De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘t Schrijverke “Teamonderwijs Op Maat”

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘t Schrijverke “Teamonderwijs Op Maat”"— Transcript van de presentatie:

1 ‘t Schrijverke “Teamonderwijs Op Maat”
Presentatie informatieavond Groep 1 t/m 3 (2013/2014) Dinsdag 28 mei 2013

2 Toen ik het afgelopen weekend op You Tube een geschikt filmpje voor de opening van deze avond wilde zoeken, typte ik in: “21st century teaching” Ik werd overspoeld met diverse filmpjes, presentaties en lezingen. Allen met grotendeels dezelfde strekking en velen door bekende namen uit de onderwijswereld. Er was zoveel om uit te kiezen dat ik nauwelijks een keuze kon maken. Wat zegt dit ons?

3 Augustus 2010 De start van de uitvoering van het proces was spannend:
m.b.t. Medewerkers: Nieuwe werkwijze, nieuwe denkpatronen Leerlingen: Je wilt alleen stappen nemen die de leerlingen vooruit helpen Ouders/verzorgers: Die bepalen met hun keuzes het bestaansrecht van de school Bestuur: Het bestuur is eindverantwoordelijk

4 Opbrengsten tot nu toe * Uitstroomgegevens groep 8 (2012/2013)
Met de verwachting dat de uitstroom conform het landelijk gemiddelde is (zo is onze populatie m.b.t opleidingsniveau van ouders opgebouwd) stroomt iets meer dan het landelijk gemiddelde uit naar havo/vwo * Inspectierapport De inspectie kijkt met enthousiasme naar de ontwikkelingen: Ziet veel mooie kansen Is tevreden over de eindopbrengsten en de ambities Komt pas over 4 jaar terug voor een nieuwe kwaliteitsmeting Erkent dat het klassikaal onderwijs zijn langste tijd heeft gehad * Tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers De tevredenheidspeilingen (febr 2013) geven bij leerlingen en ouders aan dat zij tevreden zijn over de school. Het ontwikkelingsproces heeft niet geleid tot een afname van het leerlingenaantal. Voor de medewerkers geldt dat er een hoge arbeidsethos heerst en een laag ziekteverzuim * Bestuur Het bestuur heeft vertrouwen in de ontwikkelingen van ‘t Schrijverke: De school krijgt ruimte om de nodige aanpassingen op personeelsgebied te maken Het bestuur komt regelmatig kijken en biedt ondersteuning waar nodig Het bestuur geeft aan in de toekomst geen klassikale schoolgebouwen meer te willen

5 Enige feiten (1) Algemeen
1. Sinds de overgang van kleuterschool/lagere school naar basisschool worstelen scholen met de overgang van de kleuters naar het klassikale van groep 3. Voor leerlingen een enorm verschil 2. De opbouw van het klassikale onderwijs is gericht op “lopende banden” (lesstof en leerkracht staat centraal) vanuit de gedachten van een eeuw geleden en niet op “Passend Onderwijs’ waarbij de leerling centraal staat 3. Het Nederlands onderwijs doet het in Europa goed met de resultaten van de minst begaafde leerlingen, maar blijft achter in resultaten van de hoogst begaafde leerlingen. Waar heeft de focus gelegen? 4. De kennis in de wereld verdubbelt zich steeds sneller 5. Onze kinderen zullen zich moeten instellen op een leven lang leren

6 Enige feiten (2) ‘t Schrijverke
1. De uitstroom van groep 8 richting Voortgezet Onderwijs geeft ons reden om veel aandacht te besteden aan de gemiddeld tot meerbegaafde leerling, aangezien dit een groot percentage betreft. 2. Minimaal 15% van de leerlingen van groep 3 heeft moeite met het volgen van het leesproces en zou eigenlijk meer herhaling nodig hebben

7 Organisatie Unit 1, groep 1 t/m 3 (1)
Op hoofdlijn Groep 4 betrekt het Schansbos als onderdeel van unit 2 De Drie Ballonnen heeft het plan per sept 2013 te gaan starten met een afdeling 0-4 jarigen (aan de Toverberg 3-4) Schooljaar 2013/3014: Toverberg 3-4 Schooljaar 2014/2015: Toverberg 1-2 Augustus 2015: Groep 1 t/m 8 en 0-4 jarigen Toverberg 3-4

8 Organisatie Unit 1, groep 1 t/m 3 (2)
Schooljaar 2013/2014 Start met 2 Instroomgroepen en 3 basisgroepen 2/3 5 Fulltime banen aan leerkrachten en de inzet van een onderwijsassistent ( 0,6 tot 1,0 aan FTE) In november /december wordt gekeken of de leerlingontwikkeling (aantallen) de inzet van extra personeel nodig heeft voor het resterende deel van het schooljaar

9 Opzet basisgroepen (1) Iedere basisgroep heeft een vaste leerkracht en een eigen plek binnen het gebouw De basisgroepen 2/3 bestaan uit plm 26 tot 30 leerlingen De vaste leerkracht is ook de contactpersoon voor ouders, interne begeleiding, (interne en externe) specialisten en directie De vaste leerkracht draagt ook zorg voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen van de basisgroep De leerlingen zitten niet meer de gehele dag tussen dezelfde 4 muren Algemene groepsactiviteiten vinden plaats binnen de basisgroep

10 Opzet basisgroepen (2) Instructie vindt plaats in niveaugroepen en in instructieruimten In instructieruimten vindt alleen instructie en stil werken plaats Instructie groep 3 wordt verzorgd door de specialisten (taal/lezen en rekenen) Werkplekken worden “rijk” ingericht, ingericht op de doelen van dat moment Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de unit, o.l.v. de unitleider Door middel van reflectie en feedback worden de leerlingen zich bewust van het eigen leerproces Leren staat centraal, niet het lesgeven

11 Kansen (1) = Doorbreken van het “lopende band” effect
* Meer gelegenheid tot het verzorgen van instructie op niveau (niveaugroepen, afgestemd op de instructiebehoeften van de leerlingen) = Doorbreken van het “lopende band” effect * Meer gelegenheid tot het werken in rijke en uitdagende leerwerkplekken (hoeken en werkplekken) passend bij de doelen en behoeften van dat moment * Vanuit kerndoelen en leerlijnen, gestructureerd meer kunnen differentieren * Meer gelegenheid tot samenwerkend leren *

12 Kansen (1) Kansen om toe te werken naar groepsdoorbrekend onderwijs, waarbij leerlingen eerder, of later, kunnen instromen /herhalen binnen verschillende onderwijsgebieden * Unitgericht werken, waarbij in teamverband (van, met en aan elkaar) wordt geleerd * Vanuit hoge ambities en vertrouwen in wat leerlingen kunnen en d.m.v. reflectie en feedback, beter tegemoet komen aan wat leerlingen op dat moment nodig hebben * Vanuit een goed observatiesysteem leerlingen in hun ontwikkeling kunnen volgen

13 Vragen voor de toekomst
Voor augustus 2015 Welk observatiesysteem wordt gekozen? Hoe organiseren we het structureel tussentijds instromen binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden? Op welk moment starten we met portfolio en kind- en kind-oudergesprekken? Wat doen we binnen Unit 1 met alle ICT mogelijkheden? Na augustus 2015 Blijft de organisatie gericht op instroomgroepen en basisgroepen 2/3, of wordt uiteindelijk gekozen voor basisgroepen 1 t/m 3? Hoe groot worden de basisgroepen in relatie tot de inzet van personeel? Wat is de ontwikkeling binnen Nederland m.b.t. openingstijden van scholen, dagarrengementen, samenwerking met andere vormen van “kinddiensten”? Hoe kan de samenwerking met de Drie Ballonnen (0-4 jarigen en BSO) goed en effectief worden georganiseerd, en hoe kunnen we beter gebruik maken van elkaars expertise?


Download ppt "‘t Schrijverke “Teamonderwijs Op Maat”"

Verwante presentaties


Ads door Google