De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De stages die voorafgaan aan een tewerkstelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "De stages die voorafgaan aan een tewerkstelling"— Transcript van de presentatie:

1 De stages die voorafgaan aan een tewerkstelling

2 Voorgeschiedenis Werkgroep Activering 22 september 2010 Besluiten: Competentiekader POD Maatschappelijke Integratie Geen nieuwe reglementering Geen wijziging van onze reglementering

3 Voorgeschiedenis Bestaande tools:
1. Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie G.P.M.I. 2. Arbeidsovereenkomst bij toepassing van art. 60§7 Proefperiode / Beroepservaring

4 Voorgeschiedenis Drie soorten stages in de onderneming, namelijk:
De observatiestage: een begunstigde / werkzoekende confronteren met de arbeidswereld de stage die voorafgaat aan een tewerkstelling op de voorziene arbeidsplaats de stage gedurende art. 60§7 (laatste maanden: zoeken naar pistes, arbeidskansen op lange termijn, in de privésector.)

5 Voorgeschiedenis Werkgroep Activering 4 juli 2011
Ontwerp van omzendbrief zal worden opgesteld en ter advies voorgelegd: Inspectie en juridische dienst POD MI Toezicht op de Sociale Wetten (FOD Werkgelegenheid) Directie Welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid)

6 Voorstelling omzendbrief
Heeft enkel betrekking op twee soorten stages: de observatiestage: de stage heeft tot doel de rechthebbende te confronteren met de arbeidswereld, om zijn beroepsbekwaamheden beter te kunnen inschatten. de stage die voorafgaat aan een tewerkstelling: de rechthebbende loopt stage bij een derde die eventueel bereid is hem aan te werven

7 Voorstelling omzendbrief
Er zijn twee pistes mogelijk: ofwel staat het observeren centraal in de stage zodat de rechthebbende geconfronteerd wordt met de arbeidswereld ofwel staat het aanleren van technische of theoretische vaardigheden en de begeleiding van de rechthebbende in zijn zoektocht naar werk centraal in de stage

8 Voorstelling omzendbrief
Het observeren staat centraal in de stage zodat de rechthebbende geconfronteerd wordt met de arbeidswereld Doelstelling: het de rechthebbenden mogelijk maken zich een idee te vormen van de eisen van de werkgevers om hun beroepsoriëntatieproject op te stellen of te bevestigen en zo de OCMW's te hulpen bij hun (her)tewerkstellingstaak. Hoofdzakelijk observatie: maximumduur van een week tijdens het socioprofessionele inschakelingstraject van de rechthebbenden. (aanbeveling TSW)

9 Voorstelling omzendbrief
Het aanleren van technische of theoretische vaardigheden en de begeleiding van de rechthebbende in zijn zoektocht naar werk staat centraal in de stage.  Doelstellingen : de rechthebbende in staat stellen vaardigheden, kennis, technische competenties en werkattitudes in een arbeidsomgeving te verwerven of te verbeteren de werkgevers in staat stellen de vaardigheden en kennis van de rechthebbende te toetsen aan de voorgestelde functie.

10 Voorstelling omzendbrief
Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) dat betrekking heeft op de opleiding. Opmerking: niet de GPMI die betrekking hebben op een beroepsopleiding. Artikel 20 KB 11 juli 2002 (algemeen reglement): → Het OCMW ziet erop toe dat de betrokkene blijk geeft van de vereiste geschiktheid Sterk aanbevolen, met inachtneming van de welzijnswet, om over te gaan tot een voorafgaand medisch onderzoek van de rechthebbende wanneer een werknemer die hetzelfde soort werk uitvoert in de onderneming onder medisch toezicht staat. (Aanbeveling Directie Welzijn op het werk).

11 Voorstelling omzendbrief
Mogelijkheid om GPMI af te sluiten met de opleidingsdiensten voor werkzoekenden of een instantie voor beroepsopleiding die erkend wordt op basis van de in de deelgebieden geldende reglementering. Er wordt voorzien in een verhoogde toelage (artikel 33 wet 26 mei 2002): De rechthebbende presteert, in het kader van een opleiding door tewerkstelling, minstens 10 en maximaal 20 uren per week, voor een maximumduur van 6 maanden, een toelage die gelijk is aan 70 % van het bedrag van het leefloon. Deze opleiding moet verricht worden in de diensten of instellingen van het OCMW of in de diensten en instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met het OCMW.

12 Voorstelling omzendbrief
Het formaliseren van de GPMI gericht op werkervaring is cruciaal om de rechtszekerheid van deze werkervaringen te waarborgen. De overeenkomst moet minstens in de volgende minimale bepalingen voorzien: Identiteit en handtekening van alle partijen: het OCMW, de aanvrager en de eventuele externe betrokkenen. Begin- en einddatum van de werkervaring. Hoogstens 3 maanden indien de werkervaring opgedaan wordt buiten een partnerschap met de opleidingsdiensten voor werkzoekenden of met een instantie voor beroepsopleiding die erkend wordt op basis van de in de deelgebieden geldende reglementering. In het andere geval mag de duur maximaal 6 maanden bedragen.

13 Voorstelling omzendbrief
Doel van de opleiding. De reglementering schrijft een echte begeleiding van de aanvrager voor. Plaats van uitvoering. Werktijden. Er moet op toegezien worden dat de duur van een voltijdse betrekking niet overschreden wordt. Wederzijdse verplichtingen van de rechthebbende en de opleidingsverantwoordelijke op de plaats van de opleiding. Bepalingen over het schorsen of stopzetten van de opleiding. Beroepsmogelijkheden.

14 Voorstelling omzendbrief
In de overeenkomst moet bovendien bepaald zijn in welke mate en onder welke voorwaarden in voorkomend geval een aanmoedigingspremie wordt toegekend aan de betrokken persoon als aan aanvullende maatschappelijke hulp en moet op zijn minst bepaald zijn dat: de inschrijvingskosten, de eventuele verzekeringen, de kosten van aangepaste werkkledij, de verplaatsingskosten voor het volgen van een opleiding en/of het opdoen van werkervaring betaald worden door het centrum, tenzij zij vergoed worden door een derde.

15 Voorstelling omzendbrief
Toepassing sommige bepalingen van het arbeidsrecht: situaties waarbij niet direct sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar waarbij wel arbeid onder gezag wordt verricht. → Op rechthebbenden met een GPMI die betrekking heeft op het opdoen van werkervaring is de volgende reglementering van toepassing: de arbeidswet, de welzijnswet, de wetgeving betreffende de feestdagen. Wanneer het verrichten van werk centraal staat : moet een arbeidsovereenkomst met een proefperiode worden gesloten.

16 COMMENTAREN VERENIGINGEN
VSGB: Wettelijke basis (OCMW-wet/Arbeidsrecht/GPMI) Problematiek van de verzekeringen Duur GPMI werkervaring van 3 tot 6 mnd UVCW : Duur observatiestage GPMI in privéondernemingen

17 COMMENTAREN VERENIGINGEN
VVSG : Problematiek van de verzekeringen Duur observatiestage: stelt 1 maand voor GPMI in privéondernemingen Duidelijke instructies aan de werkgevers en toekomstige gebruikers in het kader van een GPMI opleiding door tewerkstelling - duidelijk onderscheid met de arbeidsovereenkomst Verduidelijken dat de stage mag verricht worden bij het OCMW of bij een derde Stages gedurende artikel 60§7: geen optie voor inspectie POD MI en TSW

18 Aspecten moeten herwerkt worden
Problematiek van de verzekeringen GPMI in privéondernemingen Behoren niet tot het bevoegdheidsdomein van de POD MI: Wettelijke basis van Arbeidsrecht Duur observatiestage Stage tijdens een artikel 60§7


Download ppt "De stages die voorafgaan aan een tewerkstelling"

Verwante presentaties


Ads door Google