De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst en verweesd verder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst en verweesd verder"— Transcript van de presentatie:

1 Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst en verweesd verder
11 september 2013 Anton van Leeuwen Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst en verweesd verder

2 Uitvoeringsovereenkomst - 1
Verzekeringsovereenkomst: Verzekeringsrechtelijke opzegbepalingen (art. 7:940 lid 2 en 4 en art. 7:977 lid 1 BW) toepasselijk? Duurovereenkomst; bepaalde/onbepaalde tijd?

3 Uitvoeringsovereenkomst - 2
Kan pensioenuitvoerder opzeggen (art. 7:977 lid 1BW)? Geldt in geval van uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd art. 7:940 lid 2 BW? Werkgever heeft opzeggingsmogelijkheid art. 7:940 lid 4 BW.

4 Uitvoeringsovereenkomst - 3
Beëindigingsvoorwaarden opnemen als pensioenuitvoerder verzekeraar is (art. 25 lid 1 aanhef en onder h Pw). Voorbeeld Uitvoeringsovereenkomst Pensioenfederatie gaat uit van uitvoeringsovereenkomst voor bepaalde tijd.

5 Opzegging uitvoeringsovereenkomst onbepaalde tijd - 1
Overeenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar (HR 28 oktober 2011, NJ 2012/685 en HR 14 juni 2013, NJ 2013/341). Eisen van redelijkheid/billijkheid kunnen i.v.m. aard van de overeenkomst en de omstandig-heden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is als een zwaarwegende grond bestaat.

6 Opzegging uitvoeringsovereenkomst onbepaalde tijd - 2
Werkgever kan uitvoeringsovereenkomst niet zomaar opzeggen: de belangen van deelnemers, slapers en pensioengerechtigden zijn aan de orde; de aard van de overeenkomst veronderstelt een grote mate van zekerheid. De belanghebbenden mogen er van uitgaan dat de opzegging in ieder geval geen negatieve consequenties heeft voor de pensioenregeling.

7 Opzegging uitvoeringsovereenkomst onbepaalde tijd - 3
In geval van opzegbaarheid kan aan de volgende knoppen gedraaid worden: verlenging opzegtermijn; betaling (schade)vergoeding.

8 Mogelijkheden/gevolgen opzegging uitvoeringsovereenkomst
Casuïstisch onder meer afhankelijk van inhoud uitvoeringsovereenkomst. Uitlegmethode? Alcatel-uitspraak: Haviltexnorm, literatuur: als belangen van (ex)deelnemers aan de orde zijn: cao-norm.

9 Positie pensioenfonds
Art. 105 lid 2 Pw. Bijstortingsverplichting. Vergoeding schade/misgelopen voordeel? Financiering voorwaardelijke indexatie?

10 Afwikkeling financiële verplichtingen werkgever (Alcatel-uitspraak 11 oktober 2012, PJ 2012/211)
Vordering kosten gerelateerd aan opbouw pensioen na opzegging? Na opzegging gekapitaliseerde vordering? Relevantie financiële nood pensioenfonds na opzegging? Rol herstelplan.

11 Aansprakelijkheid werkgever na opzegging
Zouden (ex-)deelnemers bij werkgever kunnen aankloppen als pensioenfonds na opzegging in financiële nood geraakt?

12 Verweesd fonds Na opzegging geen actieve deelnemers -> slapend fonds. In Pw geen onderscheid tussen actief en slapend fonds.

13 Bestuur slapend fonds Geen bijzondere wettelijke bepalingen m.b.t. bestuur slapend fonds. Onafhankelijk bestuursmodel? Hoe zit het met samenstelling belanghebbendenorgaan? (zie art b lid 2 jo art. 100 lid 1 t/m 5 en art. 102 Pw).

14 Verplichtingen slapend fonds
De informatie- en administratieve verplichtingen duren onverminderd voort. Als de opzegging er aantoonbaar toe leidt dat deze kosten niet meer volledig gedekt zijn, heeft fonds dan vordering?


Download ppt "Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst en verweesd verder"

Verwante presentaties


Ads door Google