De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regels bij rijksinfra

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regels bij rijksinfra"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regels bij rijksinfra
Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra 7 juni 2011 Carola Verbeek

2 Inhoud Inleiding Nieuwe wetgeving Voorbeeld: bouwen langs hoofdweg
Toekomstige ontwikkelingen

3 Overzicht milieuthema geluid
Inleiding Overzicht milieuthema geluid 3

4 Bronnen rijksinfrastructuur
Inleiding Bronnen rijksinfrastructuur Rijkswegen: wegen in beheer van het rijk in het beheer van het rijk aan te leggen wegen Hoofdspoorwegen 4

5 Geluidsbelasting Inleiding Gemiddeld geluidsniveau over een jaar LDEN
(eenheid = dB) 5

6 Inleiding Geluidhinder 6

7 Inleiding Slaapverstoring 7

8 Ruimtelijke afweging Inleiding People Planet Welzijn Klimaat
Gezondheid Leefbaarheid Veiligheid Planet Klimaat Water Natuur Profit Welvaart Winst Mobiliteit Bedrijvigheid Wonen 8

9 Ruimtelijke afweging en geluid
Inleiding Ruimtelijke afweging en geluid Belangrijkste milieudossiers bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling Bron: Kennisdocument ‘Omgaan met milieu en duurzaamheid bij vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wat ontwikkelaars moeten weten!’ van Bouwfonds Ontwikkeling 9

10 Samenvatting Inleiding Rijksinfrastructuur is belangrijke geluidbron
Geen afname van hinder en slaapverstoring Toename mobiliteit en compactere bouw -Milieuaspect geluid in ruimtelijke afweging belangrijk 10

11 Nieuwe wetgeving (swung-1)
Waarom nieuwe wetgeving? Wet geluidhinder biedt onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de groei van het verkeer Doelstelling nieuwe wetgeving: -Grenzen aan onbeheerste groei van geluidsbelastingen door toename verkeer -Woningen en andere geluidsgevoelige objecten beter beschermen Voor rijksinfrastructuur 11

12 Wetsvoorstel Nieuwe wetgeving Drie pijlers:
Beheersen geluidsbelastingen Reduceren hoge geluidsbelastingen (sanering) Reductie geluidproductie door bevorderen bronmaatregelen 12

13 Pijler 1: Beheersen geluidsbelastingen
Nieuwe wetgeving Pijler 1: Beheersen geluidsbelastingen Beheersen door invoeren Geluid Productie Plafonds (GPP) GPP’s leggen bovengrens vast voor geluidproductie -GPP is hoeveelheid geluid op referentiepunten Wegbeheerder moet geluidproductie naleven (elk jaar monitoren) 13

14 Pijler 1: Geluidproductieplafonds
Nieuwe wetgeving Pijler 1: Geluidproductieplafonds Referentiepunten: -50 meter van de weg -100 meter van elkaar -4 meter hoog 14

15 Pijler 1: Geluidproductieplafonds
Nieuwe wetgeving Pijler 1: Geluidproductieplafonds 15

16 Pijler 1: Vaststellen geluidproductieplafonds
Nieuwe wetgeving Pijler 1: Vaststellen geluidproductieplafonds Bestaande wegen en spoorwegen: heersende situatie werkruimte 1,5 dB (uitzonderingen in AMvB) 16

17 Pijler 1: Geluidregister
Nieuwe wetgeving Pijler 1: Geluidregister Databank bevat gegevens over elk GPP zoals: -laatste besluit waarbij GPP is vastgesteld/gewijzigd -ligging van referentiepunten -brongegevens (intensiteiten, snelheden, typen weg of spoor en afschermende voorzieningen) Openbaar en voor iedereen elektronisch toegankelijk Akoestische randvoorwaarden voor gemeenten; gebruik brongegevens verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen 17

18 Geluidproductieplafonds - rollen
Nieuwe wetgeving Geluidproductieplafonds - rollen Wetgever: -vaststellen wet- en regelgeving -vaststellen geluidproductieplafonds -beheer geluidregister Wegbeheerder: -opstellen saneringsplan -naleving geluidproductieplafonds Gemeente: -belanghebbende bij GPP wijziging -gebruik geluidregister bij ontwikkelingen langs hoofdweg 18

19 Beoordelingskader ruimtelijke afweging
Bouwen langs hoofdweg Beoordelingskader ruimtelijke afweging Activiteit rijksinfrastructuur Bouwen langs hoofdweg Aanleg van hoofdweg Fysieke wijziging van hoofdweg Ruimtelijke inpassing Tracéwet Wro, Wabo Indien nodig Tracéwet of spoedwet wegverbreding 19

20 Bouwen langs hoofdweg Bouwen langs hoofdweg
Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger: -Wet geluidhinder (ook voor overige wegen) 20

21 Aandachtsgebied zone Wet geluidhinder
Bouwen langs hoofdweg Aandachtsgebied zone Wet geluidhinder 21

22 Akoestisch onderzoek Bouwen langs hoofdweg
Gebruik brongegevens geluidregister (intensiteiten, snelheden, typen weg of spoor en afschermende voorzieningen) 22

23 Bepalen geluidsbelasting
Bouwen langs hoofdweg Bepalen geluidsbelasting ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde 23

24 Afwegingskader Wet geluidhinder
Bouwen langs hoofdweg Afwegingskader Wet geluidhinder Voorkeursgrenswaarde Afwijken (“Hogere waarde”) is mogelijk tot een hoogst toelaatbare geluidbelasting mits: maatregelen onvoldoende doeltreffend of niet kunnen vanwege stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 24

25 ≤ voorkeursgrenswaarde
Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde 25

26 Maatregelen Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde
≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde Geluidscherm 26

27 Verzoek tot verlaging GPP
Bouwen langs hoofdweg Verzoek tot verlaging GPP Overdrachtsmaatregelen nodig voor realisatie ontvangers Verzoek tot verlaging plafond op basis van effect maatregelen Berekening effect door beheerder geluidregister Aanvraag tot verlaging Afspraken over uitvoering, beheer en onderhoud maatregelen Opname maatregelen in geluidregister Verlaging GPP 27

28 Overgangsrecht Bouwen langs hoofdweg
-Bestemmingsplan en bijbehorende hogere waarde: overgangsrecht bij ter inzage legging binnen 12 maanden na invoering -Omgevingsvergunning tot afwijken van bestemmingsplan: overgangsrecht bij aanvraag binnen 3 maanden na invoering 28

29 Aanleg hoofdweg Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger:
-Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (overige wegen Wet geluidhinder) Stappen: Weg opnemen in geluidplafondkaart Akoestisch onderzoek geraamd toekomstig gebruik minimum akoestische kwaliteit beoordeling geluidsbelasting ontvangers Toetsen aan voorkeursgrenswaarden Bij overschrijding: treffen doelmatige maatregelen Vaststellen GPP op referentiepunten 5. Opnemen in geluidregister 29

30 Fysieke wijziging hoofdweg
Geluidproductieplafonds -Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (overige wegen Wet geluidhinder) Stappen: Berekening geluidproductie na wijziging Toetsen aan geluidproductieplafonds Binnen GPP: geen probleem Overschrijding GPP: doelmatige geluidmaatregelen 30

31 Toekomstige ontwikkelingen
Swung-2: Provinciale wegen: plafondsystematiek Gemeentelijke wegen: ander systeem Afzonderlijk hogere waarde besluit verdwijnt Normstelling voor geluidsgevoelige objecten 31

32 Samenvatting Samenvatting
Rijksinfrastructuur is belangrijke geluidbron Geluid van weg- en railverkeer kan leiden tot geluidhinder en slaapverstoring Geluidproductieplafonds brongericht – einde aan onbeheerste groei In ruimtelijke afweging blijft akoestische kwaliteit belangrijk 32

33 Meer informatie en vragen
Informatie Handreiking RO & Milieu Subsite Geluid 33


Download ppt "Nieuwe regels bij rijksinfra"

Verwante presentaties


Ads door Google