122 vers 1 Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan Gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, en doe als wij." Jeruzalem, dat ik bemin; Wij treden uwe poorten in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

3 Jezus, leven van mijn leven
Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijne dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste ziele nood, opdat ik niet hulp’loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

4 Jezus, leven van mijn leven
Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn boeien hebt ontbonden, En voor God mij vrijgekocht, Ik, onrein in schuld verloren, Ben opnieuw in U geboren: Duizend, duizend maal, o Heer, Zij U daarvoor dank en eer!

5 Bidden

6 Matthéüs 26 Instelling van het Heilig Avondmaal 26 als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; 28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. 30 als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

7 Krijt tekening Rembrandt

8 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
Matthéüs 22 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft 1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; 3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.

9 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
Matthéüs 22 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft 6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. 7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. 8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. 9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. 10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.

10 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
Matthéüs 22 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft 11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; 12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

11 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; 3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. Stellingen ???? De sacramenten zeggen mij niets…….. Tijdens het Heilig Avondmaal veranderd brood en wijn in het vlees en bloed van Jezus…….. Als je niet aan het Heilig Avondmaal gaat kun je die dienst gerust overslaan…….. Het brood dat gegeten wordt komt gewoon bij bakker van de Wal vandaan…….. De genodigden in de tekst zijn de Joden…….. Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. Want dat is Mijn bloed

12


Download ppt "Vanavond denken we na over het Heilig avondmaal"

Verwante presentaties


Ads door Google