De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008
Evaluatie Randstad 2040 Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper

2 Startnotitie Randstad 2040 Adviezen
Proces Startnotitie Randstad 2040 Adviezen RPB, MNP, CPB: Ex ante toets Randstad 2040 Raden Plan-mer 3 Modellen Rijksbouwmeester Structuurvisie Randstad Uitwerking Randstadvisie in sectornota’s Rijk PBL: samenhang, lange termijn Randstad 2040

3 Hoofdlijnen Ex ante toets Randstad
Samenhang Robuustheid ruimteclaims Relatie ruimtelijk en sociaal-economisch beleid, woningmarkt Als structuurvisiestatus, dan uitvoeringsparagraaf Randstad 2040

4 Structuurvisie Randstad
Algemeen Onderzoek nieuwe sleutelprojecten Uitvoeringsallianties Randstad Geen opschaling Randstad 4 Leidende principes met keuzes Veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta Sterkere wisselwerking groen, blauw en rood Wat internationaal sterk is, sterker maken Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid Randstad 2040

5 Structuurvisie Randstad
Per leidend principe keuzes (I) 1. Veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta Randstad beschermen tegen overstromingen Anticiperen verzilting en watertekort Van Groene Hart naar Groenblauwe delta: beschermen, ontwikkelen en klimaatbestendig inrichten 2. Sterkere wisselwerking groen, blauw en rood Beschermen en ontwikkelen landschappelijke differentiatie Transitie landbouw Groene woonmilieus gekoppeld aan groenblauwe opgave Groenblauwe kwaliteit bij steden in vorm ‘metropolitane parken’ Randstad 2040

6 Structuurvisie Randstad
Per leidend principe keuzes (II) 3. Wat internationaal sterk is, sterker maken Uitwerkingen voor Amsterdam, Rotterdamse haven, Schiphol irt Lelystad/ Eindhoven, Den Haag internationaal, greenports, Utrecht kennis, economische clusters rond 6 universiteiten Internationale verbindingen (weg en OV) 4. Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid Opschalen stadsregio’s Benutten binnenstedelijke ruimte Schaalsprong Almere Randstad 2040

7 1. Klimaatverandering Komende eeuwen veiligheid gegarandeerd
1e probleem ligt in Benedenrivierengebied (R’dam, Dordrecht) Vanuit veiligheid geen noodzaak kustuitbreiding Extra afvoer via IJssel overwegen om Randstad te ontzien Actualisatie en differentiatie veiligheidsnormen Grotere neerslagpieken: waterberging regionaal en in de stad + blijvende Randstad - meer expliciete aandacht Benedenrivieren, IJssel, IJsselmeer Randstad 2040

8 1. Groenblauwe delta Enerzijds Groenblauwe delta: Grotere eenheden, in grotere samenhang bezien, beter met elkaar verbonden Anderzijds sterkere wisselwerking groen blauw rood: meer gedifferentieerde aanpak, meer accent op ontwikkelingen ipv bestaand gebruik en landschapsbeeld - Uitwerking concept groenblauwe delta? Randstad 2040

9 2. Sterkere wisselwerking groen blauw rood
- Groentekorten opheffen + Niet alleen ‘groen’ maar ook landbouw, landschap, natuur en milieu- en waterkwaliteit - Specifieke aandacht internationaal beschermde natuur (Natte As, duingebieden, flanken Heuvelrug) - Planologische bescherming + Transitie landbouw (agrarisch landschaps- en natuurbeheer in Nationale Landschappen, beïnvloedingsgebieden Natura 2000, Rijksbufferzones) - Groene woonmilieus selectief ontwikkelen waar lage landschappelijke kwaliteit - ‘Metropolitaan park’? Randstad 2040

10 3. Wat internationaal sterk is, sterker maken
Vele uitwerkingen, maar wat is nu wel of niet de samenhang in de Randstad? Enerzijds beperkte samenhang tussen stadsregio’s Anderzijds samenhang infrastructuur betekenis overige Randstad (en Nederland) als achterland van de Noordvleugel Mate van sturing Rijk op greenports? Verlichting ruimtedruk Randstad door uitplaatsing functies (bv. glastuinbouw) Randstad 2040

11 3. Toekomst van Schiphol Vasthouden aan bouwbeperkingen rond Schiphol
Luchthavenstructuur in samenhang beschouwen: ook regionale luchthavens Productdifferentiatie en uitplaatsing deel Schiphol? Onzekerheden groot (homecarrier kan wegvallen) Nederland Later Binnen huidige contouren 2040 geen ruimte 40% vraag Uitplaatsing deel Schiphol (verplaatst Lelystad) levert belangrijke bijdrage aan vermindering geluidgehinderden (-30%) Randstad 2040

12 4. Krachtige duurzame steden …
Verdichten en bundelen Kosten op korte en op langere termijn kunnen leiden tot verschillende inzichten Regionale verschillen Woonwensen, geluidhinder, luchtkwaliteit, groen Veel groen-blauwe rondom steden Randstad Op lange termijn nemen beheerslasten sterk toe en wordt bundelen/ verdichten goedkoper Actualisatie verdichtings- en uitlegbehoefte niet los te zien van geld: afbouw BLS en ISV? Randstad 2040

13 4. … en bereikbaarheid Beprijzen noodzaak voor bereikbaarheid; verdere investeringen bekijken binnen die randvoorwaarde Na 2020 onzekerheid mobiliteitsgroei Bereikbaarheid te verbeteren door nabijheid (bundelen/ intensiveren) Bereikbaarheidsbaten verdichten/ bundelen groter dan van pakket Nota Mobiliteit 14,5 mld (bij TM-ruimtedruk) Bereikbaarheids’ladder’ toepassen: 1. Verdichten en bundelen 2. Beprijzen 3. Uitbreiden infrastructuur Samenhang in MIRT en beprijzing Randstad 2040

14 Conclusie Samenhang Robuustheid ruimteclaims
Verstedelijking en bereikbaarheid: financiering verdichting, km-beprijzing Beleid, uitvoering en handhaving Ruimte en sociaal-economisch, woningmarktproblematiek Robuustheid ruimteclaims Meer aandacht robuustheid/ no regret (bv. omvang ruimteclaims, aanleg infra) Relatie ruimtelijk en sociaal-economisch beleid, woningmarkt Consequenties accentverschillen steden Als structuurvisiestatus, dan uitvoeringsparagraaf vele uitwerkingstrajecten; Wro-structuurvisiestatus ‘zelfbindend’ voor Rijk? Randstad 2040

15 Randstad 2040

16 Randstad 2040

17 Randstad 2040

18 Randstad 2040


Download ppt "Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google