De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde."— Transcript van de presentatie:

1 Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde

2 Deltaprogramma: Hoe houden we de delta veilig en zorgen we voor voldoende zoetwater? Onder zeeniveau: 26% Boven zeeniveau: 23% Buitendijks: 3% Overstromingsgevoelig: 59% Onder zeeniveau: 26% Boven zeeniveau: 23% Buitendijks: 3% Overstromingsgevoelig: 59%

3 Rijn-Maasdelta Hoofdkeuzen voor wateropgaven in dit gebied IJsselmeergebied Toekomstig peilbeheer zoetwatervoorraad en veiligheid Waterveiligheid -Update van veiligheidsnormen (60-er jaren) -Beslissing Zandig Kustsysteem Zoetwaterstrategie Duurzame en doelmatige zoetwatervoorzieining Ruimtelijke adaptatie Gevolgenbeperking met ruimtelijke maatregelen 2014: vijf Deltabeslissingen

4 Besluitvormingskalender Deltaprogramma 20122013 2014 2015 Omgevingsplan - Regionale plannen Aanpassing wetgeving Projectenbesluiten Uitvoerings- programma(‘s) ………….. Voorkeursstrategieën: samenhangend voorstel Deltabeslissingen + 1 ste Deltaplan Waterveiligheid + Mogelijk Deltaplan Zoetwater Kansrijke strategieën  2011 Mogelijke strategieën Deelprogramma’s DP2013 DP2014 DP2015 DP2016 ---> Deltabeslissingen 5 december 20124 Najaar 2014: herziening NWP1 Eind 2015: NWP2 (beknopt) Doorwerking regionale water- en omgevingsplan

5 Proces/planning  2 e bestuurlijke consultatie  29 januari adv. commissie LLW  19 februari PS  mei: optioneel GS reactie  september: Deltabeslissingen

6 Deltabeslissing Waterveiligheid  Nieuw waterveiligheidsbeleid  Herijking veiligheidsnormen  Meerlaagsveiligheid  Beslissing zand

7 Nieuwe veiligheidsnormen  Actualisatie normen uit jaren 60.  Basisveiligheid voor iedereen (1/100.000)  Meer technische mogelijkheden en kennis: risico’s verschillen sterk  Daarom normen meer differentieren kans x gevolg = risico

8 Landelijk beeld risico’s 20152050

9 Beslissing Zand  Preventie voorop. Voortzetten beheer en onderhoud kustfundament en basiskustlijn  zacht waar het kan, hard waar het moet  zandbalans kustfundament duurzaam op orde, onderzoek naar hoeveelheid zand  Intensivering van onderzoek en monitoring voor het zandig systeem en uitvoeren van nieuwe pilots.  interbestuurlijk overleg over samenhang tussen suppleties, monitoring, onderzoek en pilots om de grootste maatschappelijke meerwaarde te realiseren

10 DB Waterveiligheid: reactie Fryslân  Onverminderd doorgaan met de waterkeringen versterken om aan de normen te voldoen  Goed onderhoud en meegroeien met de zeespiegel  Meerlaagsveiligheid: basis is preventie van overstroming (hoge en sterke waterkeringen). Maatregelen in de 2e en 3e laag zijn aanvullend.  Begrip voor differentiatie normen  Onderschrijven beslissing zand, sluit aan bij notitie zandige kust

11 DB Ruimtelijke adaptatie  Inrichten met oog op toekomst. De ambitie:  in 2020 zoveel mogelijk klimaatbestendig handelen en waterveiligheid volwaardig meenemen in de ruimtelijke ordening  In 2050 is de bebouwde omgeving, incl. kwetsbare en vitale infra, zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht  (her)ontwikkelingen leiden tot zo weinig mogelijk extra risico op schade en slachtoffers bij overstromingen

12 Ruimtelijke adaptatie: reactie Fryslân  Onderschrijven de ambities  Versterken watertoets zinvol  Zo vroeg mogelijk verstrekken van informatie over overstromingsrisico’s in ruimtelijke planprocessen  Waterveiligheid meenemen, maar wel als onderdeel van een integrale afweging

13 IJsselmeer en Zoetwater  Veiligheid: afvoer naar Waddenzee  Voldoende zoetwater

14 IJsselmeergebied - deltabeslissing Tot 2050  geen stijging Winterpeil (spuien en pompen)  stijging Zomerpeil maximaal 10 cm./flexibel peilbeheer Na 2050  besluit in 2030 (investeringsbeslissing Afsluitdijk)  reservering ruimte, april 2014

15 IJsselmeer: reactie Fryslân  Op hoofdlijnen akkoord met de strategie  WP: handhaving streefpeil -40 cm. NAP  WP: na 2050 geen stijging  ZP: geen verdere stijging  Maatregelen: natuur buitendijks gebied beschermen, stranden ophogen,

16 Zoetwater - deltabeslissing tot 2050  no-regret maatregelen (hoofd- en regionaal watersysteem, gebruiker)  faciliteren innovaties zuinig watergebruik na 2050  watertekort accepteren of ingrijpende maatregelen in hoofd- en/of regionaal watersysteem

17 Zoetwater: reactie Fryslân  Akkoord met Deltabeslissing Na 2050  Voorkeur: verhogen afvoer IJssel  Andere opties zijn ingrijpend en daarom minder gewenst  Lange termijn strategie verder uitwerken

18 Deltafonds


Download ppt "Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde."

Verwante presentaties


Ads door Google