De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de steden en gemeenten in het E-government van de sociale sector KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de steden en gemeenten in het E-government van de sociale sector KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de steden en gemeenten in het E-government van de sociale sector KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be Eigen website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 2 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Structuur van de uiteenzetting n de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) als motor van E-government in de sociale sector n actoren in de sociale sector n bestaande omgeving en diensten n rol van de steden en gemeenten in de sociale sector n Communit-e op het portaal van de sociale zekerheid n de taak van de plaatselijke beheerder in een stad of gemeente op het vlak van gebruikers- en toegangsbeheer n besluit

3 3 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Missie van de KSZ n de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is de motor van E-government in de sociale sector, dwz -zij zet de actoren in de sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij •een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren •op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten •door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E- government) •vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie -zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben -zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsonder- steunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

4 4 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Actoren in de sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveau’s dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, …)

5 5 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Bestaande omgeving en diensten n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

6 6 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Bestaande omgeving en diensten n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van gegevens in authentieke vorm n elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten -hetzij via een geïntegreerd portaal

7 7 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Bestaande omgeving en diensten n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector (oa stads/gemeenteambtenaren) -geharmoniseerde instructies mbt de elektronische transacties -een persoonlijke pagina voor elke onderneming en elke professional in de sociale sector voor de elektronische terbeschikkingstelling van documenten of verwerkingsresultaten afkomstig van een actor in de sociale sector, naar aanleiding van het gebruik van een toepassing door een gebruiker -basisdiensten bruikbaar bij het aanbod of het gebruik van elektronische transacties (zie lager) n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg)

8 8 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Bestaande omgeving en diensten n een geïntegreerd, multi-modaal contact center Eranova ondersteund door een customer relations management tool, en werkend met stricte SLA’s Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ … RSZ

9 9 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Rol van steden en gemeenten in sociale sector n steden en gemeenten leveren een belangrijke bijdrage in de sociale sector -bijwerken van de gegevens in het Rijksregister, die massaal door de actoren in de sociale sector worden gebruikt -verwerken van voorstellen tot bijwerking van de gegevens in het Rijksregister, die door de KSZ aan de steden en gemeenten worden overgemaakt via het Rijksregister -verlenen van vrijstellingen of verminderingen van stedelijke of gemeentebelastingen op basis van het sociaal statuut van de betrokkene, op basis van de gegevens die de KSZ hen overmaakt -in ontvangst nemen en overmaken aan de bevoegde instellingen van sociale zekerheid van de aanvragen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Communit-e) en van de aanvragen van pensioenen -verificatie van de identiteit van een vreemdeling die tijdelijk in België verblijft en aanvraag tot toekenning van een identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) (e-Creabis) -raadpleging en bijwerking van gegevens in de KSZ-registers

10 10 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Naar een steeds verdergaande samenwerking Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator

11 11 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Communit-e op portaal van de sociale zekerheid n gebruikte basisdiensten -identificatie en authentisering van de identiteit en de hoedanigheid van de stads/gemeenteambtenaar •bij voorkeur identificatie en authentisering van de identiteit op basis van de elektronische identiteitskaart en een pin-code, en authentisering van de hoedanigheid van stads/gemeente- ambtenaar via een raadpleging van de gegevensbank UMAF (User Management Ambtenaren – Fonctionnaires) •als tijdelijke terugvaloplossing identificatie en authentisering van de identiteit en van de hoedanigheid van stads/gemeente- ambtenaar op basis van een gebruikersnummer, paswoord en ambtenarentoken -nazicht of de geauthentiseerde stads/gemeenteambtenaar gemachtigd is om gebruik te maken van de toepassing Communit-e via een raadpleging van de gegevensbank UMAF

12 12 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Communit-e op portaal van de sociale zekerheid n gebruikte basisdiensten -mechanisme van single log-on voor alle toepassingen die op het portaal van de sociale zekerheid beschikbaar zijn -standaard look and feel van alle toepassingen die op het portaal van de sociale zekerheid beschikbaar zijn -ticketing (toekenning van een uniek nummer aan elke transactie) -verzending van een elektronisch ontvangstbewijs van de gegevens die aan de FOD Sociale Zekerheid worden meegedeeld -persoonlijke pagina’s voor elke stads/gemeenteambtenaar die is gemachtigd om Communit-e te gebruiken -contactcenter ERANOVA

13 13 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Taak plaatselijke beheerder in stad of gemeente n elke stad of gemeente dient een plaatselijke beheerder aan te duiden -mededeling van deze aanduiding aan de veiligheidsconsulent van de FOD Sociale Zekerheid -toekenning door de veiligheidsconsulent van de FOD Sociale Zekerheid van de rol van plaatselijke beheerder aan de aangeduide persoon in de gegevensbank UMAF

14 14 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Taak plaatselijke beheerder in stad of gemeente n taken van de plaatselijke beheerder inzake gebruikers- en toegangsbeheer -ervoor zorgen dat de stads/gemeenteambtenaren die de toepassingen van het portaal gebruiken over een elektronische identiteitskaart of een ambtenarentoken beschikken -deze stads/gemeenteambtenaren opnemen in de gegevensbank UMAF -in de gegevensbank UMAF aan de stads/gemeenteambtenaren van de stad of gemeente machtigingen verlenen tot gebruik van de toepassingen die zijn mogen gebruiken (Communit-e, E-creabis, persoonlijke pagina’s, enz.) -deze machtigingen permanent beheren en bijwerken

15 15 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Besluit n de steden en gemeenten spelen een steeds belangrijkere rol in de sociale sector n daarom worden hen een aantal diensten aangeboden -op het portaal van de sociale zekerheid of in de vorm van elektronische gegevensuitwisseling -op een geïntegreerde, goed beveiligde en performante wijze -met gebruik van een aantal basisdiensten n Communit-e is hiervan een voorbeeld en het resultaat van een goede samenwerking tussen -de FOD Sociale Zekerheid -de steden en gemeenten -de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -FEDICT -de vzw-structuur SmalS-MvM/Egov

16 16 KSZ-BCSS 18/10/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Meer informatie ? n portaal van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid http://www.ksz.fgov.be

17 D@nk u ! Vragen ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "De rol van de steden en gemeenten in het E-government van de sociale sector KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google