De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet verbetering Poortwachter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet verbetering Poortwachter"— Transcript van de presentatie:

1 Wet verbetering Poortwachter

2 Wet verbetering Poortwachter
Hoe werkt uitvoering van, en controle bij re-integratie? Hoe beschouwen wij de wet poortwachter. Welke richtlijnen hanteert UWV. Casuïstiek uit de praktijk geeft weer hoe de beleidsregels toegepast worden. Doel van de wet is en is altijd geweest: hervatting in eigen of passende arbeid in het bedrijf. Bij de eerste invoering was het voor alle partijen nog niet geheel duidelijk wat er verwacht werd. Het RIV leek soms meer en papieren tijger dan een instrument t.b.v. de verhoging van arbeidsparticipatie. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en gaan we met elkaar steeds meer handelen in de geest van de wet en de dus de bedoelingen hierachter. Toch blijkt het soms lastig om; alle goede inzet ten spijt; daadwerkelijk een inschatting te kunnen maken van wat nu verlangd wordt van de werkgever en de werknemer maar ook: welke middelen er toe kunnen bijdragen om het slagen van de re-integratie te vergroten of een sanctie te voorkomen. Deze sessie is bedoeld om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. De theorie zal, gezien de deelnemers die we hier aantreffen, grotendeels bekend zijn. Ik doel dan op het proces RIV en de tijdlijnen waarbinnen e.e.a. geregeld moet zijn. Aan de hand van casuïstiek willen we de verdieping maken. Ook zullen wederzijdse verplichtingen en voorzieningen een onderdeel vormen. Wet verbetering Poortwachter

3 Onderwerpen Poortwachter -re-integratieverslag -sanctiebeleid Rollen
-Artsen -Arbeiddeskundige Ter lering en vermaak - Hoe toetst UWV -hierbij horend Sanctiebeleid (en hoe te herstellen) Deskundigenoordelen en voorzieningen t.b.v. behoud arbeidsgeschiktheid. Wet verbetering Poortwachter

4 Stappen in re-integratie
Is de werknemer geschikt voor het eigen werk? Zo neen, is het eigen werk passend te maken? Zo neen, is er ander passend werk bij de eigen werkgever? Zo neen, dan inzet spoor twee! Zodra noodzaak zich voordoet … Geen mogelijkheden eigen werkgever bij eerstejaarsevaluatie Spoor één loopt door … Start spoor 2 <6 weken na onderkenning Aanpassing van het werk op gebied van taken, uren, rooster Ander passend werk middels begeleiding, voorziening (jobcoach) Wat is passend? Indien er twijfel is, dan altijd een deskundigenoordeel aanvragen. Zodra (gemotiveerd) duidelijk is, dat er geen mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, dan meteen spoor 2 inzetten. Ook als spoor 1 erg lang gaat duren, of als het twijfelachtig is, dan spoor 2 inzetten. Beter een dubbel traject dan compleet kansen missen. Let wel: ook bij inzetten van spoor2 mogen kansen in spoor 1 niet onbenut blijven! Wet verbetering Poortwachter

5 Verplichtingen werkgever
Art 7:658a BW: Verplicht om maatregelen te nemen opdat de medewerker eigen of andere passende arbeid kan verrichten (behoud, herstel, bevordering) Arbodienst of re-integratiebedrijf Inrichting werk Inschakeling bij andere werkgever (spoor twee) Werknemer kan verplichtingen vorderen. Inrichting werk: - arbeidsverdeling, aanpassing arbeidsplaats, inrichting, hulpmiddelen, productiemethoden en werkwijzen, planning etc voor zover dit redelijkerwijs verlangd kan worden. Onderzoeks- motiverings- en sanctioneringplicht. Genoemde verplichtingen gelden voor de duur van het dienstverband. Voor ERD-ers gedurende de duur van de re-integratieplicht . Na de eerste twee ziektejaren bent u als eigenrisicodrager maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. In totaal kan die periode dus twaalf jaar duren. De medewerken kan de verplichting vorderen desnoods via kantonrechter (eerst DO). Als vast i komen te staan dat er intern geen mogelijkheden zijn voor passende arbeid is het doen van aanpassingen e.d. niet vereist. 9DO )? Wet verbetering Poortwachter

6 Verplichtingen werknemer
Art. 7:660a BW: meewerken aan voorstellen gericht op re-integratie - Aanvaarden redelijk aanbod - Aanpassing aan functie - Meewerken aan re-integratiebevorderende activiteiten Mogelijkheid tot stopzetting loon of ontslag. -Redelijk aanbod: werk passend binnen mogelijkheden van WN - Aanpassen functie: Medewerker dient zich zoveel mogelijk aan te passen aan de voorwaarden die horen bij het werk en in beginsel betekent dit dat dezelfde arbeidstijden en omstandigheden gelden als voor een andere, gezonde medewerker. Uiteraard steeds binnen de geldende FML. Advies BA op zijn plaats. Indien uitvoering conform gezonde gelijke de re-integratie in de weg staat dan zal er alsnog een aanpassing gevergd worden - opstellen, bijstellen en evalueren verslag; herstel niet belemmeren, gehoor geven aan oproepen arbodienst etc. Stopzetting loon en ontslag: Als WN geen passende arbeid aanvaard is werkgever niet gehouden tot doorbetalen van loon; In het ergste geval geldt zelfs dat het ontslagverbod tijdens ziekte er niet meer is: Werkgever dient dit dan in bij kantonrechter. De weigering tot aanvaarding passende arbeid vormt dan nog onvoldoende reden tot ontslag maar wel de mogelijke reden hierachter. DO! Wet verbetering Poortwachter

7 Beoordeling “Inhoud” RIV
Uitgangspunten Redelijkheid Resultaat Kansen gemist Beoordeling op: Voorschriften van WvP en Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar Medische aspecten Arbeidsdeskundige aspecten Diverse richtlijnen voorhanden naast Wvp en beleidsregels. Denk ook aan NVAB en stecr Medische aspecten: - is voorzien in adequate begeleiding met beoogd doel toename mogelijkheden? -is er sprake geweest van adequate behandeling naar medische maatstaven? Is de beoordeling van de ba plausibel? - is nagegaan of door bepaalde training of revalidatie of begeleiding mogelijkheden konden worden vergroot Arbeidsdeskundige aspecten: Zijn de (on)mogelijkheden in relatie tot mogelijkheden voldoende in beeld gebracht en helder? -Zijn de mogelijkheden tot herplaatsing en aanpassing voldoende onderzocht? -is rekening gehouden met vaardigheden en eigenschappen en is daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot aanvullende training en opleiding? -zijn er mogelijkheden onderzocht t.b.v. passend werk bij andere werkgever zo nodig door middel van scholing? Wet verbetering Poortwachter

8 Loonsanctie en reparatie
Als re-integratie-inspanningen onvoldoende: (niets/onvoldoende gedaan; te laat iets gedaan; het verkeerde gedaan) Deugdelijke gronden (kunnen uw argumenten ‘de toets der kritiek’ doorstaan?) Benoeming activiteiten en bevredigend resultaat verslag van uw herstelactiviteiten UWV geeft < 3 weken oordeel over de herstelactiviteiten Indien akkoord, dan sanctie 6 weken na deze beslissing opgeheven en WIA-claimbeoordeling in behandeling genomen Deugdelijke grond Bijvoorbeeld: Er is pas vier maanden na advies van de ba een traject gestart of een ad ingeschakeld. Reden die wg hiervoor aanvoert is nieuwe P&O manager en overdracht taken. Dit is geen deugdelijke grond. Benoeming activiteiten en resultaat: Bijvoorbeeld: alsnog spoor twee 2 inzetten met als resultaat: loonwaarde van tenminste 65% of hervatting in werk dat aansluit bij mogelijkheden en de arbeid is structureel van aard Wet verbetering Poortwachter

9 Relatie duurzaam geen arbeidsmogelijkheden en loonsactie
GDM Tijdelijk geen mogelijkheden gedurende wachttijd Tijdelijk geen mogelijkheden moment van beoordeling: richtsnoer 3 maanden Rol van de verzekeringsarts plausibiliteit Rol van de arbeiddeskundige; kansen gemist Marginale mogelijkheden Indien men echter voor de rechter komt te staan geldt dat ‘het niet hebben laten verrichten van een DO’ kan leiden tot een afwijzing van de vordering. Arbeidsrecht advocaat: DO = “toegangskaartje voor de zaak” en vormt een onderdeel voor het trekken van de uiteindelijke conclusie mits zorgvuldig verricht. 9dus bijv. hoor en wederhoor toegepast). Wet verbetering Poortwachter

10 Richtlijnen werkwijzers en protocollen
Sociaal / medische richtlijnen, werkwijzers en protocollen Nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten Gemotiveerd afwijken Urenbeperking Deugdelijke grond NB Er is een verschil tussen werknemers en werkgeversvoorzieningen. Allen beogen echter het doel: Behoud c.q. herstel van arbeidsgeschiktheid. Voorziening is altijd een noodzakelijk middel afwijkend van hetgeen regulier is. Het Onderwerp is steeds onderhevig aan veranderingen: stand der techniek. In de praktijk betekent dit soms dat voorzieningen in het verleden wel vergoed werden maar nu niet meer. Bijv. elektronische pallettruck in magazijn of een goede bureaustoel. ER IS GEEN DREMPELBEDRAG MEER! Zie word document voor uitleg voorzieningen Wet verbetering Poortwachter

11 Rol Verzekeringsarts Uitgangspunten Aard en ernst van de klachten
Herstelgedrag Belemmeringen Werkhervatting Wat zijn de functionele mogelijkheden Is verder herstel te verwachten Overleg met derden Zie uitwerking op papier (is casus M. Retrae rap ad 21 juli 2009) Hernia; operaties in oktober 2007 en februarin 2008 Vanaf mei tot september 2008 uitbreidend in adm. werk (medewerker binnendienst). Advies BA in mei: laat onderzoek naar ander passend werk verrichten Dec 2008: Administratieve functie nu niet passend want het is te commercieel en dt ligt mevrouw niet zo. Oplossing die gekozen wordt is spoor twee: mw mag gebruik maken van het internet. Geen RIB of begeleiding o.i.d. Wet verbetering Poortwachter

12 Rol Arbo arts Deskundige op gebied van werkadvies
Strikt medische informatie Begeleiding en advisering Wat als is uw arbo arts en de huisarts verschillen van mening? Conclusie in dec 2008 kort door de bocht: - Ze werkte al sinds mei 2008 in de functie - Er was een vacature! - er is niet onderzocht of zij te scholen was in commerciële vaardigheden - Er is niet onderzocht of de functie inhoud angepast had kunnen worden _er is parallel ook geen adequaat spoor twee ingezet. Wet verbetering Poortwachter 12 12

13 Verzekeringsarts versus bedrijfarts
Referentie kader Afstand tot de klant Advisering en begeleiding Oordelen Wet verbetering Poortwachter 13 13

14 Spanningsveld? GBM Urenbeperking Marginale mogelijkheden Mogelijkheden
Invoering van de Wvp en het daadwerkelijk onder de knie krijgen van wat dit in de praktijk betekent gaat niet zonder slag of stoot. Alle partijen hebben van elkaar moeten leren en doen dit nog steeds. Zowel werknemers, werkgevers, arbodiensten, UWV en haar medewerkers, advocaten, rechters etc.etc. begeven zich in dit veld en hebben de afgelopen jaren van elkaar geleerd. Ik durf te stellen dat er een toenemende sprake is van bewustzijn t.a.v. de re-integratieverantwoordelijkheid en van samenwerking tussen alle betrokkenen. Dit vertaalt zich naar steeds meer duidelijkheid over wat gewenst en verwacht wordt. Er worden minder ‘fouten’ gemaakt. Door kennis te delen is deze toegenomen. Dit komt ons allen 9de maatschappij) ten goede. Wet verbetering Poortwachter

15 Rol Arbeidsdeskundige
Focus op werk Passendheid van het werk Kansen gemist? Is er sprake van een arbeidsconflict Is er sprake van belastbaarheid Welke functies komen voor in de organisatie. Kunnen functies worden aangepast Loonwaarde Belastbaar en werkt niet? Hoe ziet spoor 2 eruit NB: deze bijlagen komen niet aan bod tijdens de presentatie (indien tijd over mogelijk alleen de tabel) maar dienen wel aan de te verstrekken kopieën te worden toegevoegd. Graag wel opnemen zodat de presentator terplekke zelf kan bepalen hoe of wat. Wet verbetering Poortwachter

16 Tijdlijn WIA Beslistermijn 10 weken Aanvr.VWT Besliss.VWT AGU SMO RDG
1e ziektedag 42e week, ziekmelding 44e week, alertering evaluatie & re-integratie 86e week, attendering +/- 90e week, ontvangen aanvraag, evt. RIV RDG (beschikking) 102e week 104e week, einde wachttijd 68 Beslistermijn 10 weken Aanvr.VWT 78 Besliss.VWT Processchema eerste twee jaar gevisualiseerd a.d.h.v. tijdlijn. Controleren Aanvraag/RIV Afkortingen AGU= Adittionele Gegevensuitvraag BT = Beslistermijn EWT = Einde wachttijd RDG = Recht, duur en grondslag RIV = Re-integratieverslag SMO = Sociaal Medisch Oordeel VWT = verkorte wachttijd AGU SMO RDG Re-integreren Wet verbetering Poortwachter

17 Opbouw re-integratieverslag
Week 6: Probleemanalyse Week 8: Plan van Aanpak Minimaal een keer per zes weken: evaluatie (bijstelling)? Rond week 52: Eerste jaarsevaluatie Week 86-90: Actueel oordeel/ eind evaluatie/ mening werknemer Week 86-90: Indienen aanvraag WIA met re-integratieverslag bij UWV NB: Deze sheet even snel laten passeren. Dit wordt bekend verondersteld bij de deelnemers! Probleemanalyse: De arbo- of bedrijfsarts brengt in kaart wat de situatie van de werknemer is, welke beperkingen hij heeft en wat dit betekent voor zijn mogelijkheden om te werken. In de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts een advies aan de werkgever en de werknemer t.a.v. het Plan van Aanpak. De probleemanalyse is dus in feite een opmaat voor het opstellen van het Plan van Aanpak. De bedrijfsarts stelt bij de probleemanalyse ook medische informatie op. Deze informatie verstrekt de bedrijfsarts aan de werknemer wanneer deze de WIA aanvraag in moet dienen. De medische informatie gaat in principe niet naar de werkgever. Dat Plan van Aanpak dient in de 8e week te worden opgesteld. Werkgever en werknemer maken samen o.b.. de probleemanalyse een plan van aanpak. Welk einddoel streven zij na en langs welke stappen willen zij dit bereiken? Welke middelen worden eventueel ingezet, denk bijvoorbeeld aan een training of therapie. Minimaal 1 x per 6 weken wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd. Dit moet worden vastgelegd. Als het Plan van Aanpak wegens niet behaalde stappen of doelen aangepast moet worden, dient een Bijstelling bij het Plan van Aanpak te worden opgesteld. Het is heel belangrijk om je ervan bewust te zijn, dat het oorspronkelijk gesteld einddoel gewijzigd moet worden. Wacht daar niet te lang mee! Wanneer je te lang vast houdt aan een onhaalbaar doel, loop je onnodige vertraging op. De 1e jaars evaluatie is bedoeld als opschudmoment. Als re-integratie in het 1e spoor nu nog niet gelukt is, wordt het hoog tijd om het 2e spoor in te zetten. Uiterlijk week 91 dient de aanvraag WIA samen met het re-integratieverslag te worden ingediend bij UWV. Bijlagen die niet mogen ontbreken is het actueel oordeel, dat de bedrijfsarts opstelt bij de probleemanalyse, de eindevaluatie van werkgever en werknemer en de mening van de werknemer. Wet verbetering Poortwachter

18 Wet verbetering Poortwachter
18

19 Wet verbetering Poortwachter

20 Wet verbetering Poortwachter

21 Informatie UWV www.uwv.nl www.werk.nl
UWV telefoon werkgevers 0900 – 92 95 UWV telefoon werknemers 0900 – 92 94 Wet verbetering Poortwachter


Download ppt "Wet verbetering Poortwachter"

Verwante presentaties


Ads door Google