De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OGW en vakmanschap: het belang van een goede (aan)sturing

Verwante presentaties


Presentatie over: "OGW en vakmanschap: het belang van een goede (aan)sturing"— Transcript van de presentatie:

1 OGW en vakmanschap: het belang van een goede (aan)sturing
Juliette Vermaas

2 Opbouw presentatie Vakmanschap en OGW Wat is OGW?
Wat vraagt OGW van de schoolleiding? Succesfactoren voor samen OGW 5. Huiswerk 

3 1. Vakmanschap en OGW OGW heeft vaak nog een negatieve klank:
Kost veel tijd, komt er bij Alleen maar focus op cijfers Negatief voor pedagogisch klimaat Maar: praktijkvoorbeelden laten zien wat de ‘lusten’ zijn van OGW voor de eigen ontwikkeling en die van de leerling: vakmanschap versterken!

4 5 Kenmerken van vakmanschap
Bevlogenheid Rand-voorwaarden Proces Inhoud Kennis & Ervaring Resultaat-gericht Geen toets- en afrekencultuur, maar open bespreek- en aanspreek cultuur, leerwinst centraal!! Uitdagend & Doelgericht Klassen-management

5 Onderzoek: Hattie & Marzano
Inspirerend en gepassioneerd onderwijs Hogere verwachtingen van jezelf/van elkaar Kennis: van vak, van leerproces, van analyse De evaluatie van leerresultaten gebruiken om jezelf en leerlingen te verbeteren

6 Conclusie: = Opbrengstgericht werken!
Het stellen van hogere doelen/verwachtingen, het bijhouden van de studievoortgang en het geven van feedback draagt meest bij aan leerwinst en aan welzijn van leerlingen! Les sluit beter aan bij leerontwikkeling Leerling wordt uitgedaagd Leerling merkt dat hij vooruit gaat = Opbrengstgericht werken!

7 2. Wat is OGW? Opbrengstgericht werken is het: systematisch en
doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.’

8 Doel OGW Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te kijken: Hogere verwachtingen/doelen stellen Feedback geven Gebruik van metingen om ontwikkelingen te volgen van leerling/docent Consequenties verbinden aan de analyses: bijsturen/verbeteren Hierdoor bijdrage leveren aan school-ontwikkeling en verantwoording: Gerealiseerde leerwinst inzichtelijk maken Beter onderbouwde verantwoording over wat effectief is in de klas

9 Samen OGW Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. OGW biedt hiervoor een systematische aanpak: zes bouwstenen en negen stappen. OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Leerlingen en ouders Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers

10 Zes bouwstenen van OGW Zonder een gerichte visie en beleid op OGW,
Zonder planmatige sturing van leidinggevenden, zonder docenten die het onderwijsproces opbrengstgericht vormgeven, zonder de juiste instrumenten om prestaties te meten, zonder de benodigde kennis en vaardigheden en zonder een opbrengstgerichte cultuur… … zal OGW niet in de school gedijen!

11 9 stappen van OGW een visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan, de visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen, op basis hiervan het onderwijs in richten, sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-) afspraken met docenten/leerlingen, hiertoe de vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) continu meten, deze analyseren (in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar), de resultaten verklaren (waar ligt het aan?), de resultaten bespreken door feedback te geven aan en te krijgen, op basis van de feedback de activiteiten/werkwijze bijstellen.

12 3x3=10! model 9 stappen die op alle drie de niveaus in de school (locatieleiding, teamleiding, docenten) van belang zijn en samen leiden tot stap 10: een opbrengstgerichte school! Gaat om het systematisch inbedden van deze stappen in de organisatie NB: ontwikkeling Meetlat!!

13 De Meetlat OGW Dit is een instrument om in beeld te brengen in welke mate OGW al in de school aanwezig is. Bestaat uit de zes bouwstenen en de negen stappen. Geeft inzicht in de volgende vragen: Zitten we allemaal op dezelfde lijn wat betreft het doelgericht werken aan hogere prestaties? Hebben wij de juiste normen voor de resultaten op toetsen? Zijn die voor iedereen duidelijk en ambitieus genoeg? Wat vertellen de resultaten mij over de leerlingen, de methode en mijn instructie?

14 3. Wat vraagt OGW van de schoolleiding?
Het juiste opbrengstgerichte klimaat scheppen waarin de docenten en de leerlingen optimaal kunnen presteren door: 1. Planmatige aanpak 2. OGW-cultuur. Geen toets- en afrekencultuur, maar open bespreek- en aanspreek cultuur, leerwinst centraal!!

15 Ad 1. Planmatige aanpak Plan: Samen niet-onderhandelbare doelen vaststellen en vastleggen in resultaatafspraken (wat ga je bereiken, hoe ga je dat meten, wanneer is het resultaat bereikt?)

16 Check: Sturen m. b. v. beschikbare instrumenten en informatie
Check: Sturen m.b.v. beschikbare instrumenten en informatie. Wat zijn je sturingsknoppen? Rendement onderbouw • Basisschooladviezen • Plaatsing • Determinatie • Zittenblijven • Cito-toetsen • PTO-toetsen • Kwaliteit onderwijsproces • Kwaliteit docenten •Landelijke diagnostische toets eind OB Rendement bovenbouw • Slagingspercentage • Zak/slaagregeling • Examenprogramma's • Kwaliteit schoolexamens SE-CE • Examenprogramma's/curriculum CE-cijfers

17 Act: Verbeteren o.b.v. feiten en analyses: risico’s voorspellen, bijsturen en beslissingen nemen
NB: Nieuwe toezichtkader geeft bestuur actieve sturende rol bij: het inschatten van risico’s, het aansturen van verbeteringen op risicovolle scholen, het bevorderen van vakmanschap in de klas.

18 Ad 2. Een opbrengstgerichte cultuur
Hoge doelen en verwachtingen van jezelf/elkaar Structureel analyseren Verbeteren: actie! ->open en veilige cultuur voor reflectie en feedback -> Hoe realiseer je dat? Geen toets- en afrekencultuur, maar open bespreek- en aanspreek cultuur, leerwinst centraal!!

19 4 stappen: Docenten mee laten denken bij doelen en realiseren OGW: gezamenlijk eigenaarschap! Meer (directief) sturen op resultaten en op planmatig werken Samenwerking en afstemming realiseren binnen secties en met ouders Openheid en feedback stimuleren Geen toets- en afrekencultuur, maar open bespreek- en aanspreek cultuur, leerwinst centraal!! Meer directieve sturing: afspraken maken en monitoren Resultaatgericht vergaderen: cijfers analyseren!

20 4. Succesfactoren voor samen OGW
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor visie, doelen, resultaatafspraken: vakmanschap! OGW-cultuur: docenten en leerlingen hebben hoge verwachtingen van zichzelf en van elkaar open en heldere communicatie, onderling en naar leerlingen en ouders: feedback! Planmatige aanpak (obv resultaten) tot in het klaslokaal Samenwerking en afstemming: ontwikkeling tot lerende gemeenschap, keuzes o.b.v. feiten!

21 Tips voor de schoolleiding
Weet als schoolleiding wat je kan met OGW en draag dat uit! Creëer bewustwording en betrokkenheid bij docenten Stel hogere doelen en werk deze uit in leerlijnen Zorg voor een planmatige en gerichte sturing Volg de resultaten en analyseer deze op diverse niveaus Werk aan een OGW-cultuur en investeer in vaardigheden om dit te realiseren!

22 5 sturingsknoppen OGW Determinatie Organisatie Toetsbeleid
Determinatie OGW Organisatie Toetsbeleid Geen toets- en afrekencultuur, maar open bespreek- en aanspreek cultuur, leerwinst centraal!! Actieve sturing Kwaliteit docenten & leidinggevenden

23 In dit kader: inspectie-onderzoek
Wat is de kwaliteit van leraren in relatie tot de onderwijskwaliteit? Krijgen docenten de ruimte en faciliteiten om gericht aan de verbetering van het onderwijs te werken? Benutten docenten de geboden ruimte om gericht aan de ontwikkeling/verbetering van het onderwijs en aan zichzelf te werken? Door: Evaluatie van opbrengstgegevens en onderwijsleerproces Ontwikkeling van bekwaamheden en competenties

24 5. Huiswerk  Invullen Meetlat Hoe ver zijn wij met OGW als
sectie/vakgroep/leerjaar/school? Waar willen we samen naar toe? Hoe gaan we dat realiseren? Wat vraagt dit van onze kwaliteitszorg? -> Concrete afspraken!


Download ppt "OGW en vakmanschap: het belang van een goede (aan)sturing"

Verwante presentaties


Ads door Google