De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen welzijn op het werk

2 Wettelijke basis Wet van 4 augustus 1996
artikel 4, §1 Wet van 24 juli 1987 betreffende uitzendarbeid Artikel 19, derde lid, 2° Artikel 26, eerste lid

3 Betrokken partijen Uitzendbureau arbeidsovereenkomst Uitzendkracht
Artikel 19, eerste lid wet uitzendarbeid Gebruiker

4 De werkpostfiche = voor werkpost of functie waarvoor gezondheidstoezicht verplicht is DUS voor veiligheidsfunctie functie met verhoogde waakzaamheid activiteit met welbepaald risico activiteit verbonden aan voedingswaren

5 Een (model van) WPF Doel : inlichtingen verstrekken betreffende beroepskwalificatie en specifieke kenmerken van de werkpost of functie streven naar kwaliteit en volledigheid versterking van de informatie-uitwisseling tussen de 3 partijen

6 Wie moet WPF opstellen? INVULLEN door gebruiker/inlener
samenwerking met preventieadviseur-arbeidsgeneesheer samenwerking met preventieadviseur van interne dienst advies van het comité

7 Werkpostfiche Vermeldingen door gebruiker
Uniek identificatienummer + datum van invullen ervan zijn gegevens Beschrijving eigenschappen werkpost of functie Onmiddellijke toepassing van maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming Aanduiding van verplichting tot gezondheidstoezicht Aanduiding van de aard van de werkpost of activiteit Aard specifiek risico Aard van de werkkledij/PBM

8 Werkpostfiche Vermeldingen door uitzendbureau
Zijn gegevens en datum afgifte van kopie aan uitzendkracht Gegevens van de uitzendkracht (naam, voornaam, kwalificatie) Verworven opleiding Vorm = vrij Voorbeeld van WPF + handleiding beschikbaar op website P&I ! Minimale inhoud = vastgelegd in bijlage I Gegevensuitwisseling tussen uitzendbureau en gebruiker gebeurt op meest aangewezen manier

9 Informatie-uitwisseling
WPF luik A GEBRUIKER *Invullen samen met PA interne dienst + PA-AG *Bijhouden voor : persoon belast met onthaal PA interne dienst PA-AG TWW *Advies comité UITZENDBUREAU Invullen luik B Bijhouden voor : PA-AG TWW kopie WPF aangevuld met luik B UITZENDKRACHT

10 Benaming en codes Verwijzing in model naar codes zoals aangegeven op (tools en goede praktijken- werkpostfiche enkel voor uitzendarbeid) = codes voor activiteit met welbepaald risico zoals vermeld in M.B. 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

11 Bedoeling van de codes Waarom codes voor activiteit met welbepaald risico? Verzamelnaam voor 3 verschillende gezondheidsrisico’s wegens : Risico’s door blootstelling aan fysische, biologische of chemische agentia; Risico’s door mentale of lichamelijke belasting (bv. manueel hanteren van lasten, nacht- en ploegenarbeid); Risico’s door psychosociale belasting (bv. stress, geweld)

12 Bedoeling van de codes Gezondheidsrisico’s specificeren
Belangrijk voor kennen van precieze aard van de gezondheidsbeoordeling Belangrijk voor geven van eensluidende informatie naar uitzendbureau toe (moet verficatie van geschiktheid doen) Noodzakelijk voor praktische bruikbaarheid van de centrale gegevensbank

13 Benamingen en codes Codes in MB van 9 juni 2010
reeds gekend en toegepast door EDPB wettelijke verplichting

14 Gezondheidstoezicht Uitzendbureau :
Nagaan arbeidsgeschiktheid + geldigheidsduur voor werkpost of functie Via raadpleging centrale gegevensbank Gegevens uitzendkracht Gegevens uitzendbureau Info inzake medische geschiktheid Naam arbeidsgeneesheer + bevoegde preventiedienst Bijzondere categorie van werknemer Aard werkpost/activiteit Aard risico’s Duur geschiktheid Inentingen

15 Gezondheidstoezicht Doel centrale gegevensbank
Opvolging van gezondheidstoezicht toelaten Nutteloze herhalingen van gezondheidsbeoordelingen vermijden Uitwisseling gegevens vergemakkelijken Beheer centrale gegevensbank Centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid Vastleggen modaliteiten voor opstellen, werking, controle, bewaring van en toegang tot gegevens

16 Gezondheidstoezicht Gezondheidstoezicht/inentingen nodig
Formulier ‘verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers’ + kopie werkpostfiche (voor gezondheidsdossier) Beslissing via formulier voor de gezondheidsbeoordeling = verplichting voor uitzendbureau Gebruiker moet nagaan of uitzendkracht medisch geschikt werd verklaard vòòr begin van tewerkstelling

17 Gezondheidstoezicht Wie?
Principe : bevoegde preventiedienst van uitzendbureau Afwijking : uitzendbureau met kantoren in verscheidene gemeenten : 1 EDPB per kantoor mogelijk

18 Uitvoering gezondheidstoezicht
Formulier verzoek om gezondheidstoezicht + kopie WPF uitzendbureau uitzendkracht 1 3 Formulier verzoek om gezondheidstoezicht + kopie WPF kopie FGB kopie FGB 3 2 PA-AG externe dienst UB 3 Verklaring en duur van de arbeidsgeschiktheid Centrale gegevensbank kopie WPF Kopie FGB 3 Gezondheidsdossier UK

19 Gezondheidstoezicht Afwijking
Gezondheidsbeoordeling kan worden uitgevoerd door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van bevoegde preventiedienst van de gebruiker Verantwoordelijkheid voor uitvoering blijft bij uitzendbureau Tarief voor prestaties vastleggen in contract tussen EDPB en gebruiker

20 Verdeling van de verplichtingen
Uitzendbureau Vragen aan gebruiker om WPF in te vullen indien risico’s + actualiseren Verantwoordelijk voor uitvoering gezondheidstoezicht/inentingen Bijhouden van ingevuld exemplaar WPF Afgeven ingevuld exemplaar WPF aan uitzendkracht + toelichting WPF ter beschikking houden van arbeidsgeneesheer en TWW Uitvoeren gezondheidstoezicht i.k.v. moederschapsbescherming Nagaan of inhoud WPF beantwoordt aan realiteit (cfr. H.IV, afdeling 2 welzijnswet)

21 Verdeling van de verplichtingen
Gebruiker Verantwoordelijk voor welzijn op de plaats van het werk Vergewissen van bijzondere beroepskwalificatie van uitzendkracht Bv. diploma, getuigschrift Levering werkkledij/ PBM + zorgen voor onderhoud Nagaan medische geschiktheid Spontane raadplegingen In samenwerking met preventiedienst

22 Verdeling van de verplichtingen
Hoofdstuk IV, afdeling 2 welzijnswet : Uitzendbureau moet weigeren uitzendkracht ter beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat deze zijn verplichtingen opgelegd door de wet welzijn en de wet uitzendarbeid ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft

23 Verdeling van de verplichtingen
Hoofdstuk IV, afdeling 2 welzijnswet Gebruiker moet diensten van uitzendbureau weigeren waarvan hij kan weten dat het zijn verplichtingen opgelegd door de wet welzijn en de wet uitzendarbeid ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft

24 Organisatie van de kosten

25 Vragen, suggesties? Mailen kan naar :


Download ppt "Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering."

Verwante presentaties


Ads door Google