De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Schuiven met waterdoelen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Schuiven met waterdoelen”"— Transcript van de presentatie:

1 “Schuiven met waterdoelen”
tekst “Schuiven met waterdoelen” Actief in gebiedsontwikkeling Actieprogramma Water en Ruimte 31 januari 2011

2 Doel en opzet presentatie
Gebiedsvoorbeeld met actieve rol Binnen gebied 3 proces-sporen bewandeld - organisatie eigen RO-kolom Aan de hand van een gebiedsvoorbeeld

3 Diesdonk e.o. UP: regelmatig vergeten in de beginperiode (veel moeite moeten doen)

4 Diesdonk: November 2010

5 Opgaven in het gebied een belangrijke wateropgave+beekherstel
“Ruit” rond Eindhoven locatiekeuze van een regionaal bedrijventerrein (intensieve) recreatieve ontwikkelingen Spelers: Provincie, gemeenten, waterschap, RWS, SRE, agrariërs, bewoners, bedrijven, terreinbeheerders

6 Opgaven zijn bijeen te brengen – hoe?
Inzet 3 sporen Opgaven zijn bijeen te brengen – hoe? Advies- en beleidsbeïnvloedingsspoor Creatieve spoor  ontwerpen Initiatiefspoor  planvorming waterberging Nu terugkijken en gezien dat het gewerkt heeft. 1.  vroegtijdige betrokkenheid bij RO-plannen van anderen

7 1 Advies- en beleidsbeïnvloedingsspoor
2001: streekplan 2004: reconstructieplannen met waterberging 2005: uitwerking streekplan met bedrijventerreinen 2005: bestuurlijk “Regionaal Planningsoverleg” 2001: betrokken want realisatie dat streekplan en uitwerking daarvan richtinggevend zou zijn voor beekdalen 2004: incl. waterberging op no-regret locatie 2005: in of grenzend aan beekdal bedrijventerreinen, zonder definitieve keuze – maar zat waterberging in de weg?

8 1 Advies- en beleidsbeïnvloedingsspoor
2005: stuurgroep locatiekeuze woningbouw en bedrijventerreinen 2006: stuurgroep “Ruit Eindhoven” 2009: MIRT-gebiedsagenda 2010: brede gebiedsontwikkeling ”Brainport-Oost” 2005: UP leidend t.o.v. Reco-plan in stedelijke regio! Dus in RPO – vanwege beschermen beekdal onzekerheid bedrijventerrein. 2005: MEROS 2006: toen al 25 jaar discussie over – realisatie dat grote effecten op waterdoelen 2009: Met daarin Ruit, MEROS en ook o.a. DHZ, Deltaprogramma 2010: (geïnitieerd vanuit MIRT-gebiedsagenda) 2010: Vanwege integraliteit gebiedsontwikkeling ook groen-blauwe opgave – eindelijk (na eerder veel aandringen) bestuurlijk betrokken bij groen-blauwe-recreatieve opgave Eindhoven-Helmond

9 verkenning meervoudig ruimtegebruik bij waterberging Diesdonk (2006)
2 Creatieve spoor verkenning meervoudig ruimtegebruik bij waterberging Diesdonk (2006) Water+ruimte-atelier Helmond e.o. (2010) Georganiseerd door Aa en Maas. 9

10 principes van waterberging in het gebied en op hoger schaalniveau
2 Creatieve spoor Doelen: principes van waterberging in het gebied en op hoger schaalniveau ontwerpideeën voor functiecombinaties i.r.t. stedelijke dynamiek uit de procedures stappen Vormen: gebiedsbezoek, interviews, ontwerpsessies Doelen gezamenlijk met deelnemers bepaald

11 Beelden (2006)

12 Resultaat (2006) Getrapte waterberging i.c.m. bedrijventerrein.
Praatplaatje voor bestuurders/ambtenaren Nog geen ruimtelijke keuzes (want is niet rol waterschap)!

13 (2010) W+R atelier Helmond e.o.
Start vanuit Lagenbenadering Deelnemers: Asten, Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Provincie, SRE, DLG + Deltares (namens Rijk) Ontwerpers: NovioConsult (proces) i.s.m. Robbert de Koning landschapsarchitecten (ontwerp) + DLG (ontw.) 13

14 Resultaat: proces Analyse en beelden 14

15 W+R atelier Helmond e.o. Beelden 15

16 W+R atelier Helmond e.o. Greep uit resultaten – (kort door de bocht vertellen). 16

17 Wat levert het creatieve spoor op?
Wat levert het ontwerp op? Besef tijdelijkheid waterberging Functiecombinaties Input voor toekomstige uitwerking plannen Proces Los van de procedures Actief schetsen = over je eigen grenzen heen mogen kijken = leuk! 4e: input Brainport-Oost (bestuurlijk ook handige “praatplaatjes”), input Diesdonk (input locatiekeuze, ontwerp, combi bedrijventerrein met waterberging kan!), input eigen ruimtelijke visie-ontwikkeling waterschap. 17

18 3 Planvorming waterberging
De wateropgave: 1,2 miljoen m3 in 2015 139 ha (“ruimtelijke reservering”) Instrumenten: MER, bestemmingsplan, projectplan voor inrichting

19 3 Planvorming waterberging
MER: toch nog alternatieven locatiekeuze Ondanks locatie al in Reco-plan benoemd.

20 3 Planvorming waterberging
Plangrenzen MER waterberging = plangrens MER locatiekeuze bedrijventerreinen MER-alternatief: meer waterberging combi met bedrijventerrein Conclusie MER: géén knelpunten tussen waterberging en bedrijventerrein én functiecombinaties mogelijk VKA: “landbouwalternatief” (met ruimte voor toekomstige ontwikkelingen) Belangrijke keuzes 1e: functiestrijd tussen waterberging en bedrijventerrein voorbij 3e: kwaliteit van het beekdal een belangrijk aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van de groenstructuur op het bedrijventerrein

21 Borging van waterbelangen in RO Zichtbaarheid van het waterschap
Totaalsom spoor 1, 2 en 3 Borging van waterbelangen in RO Zichtbaarheid van het waterschap Water als breekijzer voor integraliteit ontwikkelingen Waterschap als verbinder/facilitator (niet alléén water) Wat levert het op? 21

22 Borgen waterbelangen in RO
Hoe doen we dit ? RO-kolom bij Aa en Maas: Bestuurder Strategisch adviseur (vrij) (1 fte) Beleidsadviseurs (2 fte) Watertoetsers (5 fte) Projectleiders inrichting Vergunningverleners / Relatiebeheerders Borgen waterbelangen in RO Vb achtergronden: Dijkgraaf – Oud-gedeputeerde (milieu) Strategisch adviseur (schuift bijv. aan bij de B5) – manager bij woningbouwcorporatie Beleidsadviseurs – Planologie/Fysische Geografie Watertoetsers – mix van verschillende achtergronden (groen, planologie, civ. Technisch etc.) Allemaal één doel: borgen waterbelangen in RO

23 Waar doen we dit ? Structuur Water en Ruimtelijke Ordening Ruimte Tijd
Europees / landelijk toekomst MIRT Nota Ruimte Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering Gebiedsagenda Brabant Structuurvisie RO / Provinciaal Waterplan Verordening Ruimte NBr Deelprogramma’s Regionale samenwerking / Regionaal ruimtelijk overleg Waterbeheerplan Regionaal / bovenlokaal Alle personen in de RO-kolom dragen bij aan deze producten op verschillend schaalniveau. De producten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uitgangspunten watertoets Gemeentelijke structuurvisies Gemeentelijke waterplannen Gebiedsproces Bestemmingsplannen, projectbesluiten (her)inrichten, uitvoeren, beheer & onderhoud vandaag lokaal

24 Vragen?


Download ppt "“Schuiven met waterdoelen”"

Verwante presentaties


Ads door Google