De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfbelasting Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfbelasting Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL."— Transcript van de presentatie:

1 Erfbelasting Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

2 wanneer, waarover en wie
Programma voorstellen wanneer, waarover en wie geen testament wel testament vrijstellingen tarieven aandachtspunten Programma Erfbelastingscan.NL

3 voorstellen Jan Bouma 1965 Accountantskantoor ( ) Bank ( ) Zelfstandig ondernemer ( ) Voorstellen: Wie is Jan Bouma, historie en ervaringen Erfbelastingscan.NL

4 Overledene woont in Nederland
Wanneer? Overledene woont in Nederland of Overledene is Nederlander en overlijdt binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het buitenland is verhuist. Als iemand in Nederland woont op het moment dat hij komt te overlijden, dan hebben zijn erfgenamen met erfbelasting te maken. De nationaliteit van de overledene doet hier niet toe. Erfbelastingscan.NL

5 Overledene woont in Nederland
Wanneer? Overledene woont in Nederland of Overledene is Nederlander en overlijdt binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het buitenland is verhuist. Om te voorkomen dat mensen in het zicht van overlijden naar het buitenland gaan verhuizen en hiermee de fiscale claim konden omzeilen, is nog een extra bepaling toegevoegd. Deze extra bepaling heeft alleen betrekking op Nederlanders. Alleen als zij langer dan tien jaar geleden zijn geëmigreerd, kan de Nederlandse fiscus geen claim meer op het vermogen leggen. Ook hierbij is het moment van overlijden weer bepalend. Als iemand na tien jaar weer naar Nederland terug verhuist en hij of zij komt te overlijden, dan is de nalatenschap alsnog belast in Nederland. Erfbelastingscan.NL

6 Overledene woont in Nederland
Wanneer? Overledene woont in Nederland of Overledene is Nederlander en overlijdt binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het buitenland is verhuist. Erfbelastingscan.NL

7 Waarover ? Het vermogen van de overledene wat op de sterfdatum aanwezig is. & een aantal fictieve bezittingen De erfbelasting wordt berekend over het hele vermogen wat van de overleden was. Maar dat niet alleen. Naast het vermogen kan een aantal fictieve zaken als vermogen aangemerkt worden. Hier kan o.a. gedacht worden aan uitkeringen van levensverzekeringen, vermogen waarvan de overledene het vruchtgebruik heeft, bepalingen in de huwelijkse voorwaarden ed. Erfbelastingscan.NL

8 Wie ? De belasting moet betaald worden door diegene die recht heeft op de nalatenschap. De nalatenschap wordt verdeeld over de erfgenamen. Elke erfgenaam moet hierbij over zijn eigen aandeel erfbelasting betalen. Opmerking: Als nalatenschap wordt verdeeld en een van de erfgenamen ziet af van zijn nalatenschap wordt deze nalatenschap over de andere erfgenamen verdeeld. Hierdoor zal niet minder belasting betaald moeten worden. Voorbeeld van maitresse. Erfbelastingscan.NL

9 Geen testament aanwezig
verdeling Erfbelastingscan.NL

10 Geen testament aanwezig
Samenstelling familie: vader moeder Voor de uitwerking ga ik uit van een gezin met vader, moeder en twee dochters. Vader en moeder zijn in gemeenschap van goederen getrouwd Kind 1 Kind 2 Erfbelastingscan.NL

11 Geen testament aanwezig
Aanwezig vermogen: Woning Eur Auto Eur Boot Eur Geld Eur Inboedel Eur Totaal vermogen ouders Eur Bij gemeenschap van goederen is het aandeel van de overledene 50%: Eur Het vermogen van vader en moeder bestaat uit een woning, auto, boot en wat geld. De totale waarde van het vermogen is Eur Doordat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd hebben ze elke een vermogen van Eur Erfbelastingscan.NL

12 Geen testament aanwezig
Vermogen Eur Begrafeniskosten Eur Nalatenschap Eur Vader heeft geen begrafenisverzekering afgesloten. De kosten van de begrafenis moeten zelf betaald worden. Afhankelijk van de wijze waarop de begrafenis wordt uitgevoerd lopen de kosten van een begrafenis op tot Eur Eur 7.000 Deze kosten worden in mindering gebracht op de waarde van de nalatenschap, waardoor de nalatenschap zelf bedraagt. Erfbelastingscan.NL

13 Geen testament aanwezig
Vader komt als eerste te overlijden. (blijkt statistisch) Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke regeling van toepassing. Deze wettelijke regeling houdt in dat al de bezittingen naar de partner gaan. Deze kan hierdoor zelf over de bezittingen beschikken. De waarde van de bezittingen is de partner aan de boedel verschuldigd. Hierdoor bestaat de boedel alleen op een vordering op moeder. Erfbelastingscan.NL

14 Geen testament aanwezig
Schuld Eur verdeling Erfbelastingscan.NL

15 Geen testament aanwezig
Partner en kind hebben elk recht 1/3e deel: Eur Nalatenschap Eur Vervolgens wordt de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld. De erfgenamen zijn de partner en de twee kinderen. Elke erfgenaam heeft recht op 1/3e deel van de nalatenschap is Eur Erfbelastingscan.NL

16 Geen testament aanwezig
Schuld van Eur Schuld van Eur De schuld die moeder had aan de boedel wordt omgezet in een bedrag wat zij zelf erft en een bedrag wat zij aan haar twee kinderen schuldig is. Door het overlijden van haar man krijgt de vrouw een schuld van Eur aan elk van haar kinderen. Deze schuld kunnen de kinderen niet opeisen. Pas als moeder is overleden krijgen zij het bedrag van hun erfdeel uitbetaald (mits het nog aanwezig is). Voor de erfbelasting wordt wel per kind berekend hoeveel erfbelasting zij moeten betalen. Dit bedrag moet door de partner betaald worden en kan in mindering gebracht worden op de schuld die zij aan de kinderen heeft. Erfbelastingscan.NL

17 Geen testament aanwezig
Waarde bezittingen Eur Schuld aan kind 1 van Eur Schuld aan kind 2 van Eur Vermogen partner: Eur Schuld van Eur Schuld van Eur Het totale vermogen bij overlijden was Eur Hiervan zijn de kosten van de begrafenis betaald (Eur 6.000), waardoor het totale vermogen Eur bedraagt. Moeder krijgt een schuld aan de beide kinderen van Eur , waardoor haar eigen vermogen Eur wordt. Erfbelastingscan.NL

18 Geen testament aanwezig
Waarde bezittingen Eur Uitbetalen schuld aan kind 1: Eur Uitbetalen schuld aan kind 2: Eur Eigen vermogen partner: Eur En hoe nu als moeder komt te overlijden? Erfbelastingscan.NL

19 Geen testament aanwezig
En hoe nu als moeder komt te overlijden? Vermogen partner: Eur Erfbelastingscan.NL

20 Geen testament aanwezig
Vermogen partner: Eur Begrafeniskosten: Eur Nalatenschap: Eur De schuld welke moeder aan de kinderen had kan afgelost worden. Over deze aflossing is geen erfbelasting verschuldigd, omdat dit al betaald is op het moment toen vader kwam te overlijden. De nalatenschap van moeder wordt nu evenredig over de twee kinderen verdeeld. Aandeel nalatenschap Eur Aandeel nalatenschap Eur Erfbelastingscan.NL

21 Wel een testament aanwezig
verdeling Erfbelastingscan.NL

22 Als een testament opgesteld wordt kan zelf bepaald worden hoe het vermogen wordt verdeeld
Bij een testament kan zelf bepaald worden hoe het vermogen wordt verdeeld. Erfbelastingscan.NL

23 Legitieme portie Kinderen 50% van waar ze wettelijk recht op hebben
Binnen 5 jaar na overlijden aanspraak op maken Wettelijke verdeling: Eur Legitieme portie: Eur De kinderen kunnen een beroep doen op hun legitieme portie. De partner heeft geen recht op een legitieme portie Het legitieme portie is de helft van de waarde waar ze bij een normale verdeling recht op kunnen hebben. Als er in het verleden schenkingen zijn gedaan, welke invloed hebben op het legitieme portie, kan dit verrekend worden. Let hierbij ook weer op de 50% regel. Als een kind vijf jaar na overlijden geen aanspraak op zijn legitieme portie heeft gemaakt, komt zijn recht hierop te vervallen. Erfbelastingscan.NL

24 Wat is de waarde van de nalatenschap ?
In het algemeen: wat het waard is Uitzondering: onroerend goed WOZ waarde jaar van overlijden of: WOZ waarde opvolgend jaar Renteovereenkomst / vruchtgebruik is van belang voor de fiscale verdeling van de nalatenschap. De waarde van de nalatenschap wordt bepaald naar de feitelijke omstandigheden. Al de bezittingen en de schulden op overlijdensdatum moeten worden vastgesteld op grond van wat het op dat moment waard is. In deze waarderingssystematiek is een uitzondering en die heeft te maken met onroerend goed. Als er sprake is dat onroerend goed tot de nalatenschap behoort, is niet de werkelijke waarde van toepassing, maar de vastgestelde WOZ waarde. Hierbij mag naar keuze de WOZ waarde van het jaar van overlijden worden gebruikt, of de WOZ waarde van het jaar na overlijden. De erfgenamen zijn na het overlijden nieuwe belanghebbenden bij de woning geworden. Als zij van mening zijn dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld kunnen zij bij de gemeente een nieuwe beschikking aanvragen voor de vaststelling van de WOZ waarde. Als zij het niet eens zijn met deze nieuw vastgestelde waarde, dan hebben zij na vaststelling zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Doen ze dat niet, dan verspelen zij hun rechten en staat de WOZ waarde onherroepelijk vast. De fiscale waarde van het aandeel in de nalatenschap wordt verder beinvloed door de rentekeuze die gemaakt wordt. Een rentekeuze kan door de erfgenamen worden gemaakt en moet binnen acht maanden na overlijden worden vastgesteld. Erfbelastingscan.NL

25 Vruchtgebruik renteovereenkomst
Wettelijk 6 % rente Lagere vergoeding leidt tot vruchtgebruik Waardering afhankelijk van leeftijd vruchtgebruiker. Verdeling vermogen op basis van testament of op basis van de wet, waarbij de langstlevende partner een schuld krijgt aan de kinderen. De belastingdienst gaat er van uit dat over deze schuld 6% rente betaald / bijgeschreven wordt. Als dit percentage lager is, is er sprake van vruchtgebruik bij de langstlevende partner. De hoogte van het vruchtgebruik is afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker/ langstlevende partner. Hoe langer de partner (statische) nog leeft, hoe hoger de waarde van het vruchtgebruik. Fiscaal wordt hierdoor het aandeel van de nalatenschap voor de partner hoger en de waarde van de nalatenschap van de kinderen lager. Erfbelastingscan.NL

26 Invloed rentekeuze Erfbelastingscan.NL Schuld van Eur 50.000
Uitgangspunt: rentevergoeding 0% waarde vruchtgebruik waarde bloot eigendom Leeftijd partner 64 jaar (10) Eur Eur Leeftijd partner 70 jaar (7) Eur Eur Leeftijd partner 78 jaar (5) Eur Eur Rentekeuze kan binnen 8 maanden na overlijden nog plaatsvinden. Ter illustratie de uitwerking van het vruchtgebruik op het voorbeeldgezin. Moeder had een schuld van Eur aan elk van haar kinderen. Als zij hierover geen rente verschuldigd is, wordt deze Eur opgedeeld in een deel vruchtgebruik en een deel bloot eigendom. Zo als u in dit voorbeeld kunt zien “erft” het kind fiscaal hierdoor een lager bedrag. Let op: Als moeder t.z.t. komt te overlijden, valt het vruchtgebruik vrij. Er kan Eur aan het kind worden uitbetaald. Over dat bedrag is geen erfbelasting verschuldigd. Als wel een rente wordt overeengekomen heeft dit tot gevolg dat de schuld welke moeder aan de kinderen heeft elk jaar toeneemt. De schuld van Eur is door rentebijschrijving na vijf jaar gegroeit naar Eur Als bij het overlijden van moeder vervolgens deze Eur wordt uitbetaald, hoeft over dat bedrag geen belasting betaald te worden. Het stil staan bij de rentekeuze kan derhalve interessant zijn. Erfbelastingscan.NL

27 Vrijgestelde bedragen voor erfbelasting
Partner minimaal Eur maximaal Eur Kinderen Eur Kleinkinderen Eur Ouders Eur Overige mensen Eur ANBI (algemeen nut beogende instelling) onbeperkt Als je dan een nalatenschap krijgt, hoef je niet over het hele bedrag erfbelasting te betalen. Voor verschillende groepen mensen zijn er bedragen vrijgesteld van erfbelasting. De grootste vrijstelling ligt open voor de partner. De hoogte van de vrijstelling van de partner is minimaal Eur en maximaal Eur Het is derhalve lucratief om als partner aangemerkt te worden. De voorwaarden om als partner aangemerkt te worden is: Gehuwden Twee ongehuwde mensen mits Beide meerderjarig Op het zelfde adres ingeschreven (behoudens verpleeghuis) Notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting (Dit is niet nodig als er meer dan vijf jaar voor overlijden onafgebroken op het zelfde woonadres zijn ingeschreven). Geen bloedverwanten via rechte lijn van elkaar zijn Minimaal zes maanden voor overlijden al aan de eisen hebben voldaan (bij schenking twee jaar) Er kan maar sprake zijn van een partner. Bloedverwanten in de eerste graad die wel aan de overige voorwaarden voldoen en waarvoor een mantelcompliment is toegekend wordt wel als partner aangemerkt (mantelzorgers). Geen partner bij aanvraag echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Erfbelastingscan.NL

28 Partnervrijstelling Gehuwden Niet van tafel en bed gescheiden
Geen verzoek tot echtscheiding ingediend Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

29 Partnervrijstelling Ongehuwden: Beiden meerderjarig
Op zelfde adres zijn ingeschreven Notarieel samenlevingscontract met zorgverplichting, tenzij 5 jaar samenwonend Geen andere partner hebben Geen ouders- kinderen Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

30 tenzij mantelzorg compliment aangevraagd
Partnervrijstelling Ongehuwden: Geen ouders- kinderen tenzij mantelzorg compliment aangevraagd Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

31 Tarief erfbelasting Partner 10% 20% Kinderen 10% 20%
Belast bedrag: tot Eur over het meerdere Partner 10% 20% Kinderen 10% 20% Kleinkinderen 18% 36% Ouders 30% 40% Overige mensen 30% 40% De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de verkrijger. Let er op dat als via het testament geld nagelaten wordt aan bv een broer of zuster, en deze broer of zuster al op leeftijd is, het misschien fiscaal aantrekkelijker is om dit geld na te laten aan de neven en nichten. Of bv als eigen kinderen al op leeftijd zijn, misschien (deels) nalaten aan kleinkinderen? Erfbelastingscan.NL

32 Verschuldigde belasting (met vruchtgebruik)
nalatenschap: Eur Eur vruchtgebruik Eur PM vrijstelling: Eur Eur belast: Eur Eur Erfbelasting: Eur Eur Vervolgens wordt de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld. De erfgenamen zijn de partner en de twee kinderen. Elke erfgenaam heeft recht op 1/3e deel van de nalatenschap is Eur Erfbelastingscan.NL

33 Verschuldigde belasting (zonder vruchtgebruik, zelfde jaar overlijden)
nalatenschap: Eur Eur rente effect: (0 jaar) vrijstelling: Eur Eur belast: Eur Eur Erfbelasting: Eur Eur Vervolgens wordt de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld. De erfgenamen zijn de partner en de twee kinderen. Elke erfgenaam heeft recht op 1/3e deel van de nalatenschap is Eur Erfbelastingscan.NL

34 Verschuldigde belasting (zonder vruchtgebruik, overlijden na 5 jaar)
nalatenschap: Eur Eur rente effect: (5 jaar) Eur vrijstelling: Eur Eur belast: Eur Eur Erfbelasting: Eur Eur Vervolgens wordt de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld. De erfgenamen zijn de partner en de twee kinderen. Elke erfgenaam heeft recht op 1/3e deel van de nalatenschap is Eur Erfbelastingscan.NL

35 Waarover ? Het vermogen van de overledene wat op de sterfdatum aanwezig is. & een aantal fictieve bezittingen De erfbelasting wordt berekend over het hele vermogen wat van de overleden was. Maar dat niet alleen. Naast het vermogen kan een aantal fictieve zaken als vermogen aangemerkt worden. Hier kan o.a. gedacht worden aan uitkeringen van levensverzekeringen, vermogen waarvan de overledene het vruchtgebruik heeft, bepalingen in de huwelijkse voorwaarden ed. Erfbelastingscan.NL

36 Aandachtspunten Erfbelastingscan.NL

37 Aandachtspunten Vruchtgebruik
Woning verkocht aan kinderen en mag u dit zelf blijven gebruiken? Geld op papier geschonken? Alleen van toepassing als overeenkomst is gesloten met de partner of verwanten tot en met de vierde graad Alleen van toepassing op situatie tot ½ jaar voor overlijden Erfbelastingscan.NL

38 Aandachtspunten Levensverzekeringen
wie betaalde de verzekeringspremie en wie krijgt de uitkering? Erfbelastingscan.NL

39 Huwelijkse voorwaarden
Aandachtspunten Huwelijkse voorwaarden Verschil in vermogen tussen beide echtgenoten Verrekening vermogen bij overlijden? Erfbelastingscan.NL

40 Bedrijfsvermogen Speciale vrijstelling geldig voor iedereen ??
Aandachtspunten Bedrijfsvermogen Speciale vrijstelling geldig voor iedereen ?? Erfbelastingscan.NL

41 Waardestijgingen door overlijden Recht van belanghebbenden
Aandachtspunten Waardestijgingen door overlijden Recht van belanghebbenden Erfbelastingscan.NL

42 Speelmogelijkheden Gebruik vrijstelling kleinkinderen?
Partner mede erfgenaam of alleen (vrucht) gebruik van nalatenschap? Is rentekeuze nog mogelijk? Huwelijkse voorwaarden nog actueel? Schenkingsplan aanwezig? Erfbelastingscan.NL

43 Vragen ? Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

44 Vragen morgen: info@erfbelastingscan.nl Erfbelastingscan.NL
Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

45 Het einde komt altijd onverwacht
Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

46 Eigen vermogen en AWBZ Erfbelastingscan.NL
Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

47 Maximale eigen bijdrage 2013
Eigen vermogen en AWBZ Maximale eigen bijdrage 2013 Hoge eigen bijdrage: Eur 2.189,20 per maand Lage eigen bijdrage: Eur 797,80 per maand Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

48 Eigen vermogen en AWBZ Tot en met 2012 Alleen gebaseerd op inkomen
Vanaf 2013 Gebaseerd op inkomen en vermogen Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

49 Bijdrage op basis van inkomen: (globaal)
Eigen vermogen en AWBZ Bijdrage op basis van inkomen: (globaal) Fiscaal inkomen minus inkomstenbelasting minus bedrag voor ziektekostenverzekering Minus zakgeld (ca. Eur 6.000) => Te betalen eigen bijdrage AWBZ Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

50 Eigen vermogen en AWBZ Extra bijdrage op basis van vermogen
Vermogen waarover inkomstenbelasting betaald wordt in de fiscale box 3 Vermogen van twee jaar terug (bijdrage 2013 is gebaseerd op vermogen per 1 januari 2011) Extra eigen bijdrage is 8% van dit vermogen Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

51 Eigen vermogen en AWBZ Aspecten bij dit vermogen
eigen woning (vrij, tenzij) boedelschulden / vruchtgebruik (belast) belastingvrije vermogen (Eur ) Extra belastingvrij vermogen; afhankelijk van pensioenhoogte (Eur 0; Eur ; eur ) Alleen betrekking op box 3 Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

52 De AWBZ komt ook onverwacht
Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

53 Erfbelastingscan.NL Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL


Download ppt "Erfbelasting Presentatie over Erfbelasting Erfbelastingscan.NL."

Verwante presentaties


Ads door Google