De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 Ideeën omtrent het gebruik van ICT in de overheid om de burger beter te dienen
Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: Eigen website: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 Wat wil de burger ? globale diensten afgestemd op de eigen processen
afgestemd op zijn concrete situatie aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens zijn levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, …) over overheidsniveau’s, overheidsdiensten en private instanties heen afgestemd op de eigen processen met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten eenmalige gegevensinzameling zo weinig mogelijk te lezen instructies maximale voorinvulling van (elektronische) documenten maximale automatische toekenning van rechten performant en gebruiksvriendelijk aangeboden betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar via de kanalen van zijn keuze respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

3 Wat wil de overheid ? burgers die tevreden zijn omdat ze een dienstverlening krijgen die voldoet aan hun verwachtingen kostenbeheersing voor alle betrokkenen optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten maximaliseren van de effectiviteit van het beleid bevorderen van de sociale inclusie

4 Hoe dit bereiken ? respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met informatie in de overheid modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie uitwisseling van informatie beveiliging van informatie maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde voorstel van samenwerkingsmodel goede onderliggende architectuur enkele concrete voorstellen van samenwerking

5 Modellering van informatie
informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit definitie van informatie-elementen definitie van kenmerken van informatie-elementen definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

6 Eenmalige inzameling en hergebruik
informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …) de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

7 Beheer van informatie een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

8 Beheer van informatie elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

9 Uitwisseling van informatie
eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van de instantie die over de informatie beschikt of de instantie die de informatie nodig heeft of de dienstenintegrator (zie lager) de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

10 Uitwisseling van informatie
de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling de informatieverstrekking aan de betrokkenen

11 Beveiliging van informatie
persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek

12 Beveiliging van informatie
elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

13 Hergebruik van basisbouwstenen
netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken, FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, … unieke identificatiesleutel voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over het sociaal statuut (KSZ), … portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb. E-box voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid)

14 Hergebruik van basisbouwstenen
gecoördineerd gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars content management systemen multimodale contactcentra met customer relation management tools

15 Hergebruik van basisbouwstenen
Diensten integrator GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Diensten repository Diensten integrator (KSZ) Diensten repository ISZ Extranet sociale zekerheid ISZ Internet Gemeente FOD ISZ VPN, Publi-link, VERA, … POD Diensten repository FEDMAN Diensten integrator (FEDICT) Stad Provincie FOD Diensten repository

16 Dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde
een optimale dienstverlening aan de burgers vereist samenwerking tussen alle betrokkenen overheidsdiensten van alle overheidsniveaus burgers, ondernemingen en hun dienstverleners tussenpersonen en belangenverenigingen vanuit een gemeenschappelijke visie, maar met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de diensten waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt

17 Dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde
vanuit een multidisciplinaire aanpak procesoptimalisatie juridische coördinatie ICT-technische coördinatie informatieveiligheid veranderingsbeheer communicatie, coaching en vorming gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen met een maximale transparantie, oa door de publicatie van de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen

18 Voorstel van samenwerkingsmodel
E-government coördinator op elk overheidsniveau of -sector die inhoudelijk wordt aangestuurd door de onderscheiden overheidsdiensten van het betrokken overheidsniveau of -sector, en de gebruikers van hun diensten die de E-government initiatieven op het betrokken overheidsniveau of overheidssector coördineert die input geeft aan de overkoepelende E-government stuurgroep die de goede uitvoering op zijn overheidsniveau of –sector van de afspraken gemaakt binnen de overkoepelende E-government stuurgroep bevordert concreet federaal: FEDICT sociale sector: KSZ gewesten/gemeenschappen: CORVE, Easy-Wal, CIBG/CIRB steden en gemeenten: Vereniging van Steden en Gemeenten (VSG) en een E-governmentcoördinator in elke stad en gemeente

19 Voorstel van samenwerkingsmodel
overkoepelende E-government stuurgroep samenstelling E-government coördinatoren van de onderscheiden overheidsniveaus en overheidssectoren vertegenwoordigers van de beleidscellen van de ministers specifiek bevoegd voor E-government opdracht bevorderen van het bereiken van de doelstellingen van E-government afspreken en bewaken van de naleving van de basisprincipes inzake omgang met informatie, beveiliging van informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer afspreken welke basisbouwstenen nodig zijn, vastleggen aan welke functionaliteiten ze dienen te voldoen en afspreken wie de basisbouwstenen ontwikkelt en beheert afspreken van de prioritaire, overheidsniveau of –sector overschrijdende E-government projecten en bewaken van de voortgang van deze projecten

20 Voorstel van samenwerkingsmodel
werkgroepen indien beperkt tot één overheidsniveau of –sector: ingesteld door en rapporterend aan de E-government coördinator van dat niveau of sector indien overheidsniveau of –sector overschrijdend: ingesteld door en rapporterend aan de overkoepelende E-government stuurgroep werkgroepen met horizontale opdracht juridisch: coördinatie begrippenapparaat en aanpassing regelgeving waar nodig ICT-technisch: coördinatie basisbouwstenen en voorstellen open standaarden informatieveiligheid communicatie, coaching en vorming monitoring van de goede werking van de basisbouwstenen en van de processen in productie projectspecifieke werkgroepen procesoptimalisatie taakverdeling projectplanning projectopvolging organisatie en opvolging van de uitrol van het project

21 Voorstel van samenwerkingsmodel
overlegplatform met de gebruikers van de E-governmentdiensten samenstelling burgers en hun dienstverleners ondernemingen en hun dienstverleners (sociaal secretariaten, boekhouders, …) onderscheiden overheidsdiensten-gebruikers specifieke beroepsbeoefenaars leden van de overkoepelende E-government stuurgroep bij concrete vergaderingen, deelsamenstelling in functie van thema opdrachten adviseren inzake de afstemming van de dienstverlening op de (prioritaire) behoeften van de gebruikers adviseren over de optimale afstemming van de overheidsprocessen op de eigen processen van de gebruikers (vnl. bij dienstverlening van toepassing tot toepassing) bewaken van een aanbod van de diensten volgens de logica van de gebruikers bewaken van de gebruiksvriendelijkheid van de diensten

22 Voorstel van samenwerkingsmodel
afdoende betrokkenheid van de belangrijkste overheidsdiensten-gebruikers en de E-government coördinatoren bij het beheer van de authentieke bronnen de sturing van de instanties die de basisbouwstenen uitbouwen

23 Nood aan goede onderliggende architectuur
dienstgeoriënteerde architectuur (SOA – Service Oriented Architecture) gebaseerd op open standaarden gelaagd gebaseerd op componenten modulair flexibel uitbreidbaar

24 Gelaagde architectuur
Presentatie Toepassingen Businessdiensten Basisdiensten Gegevens

25 Componenten welafgebakende, autonoom functionerende componenten
die op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur onderling en met externe componenten interopereren via open standaarden zodat een maximale flexibiliteit bestaat om andere componenten aan te sluiten om componenten toe te voegen om componenten te vervangen door andere componenten om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden in functie van de evoluerende behoeften de evoluerende technologische mogelijkheden zonder impact op de bestaande componenten met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten

26 Gegevens en informatie
persoonsgegevens volgens taakverdeling opgeslagen en beheerd in onderling complementaire authentieke gegevensbanken niet-persoonsgebonden informatie modulair en up to date opgeslagen in algemeen toegankelijke content management systemen met gestandaardiseerde metadata, gebaseerd op gestandaardiseerde thesauri met scheiding van inhoud, metadata en vorm (hergebruiken, niet herschrijven) onderwerpbaar aan automatische reïndexatie

27 Gegevens en informatie
beleids- en onderzoeksondersteunende informatie door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in datawarehouses met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende dimensies en granulariteitsgraden met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools bij voorkeur in real time (on line analytical processing – OLAP)

28 Basisdiensten gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars unieke identificatie (identificatienummer sociale zekerheid voor natuurlijke personen, ondernemingsnummer voor ondernemingen) unieke registratie voor het verkrijgen van algemeen bruikbare middelen voor de authentisering van de identiteit, de hoedanigheden en de mandaten beschikbaarheid van algemeen bruikbare middelen voor identificatie en authentisering van de identiteit (elektronische identiteitskaart), de hoedanigheden en de mandaten (authentieke gegevensbanken) autorisatie per aangeboden dienst modulaire implementatie

29 Basisdiensten transformatie van formaten ticketing ontvangsmelding
routing orchestratie statusbeheer time stamping logging customer relation management (CRM) geïntegreerd beheer van de relatie met de gebruiker over de kanalen en diensten heen gekoppeld aan user management, basis voor een personalisatie of doelgroepbenadering en gebruik van push-mechanismen levert feedback voor de permanente verbetering van de dienstverlening

30 Basisdiensten user & access mgt trans-for-mation ticke-ting routing
deci-sion rules orches-tration state machine logging

31 Businessdiensten en toepassingen
ontwikkeling van businessdiensten door coördinatie van componenten en gebruik van de basisdiensten ontwikkeling van toepassingen afgestemd op de behoeften van de onderscheiden soorten gebruikers door coördinatie van businessdiensten waarbij dezelfde componenten en basisdiensten kunnen worden gebruikt worden voor het ontwikkelen van verschillende businessdiensten, en dezelfde businessdiensten voor het ontwikkelen van verschillende toepassingen

32 Presentatie gepersonaliseerd, intentiegericht of doelgroepgericht
look & feel en interface inhoud (enkel relevante informatie en transacties) gepersonaliseerde ondersteuning, bvb. contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst, mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices, procesbegeleiding, ...) eigen taal aangepast vocabularium on-line simulaties kwaliteitscontrole vóór de verzending van de informatie intentie- of doelgroepgericht gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf, ...) levensdomeinen (vb. cultuur, sport, ...) sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde, ...) of bedrijfssector doelgroepbenadering

33 Presentatie geïntegreerde dienstverlening
informatie transacties over actoren heen met single log on of single sign on multi-kanaal: de dienstverlening geschiedt via een kanaal gekozen door de betrokkene verschillende soorten van elektronische devices (PC, GSM, PDA, interactieve TV, kiosken, ...) telefoon vaste of mobiele verbinding loket tussenpersonen (vb. verenigingen, vakbonden, …) papier toegankelijk voor gehandicapten

34 Naar een taakverdeling ?
federale overheid, openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die stelsels of takken beheren, gewesten en gemeenschappen klemtoon op gegevens- en dienstenlagen, met als resultaat businessdiensten bruikbaar door lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen desgewenst aanbod aan lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen van standaardomgeving voor uitbouw toepassings- en presentatielaag en eigen minimale omgeving lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen klemtoon op uitbouw toepassings- en presentatielaag minimale omgeving voor beheer van eigen persoonsgegevens beheer van workflow gebruik van diensten van de federale overheid, de OISZ die stelsels of takken beheren, de gewesten en de gemeenschappen

35 Enkele concrete voorstellen van samenwerking
inhoudelijke projecten afstemming van de processen tussen de sociale sector en de fiscale sector op de verschillende overheidsniveaus geïntegreerde dienstverlening aan gepensioneerden, over de onderscheiden pensioenpijlers heen systematische automatische toekenning van voordelen toegekend op basis van sociaal statuut geïntegreerde dienstverlening aan gehandicapten geïntegreerde dienstverlening bij de start van een onderneming coördinatie van informatiestromen mbt subsidies aan ondernemingen coördinatie van de statistische bevraging van burgers en ondernemingen en maximale vervanging door gebruik van beschikbare informatie in overheidsinformatiesystemen optimalisatie van de processen bij geboorte verhuis overlijden uitbouw van een E-health-platform

36 Enkele concrete voorstellen van samenwerking
basisbouwstenen content management systeem met informatie die door lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen kan worden ter beschikking gesteld op eigen portalen geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer onderlinge koppeling van basisdiensten van verschillende overheidsniveaus

37 Bevorderen van de inclusie
uitgangspunt: iedereen heeft recht op een gelijkwaardige dienstverlening blijvende bevordering van de automatische toekenning van rechten en aanvullende voordelen op basis van een elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten actieve informatie via push systeem over de rechten, met bijzondere aandacht voor de groepen met hoog risico op non-take-up de elektronische dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen wordt in een eerste fase beschouwd als een bijkomend kanaal, naast de traditionele kanalen uitbouw van een basisdienst om ingevulde papieren formulieren via optische karakterherkenning om te zetten in gestructureerde elektronische berichten

38 Bevorderen van de inclusie
ten volle ondersteunen van de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, de onderaannemers van ondernemingen, de lokale besturen en de belangenverenigingen in hun eerstelijnsrol naar de burgers en de ondernemingen aanbod inzake opleiding en training voor daarin geïnteresseerde gebruikers van de elektronische overheidsdiensten inspelen op de maatregelen van de federale overheid inzake de informatisering van de samenleving aandacht voor de usability van alle toegangskanalen ondersteuning via een geïntegreerd contact center

39 Besluit België heeft een gemeenschappelijke visie gemeenschappelijke doelstellingen de basisbouwstenen de mechanismen voor het bereiken van een goed evenwicht tussen efficiëntie en veiligheid om uit te groeien tot een modelland inzake elektronische dienstverlening op voorwaarde dat een goede samenwerking tot stand komt tussen alle onderscheiden betrokkenen (overheidsdiensten op onderscheiden overheidsniveaus, ondernemingen, burgers en hun dienstverleners) op basis van onderling vertrouwen, voluntarisme, pragmatisme en medezeggenschap met het oog op het creëren van toegevoegde waarde voor de gebruikers van de overheidsdiensten

40 Meer informatie ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT
FEDICT persoonlijke website

41 u ! Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google